Maˍkuˆ 9

1Ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, choˬ kaˬ lo huˉ chehˇ ve chaw teˇ hpaˍ hpaˍ lehˬ, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ kanˇ paˆ awˬ hk'aw lo laˬ ve hta‸ maˇ g'a mawˬ sheˍ ve ceh ceh, maˇ g'a suh teh‸, yawˇ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 2Hkaw‸ nyi pon peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Yeˍsuˆ lehˬ Peˍtruˆ, Yaˍk'oˆ leh Yoˇhanˬ hta‸ ceh shiˍ veu leh mvuh ve hk'aw teˇ shiˍ awˬ hk'oˆ lo yawˇ hui taˆ-e ve yoˬ. Oˇ htaˇ, yawˇ hui mehˆ g'uˇ suhˍ yawˇ ve awˬ ho‸ awˬ han pa leh, 3yawˇ ve veu‸ k'aˇ awˬ g'euˆ ba la leh hpu da‸ jaˇ ve yoˬ. Miˬ guiˬ hk'oˆ mawˇ tsuhˇ paˍ hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, oˇ hk'e taw taw tsuhˇ hpu maˇ g'a. 4Moˉseˍ leh Eˇliˇya‸ htawˇ yawˇ hui mehˆ g'uˇ suhˍ tawˆ la leh Yeˍsuˆ geh na‸ uˉ te da‸ chehˇ ve yoˬ. 5Oˇ htaˇ Peˍtruˆ lehˬ, Jawˇ mawˇ-oˬ, ngaˬ hui choˬ kaˬ chehˇ ve lehˬ da‸ ve yoˬ. Ngaˬ hui aˉ po k'o shehˆ shiˍ te tuˬ yoˬ. Nawˬ awˬ pon teˇ shiˍ, Moˉseˍ awˬ pon teˇ shiˍ leh Eˇliˇya‸ awˬ pon teˇ shiˍ te tuˬ yoˬ teh‸, Yeˍsuˆ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 6Awˬ lawn k'o, yawˇ hui kawˆ jaˇ ve pa taw, yawˇ hk'aˬ hk'e g'a k'oˆ tuˬ ve hta‸ maˇ shiˍ. 7Oˇ htaˇ, moˬ yawˇ hui hta‸ hoˆ taˍ beh taˍ leh, Chaw chi lehˬ, ngaˬ ha‸ jaˇ ve Yaˇ hpu yoˬ. Yawˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ na-o teh‸, moˬ oˇ ve awˬ hk'aw lo awˬ hkawˇ bvuhˬ la ve yoˬ. 8Yawˇ hui teˇ cawˬ haˉ caw nyi ve teˇ yanˇ, awˬ kaˍ awˬ nu chaw teˇ g'aˇ hta‸ ka‸ maˇ k'aw‸ mawˬ. Yeˍsuˆ ceh tiˉ yawˇ hui geh chehˇ taˍ ve hta‸ g'a mawˬ ve yoˬ. 9Hk'aw oˇ ve teˇ shiˍ lo yawˇ hui k'aw‸ ya‸ la chehˇ ve teˇ yanˇ, chaw yaˇ ve Yaˇ hpu lehˬ suh kuiˬ lo maˇ k'aw‸ te‸ tu la sheˍ ve ceh ceh, yawˇ hui g'a mawˬ ve teˇ hpaˍ chaw teˇ g'aˇ hta‸ ka‸ maˇ g'a hto piˇ tuˬ, yawˇ yawˇ hui hta‸ tawˇ piˇ taˍ ve yoˬ. 10Yawˇ hui lehˬ, tawˇ hkawˇ oˇ ve hta‸ tawnˇ taˍ leh, Suh kuiˬ lo k'aw‸ te‸ tu la ve taˇ ceuˬ aˬ hto‸ ma hta‸ k'oˆ ve le teh‸, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ na nyi da‸ ve yoˬ. 11Oˇ htaˇ yawˇ hui lehˬ, Eˇliˇya‸ awˉ lawˉ g'a laˬ tuˬ yoˬ teh‸, aˬ hto‸ ma pa taw li‸ bvuh‸ paˍ teˇ hpaˍ k'oˆ ve le teh‸, yawˇ hta‸ na nyi ve yoˬ. 12Yawˇ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Eˇliˇya‸ awˬ tehˬ awˬ na laˬ leh, hk'a peu-eˬ hta‸ k'aw‸ gu te ve yoˬ. Chaw yaˇ ve Yaˇ hpu lehˬ, laiˉ ceuˬ hta‸ g'a tu‸ g'a hkanˍ leh chiˇ baˬ ve hta‸ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ teh‸, aˬ hto‸ ma pa taw bvuh‸ taˍ ve le teh‸ na nyi ve yoˬ. 13Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, Eˇliˇya‸ gaˬ la peuˬ leh, yawˇ ve awˬ lawn bvuh‸ taˍ ve hk'a shuˍ shuˍ, yawˇ hui yawˇ hta‸ te gaˇ ve hk'e te piˇ peuˬ teh‸ Yeˍsuˆ k'oˆ ve yoˬ. 14Yawˇ hui lehˬ, awˬ la‸ g'awˇ hui geh k'aw‸ gaˬ la htaˇ, chaw awˬ moˍ lonˉ awˬ la‸ g'awˇ hui hta‸ hk'a caw zuhˇ chehˇ taˍ leh, li‸ bvuh‸ paˍ teˇ hpaˍ yawˇ hui geh tawˇ g'awˬ da‸ chehˇ ve hta‸ g'a mawˬ ve yoˬ. 15Chaw awˬ moˍ lonˉ hk'a peu-eˬ teˇ cawˬ haˉ Yeˍsuˆ hta‸ g'a mawˬ htaˇ anˇ jaˇ leh, yawˇ geh g'uiˇ k'ai leh yawˇ hta‸ ha‸ yuˬ ve yoˬ. 16Oˇ htaˇ Yeˍsuˆ lehˬ, Nawˬ hui yawˇ hui geh aˬ hto‸ ma awˬ lawn tawˇ g'awˬ da‸ chehˇ ve le teh‸ na nyi htaˇ, 17chaw awˬ moˍ lonˉ awˬ hk'aw lo chaw teˇ g'aˇ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Saˍ la‸-oˬ, ngaˬ ve yaˇ paˍ hta‸ nawˬ geh shiˍ veu laˇ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, k'aˍ ve neˇ geh taˍ ve yoˬ. 18Neˇ yawˇ hta‸ yuˬ tiˍ ve teˇ yanˇ, yawˇ hk'aˬ lo chehˇ ve maˇ k'oˆ, neˇ yawˇ hta‸ ca‸ baˬ ve yoˬ. Oˇ htaˇ, maw‸ k'aw hk'aw awˬ fuˇ tawˆ la leh, ciˬ geu‸ leh awˬ to heh kuˉ lehˍ k'ai ve yoˬ. Neˇ hta‸ g'a‸ k'oˬ tuˬ nawˬ ve awˬ la‸ g'awˇ hui hta‸ ngaˬ k'oˆ piˇ ve htawˇ, yawˇ hui te maˇ g'a teh‸ yawˇ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 19Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Yonˍ ve maˇ cawˬ ve chaw chi teˇ co-e-oˬ, ngaˬ nawˬ hui geh hk'aˬ maw g'a chehˇ tuˬ sheˍ le. Ngaˬ nawˬ hui hta‸ hk'aˬ maw g'a yeunˇ hkanˍ tuˬ sheˍ le. Yawˇ hta‸ ngaˬ geh yuˬ laˬ-o‸ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 20Oˇ htaˇ yawˇ hui lehˬ, yaˇ paˍ hta‸ yawˇ geh yuˬ laˬ ve yoˬ. Neˇ oˇ ve Yeˍsuˆ hta‸ g'a mawˬ htaˇ, yaˇ paˍ hta‸ yawˇ paw‸ hpeuˆ piˇ lawˬ leh, yaˇ paˍ oˇ ve miˬ chaˇ hk'oˆ paiˍ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, maw‸ k'aw hk'aw awˬ fuˇ tawˆ la leh hpeˆ dawˇ chehˇ ve yoˬ. 21Yeˍsuˆ lehˬ, Yawˇ chi hk'e hpeh‸ la ve hk'aˬ maw gaˬ peuˬ le teh‸, awˬ pa hta‸ na nyi ve teˇ yanˇ, awˬ pa k'oˆ ve, Yawˇ i htaˇ ka‸ chi hk'e hpeh‸ taˍ ve yoˬ. 22Yawˇ hta‸ te luˬ tuˬ, aˬ miˍ awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, iˉ kaˆ awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, laiˉ pawˆ neˇ yawˇ hta‸ ca‸ keu piˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, nawˬ teˇ ceuˬ ceuˬ te hpeh‸ ve k'o, ngaˬ hui hta‸ ha k'aˉ leh ga laˇ-oˆ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 23Yeˍsuˆ k'oˆ ve, Te hpeh‸ ve k'o teh‸ nawˬ k'oˆ ve laˇ. Yonˍ ve chaw hui awˬ pon awˬ ceuˬ hk'a peu-eˬ hpeh‸ la g'a ve yoˬ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 24Oˇ htaˇ yaˇ paˍ ehˉ ve awˬ pa teˇ cawˬ haˉ kuˬ leh, Ngaˬ yonˍ ve yoˬ. Ngaˬ yonˍ maˇ biˇ ve awˬ ceuˬ hta‸ a ciˉ ga laˇ-oˆ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 25Chaw awˬ moˍ lonˉ yawˇ geh g'uiˇ laˬ chehˇ ve hta‸ Yeˍsuˆ g'a mawˬ htaˇ, neˇ cha‸ chiˆ oˇ ve hta‸ deˇ leh, K'aˍ leh naˍ paw pawˇ ve neˇ-oˬ, yawˇ awˬ hk'aw lo tawˆ k'ai leh awˬ hk'aw‸ nawˉ teˇ pawˆ ka‸ yawˇ awˬ hk'aw lo taˇ k'aw‸ lo‸-e teh‸ ngaˬ nawˬ hta‸ tawˇ piˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 26Oˇ htaˇ, neˇ oˇ ve bvuhˬ chaweh kuˬ leh yaˇ paˍ oˇ ve hta‸ g'aˇ hte‸ paw‸ hpeuˆ tcuh peuˬ hk'aw‸ nawˉ tawˆ k'ai ve yoˬ. Yaˇ paˍ ehˉ oˇ ve chaw suh hk'e hpeh‸ ve pa taw, Yawˇ suh peuˬ teh‸, chaw laiˉ g'aˇ k'oˆ ve yoˬ. 27Ya‸ hk'aˇ, Yeˍsuˆ yawˇ ve la‸ sheh hta‸ vawˆ leh, yawˇ hta‸ g'awˬ tu piˇ leh yawˇ tu la ve yoˬ. 28Yeˍsuˆ aˉ hk'aw lo‸-e peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ ta‸ iˉ gawˬ lehˍ ve awˬ hk'aw lo, Neˇ oˇ ve hta‸ aˬ hto‸ ma pa taw ngaˬ hui g'a‸ k'oˬ maˇ g'a ve le teh‸, yawˇ hta‸ na nyi ve yoˬ. 29Yeˍsuˆ lehˬ, Bon lawˬ ve teˇ ceuˬ maˇ heˆ k'o, neˇ chi teˇ ceuˬ hta‸ g'a‸ k'oˬ maˇ g'a teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 30Yawˇ hui oˇ kaˬ lo tawˆ k'ai leh Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ hta‸ hpanˍ k'ai ve yoˬ. Yawˇ hui k'ai ve awˬ lawn chaw teˇ g'aˇ hta‸ ka‸ yawˇ maˇ shiˍ piˇ gaˇ ve yoˬ. 31Awˬ lawn k'o, yawˇ yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ hui hta‸ maˍ piˇ leh k'oˆ ve, Chaw yaˇ ve Yaˇ hpu lehˬ, chaw yaˇ hui ve la‸ sheh awˬ hk'aw lo chiˇ a‸ ve hta‸ g'a hkanˍ leh, yawˇ hui yawˇ hta‸ tiˇ pehˍ tuˬ yoˬ. Tiˇ pehˍ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, shehˆ nyi gaˬ k'o yawˇ k'aw‸ te‸ tu la tuˬ yoˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 32Tawˇ hkawˇ oˇ ve hta‸ yawˇ hui na maˇ g'a htawˇ, yawˇ hta‸ k'aw‸ na nyi maˇ haˆ. 33Oˇ ve hk'aw‸ nawˉ yawˇ hui Kaˍpeˍ neˍonˍ venˇ lo gaˬ ve yoˬ. Yawˇ yehˬ hk'aw lo chehˇ taˍ ve teˇ yanˇ, Ya‸ k'aw k'aˉ lo nawˬ hui aˬ hto‸ ma awˬ lawn jehˬ da‸ ve le teh‸, yawˇ yawˇ hui hta‸ na nyi ve yoˬ. 34Ya‸ hk'aˇ, yawˇ hui ta‸ iˉ chehˇ taˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, hk'aˬ ve teˇ g'aˇ shu a‸ kehˉ uiˍ ve le teh‸ ya‸ k'aw k'aˉ lo yawˇ hui teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ jehˬ da‸ ve yoˬ. 35Oˇ htaˇ yawˇ mui taˍ leh, tcuh yaˇ teˇ chi nyiˇ g'aˇ hta‸ kuˬ yuˬ leh, Shu a‸ kehˉ uiˍ gaˇ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, hk'a peu-eˬ a‸ kehˉ i ve chaw g'a hpeh‸ leh, hk'a peu-eˬ ve awˬ ceˬ g'a hpeh‸ ve yoˬ teh‸, yawˇ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 36Peuˬ leh, yaˇ ehˉ teˇ g'aˇ hta‸ yawˇ yuˬ leh yawˇ hui awˬ k'aw ji lo taˍ ve yoˬ. Yaˇ ehˉ hta‸ yawˇ chiˇ taˆ taˍ leh, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, 37Yaˇ ehˉ chi hk'e ve teˇ g'aˇ hta‸ ngaˬ ve awˬ meh awˬ hk'aw lo ha‸ yuˬ ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, ngaˬ hta‸ ha‸ yuˬ ve yoˬ. Ngaˬ hta‸ ha‸ yuˬ ve chaw lehˬ, ngaˬ hta‸ ceh tiˉ ha‸ yuˬ ve maˇ heˆ. Ngaˬ hta‸ peu laˇ shehˍ hpaˇ hta‸ yawˇ ha‸ yuˬ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 38Oˇ htaˇ Yoˇhanˬ k'oˆ ve, Saˍ la‸-oˬ, chaw teˇ g'aˇ nawˬ ve awˬ meh hta‸ cuˇ leh neˇ teˇ hpaˍ hta‸ g'a‸ k'oˬ chehˇ ve hta‸ ngaˬ hui g'a mawˬ ve yoˬ. Yawˇ ngaˬ hui geh teˇ geh laˬ ve chaw maˇ heˆ ve pa taw, ngaˬ hui yawˇ hta‸ tawˍ taˍ ve yoˬ teh‸, Yeˍsuˆ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 39Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Yawˇ hta‸ taˇ tawˍ taˍ. Awˬ lawn k'o, ngaˬ ve awˬ meh hta‸ cuˇ leh anˇ tuˬ te ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, ngaˬ hta‸ haˆ haˆ k'aw‸ hk'aiˉ g'a tuˬ ve maˇ heˆ. 40Ngaˬ hui ve canˇ paˍ hpawˇ maˇ chehˇ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, ngaˬ hui hpawˇ chehˇ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ. 