Luˉka‸ 23

1Oˇ htaˇ, hpawnˬ da‸ ve chaw hk'a peu-eˬ tu la leh, Yeˍsuˆ hta‸ jawˇ mawˇ Piˉla‸ geh sheh k'ai peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ awˬ hk'oˆ venˇ baˆ taˍ leh k'oˆ ve, 2Chaw chi hpaˇ lehˬ, ngaˬ hui ve chaw ceuˬ hta‸ ya‸k'aw sheh ya‸ laˇ leh, jawˇ mawˇ Kehˉsaˍ hta‸ a moˇ maˇ g'a keu tuˬ tawˍ taˍ laˇ leh, yawˇ awˬ to Hkri‸ k'oˆ ve hkunˉ hawˉ hkanˇ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve hta‸ ngaˬ hui g'a mawˬ g'a shiˍ ve yoˬ teh‸, yawˇ hui k'oˆ ve yoˬ. 3Oˇ htaˇ jawˇ mawˇ Piˉla‸ k'oˆ ve, Nawˬ lehˬ Yuˇda‸ chaw hui ve Hkunˉ hawˉ hkanˇ yoˬ laˇ teh‸, Yeˍsuˆ hta‸ na nyi ve yoˬ. Yoˬ, nawˬ k'oˆ ve hk'e yoˬ teh‸, Yeˍsuˆ yawˇ hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 4Hk'e te leh jawˇ mawˇ Piˉla‸ k'oˆ ve, Chaw chi hpaˇ awˬ hk'aw lo ya‸ kuiˬ jiˆ kuiˬ hta‸ ngaˬ maˇ mawˬ teh‸, paw hkuˇ lonˉ teˇ hpaˍ leh chaw awˬ moˍ lonˉ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 5Ya‸ hk'aˇ, yawˇ hui leuˉ leh g'aˇ hte‸ k'aw‸ k'oˆ ve, Chaw chi hpaˇ lehˬ, Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ te leh choˬ kaˬ hk'a gaˬ Yuˇda‸ mvuhˇ miˬ teˇ kaˬ le le lo maˍ piˇ leh, mvuhˇ miˬ yaˇ teˇ hpaˍ tu la tuˬ ca juˆ piˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 6Tawˇ chi hta‸ jawˇ mawˇ Piˉla‸ g'a kaˇ htaˇ, Yawˇ Gaˍliˍlehˇ chaw yoˬ laˇ teh‸ na nyi ve yoˬ. 7Yeˍsuˆ lehˬ, jawˇ mawˇ Heˍroˆ uˉ peunˍ ve mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo chehˇ ve chaw hpeh‸ ve hta‸ jawˇ mawˇ Piˉla‸ g'a shiˍ ve teˇ yanˇ, jawˇ mawˇ Heˍroˆ geh yawˇ hta‸ shiˍ k'ai tcuh ve yoˬ. Awˬ yanˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo, jawˇ mawˇ Heˍroˆ lehˬ, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ hk'aw lo chehˇ taˍ ve yoˬ. 8Jawˇ mawˇ Heˍroˆ lehˬ, Yeˍsuˆ hta‸ g'a mawˬ ve teˇ yanˇ ha lehˬ jaˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ awˬ lawn g'a kaˇ jaw leh, yawˇ te maˍ ve awˬ heˆ teˇ ceuˬ ceuˬ hta‸ g'a mawˬ tuˬ yawˇ dawˇ law chehˇ ve pa taw, Yeˍsuˆ hta‸ mawˬ gaˇ ve maw jaˇ peuˬ. 9Oˇ htaˇ, yawˇ Yeˍsuˆ hta‸ laiˉ ceuˬ na nyi ve htawˇ, Yeˍsuˆ lehˬ tawˇ teˇ hkawˇ ka‸ maˇ k'aw‸ yaw hk'aw‸ piˇ. 10Paw hkuˇ lonˉ hui leh li‸ bvuh‸ paˍ teˇ hpaˍ oˇ kaˬ lo huˉ taˍ leh, yawˇ awˬ hk'oˆ hta‸ venˇ baˆ g'aˇ hte‸ taˍ ve yoˬ. 11Jawˇ mawˇ Heˍroˆ lehˬ, yawˇ ve ma‸ yaˇ hui geh teˇ geh Yeˍsuˆ hta‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ te leh, k'oˆ guiˇ g'uiˬ guiˇ ve yoˬ. Peuˬ leh, da‸ jaˇ ve veu‸ k'aˇ yawˇ hta‸ feuˉ piˇ leh, jawˇ mawˇ Piˉla‸ geh k'aw‸ shiˍ k'ai tcuh ve yoˬ. 12Oˇ ve teˇ nyi awˬ hk'aw lo jawˇ mawˇ Heˍroˆ leh jawˇ mawˇ Piˉla‸ awˬ chawˇ hpeh‸ la ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, ponˬ laˬ htaˇ yawˇ huiˉ maˬ canˇ da‸ taˍ ve yoˬ. 13Oˇ htaˇ jawˇ mawˇ Piˉla‸ lehˬ, paw hkuˇ lonˉ teˇ hpaˍ, awˬ hoˉ chaw mawˇ teˇ hpaˍ leh, chaw chi ma ve hta‸ kuˬ hpawnˬ leh k'oˆ piˇ ve, 14Chaw chi hpaˇ lehˬ, mvuhˇ miˬ yaˇ hta‸ ya‸ k'aw sheh ya‸ ve chaw hpeh‸ ve teh‸ nawˬ hui k'oˆ leh, yawˇ hta‸ ngaˬ geh sheh veu laˇ ve yoˬ. Nawˬ hui mehˆ g'uˇ suhˍ ngaˬ yawˇ hta‸ na nyi ve htawˇ, nawˬ hui yawˇ awˬ hk'oˆ hta‸ venˇ baˆ taˍ ve hk'e venˇ baˆ teˇ ceuˬ ka‸ ngaˬ maˇ mawˬ. 15Jawˇ mawˇ Heˍroˆ htawˇ yawˇ awˬ hk'aw lo venˇ baˆ maˇ mawˬ leh, yawˇ hta‸ ngaˬ hui geh k'aw‸ hk'aw‸ peu laˇ ve yoˬ. Nyi loˬ, yawˇ lehˬ suh keunˍ ve venˇ baˆ teˇ ceuˬ ka‸ maˇ te. 16Hk'e te leh, ngaˬ yawˇ hta‸ jaw‸ sheˬ leh hpehˇ piˇ tuˬ yoˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 18Yawˇ hui hk'a peu-eˬ k'oˆ ve, Chaw chi hpaˇ hta‸ yuˬ baˬ-o‸. Ngaˬ hui awˬ pon Baˍraˍbaˆ hta‸ hpehˇ laˇ-oˆ teh‸ teˇ geh kuˬ ve yoˬ. 19Baˍraˍbaˆ lehˬ, venˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo chaw hpfuhˆ hpeh‸ leh, shu hta‸ tiˇ pehˍ ve pa taw, htawnˍ hk'aw keu taˍ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ. 20Jawˇ mawˇ Piˉla‸ lehˬ, Yeˍsuˆ hta‸ hpehˇ piˇ gaˇ ve pa taw, yawˇ hui hta‸ teˇ pawˆ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 21Ya‸ hk'aˇ, yawˇ hui kuˬ leh k'oˆ ve, Yawˇ hta‸ la‸ ka hk'oˆ lo hta‸ pehˍ loˬ, hta‸ pehˍ loˬ. 22Jawˇ mawˇ Piˉla‸ lehˬ, shehˆ pawˆ teˇ pawˆ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Aˬ hto‸ ma pa taw le. Yawˇ haiˬ ve aˬ hto‸ ma teˇ ceuˬ hta‸ te ve le. Yawˇ awˬ hk'aw lo suh keunˍ ve venˇ baˆ teˇ ceuˬ hta‸ ka‸ ngaˬ maˇ mawˬ. Hk'e te leh, ngaˬ yawˇ hta‸ jaw‸ sheˬ leh hpehˇ piˇ tuˬ yoˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 23Yawˇ hui lehˬ, awˬ hkawˇ bvuhˬ chaweh kuˬ leh, yawˇ hta‸ la‸ ka hk'oˆ lo hta‸ pehˍ tuˬ, g'aˇ hte‸ k'oˆ tcuhˉ taˍ leh, yawˇ hui ve hkawˇ g'aˇ sheˬ ve yoˬ. 24Hk'e te leh jawˇ mawˇ Piˉla‸ lehˬ, yawˇ hui k'oˆ ve hk'e hpeh‸ la tuˬ suhˉ taˆ ve yoˬ. 25Mvuhˇ miˬ hta‸ hpfuhˆ leh shu hta‸ tiˇ pehˍ ve pa taw, htawnˍ hk'aw lo keu taˍ ve chaw oˇ ve teˇ g'aˇ hta‸, yawˇ hui lawˬ ve hk'e hpehˇ piˇ leh, Yeˍsuˆ hta‸ yawˇ hui te gaˇ ve hk'e te hpeh‸ tuˬ yawˇ hui ve la‸ hk'aw lo chiˇ a‸ piˇ ve yoˬ. 26Yeˍsuˆ hta‸ yawˇ hui sheh tawˆ-e ve teˇ yanˇ, heh hk'aw k'ai k'aw‸ la ve Kuˇreˍneˍ venˇ yaˇ Siˉmonˍ meh ve teˇ g'aˇ hta‸ yawˇ hui yuˬ tiˍ taˍ leh, la‸ ka hta‸ taˆ tcuh leh Yeˍsuˆ hk'aˇ suh k'ai tcuh ve yoˬ. 27Chaw awˬ moˍ lonˉ maˇ k'oˆ, yawˇ hta‸ pa taw hawˬ leh paˆ hawˬ ve yaˇ miˇ teˇ hpaˍ htawˇ maˇ k'oˆ, yawˇ awˬ hk'aˇ suh k'ai ve yoˬ. 28Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ hpfuhˆ nyi leh k'oˆ ve, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ yaˇ miˇ teˇ hpaˍ-oˬ, ngaˬ hta‸ pa taw taˇ hawˬ. Nawˬ hui a shu yawˇ awˬ to awˬ pon leh nawˬ hui ve awˬ yaˇ awˬ duˬ teˇ hpaˍ awˬ pon hawˬ-o‸. 29Awˬ lawn k'o, Chaw meh ma teˇ hpaˍ lehˬ, awˬ bon uiˍ ve yoˬ. Yaˇ maˇ hu jaw ve g'oˇ peˬ leh yaˇ ehˉ maˇ dawˬ jaw ve cuˉ lehˬ, awˬ bon uiˍ ve yoˬ teh‸ g'a k'oˆ tuˬ ve awˬ nyi awˬ haˉ gaˬ la tuˬ yoˬ. 30Oˇ htaˇ yawˇ hui lehˬ, hk'aw teˇ hpaˍ hta‸ chi hk'e k'oˆ piˇ tuˬ yoˬ. Ngaˬ hui hta‸ paˆ teˍ laˇ-oˆ. Hk'aw pui ehˉ teˇ hpaˍ hta‸ htawˇ, Ngaˬ hui hta‸ hoˆ tiˍ taˍ laˇ-oˆ teh‸ k'oˆ piˇ tuˬ yoˬ. 31Yawˇ hui lehˬ, suhˆ awˬ tcuhˇ hta‸ chi hk'e te ve k'o, suhˆ awˬ vi hta‸ hk'aˬ hk'e taw te tuˬ ve le teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 32Oˇ htaˇ yawˇ geh teˇ geh tiˇ pehˍ tuˬ, chaw haiˬ nyiˇ g'aˇ hta‸ htawˇ yawˇ hui sheh tawˆ-e ve yoˬ. 33Oˉkoˆ meh ve chehˇ kuiˬ lo gaˬ la htaˇ, yawˇ hui lehˬ yawˇ hta‸ la‸ ka hk'oˆ lo hta‸ keu taˍ ve yoˬ. Chaw haiˬ oˇ ve nyiˇ g'aˇ hta‸ ka‸, yawˇ ve la‸ sha paˉ teˇ g'aˇ, la‸ mehˍ paˉ teˇ g'aˇ la‸ ka hk'oˆ lo hta‸ keu taˍ ve yoˬ. 34Oˇ htaˇ Yeˍsuˆ k'oˆ ve, A pa-oˬ, yawˇ hui ve venˇ baˆ hta‸ hpehˇ hk'a-o. Awˬ lawn k'o, yawˇ hui hk'aˬ hk'e te ve hta‸ yawˇ hui maˇ shiˍ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. Oˇ ve awˬ hk'aw‸ nawˉ yawˇ hui kuˇ da‸ leh, yawˇ ve veu‸ k'aˇ teˇ hpaˍ hta‸ pehˬ yuˬ ve yoˬ. 35Chaw chi ma ve huˉ leh nyi chehˇ ve yoˬ. Jawˇ mawˇ teˇ hpaˍ lehˬ, yawˇ hta‸ k'oˆ guiˇ g'uiˬ guiˇ leh k'oˆ ve, Shu hta‸ yawˇ htaiˍ hk'aw‸ g'a ve yoˬ. Yawˇ lehˬ Hkri‸ teh‸ k'oˆ ve G'uiˬ sha leuˆ yuˬ taˍ ve teˇ g'aˇ hpeh‸ ve k'o, yawˇ awˬ to hta‸ yawˇ htaiˍ hk'aw‸ piˇ lawˬ-o‸ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 36Ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ htawˇ yawˇ awˬ paˇ lo laˬ leh, ci ve awˬ g'uiˬ yawˇ hta‸ taw piˇ leh k'oˆ ve, 37Nawˬ lehˬ, Yuˇda‸ chaw hui ve hkunˉ hawˉ hkanˇ hpeh‸ ve k'o, nawˬ awˬ to hta‸ nawˬ htaiˍ hk'aw‸-o‸ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ guiˇ g'uiˬ guiˇ ve yoˬ. 38Yawˇ awˬ hk'oˆ lo htawˇ, Chaw chi lehˬ, Yuˇda‸ chaw hui ve hkunˉ hawˉ hkanˇ yoˬ teh‸, li‸ bvuh‸ nehˉ taˍ ve yoˬ. 39Oˇ htaˇ, la‸ ka hk'oˆ lo hta‸ keu taˍ ve chaw haiˬ teˇ g'aˇ k'oˆ ve, Nawˬ lehˬ Hkri‸ maˇ heˆ laˇ. Nawˬ awˬ to hta‸ ka‸, ngaˬ huiˉ maˬ hta‸ ka‸ htaiˍ hk'aw‸ laˇ-oˆ teh‸, Yeˍsuˆ hta‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ te leh k'oˆ piˇ ve yoˬ. 40Awˬ nu ve teˇ g'aˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Yawˇ hk'a shuˍ shuˍ suhˉ taˆ ve hta‸ nawˬ htawˇ hkanˍ chehˇ ve awˬ hk'aw lo, G'uiˬ sha hta‸ nawˬ maˇ kawˆ laˇ. 41Ngaˬ huiˉ maˬ chi hk'e g'a hkanˍ ve lehˬ cawˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, ngaˬ huiˉ maˬ te ya‸ ve pa taw, hkanˍ keunˍ hkanˍ cawˇ ve hk'e g'a hkanˍ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, chaw chi teˇ g'aˇ lehˬ, te‸ chiˉ ka‸ maˇ te ya‸ teh‸ k'oˆ leh yawˇ ve awˬ chawˇ hta‸ deˇ piˇ ve yoˬ. 42Peuˬ leh yawˇ k'oˆ ve, Yeˍsuˆ-oˬ, nawˬ hkunˉ hawˉ hkanˇ te laˬ ve teˇ yanˇ, ngaˬ hta‸ dawˇ nawˇ laˇ-oˆ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 43Yeˍsuˆ k'oˆ ve, Ngaˬ nawˬ hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, ya‸ nyi nawˬ ngaˬ geh teˇ geh Paˍraˍdiˇsuˆ awˬ hk'aw lo g'a chehˇ tuˬ yoˬ teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 44Awˬ yanˇ oˇ ve lehˬ, aˬ laˬ hk'e mvuhˇ law‸ k'aw tcuhˆ teˇ yanˇ hpeh‸ ve yoˬ. Mvuhˇ hpeu‸ hpawˇ shehˆ naˍ riˍ hk'a gaˬ, miˬ guiˬ hk'a peu-eˬ naˆ ho‸ hpeh‸ sheˬ leh, mvuhˇ nyi awˬ g'euˆ mehˉ k'ai ve yoˬ. 45Bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo cawˬ ve hpaˬ kaˍ lonˉ lehˬ, nyiˇ hkoˇ tzuh‸ sheˬ ve yoˬ. 46Oˇ htaˇ Yeˍsuˆ awˬ hkawˇ bvuhˬ chaweh kuˬ leh, A pa-oˬ, ngaˬ ve co ha nawˬ ve la‸ hk'aw