Maˍkuˆ 6

1Yeˍsuˆ oˇ kaˬ lo tawˆ k'ai leh yawˇ ve mvuhˇ miˬ lo k'aw‸ gaˬ la ve yoˬ. Yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ ka‸ yawˇ awˬ hk'aˇ suh k'ai ve yoˬ. 2Shinˉ nyi gaˬ leh bon yehˬ awˬ hk'aw lo yawˇ maˍ piˇ ve yoˬ. G'a kaˇ ve chaw laiˉ g'aˇ anˇ jaˇ leh k'oˆ ve, Chaw chi hpaˇ lehˬ, chi hk'e ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ hk'aˬ lo g'a ve le. Yawˇ g'a ve cuˇ yiˍ lehˬ, hk'aˬ hk'e ve cuˇ yiˍ le. Chi taw taw kanˇ paˆ uiˍ ve kanˉ yawˇ la‸ hk'aw hk'aˬ hk'e te hpeh‸ la ve le. 3Yawˇ lehˬ, Maˍriˆ ve yaˇ paˍ la‸ shaˉ maˉ hpeh‸ ve maˇ heˆ laˇ. Yaˍkoˆ, Yoˇseˍ, Yuˇda‸, Siˉmonˍ hui ve awˬ viˉ paˍ maˇ heˆ laˇ. Yawˇ awˬ nyi ma teˇ hpaˍ ka‸, ngaˬ hui geh chehˇ ve maˇ heˆ laˇ teh‸ k'oˆ leh, yawˇ hui yawˇ hta‸ nyi ma luˬ ve yoˬ. 4Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ teˇ g'aˇ lehˬ, awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, a shu yawˇ ve mvuhˇ miˬ, a shu yawˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi leh, a shu yawˇ ve yehˬ awˬ hk'aw lo lehˬ, awˬ me‸ awˬ hponˇ maˇ cawˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 5Chehˇ haˍ ve chaw teˇ hpaˍ hpaˍ awˬ hk'oˆ la‸ sheh taˍ leh gu na-e piˇ ve ceh tiˉ maˇ heˆ k'o, oˇ kaˬ lo kanˇ paˆ uiˍ ve kanˉ awˬ kaˍ awˬ nu ve hta‸ yawˇ te maˇ hpeh‸. 6Yawˇ hui maˇ yonˍ puiˉ ve pa taw, yawˇ anˇ jaˇ ve yoˬ. Oˇ ve hk'aw‸ nawˉ, yawˇ teˇ hk'aˆ peuˬ teˇ hk'aˆ lo hk'a zuhˇ k'ai leh bon maˍ piˇ ve yoˬ. 7Oˇ htaˇ, tcuh yaˇ teˇ chi nyiˇ g'aˇ hta‸ yawˇ kuˬ yuˬ leh, nyiˇ g'aˇ teˇ kaˬ nyiˇ g'aˇ teˇ kaˬ k'ai tcuh ve yoˬ. Neˇ cha‸ chiˆ teˇ hpaˍ hta‸ g'aˇ tuˬ, yawˇ hui hta‸ kanˇ paˆ piˇ ve yoˬ. 8Juˇ fuiˍ teˇ taˬ maˇ heˆ k'o, ya‸ k'aw k'aˉ awˬ pon awˬ kaˍ awˬ nu te‸ chiˉ taˇ yuˬ k'ai. Miˉ chaw ka‸, hkaoˍ monˇ ka‸ taˇ pfuhˇ k'ai. Haˍ pi caˆ hk'aw lo hpu taˇ doˆ pfuhˇ k'ai. 9Hkuiˉ nuˆ tcuhˉ leh, aˉ po‸ teˇ hk'oˆ ceh tiˉ deh k'ai-o teh‸, Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ tawˇ piˇ ve yoˬ. 10Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Hk'aˬ ve teˇ kaˬ maˇ k'oˆ, shu ve yehˬ hk'aw nawˬ hui lo‸-e ve teˇ yanˇ, hk'aˆ oˇ ve awˬ hk'aw lo maˇ tawˆ k'ai sheˍ ve ceh ceh, oˇ ve teˇ yehˬ awˬ hk'aw lo ceh tiˉ chehˇ taˍ-o‸. 11Hk'aˬ ve teˇ kaˬ lo maˇ k'oˆ, nawˬ hui hta‸ maˇ ha‸ yuˬ leh nawˬ hui ve tawˇ hkawˇ hta‸ maˇ na ve k'o, oˇ kaˬ lo nawˬ hui tawˆ k'ai htaˇ, yawˇ hui hta‸ shaˉ hkiˆ te maˍ piˇ tuˬ, hkui taw k'aw hta‸ ngawˉ taˍ ve je‸ meu-e hta‸ hpi baˬ taˉ-oˆ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 12Hk'e te leh yawˇ hui tawˆ k'ai leh, Chaw yaˇ hui lehˬ a shu yawˇ ve venˇ baˆ hta‸ dawˇ hpfuhˆ cawˇ ve yoˬ teh‸ bon maˍ piˇ ve yoˬ. 13Yawˇ hui neˇ maˇ maˇ hta‸ g'a‸ k'oˬ leh, naˬ ve gawˬ ve chaw maˇ maˇ hta‸ naˍ manˇ shehˍ leh gu na-e piˇ ve yoˬ. 14Oˇ htaˇ Yeˍsuˆ awˬ lawn bvuhˬ k'ai jaˇ ve pa taw, hkunˉ hawˉ hkanˇ Heˍroˆ g'a kaˇ ve yoˬ. Chaw teˇ hpaˍ hpaˍ k'oˆ ve, Baˆtiˆsaˬ piˇ paˍ Yoˇhanˬ suh kuiˬ lo k'aw‸ te‸ la peuˬ. Chi hta‸ pa taw, kanˇ paˆ uiˍ ve kanˉ chi teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ te hpeh‸ ve yoˬ. 15Chaw teˇ hpaˍ hpaˍ k'oˆ ve, Yawˇ lehˬ Eˇliˇya‸ yoˬ. Awˬ kaˍ awˬ nu teˇ hpaˍ k'oˆ ve, Yawˇ lehˬ aˬ sho-eˬ htaˇ G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ teˇ hpaˍ hta‸ shuˍ ve tcuh kaˍ paˍ teˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ. 16Jawˇ mawˇ Heˍroˆ g'a kaˇ leh, Chaw chi lehˬ, ngaˬ oˉ k'oˍ tawˆ peuˬ ve Yoˇhanˬ yoˬ. Yawˇ suh kuiˬ lo k'aw‸ te‸ tu la peuˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 17Awˬ lawn chi lehˬ chi hk'e yoˬ. Jawˇ mawˇ Heˍroˆ ve awˬ nyi paˍ Hpiˇliˇpuˆ ve awˬ miˇ ma Heˍroˍdiˆ hta‸ jawˇ mawˇ Heˍroˆ heuˆ ve yoˬ. Yaˇ miˇ oˇ ve hta‸ pa taw, yawˇ chaw hta‸ hpehˇ leh Yoˇhanˬ hta‸ hpeh yuˬ leh htawnˍ hk'aw keu taˍ ve yoˬ. 18Aˬ hto‸ ma hta‸ pa taw le teh‸ k'oˆ k'o, Nawˬ awˬ nyi paˍ ve awˬ miˇ ma hta‸ nawˬ heuˆ maˇ cawˇ teh‸, Yoˇhanˬ jawˇ mawˇ Heˍroˆ hta‸ k'oˆ piˇ ve hta‸ pa taw yoˬ. 19Chi hta‸ pa taw, Heˍroˍdiˆ Yoˇhanˬ hta‸ canˇ jaˇ leh tiˇ pehˍ gaˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, tiˇ pehˍ maˇ hpeh‸ sheˍ. 20Awˬ lawn k'o, Yoˇhanˬ lehˬ hteˇ ve cawˇ ve da‸ ve kehˬ ve chaw hpeh‸ ve hta‸ jawˇ mawˇ Heˍroˆ shiˍ ve pa taw, yawˇ hta‸ kawˆ leh hk'a deh‸ ha‸ shaˉ taˍ ve yoˬ. Yoˇhanˬ maˍ piˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ jawˇ mawˇ Heˍroˆ g'a kaˇ htaˇ, yawˇ nyi ma sho‸ sha‸ chehˇ ve htawˇ, ha lehˬ ha k'a na gaˇ ve yoˬ. 21Jawˇ mawˇ Heˍroˆ paw ve hta‸ dawˇ nawˇ tuˬ pawehˇ te ve awˬ nyi k'aw‸ gaˬ la leh, yawˇ lehˬ yawˇ awˬ hawˉ ve jawˇ mawˇ teˇ hpaˍ, ma‸ poˍ teˇ hpaˍ leh Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw ve awˬ hoˉ awˬ naˬ teˇ hpaˍ hta‸ kuˬ leh hti caˇ hti dawˬ ve yoˬ. 22Awˬ yanˇ cawˇ ve pa taw, Heˍroˍdiˆ ve awˬ yaˇ miˇ lo‸-e leh pawehˇ te maˍ piˇ htaˇ, jawˇ mawˇ Heˍroˆ leh yawˇ geh mui caˇ chehˇ ve chaw teˇ hpaˍ nyi ma cawˇ jaˇ ve yoˬ. Hk'e te leh hkunˉ hawˉ hkanˇ Heˍroˆ yaˇ miˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ heuˆ gaˇ ve hk'e lawˬ-o‸. Ngaˬ nawˬ hta‸ pe‸ laˇ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 23Chi hk'oˆ ka‸ yawˇ hkanˍ leh yaˇ miˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ hk'a lawˬ ve teˇ hpaˍ, ngaˬ ve mvuhˇ miˬ teˇ hkoˇ hk'a gaˬ ngaˬ pe‸ laˇ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 24Oˇ htaˇ, yaˇ miˇ oˇ ve tawˆ k'ai leh, Ngaˬ aˬ hto‸ ma hta‸ g'a lawˬ tuˬ le teh‸, yawˇ ve awˬ e hta‸ na nyi ve yoˬ. Awˬ e lehˬ, Baˆtiˆsaˬ piˇ paˍ Yoˇhanˬ ve oˉ k'oˍ hta‸ lawˬ yuˬ-o‸ teh‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 25Hk'e te leh, teˇ cawˬ haˉ yaˇ miˇ oˇ ve hkunˉ hawˉ hkanˇ geh haˆ haˆ k'aw‸ lo‸-e leh k'oˆ ve, Baˆtiˆsaˬ piˇ paˍ Yoˇhanˬ ve oˉ k'oˍ hta‸ hkehˇ pe le awˬ hk'aw keu leh ngaˬ hta‸ haˆ haˆ pe‸ laˇ tuˬ heuˆ gaˇ ve yoˬ teh‸ lawˬ ve yoˬ. 26Hkunˉ hawˉ hkanˇ lehˬ, dawˇ haˍ jaˇ ve htawˇ, yawˇ hkanˍ taˍ peuˬ ve hta‸ pa taw leh yawˇ geh mui caˇ chehˇ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ pa taw, yawˇ k'oˆ taˍ ve tawˇ hkawˇ hta‸ maˇ te luˬ gaˇ. 27Oˇ htaˇ hkunˉ hawˉ hkanˇ lehˬ, shaw shehˍ hpaˇ teˇ g'aˇ hta‸, Yoˇhanˬ ve oˉ k'oˍ ca tawˆ veu laˇ-oˆ teh‸ k'oˆ leh, teˇ cawˬ haˉ k'ai tcuh ve yoˬ. Yawˇ k'ai leh, htawnˍ hk'aw lo Yoˇhanˬ ve oˉ k'oˍ hta‸ tawˆ ve yoˬ. 28Oˉ k'oˍ oˇ ve hkehˇ pe le hk'aw keu veu laˇ leh yaˇ miˇ hta‸ piˇ ve yoˬ. Hk'e te leh awˬ yaˇ miˇ htawˇ, awˬ e hta‸ piˇ ve yoˬ. 29Yoˇhanˬ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ lehˬ, awˬ lawn oˇ ve hta‸ g'a kaˇ htaˇ, yawˇ hui laˬ leh yawˇ ve awˬ to hta‸ yuˬ leh, tuˍ hpfuh hk'aw lo ca tuˍ ve yoˬ. 30Oˇ htaˇ, tcuh yaˇ teˇ hpaˍ Yeˍsuˆ geh hpawnˬ la leh, yawˇ hui hk'a te hk'a maˍ ve awˬ lawn hk'a peu-eˬ yawˇ hta‸ k'aw‸ k'aoˍ piˇ ve yoˬ. 31Oˇ htaˇ Yeˍsuˆ lehˬ, Nawˬ hui teˇ hpaˍ laˬ-o‸. Heh puiˉ hk'aw chaw gawˬ kuiˬ lo g'aˇ a ciˉ ca jehˇ sheˍ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, chaw maˇ maˇ yiˬ yiˬ laˬ laˬ te chehˇ ve hta‸ pa taw, yawˇ hui awˍ ka‸ caˇ maˇ tanˇ ve yoˬ. 32Hk'e te leh, yawˇ hui haw lo‸ k'oˍ ciˇ leh heh puiˉ hk'aw chaw gawˬ kuiˬ teˇ kaˬ lo k'ai ve yoˬ. 33Yawˇ hui tawˆ k'ai ve hta‸ chaw maˇ maˇ g'a mawˬ g'a shiˍ ve yoˬ. Hk'e te leh, hk'aˬ venˇ chi venˇ lo chehˇ ve chaw hui g'uiˬ po jaˇ lo g'uiˇ k'ai leh, awˬ g'uˇ suhˍ gaˬ ve yoˬ. 34Yeˍsuˆ haw lo‸ k'oˍ hk'aw tawˆ k'ai htaˇ, chaw awˬ moˍ lonˉ hta‸ g'a mawˬ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, yawˬ hawˉ paˍ maˇ cawˬ ve yawˬ teˇ hpaˍ hta‸ shuˍ ve pa taw, yawˇ yawˇ hui hta‸ ha k'aˉ leh awˬ lawn laiˉ ceuˬ maˍ piˇ ve yoˬ. 35Mvuhˇ hpeu‸ la htaˇ, yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ yawˇ geh laˬ leh k'oˆ ve, Choˬ kaˬ lehˬ heh puiˉ hk'aw hpeh‸ leh, mvuhˇ ka‸ hpeu‸ la yoˬ. 36Chaw chi teˇ hpaˍ lehˬ, awˬ paˇ awˬ kui cawˬ ve hk'aˆ hk'aw pa hk'aw lo k'ai leh caˇ tuˬ ca vuiˬ caˇ-e tuˬ, yawˇ hui hta‸ hpehˇ piˇ-oˆ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 37Ya‸ hk'aˇ yawˇ lehˬ, Nawˬ hui teˇ hpaˍ yawˇ hui hta‸ caˍ piˇ-oˆ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ htaˇ, awˬ la‸ g'awˇ hui lehˬ, Ngaˬ hui hkaoˍ monˇ nyiˇ ha hteh‸ hpfuhˇ ca vuiˬ leh, yawˇ hui hta‸ g'a caˍ piˇ tuˬ laˇ teh‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 38Yeˍsuˆ k'oˆ ve, Nawˬ hui geh hkaoˍ monˇ hk'aˬ nyiˇ diˬ cawˬ le. A ciˉ ca nyi sheˍ teh‸ k'oˆ piˇ htaˇ, yawˇ hui ca nyi peuˬ leh, Hkaoˍ monˇ ngaˇ diˬ leh ngaˇ nyi hkeh cawˬ ve yoˬ teh‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 39Oˇ htaˇ Yeˍsuˆ lehˬ, Mvuh‸ nawˉ lehˍ ve awˬ hk'oˆ chaw chi ma ve hta‸ awˬ moˍ awˬ moˍ te mui tcuh-o teh‸ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 40Yawˇ hui lehˬ, teˇ ha g'aˇ teˇ moˍ, ngaˇ chi g'aˇ teˇ moˍ, chi hk'e awˬ moˍ awˍ moˍ te mui ve yoˬ. 41Yeˍsuˆ hkaoˍ monˇ oˇ ve ngaˇ diˬ leh ngaˇ oˇ ve nyiˇ hkeh hta‸ yuˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, mvuhˇ naw ma lo chiˇ nyi leh bon hta‸ chiˇ mvuh ve yoˬ. Hkaoˍ monˇ oˇ ve hta‸ yawˇ hk'eh‸ peuˬ leh, chaw chi ma ve mehˆ g'u suhˍ lo ca chiˇ teh piˇ tuˬ, awˬ la‸ g'awˇ hui hta‸ piˇ ve yoˬ. Ngaˇ oˇ ve nyiˇ hkeh hta‸ htawˇ, chaw hk'a peu-eˬ hta‸ pehˬ piˇ ve yoˬ. 42Oˇ htaˇ, chaw hk'a peu-eˬ hk'a bvuhˆ g'a caˇ ve yoˬ. 43Chi hk'oˆ ka‸, caˇ leuˉ ve hkaoˍ monˇ awˬ hk'eh‸ leh ngaˇ shaˍ awˬ peˆ teˇ hpaˍ hta‸ k'aw‸ g'awˆ ve teˇ yanˇ, teˇ chi nyiˇ hk'awˍ lawˇ hk'a biˇ g'a ve yoˬ. 44Hkaoˍ monˇ hta‸ caˇ ve chaw hui, hawˉ hk'aˆ chaw mawˇ tiˉ ngaˇ hinˉ g'aˇ cawˬ ve yoˬ. 45Chaw awˬ moˍ lonˉ hta‸ Yeˍsuˆ hpehˇ piˇ chehˇ htaˇ, yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ hta‸ haw lo‸ k'oˍ hk'aw teˇ cawˬ haˉ lo‸-e tcuh leh, g'uiˬ po coˇ paˉ Behˇsehˇdaˆ venˇ lo yawˇ hui hta‸ awˉ lawˉ hkanˍ k'ai tcuh ve yoˬ. 46Yawˇ chaw awˬ moˍ lonˉ hta‸ hpaˆ da‸ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, bon ca lawˬ tuˬ yawˇ hk'aw pui hk'oˆ lo taˆ-e ve yoˬ. 47Mehˆ muiˉ naˆ la htaˇ haw lo‸ k'oˍ lehˬ, g'uiˬ po awˬ k'aw ji lo gaˬ peuˬ. Yeˍsuˆ lehˬ, g'uiˬ pfuhˍ paˇ lo yawˇ teˇ g'aˇ tiˉ chehˇ taˉ ve yoˬ. 48Mvuhˇ haw hpawˇ maˇ cawˇ ve pa taw, awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ haw lo‸ k'oˍ g'awˆ heuˬ jaˇ ve hta‸ yawˇ g'a mawˬ htaˇ, tanˇ hkuiˇ shehˆ naˍ riˍ ponˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Yeˍsuˆ g'uiˬ po hk'oˆ ya‸ k'aw juˇ k'ai leh, yawˇ hui hta‸ ponˬ k'ai-a teh‸ te ve yoˬ. 49Yawˇ g'uiˬ po hk'oˆ ya‸ k'aw juˇ k'ai chehˇ ve hta‸ yawˇ hui g'a mawˬ htaˇ, chaw ha ku yoˬ teh‸ dawˇ leh, g'aˇ hte‸ kuˬ ve yoˬ. 50Awˬ lawn k'o, yawˇ hui hk'a peu-eˬ yawˇ hta‸ g'a mawˬ leh kawˆ jaˇ ve yoˬ. Teˇ cawˬ haˉ yawˇ yawˇ hui hta‸ tawˇ yaw leh, Nyi ma ha‸ hanˉ te-o. Taˇ kawˆ, ngaˬ yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 51Oˇ htaˇ haw lo‸ k'oˍ hk'aw yawˇ yawˇ hui geh lo‸-e leh, mvuhˇ haw dehˬ sheˬ leh, yawˇ hui anˇ jaˇ tehˬ tehˬ ve yoˬ. 52Awˬ lawn k'o, hkaoˍ monˇ hta‸ anˇ tuˬ te maˍ ve awˬ lawn yawˇ hui maˇ dawˇ shiˍ maˇ dawˇ pawnˍ. Yawˇ hui nyi ma ka‸ heh chehˇ sheˍ ve yoˬ. 53Yawˇ hui g'uiˬ po coˇ paˉ lo hkanˍ k'ai leh, Geˍneˍsaˍrehˆ mvuhˇ miˬ lo gaˬ htaˇ, haw lo‸ k'oˍ hta‸ g'uiˬ pfuhˍ lo hpeh taˍ ve yoˬ. 54Haw lo‸ k'oˍ awˬ hk'aw lo yawˇ hui tawˆ-e leh, chaw teˇ hpaˍ teˇ cawˬ haˉ yawˇ hta‸ shiˍ ve yoˬ. 55Mvuhˇ miˬ oˇ ve awˬ hk'aw lo chaw oˇ ve teˇ hpaˍ teˇ kaˬ le le lo g'uiˇ k'ai leh, Yeˍsuˆ hk'aˬ lo chehˇ ve hta‸ g'a kaˇ k'o, chaw naˬ chaw gawˬ teˇ hpaˍ hta‸ zuh‸ hpui hk'oˆ taˆ veu leh, oˇ kaˬ lo k'ai ve yoˬ. 56Yawˇ hk'a lo‸-e kuiˬ teˇ kaˬ le le, hk'aˆ hk'aw maˇ k'oˆ, venˇ hk'aw maˇ k'oˆ, pa hk'aw maˇ k'oˆ, tcuh awˬ paˇ chaw hpawnˬ da‸ kuiˬ lo chaw naˬ teˇ hpaˍ hta‸ shu ca yuˬ teh taˍ ve yoˬ. Yawˇ ve aˉ po‸ awˬ caˍ hta‸ ceh g'a htawˇ tuˬ, yawˇ hta‸ lawˬ hkawˉ leh, hk'a htawˇ ve chaw teˇ hpaˍ na-e la ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\