41Awˬ lawn k'o, Hkri‸ ve awˬ meh hta‸ nawˬ hui pfuhˇ taˍ ve pa taw, hk'aˬ ve chaw teˇ g'aˇ htawˇ maˇ k'oˆ, nawˬ hui hta‸ iˉ kaˆ teˇ kawˆ taw laˇ ve k'o, yawˇ ve awˬ bon a ciˉ ka‸ maˇ mehˉ taˬ teh‸, ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve yoˬ. 42Ngaˬ hta‸ yonˍ ve yaˇ ehˉ teˇ g'aˇ hta‸ ya‸ k'ai tuˬ te ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, yawˇ ve k'awˍ peˍ hta‸ haˉ pui mawˍ lonˉ hpeh k'u leh laˇ tsuhˇ g'uiˬ awˬ hk'aw lo ce peu ve k'o, yawˇ awˬ pon da‸ leuˉ ve yoˬ. 43Nawˬ ve la‸ sheh teˇ paˉ nawˬ hta‸ te ya‸ piˇ lawˬ ve k'o, tawˆ baˬ-o‸. La‸ sheh nyiˇ paˉ paˉ cawˬ leh, moˬ naˆ ho‸ lo maˇ suh puiˉ ve aˬ miˍ to‸ chehˇ ve awˬ hk'aw lo g'a hkanˍ ve a‸ kehˉ, la‸ luˬ leh a sha‸ te‸ ve awˬ hk'aw lo g'a lo‸-e ve lehˬ, nawˬ awˬ pon da‸ leuˉ ve yoˬ. 45Nawˬ ve hkui sheh teˇ paˉ nawˬ hta‸ te ya‸ piˇ lawˬ ve k'o, tawˆ baˬ-o‸. Hkui sheh nyiˇ paˉ paˉ cawˬ leh moˬ naˆ ho‸ awˬ hk'aw lo baˬ keu ve hta‸ g'a hkanˍ ve a‸ kehˉ, hkui luˬ leh a sha‸ te‸ ve awˬ hk'aw lo g'a lo‸-e ve lehˬ, nawˬ awˬ pon da‸ leuˉ ve yoˬ. 47Nawˬ ve mehˆ shiˍ teˇ paˉ nawˬ hta‸ te ya‸ piˇ lawˬ ve k'o, k'ehˉ baˬ-o‸. Mehˆ shiˍ nyiˇ paˉ paˉ cawˬ leh, awˬ pfuhˇ ma maˇ suh puiˉ, aˬ miˍ ka‸ maˇ suh puiˉ ve moˬ naˆ ho‸ awˬ hk'aw lo baˬ keu ve hta‸ g'a hkanˍ ve a‸ kehˉ, 48mehˆ shiˍ teˇ paˉ tiˉ cawˬ leh G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo g'a lo‸-e ve lehˬ, nawˬ awˬ pon da‸ leuˉ ve yoˬ. 49Awˬ lawn k'o, aˉ leh‸ yuˬ leh tanˇ tuˬ hta‸ pfuhˍ piˇ ve hk'e, aˬ miˍ pfuhˍ piˇ ve teˇ ceuˬ hta‸ chaw hk'a peu-eˬ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ. 50Aˉ leh‸ lehˬ da‸ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, mehˬ ve pehˆ k'ai peuˬ ve k'o, hk'aˬ hk'e te k'aw‸ mehˬ la tuˬ le. Nawˬ hui awˬ hk'aw lo aˉ leh‸ cawˬ piˇ leh, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ cawˇ da‸ hui da‸ cawˬ piˇ-oˆ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\