Luˉka‸ 8

1Oˇ ve awˬ hk'aw‸ nawˉ maˇ maw maw, Yeˍsuˆ lehˬ teˇ venˇ peuˬ teˇ venˇ, teˇ hk'aˆ peuˬ teˇ hk'aˆ lo k'ai leh, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ lawn ha lehˬ ve bon hkawˇ hto piˇ maˍ piˇ ve yoˬ. 2Tcuh yaˇ teˇ chi nyiˇ g'aˇ ka‸ yawˇ geh k'ai ve yoˬ. Haiˬ ve neˇ hta‸ Yeˍsuˆ g'a‸ k'oˬ peuˬ leh naˬ ve gawˬ ve teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ gu na-e piˇ peuˬ ve yaˇ miˇ teˇ hpaˍ hpaˍ htawˇ yawˇ geh k'ai ve yoˬ. Yawˇ hui teˇ hpaˍ lehˬ, neˇ suhˍ hkeh tawˆ k'ai peuˬ ve Maˍgaˍdaˍlaˆ teh‸ k'oˆ ve Maˍriˆ, 3Heˍroˆ ve mawˇ ha‸ shaˉ shehˍ hpaˇ Hkuˇsaˆ ve awˬ miˇ ma Yoˇhaˍnaˆ, Suˇsaˍnaˆ hui leh, awˬ kaˍ awˬ nu yaˇ miˇ laiˉ g'aˇ, a shu yawˇ ve mawˇ jeˬ hta‸ yehˇ leh yawˇ hui hta‸ te caˍ te taw piˇ ve yoˬ. 4Chaw awˬ moˍ lonˉ hpawnˬ la leh, teˇ venˇ le le lo chehˇ ve chaw hui yawˇ geh gaˬ la htaˇ, yawˇ yawˇ hui hta‸ tawˇ pa haˉ te maˍ piˇ ve, 5Awˬ yawˇ sheˍ paˍ teˇ g'aˇ awˬ yawˇ ca sheˍ ve yoˬ. Yawˇ sheˍ ve teˇ yanˇ, awˬ yawˇ teˇ hpaˍ hpaˍ ya‸ k'aw hpuiˇ lo ce leh, shu naˆ toˇ leh, mvuhˇ hpe lo poˬ ve ngaˆ teˇ hpaˍ g'awˆ caˇ sheˬ ve yoˬ. 6Awˬ yawˇ teˇ hpaˍ hpaˍ haˉ pui awˬ hk'oˆ ce leh yeˬ la ve teˇ yanˇ, miˬ shaˍ goˇ ve pa taw nawˍ k'ai goˇ k'ai ve yoˬ. 7Awˬ yawˇ teˇ hpaˍ hpaˍ aˉ chuˇ de lo ce leh, aˉ chuˇ buiˇ geh yeˬ la ve pa taw, aˉ chuˇ buiˇ lehˬ awˬ yeˬ oˇ ve hta‸ hoˆ sheˬ ve yoˬ. 8Awˬ yawˇ teˇ hpaˍ hpaˍ miˬ hkuiˇ da‸ kuiˬ lo ce leh awˬ yeˬ yeˬ la uiˍ la ve teˇ yanˇ, awˬ shiˍ teˇ ha pun naw‸ maˇ la ve yoˬ. Yawˇ chi hk'e k'oˆ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Kaˇ tuˬ naˍ paw cawˬ ve chaw hui hk'a deh‸ na-o teh‸ yawˇ k'oˆ ve yoˬ. 9Oˇ htaˇ, yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ lehˬ, Tawˇ pa haˉ chi aˬ hto‸ ma tcuhˉ kuiˬ le teh‸, yawˇ hta‸ na nyi htaˇ, yawˇ k'oˆ ve, 10G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ lawn faˉ taˍ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ hui shiˍ tuˬ a hkaw-anˬ cawˬ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, awˬ kaˍ awˬ nu chaw teˇ hpaˍ lehˬ, nyi ve ka‸ nyi maˇ mawˬ leh, kaˇ ve ka‸ na maˇ g'a tuˬ yawˇ hui hta‸ tawˇ pa haˉ ceh tiˉ g'a te maˍ piˇ ve yoˬ. 11Tawˇ pa haˉ ve tcuhˉ kuiˬ lehˬ chi hk'e