Maˍkuˆ 8

1Awˬ yanˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo, chaw awˬ moˍ uiˍ jaˇ ve k'aw‸ hpawnˬ la leh, yawˇ hui geh caˇ tuˬ maˇ cawˬ. Hk'e te leh Yeˍsuˆ yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ hui hta‸ kuˬ hpawnˬ leh k'oˆ piˇ ve, 2Chaw awˬ moˍ lonˉ chi hta‸ ngaˬ ha k'aˉ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ hui ngaˬ geh chehˇ ve shehˆ nyi gaˬ peuˬ leh, caˇ tuˬ te‸ chiˉ maˇ cawˬ. 3Yawˇ hui awˍ meu‸ jehˇ chehˇ leh ngaˬ yawˇ hui hta‸ k'o‸-e tcuh ve k'o, ya‸ k'aw k'aˉ lo g'aˇ nuˇ jaˇ tuˬ yoˬ. Yawˇ hui teˇ hpaˍ hpaˍ vuiˇ kuiˬ lo laˬ ve yoˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 4Yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ lehˬ, Choˬ kaˬ heh puiˉ hk'aw lo chaw chi ma ve hta‸ hk'a bvuhˆ g'a caˍ piˇ tuˬ hkaoˍ monˇ hk'aˬ lo ca g'a tuˬ ve le teh‸, yawˇ hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 5Nawˬ hui geh hkaoˍ monˉ hk'aˬ nyiˇ diˬ cawˬ le teh‸ Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ na nyi htaˇ, Hkaoˍ monˇ suhˍ diˬ cawˬ ve yoˬ teh‸, yawˇ hui k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 6Oˇ htaˇ, chaw awˬ moˍ lonˉ miˬ chaˇ hk'oˆ mui tuˬ yawˇ tawˇ piˇ ve yoˬ. Yawˇ hkaoˍ monˇ oˇ ve suhˍ diˬ hta‸ yuˬ leh bon hta‸ chiˇ mvuh peuˬ hk'aw‸ nawˉ hk'eh‸ ve yoˬ. Peuˬ leh, hkaoˍ monˇ oˇ ve chaw awˬ moˍ lonˉ mehˆ g'uˇ suhˍ ca chiˇ teh piˇ tuˬ, yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ piˇ leh, yawˇ hui htawˇ chaw awˬ moˍ lonˉ mehˆ g'uˇ suhˍ ca chiˇ teh piˇ ve yoˬ. 7Yawˇ hui geh ngaˇ ehˉ ka‸ a ciˉ cawˬ ve yoˬ. Awˬ bon hta‸ chiˇ mvuh peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Shu mehˆ g'uˇ suhˍ ca chiˇ teh piˇ-oˆ teh‸, Yeˍsuˆ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 8Yawˇ hui hk'a bvuhˆ caˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, caˇ leuˉ ve teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ hui k'aw‸ g'awˆ ve teˇ yanˇ, suhˍ hk'awˍ lawˇ hk'a biˇ g'a ve yoˬ. 9Caˇ ve chaw aˬ laˬ hk'e awˇ hinˉ g'aˇ cawˬ ve yoˬ. Peuˬ leh, yawˇ yawˇ hui hta‸ k'o‸-e tcuh ve yoˬ. 10Teˇ cawˬ haˉ yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ hui geh haw lo‸ k'oˍ hk'aw lo‸-e leh, Daˍlaˍmaˍnuˆ mvuhˇ miˬ lo ciˇ k'ai ve yoˬ. 11Oˇ htaˇ, Hpaˍriˍsehˇ teˇ hpaˍ laˬ leh, Yeˍsuˆ hta‸ tawˇ g'awˬ da‸ ve yoˬ. Yawˇ hta‸ lawˇ nyi tuˬ, mvuhˇ naw ma ve awˬ heˆ yawˇ geh lawˬ ve yoˬ. 12Yawˇ ve nyi ma hk'aw hk'anˇ leh k'oˆ ve, Chaw chi teˇ co lehˬ, aˬ hto‸ ma pa taw awˬ heˆ hta‸ lawˬ ve le. Ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, chaw chi teˇ co hta‸ awˬ heˆ teˇ ceuˬ ka‸ maˇ maˍ piˇ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 13Oˇ htaˇ, Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ hpaˆ da‸ taˉ leh, haw lo‸ k'oˍ awˬ hk'aw lo k'aw‸ lo‸-e leh g'uiˬ po coˇ paˉ lo ciˇ k'ai ve yoˬ. 14Awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ hkaoˍ monˇ yuˬ k'ai tuˬ leunˇ taˉ leh, haw lo‸ k'oˍ awˬ hk'aw yawˇ hui hkaoˍ monˇ teˇ diˬ tiˉ cawˬ ve yoˬ. 15Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ shaˍ ti‸ piˇ leh k'oˆ ve, Hpaˍriˍsehˇ ve diˇ leh jawˇ mawˇ Heˍroˆ ve diˇ hta‸ shaˍ ti‸ te leh jaw k'ai-o teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 16Yawˇ hui lehˬ, Ngaˬ hui hkaoˍ monˇ maˇ cawˬ ve pa taw chi hk'e k'oˆ ve yoˬ teh‸, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ k'oˆ da‸ ve yoˬ. 17Yeˍsuˆ awˬ lawn oˇ ve hta‸ shiˍ leh yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ hui hkaoˍ monˇ maˇ yuˬ laˬ ve awˬ lawn hta‸ aˬ hto‸ ma pa taw k'oˆ da‸ ve le. Chi beu‸ hk'a gaˬ nawˬ hui maˇ dawˇ gaˬ maˇ dawˇ shiˍ sheˍ leh laˇ. Nawˬ hui nyi ma heh chehˇ sheˍ leh laˇ. 18Nawˬ hui mehˆ shiˍ cawˬ ka‸ maˇ mawˬ leh laˇ. Naˍ paw cawˬ ka‸ maˇ kaˇ leh laˇ. Nawˬ hui maˇ dawˇ nawˇ leh laˇ. 19Ngaˬ hkaoˍ monˇ ngaˇ diˬ hta‸ hk'eh‸ leh, chaw ngaˇ hinˉ g'aˇ hta‸ caˍ piˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, nawˬ hui awˬ leuˉ hk'aˬ nyiˇ hk'awˍ lawˇ k'aw‸ g'awˆ g'a ve le teh‸ na nyi htaˇ, Teˇ chi nyiˇ hk'awˍ lawˇ g'a ve yoˬ teh‸, yawˇ hui yawˇ hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 20Ngaˬ hkaoˍ monˇ suhˍ diˬ hta‸ yuˬ leh, chaw awˇ hinˉ g'aˇ hta‸ caˍ piˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, nawˬ hui awˬ leuˉ hk'aˬ nyiˇ hk'awˍ lawˇ k'aw‸ g'awˆ g'a ve le teh‸ k'aw‸ na nyi htaˇ, suhˍ hk'awˍ lawˇ g'a ve yoˬ teh‸, yawˇ hui yawˇ hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 21Peuˬ leh yawˇ yawˇ hui hta‸, Chi beu‸ ka‸ nawˬ hui maˇ dawˇ shiˍ sheˍ leh laˇ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 22Oˇ ve hk'aw‸ nawˉ, yawˇ hui Behˇsehˇdaˆ venˇ lo gaˬ ve yoˬ. Chaw teˇ hpaˍ mehˆ cuˉ paˍ teˇ g'aˇ hta‸ yawˇ geh shiˍ laˬ leh, yawˇ hta‸ htawˇ tuˬ Yeˍsuˆ hta‸ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. 23Yawˇ mehˆ cuˉ paˍ ve la‸ sheh hta‸ g'awˬ leh hk'aˆ awˬ baˬ lo sheh tawˆ-e ve yoˬ. Yawˇ ve mehˆ shiˍ hta‸ ciˉ g'uiˇ hpe‸ keu piˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ awˬ hk'oˆ la‸ sheh taˍ leh, Nawˬ teˇ ceuˬ ceuˬ mawˬ laˇ teh‸ yawˇ hta‸ na nyi ve yoˬ. 24Chaw oˇ ve chiˇ nyi leh, Ngaˬ chaw teˇ hpaˍ htaˬ mawˬ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ suhˆ cehˬ hta‸ shuˍ ve ka‸, ya‸ k'aw juˇ k'ai chehˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 25Yawˇ ve mehˆ shiˍ hta‸ Yeˍsuˆ la‸ sheh teˇ pawˆ k'aw‸ htawˇ ve yoˬ. Chaw oˇ ve lehˬ teˇ pawˆ hk'a deh‸ k'aw‸ nyi htaˇ, mehˆ shiˍ da‸ la leh hk'a peu-eˬ hta‸ hk'a deh‸ kehˬ lehˍ mawˬ ve yoˬ. 26Oˇ htaˇ Yeˍsuˆ yawˇ hta‸, Hk'aˆ chi awˬ hk'aw lo taˇ lo‸-e teh‸ k'oˆ piˇ leh, yawˇ ve aˉ hk'aw lo k'o‸-e tcuh ve yoˬ. 27Yeˍsuˆ leh yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ Hpiˇliˇpuˆ Kehˉsaˍriˆ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo cawˬ ve hk'aˆ teˇ hpaˍ lo k'ai ve yoˬ. Ya‸ k'aw k'aˉ lo k'ai chehˇ htaˇ, yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ na nyi ve, Shu ngaˬ hta‸ a shu hpeh‸ ve teh‸ k'oˆ ve le. 28Awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ k'aw‸ k'oˆ ve, Chaw teˇ hpaˍ hpaˍ nawˬ hta‸ baˆtiˆsaˬ piˇ paˍ Yoˇhanˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve, teˇ hpaˍ hpaˍ Eˇliˇya‸ yoˬ teh‸ k'oˆ ve, peuˬ leh teˇ hpaˍ hpaˍ G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ teˇ g'aˇ g'aˇ hpeh‸ ve yoˬ teh‸, nawˬ hta‸ k'oˆ ve yoˬ. 29Oˇ htaˇ Yeˍsuˆ lehˬ, Nawˬ hui teˇ hpaˍ ngaˬ hta‸ a shu hpeh‸ ve teh‸ k'oˆ ve le teh‸ yawˇ hui hta‸ na nyi ve teˇ yanˇ, Nawˬ lehˬ Hkri‸ yoˬ teh‸, Peˍtruˆ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 30Yawˇ awˬ lawn chaw teˇ g'aˇ hta‸ ka‸ maˇ g'a hto piˇ tuˬ, Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ tawˇ hehnˇ chaweh piˇ taˍ ve yoˬ. 31Oˇ htaˇ chaw yaˇ ve Yaˇ hpu lehˬ, laiˉ ceuˬ hta‸ g'a tu‸ g'a hkanˍ tuˬ ve awˬ lawn yawˇ yawˇ hui hta‸ maˍ piˇ ve yoˬ. Awˬ hoˉ chaw mawˇ teˇ hpaˍ, paw hkuˇ lonˉ teˇ hpaˍ leh li‸ bvuh‸ paˍ teˇ hpaˍ yawˇ hta‸ chiˇ baˬ leh tiˇ pehˍ tuˬ ve awˬ lawn maˇ k'oˆ, shehˆ nyi teˇ nyi gaˬ k'o yawˇ k'aw‸ te‸ tu la tuˬ ve awˬ lawn maˇ k'oˆ, yawˇ hui hta‸ maˍ piˇ ve yoˬ. 32Awˬ lawn chi yawˇ hk'a tawˍ lehˆ k'oˆ maˍ piˇ ve yoˬ. Hk'e te leh, Peˍtruˆ yawˇ hta‸ shiˍ veu leh deˇ ve yoˬ. 33Yeˍsuˆ hpfuhˆ nyi leh yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ hui hta‸ mawˬ htaˇ Peˍtruˆ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Saˍtanˍ -oˬ, ngaˬ awˬ hk'aw‸ nawˉ hpawˇ lo jiˆ k'ai-o. Awˬ lawn k'o, nawˬ ve dawˇ hk'aˇ lehˬ, G'uiˬ sha ve dawˇ hk'aˇ maˇ heˆ. Chaw yaˇ ve dawˇ hk'aˇ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ k'oˆ leh yawˇ hta‸ deˇ ve yoˬ. 34Oˇ htaˇ, chaw awˬ moˍ lonˉ leh yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ hui hta‸ yawˇ kuˬ yuˬ leh k'oˆ piˇ ve, Chaw teˇ g'aˇ g'aˇ ngaˬ hk'aˇ suh laˬ gaˇ ve k'o, a shu yawˇ ve a loˍ hta‸ baˬ taˉ leh, a shu yawˇ ve la‸ ka hta‸ taˆ leh ngaˬ hk'aˇ suh laˬ-o‸. 35Awˬ lawn k'o, hk'aˬ ve chaw teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, a shu yawˇ ve a sha‸ hta‸ ponˬ piˇ gaˇ ve k'o, yawˇ ve a sha‸ shonˇ tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, hk'aˬ ve chaw teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, ngaˬ awˬ pon leh ha lehˬ ve bon hkawˇ awˬ pon yawˇ ve a sha‸ shonˇ ve k'o, yawˇ ve a sha‸ hta‸ ponˬ piˇ tuˬ yoˬ. 36Chaw teˇ g'aˇ g'aˇ miˬ guiˬ hk'a peu-eˬ hta‸ g'a htawˇ, yawˇ ve a sha‸ shonˇ k'ai ve k'o, aˬ hto‸ ma awˬ bon cawˬ le. 37Chaw teˇ g'aˇ g'aˇ, a shu yawˇ ve a sha‸ awˬ pon aˬ hto‸ ma teˇ ceuˬ hta‸ yuˬ leh pa g'a tuˬ le. 38Awˬ lawn k'o, chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, te ya‸ puiˉ leh venˇ baˆ te puiˉ ve chaw chi teˇ co awˬ hk'aw lo ngaˬ hta‸ leh ngaˬ ve tawˇ hkawˇ hta‸ ya‸ taw ve k'o, chaw yaˇ ve Yaˇ hpu lehˬ, yawˇ Awˬ pa ve awˬ me‸ awˬ hponˇ awˬ hk'aw lo da‸ ve kehˬ ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ hui geh teˇ geh laˬ ve teˇ yanˇ, chaw oˇ ve hta‸ ngaˬ ya‸ taw tuˬ yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\