Maˍkuˆ 12

1Oˇ htaˇ, yawˇ yawˇ hui hta‸ tawˇ pa haˉ teˇ hpaˍ te maˍ piˇ leh k'oˆ ve, Chaw teˇ g'aˇ lehˬ, a pehˉ meuˇ hko te leh ti taˍ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, hk'a caw zuhˇ ko taˍ leh, a pehˉ meuˇ shiˍ nyiˉ kuiˬ duˇ taˍ ve yoˬ. Shaw kuiˬ yehˬ mvuh ve hta‸ htawˇ te leh, hko te paˍ teˇ hpaˍ hta‸ ngaˍ piˇ taˉ leh, awˬ kaˍ awˬ nu mvuhˇ miˬ lo yawˇ k'ai ve yoˬ. 2Awˬ yanˇ gaˬ la ve teˇ yanˇ, hko oˇ ve awˬ hk'aw lo a pehˉ meuˇ shiˍ teˇ hpaˍ hta‸ g'a tuˬ, hko te paˍ teˇ hpaˍ geh awˬ ceˬ teˇ g'aˇ hta‸ yawˇ k'ai tcuh ve yoˬ. 3Yawˇ hui yawˇ hta‸ yuˬ tiˍ taˍ leh dawˆ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, awˬ k'awˇ lehˍ k'o‸-e peu ve yoˬ. 4Awˬ hk'aw‸ nawˉ teˇ pawˆ, awˬ kaˍ awˬ nu awˬ ceˬ teˇ g'aˇ hta‸ yawˇ yawˇ hui geh k'ai tcuh ve yoˬ. Yawˇ hui yawˇ ve oˉ k'oˍ hta‸ dawˆ hk'aw sheˬ leh, hk'a mvuhˇ hk'a na te piˇ ve yoˬ. 5Peuˬ leh, yawˇ awˬ kaˍ awˬ nu awˬ ceˬ teˇ g'aˇ hta‸ k'aw‸ k'ai tcuh ve teˇ yanˇ, yawˇ hui yawˇ hta‸ tiˇ pehˍ ve yoˬ. Awˬ kaˍ awˬ nu awˬ ceˬ laiˉ g'aˇ hta‸ yawˇ k'aw‸ k'ai tcuh ve htawˇ, teˇ hpaˍ hpaˍ hta‸ yawˇ hui dawˆ leh, teˇ hpaˍ hpaˍ hta‸ yawˇ hui tiˇ pehˍ ve yoˬ. 6Yawˇ ha‸ jaˇ ve yaˇ paˍ ceh tiˉ yawˇ geh cawˬ taˉ ve yoˬ. Ngaˬ ve yaˇ paˍ hta‸ yawˇ hui yawˆ yan tuˬ yoˬ teh‸ yawˇ k'oˆ leh, awˬ leh meuˇ teˇ pawˆ yawˇ ve yaˇ paˍ hta‸ yawˇ hui geh k'ai tcuh ve yoˬ. 7Ya‸ hk'aˇ, hko te paˍ teˇ hpaˍ k'oˆ ve, Chaw chi lehˬ, awˬ shinˉ g'a shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve yoˬ. Laˬ-o‸, yawˇ hta‸ tiˇ pehˍ-a veuˬ. Oˇ hk'e te ve k'o, yawˇ ve awˬ shinˉ hta‸ ngaˬ hui g'a tuˬ yoˬ teh‸, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ k'oˆ da‸ ve yoˬ. 8Oˇ htaˇ, yawˇ hui yawˇ hta‸ yuˬ leh tiˇ pehˍ peuˬ hk'aw‸ nawˉ hko awˬ baˬ hpawˇ lo chiˇ baˬ ve yoˬ. 9Hk'e te leh, hko awˬ shehˍ hpaˇ hk'aˬ hk'e te piˇ tuˬ le. Yawˇ laˬ leh hko te paˍ teˇ hpaˍ hta‸ tiˇ pehˍ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, hko oˇ ve awˬ kaˍ awˬ nu chaw teˇ hpaˍ hta‸ k'aw‸ ngaˍ piˇ tuˬ yoˬ. 10Yehˬ kawˍ shehˍ hpaˇ hui baˬ taˍ ve haˉ pui shiˍ lehˬ, awˬ hkuiˉ puiˍ awˬ ceˍ k'aweh‸ lo kawˍ taˍ ve haˉ pui shiˍ hpeh‸ la peuˬ. 11Chi lehˬ, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha te ve kanˉ hpeh‸ leh, ngaˬ hui mehˆ g'uˇ suhˍ anˇ tuˬ hpeh‸ ve yoˬ, teh‸ Li‸ hpu awˬ hk'aw lo nawˬ hui maˇ g'aw jaw laˇ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 12Yawˇ hui yawˇ hta‸ hpeh yuˬ gaˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, tawˇ pa haˉ chi yawˇ yawˇ hui awˬ lawn k'oˆ chehˇ ve hta‸ yawˇ hui shiˍ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, chaw awˬ moˍ lonˉ hta‸ kawˆ ve pa taw, yawˇ hui yawˇ hta‸ hpaˆ da‸ taˉ leh tawˆ k'ai ve yoˬ. 13Yeˍsuˆ tawˇ yaw ve awˬ hk'aw lo, hk'aˬ hk'e te leh yawˇ hta‸ tawˇ yaw ya‸ piˇ lawˬ tuˬ, yawˇ hui lehˬ Hpaˍriˍsehˇ teˇ hpaˍ hpaˍ leh Heˍroˆ chaw teˇ hpaˍ hpaˍ hta‸ yawˇ geh k'ai tcuh ve yoˬ. 14Oˇ htaˇ yawˇ hui laˬ leh k'oˆ ve, Saˍ la‸-oˬ, nawˬ lehˬ hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ leh, chaw teˇ g'aˇ hta‸ ka‸ nawˬ maˇ kawˆ ve hta‸ ngaˬ hui shiˍ ve yoˬ. Chaw yaˇ ve mehˆ hpfuhˇ hta‸ nawˬ maˇ nyi leh G'uiˬ sha ve ya‸ k'aw hta‸ hteˇ lehˍ maˍ piˇ ve yoˬ. Jawˇ mawˇ Kehˉsaˍ hta‸ a moˇ keu piˇ cawˇ laˇ, maˇ keu piˇ cawˇ laˇ. 15Ngaˬ hui g'a keu piˇ tuˬ laˇ, maˇ g'a keu piˇ tuˬ laˇ teh‸, yawˇ hta‸ na nyi ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, yawˇ hui heˍ puiˉ ve chaw hpeh‸ ve teh‸ shiˍ leh, Nawˬ hui aˬ hto‸ ma te ngaˬ hta‸ lawˇ nyi ve le. Ngaˬ g'a nyi tuˬ, hpu teˇ hteh‸ ngaˬ geh yuˬ laˬ-o‸ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 16Hk'e te leh, yawˇ hui yuˬ laˬ ve yoˬ. Yawˇ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, A shu ve awˬ han, a shu ve awˬ meh cawˬ le teh‸ na nyi htaˇ, Jawˇ mawˇ Kehˉsaˍ ve yoˬ teh‸, yawˇ hui k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 17Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Jawˇ mawˇ Kehˉsaˍ ve mawˇ jawˇ mawˇ Kehˉsaˍ hta‸ piˇ-oˆ. G'uiˬ sha ve mawˇ G'uiˬ sha hta‸ piˇ-oˆ teh‸ k'oˆ htaˇ, yawˇ hui yawˇ hta‸ anˇ jaˇ ve yoˬ. 18Oˇ ve hk'aw‸ nawˉ, k'aw‸ te‸ tu la ve maˇ cawˬ teh‸ k'oˆ ve Saˍduˆkehˇ chaw teˇ hpaˍ yawˇ geh laˬ leh k'oˆ ve, 19Saˍ la‸-oˬ, Moˉseˍ ngaˬ hui awˬ pon chi hk'e bvuh‸ taˍ ve, Chaw teˇ g'aˇ ve awˬ viˉ paˍ yaˇ maˇ cawˬ leh suh ve k'o, awˬ nyi paˍ teˇ g'aˇ lehˬ yawˇ ve awˬ miˇ ma hta‸ k'aw‸ heuˆ leh awˬ viˉ paˍ awˬ pon awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ g'a cawˬ piˇ ve yoˬ teh‸ bvuh‸ taˍ ve yoˬ. 20Ponˬ laˬ htaˇ, awˬ viˉ awˬ nyi suhˍ g'aˇ cawˬ ve yoˬ. Awˉ lawˉ teˇ g'aˇ lehˬ, awˬ miˇ ma hta‸ heuˆ leh, yaˇ maˇ cawˬ sheˍ htaˇ suh ve yoˬ. 21Nyi g'aˇ teˇ g'aˇ htawˇ, yaˇ miˇ oˇ ve hta‸ heuˆ leh, yaˇ maˇ cawˬ sheˍ htaˇ suh ve yoˬ. Shehˆ g'aˇ teˇ g'aˇ htawˇ oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ yoˬ. 22Chi hk'a shuˍ shuˍ awˬ viˉ awˬ nyi suhˍ g'aˇ hk'a gaˬ yaˇ maˇ cawˬ taˉ ve yoˬ. Yawˇ hui hk'a peu-eˬ suh peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yaˇ miˇ oˇ ve htawˇ suh ve yoˬ. 23K'aw‸ te‸ tu la ve teˇ yanˇ, yaˇ miˇ oˇ ve hk'aˬ ve teˇ g'aˇ ve awˬ miˇ ma hpehˬ tuˬ le. Awˬ lawn k'o, yawˇ hui suhˍ g'aˇ yaˇ miˇ oˇ ve hta‸ heuˆ peuˬ ve yoˬ teh‸ na nyi ve yoˬ. 24Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Li‸ hpu hta‸ ka‸, G'uiˬ sha ve kanˇ paˆ hta‸ ka‸ nawˬ hui maˇ shiˍ ve pa taw, nawˬ hui dawˇ ya‸ ve maˇ heˆ laˇ. 25Awˬ lawn k'o, suh ve chaw hui k'aw‸ te‸ tu la ve teˇ yanˇ, awˬ hpawˇ awˬ miˇ heuˆ da‸ ve maˇ k'oˆ, ka piˇ ve maˇ k'oˆ, maˇ te. Mvuhˇ naw ma hk'oˆ chehˇ ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ hui hk'e hpeh‸ tuˬ yoˬ. 26Suh ve chaw hui k'aw‸ te‸ tu la ve awˬ lawn G'uiˬ sha Moˉseˍ hta‸ k'oˆ piˇ taˍ ve hk'e, Moˉseˍ bvuh‸ taˍ ve li‸ awˬ hk'aw lo nawˬ hui maˇ g'aw jaw laˇ. Aˉ chuˇ buiˇ awˬ lawn bvuh‸ taˍ ve teˇ tawn awˬ hk'aw lo, Ngaˬ lehˬ Aˍbraˍhanˍ ve G'uiˬ sha, Iˉcaˆ ve G'uiˬ sha leh Yaˍkoˆ ve G'uiˬ sha hpeh‸ ve yoˬ teh‸, G'uiˬ sha yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 27Yawˇ lehˬ, suh ve chaw hui ve G'uiˬ sha hpeh‸ ve maˇ heˆ. Te‸ chehˇ ve chaw hui ve G'uiˬ sha hpeh‸ ve yoˬ. Nawˬ hui dawˇ ya‸ jaˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 28Oˇ htaˇ, li‸ bvuh‸ paˍ teˇ g'aˇ laˬ leh yawˇ hui tawˇ g'awˬ da‸ chehˇ ve hta‸ g'a kaˇ htaˇ, Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ hk'a deh‸ k'aw‸ yaw hk'aw‸ piˇ ve hta‸ g'a shiˍ leh, Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo hk'aˬ ve teˇ hkawˇ uiˍ leuˉ ve le teh‸ yawˇ hta‸ na nyi ve yoˬ. 29Yeˍsuˆ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Uiˍ leuˉ ve teˇ maˬ lehˬ, Iˉsaˍreˍlaˆ chaw teˇ hpaˍ-oˬ, na sheˍ. Ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha lehˬ, yawˇ teˇ g'aˇ ceh tiˉ Jawˇ mawˇ hpeh‸ ve yoˬ. 30Nawˬ ve nyi ma hk'a peu-eˬ, nawˬ ve co ha hk'a peu-eˬ, nawˬ ve dawˇ hk'aˇ hk'a peu-eˬ leh nawˬ ve awˬ g'aˇ awˬ shaˉ hk'a peu-eˬ nawˬ ve Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha hta‸ g'a ha‸ ve yoˬ. 31Nyiˇ hkawˇ teˇ hkawˇ lehˬ, Nawˬ awˬ to hta‸ ha‸ ve hk'e, nawˬ awˬ paˇ awˬ kui chehˇ ve chaw hta‸ g'a ha‸ ve yoˬ. Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ chi nyiˇ hkawˇ a‸ kehˉ uiˍ ve maˇ cawˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 32Li‸ bvuh‸ paˍ oˇ ve k'aw‸ k'oˆ ve, Cawˇ ve yoˬ, Saˍ la‸-oˬ. G'uiˬ sha teˇ g'aˇ tiˉ cawˬ leh, yawˇ maˇ heˆ k'o awˬ kaˍ awˬ nu G'uiˬ sha maˇ cawˬ ve teh‸ nawˬ k'oˆ ve lehˬ hteˇ jaˇ ve yoˬ. 33Chi hk'oˆ ka‸, nyi ma hk'a peu-eˬ, cuˇ yiˍ maˍ yiˍ hk'a peu-eˬ, awˬ g'aˇ awˬ shaˉ hk'a peu-eˬ yawˇ hta‸ ha‸ leh, a shu yawˇ awˬ to hta‸ ha‸ ve hk'e awˬ paˇ awˬ kui chehˇ ve chaw hta‸ ha‸ ve lehˬ, aˬ miˍ tuˉ tanˇ ve hk'a peu-eˬ leh tanˇ tuˬ hk'a peu-eˬ a‸ kehˉ uiˍ ve yoˬ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 34Yawˇ hk'a deh‸ dawˇ nyi leh yaw hk'aw‸ ve hta‸ Yeˍsuˆ g'a mawˬ htaˇ, Nawˬ lehˬ G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ hta‸ maˇ vuiˇ da‸ teh‸ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Oˇ ve hk'aw‸ nawˉ chaw teˇ g'aˇ ka‸ yawˇ hta‸ k'aw‸ na nyi maˇ haˆ ve yoˬ. 35Yeˍsuˆ bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo maˍ piˇ chehˇ htaˇ, yawˇ teˇ pawˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Hkri‸ lehˬ Daˍviˆ ve Yaˇ hpu yoˬ teh‸, aˬ hto‸ ma te li‸ bvuh‸ paˍ teˇ hpaˍ k'oˆ ve le. 36Da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu Daˍviˆ hta‸ dawˇ pawnˍ piˇ ve awˬ hk'aw lo yawˇ k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha lehˬ ngaˬ ve Jawˇ mawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ ve canˇ paˍ teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ ve hkui sheh awˬ hawˉ lo ngaˬ taˍ htaˇ hk'a gaˬ ngaˬ ve la‸ sha paˉ lo mui chehˇ-oˆ, teh‸ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 37Daˍviˆ awˬ to yawˇ hta‸ Jawˇ mawˇ teh‸ k'oˆ ve k'o, hk'aˬ hk'e te leh yawˇ ve yaˇ hpu hpeh‸ tuˬ ve le teh‸ na nyi ve yoˬ. Chaw awˬ moˍ lonˉ oˇ ve lehˬ, yawˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ ha lehˬ ha k'a na yuˬ ve yoˬ. 38Yawˇ maˍ piˇ chehˇ ve awˬ hk'aw lo yawˇ teˇ pawˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Li‸ bvuh‸ paˍ teˇ hpaˍ hta‸ shaˍ ti‸ te-o. Yawˇ hui lehˬ, aˉ po‸ zuhˬ ve hta‸ deh leh ca te toˇ gaˇ ve yoˬ. Tcuh hk'aw lo shu yawˇ hui hta‸ yawˆ yan laˇ ve hta‸ maˇ k'oˆ, 39bon yehˬ awˬ hk'aw lo awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ ve mui hk'awˇ hta‸ maˇ k'oˆ, hti caˇ hti dawˬ kuiˬ lo awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ ve mui kuiˬ hta‸ maˇ k'oˆ, yawˇ hui heuˆ gaˇ ve yoˬ. 40Yawˇ hui lehˬ, mehˇ chawˇ ma ve yehˬ hta‸ hiˉ yuˬ leh, venˇ baˆ maˇ g'a tawˆ la tuˬ maw chaweh bon lawˬ ve yoˬ. Shu a‸ kehˉ leuˉ leh uiˍ jaˇ ve ciˍ yanˍ ve hta‸ yawˇ hui g'a hkanˍ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 41Oˇ htaˇ, hpu tanˇ keu kuiˬ awˬ g'uˇ suhˍ teˇ hpawˇ lo yawˇ mui chehˇ leh, chaw chi ma ve hpu tanˇ keu kuiˬ lo hpu keu ve hta‸ nyi chehˇ ve yoˬ. Paw sha ve chaw laiˉ g'aˇ hpu maˇmaˇ keu ve yoˬ. 42Oˇ htaˇ haˍ g'awˇ ve mehˇ chawˇ ma teˇ g'aˇ laˬ leh, kuiˇ peh‸ shanˍ ehˉ nyiˇ maˬ keu ve yoˬ. Peh‸ shanˍ ehˉ oˇ ve nyiˇ maˬ lehˬ, teˇ peh‸ hpfuhˇ ceh tiˉ cawˬ ve yoˬ. 43Yeˍsuˆ yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ hui hta‸ kuˬ yuˬ leh yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, Ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, hpu tanˇ keu kuiˬ lo keu ve chaw hk'a peu-eˬ a‸ kehˉ haˍ g'awˇ ve mehˇ chawˇ ma chi teˇ g'aˇ lehˬ leuˉ leh keu maˇ ve yoˬ. 44Awˬ lawn k'o, yawˇ hui cawˬ maˇ jaˇ ve awˬ hk'aw lo yuˬ tawˆ leh keu ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, yaˇ miˇ chi teˇ g'aˇ lehˬ, haˍ g'awˇ jaˇ ve awˬ hk'aw lo, yawˇ ve a sha‸ hu tuˬ hk'a cawˬ ve hk'a peu-eˬ hta‸ yuˬ tawˆ leh keu ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\