yoˬ. Awˬ yawˇ lehˬ, G'uiˬ sha ve bon hkawˇ hpeh‸ ve yoˬ. 12Ya‸ k'aw hpuiˇ lo ve chaw teh‸ k'oˆ ve teˇ hpaˍ lehˬ, bon hkawˇ oˇ ve hta‸ g'a kaˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, hk'aˬ hk'e te leh yawˇ hui maˇ g'a yonˍ leh, htaiˍ hk'aw‸ ve hta‸ maˇ g'a tuˬ, neˇ haiˬ laˬ leh yawˇ hui ve nyi ma awˬ hk'aw lo bon hkawˇ oˇ ve hta‸ yuˬ tawˆ ve yoˬ. 13Haˉ pui hk'oˆ ve chaw teh‸ k'oˆ ve teˇ hpaˍ lehˬ, bon hkawˇ oˇ ve hta‸ g'a kaˇ htaˇ, ha lehˬ ha k'a ha‸ yuˬ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ k'oˆ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, yawˇ hui awˬ geu maˇ naw‸ ve hta‸ pa taw, teˇ tcuhˉ teˇ jaw ceh yonˍ leh, beˬ ve lawˇ ve hta‸ g'a hpuˇ da‸ ve teˇ yanˇ k'aw‸ luˬ k'ai ve yoˬ. 14Aˉ chuˇ de lo ce ve teˇ hpaˍ lehˬ, yawˇ hui bon hkawˇ hta‸ g'a kaˇ ve chaw teˇ hpaˍ hpeh‸ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, yawˇ hui miˬ guiˬ hk'oˆ lo a sha‸ te‸ chehˇ ve teˇ yanˇ, dawˇ haˍ gaˇ haˍ ve teˇ hpaˍ, paw sha ve teˇ hpaˍ leh ha lehˬ tuˬ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ yawˇ hui hta‸ hoˆ taˍ leh, awˬ shiˍ maˬ la meh la maˇ g'a. 15Miˬ hkuiˇ da‸ kuiˬ lo ce ve teˇ hpaˍ lehˬ, hteˇ ve leh da‸ ve nyi ma awˬ hk'aw lo g'a kaˇ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ k'oˆ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, bon hkawˇ oˇ ve hta‸ vawˆ yeˬ taˍ leh, yeunˇ hkanˍ ve awˬ hk'aw lo awˬ shiˍ naw‸ la ve yoˬ. 16Kawˆ faiˇ tuˉ leh mu‸ hk'u tcuhˍ mvuh‸ taˍ ve maˇ k'oˆ, ku-iˍ hawˉ teh taˍ ve maˇ k'oˆ, chaw teˇ g'aˇ ka‸ maˇ te jaw. Hk'a lo‸ la ve chaw teˇ hpaˍ awˬ g'euˆ hta‸ mawˬ hpeh‸ tuˬ, kawˆ faiˇ taˍ kuiˬ awˬ hk'oˆ lo teh taˍ ve yoˬ. 17Awˬ lawn k'o, hk'a faˉ taˍ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hk'a tawˍ lehˆ tawˆ la tuˬ yoˬ. Shu hta‸ maˇ shiˍ tcuh ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ htawˇ shu shiˍ la leh, awˬ g'euˆ ba kuiˬ lo tawˆ la tuˬ yoˬ. 18Hk'e te leh, nawˬ hui hk'a g'a kaˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ shaˍ ti‸ taˍ-o‸. Awˬ lawn k'o, cawˬ ve chaw hta‸ k'aw‸ htehˍ piˇ tuˬ yoˬ. Maˇ cawˬ ve chaw geh, yawˇ cawˬ ve teh‸ dawˇ taˍ ve teˇ hpaˍ hta‸ ka‸ k'aw‸ yuˬ tawˆ sheˬ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 19Oˇ htaˇ, yawˇ ve awˬ e leh awˬ nyi paˍ teˇ hpaˍ yawˇ geh laˬ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ chaw awˬ moˍ lonˉ hpawnˬ chehˇ taˍ ve pa taw, yawˇ geh lo‸-e maˇ hpeh‸. 