lo ngaˬ chiˇ a‸ laˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. Yawˇ chi hk'e k'oˆ peuˬ hk'aw‸ nawˉ shaˉ cheˆ ve yoˬ. 47Chi hk'e hpeh‸ la ve hta‸ ma‸ poˍ teˇ g'aˇ g'a mawˬ htaˇ, Chaw chi lehˬ, awˬ tehˬ awˬ na hteˇ ve cawˇ ve chaw teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ k'oˆ leh, G'uiˬ sha hta‸ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh piˇ ve yoˬ. 48Oˇ ve hta‸ hpawnˬ nyi chehˇ ve chaw hk'a peu-eˬ lehˬ, chi hk'e hpeh‸ la ve hta‸ g'a mawˬ htaˇ, yawˇ hui dawˇ haˍ jaˇ ve awˬ hk'aw lo a shu yawˇ ve nyi ma pui hta‸ hta leh k'o‸-e ve yoˬ. 49Yawˇ hta‸ hk'a shiˍ ve chaw hk'a peu-eˬ maˇ k'oˆ, Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ lo te leh yawˇ awˬ hk'aˇ suh k'ai ve yaˇ miˇ teˇ hpaˍ htawˇ maˇ k'oˆ, a ciˉ vuiˇ kuiˬ lo huˉ taˍ leh chi teˇ hpaˍ hta‸ nyi chehˇ ve yoˬ. 50Oˇ htaˇ, Yuˇda‸ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo cawˬ ve Aˍriˆma‸htehˍ venˇ lo laˬ ve Yoˇseh‸ meh ve chaw teˇ g'aˇ cawˬ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, da‸ ve chaw leh hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ leh, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ hta‸ dawˇ law chehˇ ve chaw teˆ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ. 51Yawˇ lehˬ jehˬ da‸ shehˍ hpaˇ awˬ moˍ awˬ hk'aw lo chehˇ ve htawˇ, yawˇ hui jehˬ cheˆ leh te ve hta‸ yawˇ nyi ma maˇ cawˇ ve yoˬ. 52Yawˇ jawˇ mawˇ Piˉla‸ geh k'ai leh, Yeˍsuˆ ve awˬ to hta‸ lawˬ yuˬ ve yoˬ. 53Yeˍsuˆ ve awˬ to hta‸ yawˇ yuˬ ya‸ leh, hpa hpu yuˬ htiˆ sheˬ leh, teˇ g'aˇ ka‸ maˇ tuˍ jaw sheˍ ve, haˉ pui htawˆ taˍ ve tuˍ hpfuh awˬ hk'aw lo keu taˍ ve yoˬ. 54Awˬ nyi oˇ ve lehˬ, pawehˇ awˬ pon gu ve awˬ nyi hpeh‸ leh, shinˉ nyi gaˬ la paˇ neˇ ve yoˬ. 55Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ lo te leh Yeˍsuˆ geh hk'a geh laˬ ve yaˇ miˇ teˇ hpaˍ htawˇ awˬ hk'aˇ suh k'ai leh, tuˍ hpfuh hta‸ maˇ k'oˆ, yawˇ ve awˬ to hta‸ hk'aˬ hk'e te teh taˍ ve hta‸ maˇ k'oˆ, yawˇ hui g'a mawˬ ve yoˬ. 56Oˇ htaˇ yawˇ hui k'o‸-e leh, sha hawnˉ teˇ hpaˍ leh naˍ manˇ hawnˉ teˇ hpaˍ hta‸ gu taˍ ve yoˬ. Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ cawˬ taˍ ve hk'e, shinˉ nyi teˇ nyi awˬ hk'aw lo yawˇ hui g'aˇ jehˇ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\