20Chaw teˇ hpaˍ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ ve awˬ e leh nawˬ ve awˬ nyi paˍ teˇ hpaˍ nawˬ hta‸ mawˬ gaˇ leh, awˬ baˬ hpawˇ lo huˉ chehˇ taˍ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 21Yawˇ yawˇ hui hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ hta‸ kaˇ leh na yuˬ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, ngaˬ ve awˬ e leh ngaˬ ve awˬ nyi paˍ teˇ hpaˍ hpeh‸ ve yoˬ. 22Teˇ nyi htaˇ Yeˍsuˆ lehˬ, yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ hui geh haw lo‸ k'oˍ hk'aw lo‸-e leh, Ngaˬ hui g'uiˬ po coˇ paˉ hpawˇ lo hkanˍ k'ai-a veuˬ teh‸ yawˇ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ leh, yawˇ hui hkanˍ k'ai ve yoˬ. 23Yawˇ hui hkanˍ k'ai chehˇ ve teˇ yanˇ, Yeˍsuˆ zuh‸ muiˉ k'a sheˬ ve yoˬ. Oˇ htaˇ, g'uiˬ po hta‸ mvuhˇ haw lonˉ meuˆ la leh, haw lo‸ k'oˍ hk'aw iˉ kaˆ biˇ la chehˇ ve pa taw, yawˇ hui g'a luˬ la paˇ neˇ ve yoˬ. 24Awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ yawˇ hta‸ ca nawˍ piˇ leh, Jawˇ mawˇ-oˬ, Jawˇ mawˇ-oˬ, ngaˬ hui g'a luˬ la yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Oˇ htaˇ, yawˇ nawˇ la leh, mvuhˇ haw leh g'uiˬ baˇ teˇ hpaˍ hta‸ deˇ piˇ htaˇ, mvuhˇ haw leh g'uiˬ baˇ teˇ hpaˍ dehˬ sheˬ leh ta‸ iˉ gawˬ lehˍ hpeh‸ sheˬ ve yoˬ. 25Oˇ htaˇ Yeˍsuˆ k'oˆ ve, Nawˬ hui yonˍ ve nyi ma hk'aˬ lo cawˬ le teh‸, yawˇ hui hta‸ na nyi ve yoˬ. Yawˇ hui kawˆ jaˇ anˇ jaˇ leh, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ k'oˆ da‸ ve, Chi hpaˇ a shu le. Mvuhˇ haw leh iˉ kaˆ ka‸ yawˇ tawˇ piˇ ve hkawˇ hta‸ na yuˬ ve law teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 26Oˇ htaˇ yawˇ hui lehˬ, Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ hta‸ tawˍ da‸ taˍ ve Geˍraˍtaˆ mvuhˇ miˬ lo gaˬ ve yoˬ. 27Yawˇ miˬ guiˬ hk'oˆ lo gaˬ la ve teˇ yanˇ, venˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo neˇ geh ve chaw teˇ g'aˇ yawˇ hta‸ ca ha‸ la ve yoˬ. Chaw oˇ ve lehˬ, awˬ yanˇ maw chaweh ve awˬ hk'aw lo veu‸ k'aˇ maˇ veu‸ leh, yehˬ awˬ hk'aw lo ka‸ maˇ chehˇ. Chaw tuˍ hpfuh teˇ hpaˍ cawˬ kuiˬ lo tiˉ chehˇ taˍ ve yoˬ. 28Chaw oˇ ve Yeˍsuˆ hta‸ g'a mawˬ htaˇ kuˬ leh, yawˇ mehˆ g'uˇ suhˍ boˆ sheˬ leh, Mvuh jaˇ ve G'uiˬ sha ve Yaˇ hpu Yeˍsuˆ-oˬ, nawˬ ngaˬ hta‸ hk'aˬ hk'e caˉ da‸ le. Nawˬ ngaˬ hta‸ maˇ g'a fawˉ mehˍ tuˬ ngaˬ nawˬ hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ teh‸, awˬ hkawˇ bvuhˬ chaweh kuˬ leh k'oˆ piˇ ve yoˬ. 29Awˬ lawn k'o, yawˇ awˬ hk'aw lo tawˆ k'ai tuˬ, neˇ cha‸ chiˆ oˇ ve hta‸ Yeˍsuˆ tawˇ piˇ taˍ ve yoˬ. Ponˬ laˬ htaˇ neˇ oˇ ve lehˬ, yawˇ hta‸ laiˉ pawˆ yuˬ tiˍ taˍ ve pa taw, shu yawˇ hta‸ hk'a deh‸ yuˬ haw taˍ leh, sho caˆ leh sho kawˬ hta‸ yuˬ hpeh tiˍ taˍ ve htawˇ, hpeh taˍ ve oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ g'awˬ cheˆ leh, neˇ oˇ ve yawˇ hta‸ heh puiˉ hk'aw lo g'a‸ k'ai ve yoˬ. 30Nawˬ aˬ hto‸ ma meh le teh‸ Yeˍsuˆ yawˇ hta‸ na nyi htaˇ, Ngaˬ ve awˬ meh lehˬ Leˍjonˍ yoˬ teh‸, yawˇ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ awˬ hk'aw lo neˇ maˇ maˇ chehˇ ve yoˬ. 31Naˉ jaˇ ve teˇ kaˬ lo lo‸-e loˬ teh‸ Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ tawˇ maˇ g'a piˇ tuˬ, neˇ oˇ ve teˇ hpaˍ Yeˍsuˆ hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 32Hk'aw oˇ ve awˬ hk'oˆ lo va‸ awˬ moˍ lonˉ k'aˆ caˇ chehˇ ve yoˬ. Va‸ oˇ ve teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo yawˇ hui g'a geh tuˬ, yawˇ hta‸ lawˬ hkawˉ htaˇ, yawˇ yawˇ hui hta‸ a hkaw-anˬ piˇ ve yoˬ. 33Hk'e te leh, neˇ teˇ hpaˍ chaw oˇ ve awˬ hk'aw lo tawˆ-e leh, va‸ teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo lo‸-e ve yoˬ. Oˇ htaˇ, va‸ awˬ moˍ lonˉ lehˬ, miˬ haˍ kuiˬ lo g'aˇ hte‸ g'uiˇ ya‸-e leh, g'uiˬ po hk'aw lo lo‸-e leh k'a suh peuˬ sheˬ ve yoˬ. 34Va‸ hawˉ paˍ teˇ hpaˍ chi hk'e hpeh‸ la ve hta‸ g'a mawˬ htaˇ, yawˇ hui g'uiˇ k'o‸-e leh, awˬ lawn oˇ ve hta‸ venˇ hk'aˆ teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo ca hto piˇ ve yoˬ. 35Hk'e te leh, hk'aˬ hk'e hpeh‸ la ve awˬ lawn hta‸ g'a shiˍ tuˬ, chaw teˇ hpaˍ ca nyi ve yoˬ. Yawˇ hui Yeˍsuˆ geh gaˬ la htaˇ, neˇ teˇ hpaˍ tawˆ k'ai peuˬ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, veu‸ k'aˇ veu‸ deh leh, nyi ma awˉ lawˉ htaˇ hk'a shuˍ shuˍ k'aw‸ da‸ la leh Yeˍsuˆ hkui paˇ lo mui chehˇ ve hta‸ g'a mawˬ ve teˇ yanˇ, yawˇ hui kawˆ jaˇ ve yoˬ. 36G'a mawˬ taˍ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, neˇ geh ve chaw oˇ ve teˇ g'aˇ hk'aˬ hk'e te k'aw‸ na-e la ve awˬ lawn yawˇ hui hta‸ hto piˇ ve yoˬ. 37Oˇ htaˇ, Geˍraˍtaˆ mvuhˇ miˬ teˇ tawn awˬ hk'aw lo hk'a chehˇ ve chaw hk'a peu-eˬ maˇ maˇ kawˆ jaˇ ve pa taw, Yeˍsuˆ yawˇ hui geh lo tawˆ k'ai tuˬ yawˇ hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. Hk'e te leh, Yeˍsuˆ haw lo‸ k'oˍ hk'aw lo‸-e leh k'o‸-e ve yoˬ. 38Neˇ teˇ hpaˍ tawˆ k'ai peuˬ ve chaw lehˬ, yawˇ geh teˇ geh chehˇ tuˬ Yeˍsuˆ hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ Yeˍsuˆ k'oˆ piˇ ve, 39Nawˬ ve aˉ hk'aw lo k'o‸-e leh, G'uiˬ sha nawˬ hta‸ hk'aˬ ma ga laˇ peuˬ ve awˬ lawn ca hto piˇ-oˆ teh‸ k'oˆ leh, yawˇ hta‸ k'o‸-e tcuh ve yoˬ. Hk'e te leh yawˇ tawˆ k'ai leh, Yeˍsuˆ yawˇ hta‸ hk'aˬ ma ga laˇ peuˬ ve awˬ lawn oˇ ve teˇ venˇ hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo ca hto piˇ ve yoˬ. 40Yeˍsuˆ k'aw‸ gaˬ la ve teˇ yanˇ, chaw awˬ moˍ lonˉ yawˇ hta‸ dawˇ law chehˇ ve pa taw, ha lehˬ ha k'a yawˇ hta‸ ha‸ yuˬ ve yoˬ. 41Oˇ htaˇ, Yaˍiˉruˆ meh ve bon yehˬ awˬ hoˉ teˇ g'aˇ laˬ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, Yeˍsuˆ hkui paˇ lo boˆ sheˬ leh, yawˇ ve aˉ hk'aw lo laˬ tuˬ, Yeˍsuˆ hta‸ g'aˇ hte‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 42Awˬ lawn k'o, a sha‸ teˇ chi nyiˇ hk'aw‸ hk'e gaˬ ve yawˇ ve yaˇ miˇ tiˍ suh la paˇ neˇ ve yoˬ. Yeˍsuˆ k'ai chehˇ ve teˇ yanˇ chaw awˬ moˍ lonˉ yawˇ hta‸ buiˆ heuˆ ca‸ heuˆ chehˇ ve yoˬ. 43Oˇ htaˇ, teˇ chi nyiˇ hk'aw‸ hk'a gaˬ awˬ suhˍ ya‸ la leh naˬ chehˇ ve yaˇ miˇ teˇ g'aˇ cawˬ ve yoˬ. Chaw teˇ g'aˇ ka‸ yawˇ hta‸ gu na-e piˇ maˇ g'a. 44Yawˇ lehˬ Yeˍsuˆ awˬ hk'aw‸ nawˉ hpawˇ lo laˬ leh, yawˇ ve aˉ po‸ awˬ caˍ hta‸ htawˇ ve teˇ yanˇ, yawˇ awˬ suhˍ ya‸ la ve teˇ cawˬ haˉ cheh sheˬ ve yoˬ. 45Yeˍsuˆ lehˬ, Ngaˬ hta‸ a shu htawˇ ve le teh‸ na nyi ve yoˬ. Chaw chi ma ve lehˬ, Teˇ g'aˇ ka‸ maˇ htawˇ teh‸ g'awˬ chehˇ ve teˇ yanˇ, Peˍtruˆ k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ-oˬ, chaw awˬ moˍ lonˉ nawˬ hta‸ buiˆ heuˆ ca‸ heuˆ chehˇ leh cehˍ cehˍ nuˆ nuˆ te chehˇ ve maˇ heˆ laˇ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 46Yeˍsuˆ lehˬ, Chaw teˇ g'aˇ g'aˇ ngaˬ hta‸ htawˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, ngaˬ awˬ hk'aw lo kanˇ paˆ tawˆ k'ai peuˬ ve hta‸ ngaˬ shiˍ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 47Yaˇ miˇ oˇ ve lehˬ, va‸ taˍ maˇ hpeh‸ ve hta‸ shiˍ ve teˇ yanˇ, cheˇ ve awˬ hk'aw lo Yeˍsuˆ mehˆ g'uˇ suhˍ boˆ sheˬ leh, aˬ hto‸ ma pa taw yawˇ hta‸ htawˇ ve maˇ k'oˆ, oˇ teˇ hkui awˬ hk'aw lo yawˇ hk'aˬ hk'e te na-e la ve awˬ lawn maˇ k'oˆ, chaw chi ma ve mehˆ g'uˇ suhˍ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 48Yeˍsuˆ lehˬ, Yaˇ miˇ-oˬ, nawˬ yonˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ nawˬ hta‸ na-e la piˇ peuˬ. Dawˇ sha ve awˬ hk'aw lo k'o‸-e loˬ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 49Yawˇ oˇ hk'e k'oˆ chehˇ htaˇ, bon yehˬ awˬ hoˉ teˇ g'aˇ ve yehˬ lo laˬ ve chaw teˇ g'aˇ k'oˆ ve, Nawˬ ve yaˇ miˇ suh peuˬ. Saˍ la‸ hta‸ taˇ k'aw‸ sho‸ sha‸ piˇ loˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 50Tawˇ hkawˇ oˇ ve hta‸ Yeˍsuˆ g'a kaˇ htaˇ, bon yehˬ awˬ hoˉ teˇ g'aˇ hta‸, Taˇ kawˆ. Yonˍ ve tiˉ te-o. Yawˇ na-e la tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 51Yehˬ lo yawˇ gaˬ la ve teˇ yanˇ, Peˍtruˆ, Yoˇhanˬ, Yaˍkoˆ leh, yaˇ miˇ ve awˬ pa awˬ e hta‸ maˇ heˆ k'o, yawˇ geh teˇ geh yehˬ hk'aw lo teˇ g'aˇ hta‸ ka‸ maˇ lo‸-e tcuh. 52Yaˇ miˇ hta‸ pa taw chaw hk'a peu-eˬ hawˬ leh paˆ hawˬ chehˇ ve yoˬ. Yeˍsuˆ lehˬ, Taˇ hawˬ. Yawˇ suh ve maˇ heˆ. Zuh‸ muiˉ k'a chehˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 53Yaˇ miˇ oˇ ve suh peuˬ ve hta‸ yawˇ hui shiˍ ve pa taw, yawˇ hui hta‸ g'uiˬ ve yoˬ. 54Yaˇ miˇ ehˉ ve la‸ sheh hta‸ yawˇ vawˆ leh, Yaˇ miˇ ehˉ-oˬ, tu la-o teh‸ kuˬ leh k'oˆ piˇ ve yoˬ. 55Oˇ htaˇ, yawˇ ve co ha k'aw‸ la leh, teˇ cawˬ haˉ yawˇ tu la ve yoˬ. Yawˇ hta‸ caˇ tuˬ caˍ piˇ-oˆ teh‸, Yeˍsuˆ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 56Yaˇ ehˉ ve awˬ pa awˬ e lehˬ, anˇ jaˇ ve yoˬ. Hpeh‸ la ve awˬ lawn chi, chaw teˇ g'aˇ hta‸ ka‸ maˇ g'a hto piˇ tuˬ, yawˇ yawˇ huiˉ maˬ hta‸ tawˇ piˇ taˍ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\