Ma‸htehˍ 13

1Oˇ ve teˇ nyi Yeˍsuˆ yehˬ oˇ ve awˬ hk'aw lo tawˆ k'ai leh g'uiˬ po paˇ lo ca mui taˍ ve yoˬ. 2Chaw awˬ moˍ lonˉ teˇ hpaˍ yawˇ geh hpawnˬ la ve pa taw, yawˇ haw lo‸ k'oˍ hk'aw lo‸-e leh mui taˍ ve yoˬ. Chaw awˬ moˍ lonˉ hk'a peu-eˬ lehˬ, g'uiˬ pfuhˍ paˇ lo huˉ taˍ ve yoˬ. 3Oˇ htaˇ, yawˇ tawˇ pa haˉ te leh, awˬ lawn laiˉ ceuˬ yawˇ hui hta‸ maˍ piˇ leh k'oˆ ve, Awˬ yawˇ sheˍ paˍ teˇ g'aˇ awˬ yawˇ ca sheˍ ve yoˬ. 4Yawˇ sheˍ ve teˇ yanˇ, awˬ yawˇ teˇ hpaˍ hpaˍ ya‸ k'aw hpuiˇ lo ce leh, ngaˆ teˇ hpaˍ laˬ leh g'awˆ caˇ sheˬ ve yoˬ. 5Awˬ yawˇ teˇ hpaˍ hpaˍ miˬ shaˍ paˇ kuiˬ haˉ pui de lo ce leh, miˬ shaˍ maˇ naˉ ve pa taw, teˇ cawˬ haˉ yeˬ la ve yoˬ. 6Awˬ yeˬ oˇ ve teˇ hpaˍ awˬ geu maˇ naw‸ ve pa taw, mvuhˇ nyi tawˆ la htaˇ haw jaˇ chiˆ jaˇ leh, nawˍ k'ai goˇ k'ai ve yoˬ. 7Awˬ yawˇ teˇ hpaˍ hpaˍ aˉ chuˇ de lo ce leh, aˉ chuˇ buiˇ teˇ hpaˍ uiˍ la leh awˬ yeˬ teˇ hpaˍ hta‸ hoˆ sheˬ ve yoˬ. 8Awˬ yawˇ teˇ hpaˍ hpaˍ miˬ hkuiˇ da‸ kuiˬ lo ce leh awˬ shiˍ naw‸ la ve yoˬ. Teˇ hpaˍ hpaˍ teˇ ha pun, teˇ hpaˍ hpaˍ hkaw‸ chi pun leh, teˇ hpaˍ hpaˍ shehˆ chi pun naw‸ la ve yoˬ. 9Naˍ paw cawˬ ve chaw hk'a deh‸ na-o teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 10Oˇ htaˇ awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ yawˇ geh laˬ leh k'oˆ ve, Aˬ hto‸ ma pa taw chaw chi teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ tawˇ pa haˉ te maˍ piˇ ve le teh‸ na nyi ve yoˬ. 11Yawˇ yawˇ hui hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ awˬ lawn faˉ taˍ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ hui shiˍ tuˬ a hkaw-anˬ cawˬ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, yawˇ hui lehˬ shiˍ tuˬ a hkaw-anˬ maˇ cawˬ. 12Awˬ lawn k'o, cawˬ ve chaw hta‸ k'aw‸ htehˍ piˇ tuˬ leh yawˇ maˇ maˇ cawˬ la tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, maˇ cawˬ ve chaw geh yawˇ hk'a cawˬ ve teˇ hpaˍ hta‸ k'aw‸ yuˬ tawˆ sheˬ tuˬ yoˬ. 13Hk'e te leh, yawˇ hui nyi ve ka‸ nyi maˇ mawˬ, kaˇ ve ka‸ na maˇ g'a ve awˬ hk'oˆ, maˇ shiˍ ve pa taw ngaˬ yawˇ hui hta‸ tawˇ pa haˉ te maˍ piˇ ve yoˬ. 14Tcuh kaˍ paˍ Iˉsaˍyaˆ k'oˆ taˍ ve tawˇ hkawˇ yawˇ hui awˬ hk'aw lo biˇ la ve yoˬ. Yawˇ k'oˆ ve, Nawˬ hui g'a kaˇ ve htawˇ na maˇ g'a. Nawˬ hui g'a mawˬ ve htawˇ maˇ shiˍ. 15Awˬ lawn k'o, yawˇ hui mehˆ shiˍ maˇ g'a mawˬ tuˬ, naˍ paw maˇ g'a kaˇ tuˬ, nyi ma hk'aw lo maˇ g'a shiˍ tuˬ, nyi ma maˇ k'aw‸ pa leh ngaˬ yawˇ hui hta‸ maˇ g'a gu na-e tuˬ, chaw chi teˇ ceuˬ ve nyi ma heh leh, yawˇ hui ve naˍ paw maˇ na gaˇ leh yawˇ hui ve mehˆ shiˍ me‸ taˍ ve yoˬ, teh‸ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 16Ya‸ hk'aˇ, nawˬ hui ve mehˆ shiˍ g'a mawˬ leh nawˬ hui ve naˍ paw g'a kaˇ ve pa taw, awˬ bon uiˍ ve yoˬ. 17Ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, nawˬ hui g'a mawˬ ve teˇ hpaˍ hta‸ G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ leh hteˇ ve cawˇ ve chaw laiˉ g'aˇ mawˬ gaˇ ve htawˇ, maˇ g'a mawˬ. Nawˬ hui g'a kaˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ hui kaˇ gaˇ ve htawˇ maˇ g'a kaˇ. 18Awˬ yawˇ sheˍ paˍ ve awˬ lawn tawˇ pa haˉ te maˍ ve tcuhˉ kuiˬ hta‸ na sheˍ. 19Chaw teˇ g'aˇ mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ awˬ lawn g'a kaˇ leh na maˇ g'a ve k'o, haiˬ ve awˬ shehˍ hpaˇ laˬ leh, yawˇ ve nyi ma awˬ hk'aw lo sheˍ taˍ ve awˬ yawˇ hta‸ yuˬ tawˆ ve yoˬ. Chi lehˬ, ya‸ k'aw hpuiˇ lo sheˍ ve awˬ yawˇ hta‸ k'oˆ ve yoˬ. 20Haˉ pui de lo sheˍ ve awˬ yawˇ awˬ lawn lehˬ, bon hkawˇ hta‸ g'a kaˇ leh teˇ cawˬ haˉ ha lehˬ ha k'a ha‸ yuˬ ve chaw hta‸ k'oˆ ve yoˬ. 21Ya‸ hk'aˇ, bon hkawˇ oˇ ve hta‸ pa taw tu‸ ve hkanˍ ve leh fawˉ ve mehˍ ve gaˬ la ve teˇ yanˇ, yawˇ awˬ hk'aw lo awˬ geu maˇ naw‸ leh teˇ hkui ceh tiˉ hkanˍ g'a ve pa taw, yawˇ luˬ k'ai ve yoˬ. 22Aˉ chuˇ de lo sheˍ ve awˬ yawˇ awˬ lawn lehˬ, bon hkawˇ oˇ ve hta‸ g'a kaˇ ve htawˇ, chi miˬ guiˬ ve dawˇ haˍ tuˬ teˇ hpaˍ leh, hpu shi mawˇ jeˬ hta‸ ha lehˬ ve teˇ hpaˍ lehˬ, bon hkawˇ hta‸ hoˆ taˍ ve pa taw, awˬ shiˍ naw‸ la maˇ hpeh‸ ve hta‸ k'oˆ ve yoˬ. 23Miˬ hkuiˇ da‸ kuiˬ lo sheˍ ve awˬ yawˇ awˬ lawn lehˬ, bon hkawˇ oˇ ve hta‸ kaˇ leh na g'a ve chaw hta‸ k'oˆ ve yoˬ. Yawˇ hui teˇ hpaˍ hpaˍ teˇ ha pun, teˇ hpaˍ hpaˍ hkaw‸ chi pun leh teˇ hpaˍ hpaˍ shehˆ chi pun awˬ shiˍ naw‸ maˇ la ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 24Yawˇ yawˇ hui hta‸ awˬ kaˍ awˬ nu tawˇ pa haˉ k'aw‸ te maˍ piˇ leh k'oˆ ve, Mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ lehˬ, yawˇ ve heh hk'aw lo da‸ ve awˬ yawˇ sheˍ ve chaw teˇ g'aˇ hta‸ shuˍ ve yoˬ. 25Chaw yaˇ hui zuh‸ muiˉ k'a chehˇ ve teˇ yanˇ, yawˇ ve canˇ paˍ laˬ leh, caˬ sheˍ taˍ kuiˬ lo veˬ k'awˍ yawˇ sheˍ keu taˉ leh k'o‸-e ve yoˬ. 26Awˬ yeˬ yeˬ la leh awˬ shiˍ awˬ nu tawˆ la ve teˇ yanˇ, veˬ k'awˍ htawˇ hk'a tawˍ lehˆ tawˆ la ve hta‸ g'a mawˬ ve yoˬ. 27Oˇ htaˇ, yehˬ shehˍ hpaˇ ve awˬ ceˬ teˇ hpaˍ yawˇ geh laˬ leh k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ-oˬ, nawˬ ve heh hk'aw lo da‸ ve awˬ yawˇ hta‸ nawˬ sheˍ ve maˇ heˆ laˇ. Aˬ hto‸ ma pa taw veˬ k'awˍ cawˬ la ve le teh‸ na nyi ve yoˬ. 28Yehˬ shehˍ hpaˇ lehˬ, Canˇ paˍ teˇ g'aˇ g'aˇ chi ve hta‸ te ve yoˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Awˬ ceˬ teˇ hpaˍ lehˬ, Veˬ k'awˍ cehˬ oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ hui ca g'awˬ baˬ tuˬ nawˬ nyi ma cawˇ laˇ teh‸ na nyi ve yoˬ. 29Yawˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Maˇ heˆ, nawˬ hui veˬ k'awˍ cehˬ hta‸ g'awˬ baˬ ve k'o, caˬ cehˬ teˇ hpaˍ hta‸ htawˇ ga g'awˬ baˬ puiˉ-aˆ. 30Caˬ g'euˬ ve awˬ yanˇ hk'a gaˬ nyiˇ ceuˬ ceuˬ teˇ geh uiˍ la piˇ sheˍ. Caˬ g'eu‸ ve awˬ yanˇ gaˬ k'o, veˬ k'awˍ hta‸ awˉ lawˉ g'eu‸ leh aˬ miˍ tuˉ baˬ tuˬ, awˬ k'a‸ awˬ k'a‸ te tsuh‸ taˍ-o‸. Caˬ shiˍ hta‸ ngaˬ ve caˬ ciˇ yehˬ awˬ hk'aw lo shaw keu taˍ-o teh‸ caˬ g'eu‸ shehˍ hpaˇ hui hta‸ ngaˬ k'oˆ piˇ tuˬ yoˬ teh‸, yehˬ shehˍ hpaˇ k'oˆ ve yoˬ. 31Yawˇ yawˇ hui hta‸ awˬ kaˍ awˬ nu tawˇ pa haˉ k'aw‸ te maˍ piˇ leh k'oˆ ve, Mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ lehˬ, chaw teˇ g'aˇ yawˇ ve heh awˬ hk'aw lo sheˍ taˍ ve g'awˇ caˉ yawˇ hta‸ shuˍ ve yoˬ. 32Awˬ yawˇ oˇ ve lehˬ, awˬ yawˇ hk'a peu-eˬ a‸ kehˉ i jaˇ ve htawˇ, uiˍ la ve teˇ yanˇ g'awˇ hpa‸ mvuhˬ naweh hk'a peu-eˬ a‸ kehˉ uiˍ la leh awˬ cehˬ lonˉ hpeh‸ la ve yoˬ. Hk'e te leh, mvuhˇ hpe lo poˬ ve ngaˆ teˇ hpaˍ laˬ leh awˬ k'aˉ teˇ hpaˍ awˬ hk'oˆ g'aˇ jehˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 33Yawˇ yawˇ hui hta‸ awˬ kaˍ awˬ nu tawˇ pa haˉ k'aw‸ te maˍ piˇ leh k'oˆ ve, Mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ lehˬ, diˇ hta‸ shuˍ ve yoˬ. Yaˇ miˇ teˇ g'aˇ diˇ hta‸ yuˬ leh hkaoˍ monˇ meu-e shehˆ hk'awˍ lawˇ awˬ hk'aw lo keu ve teˇ yanˇ, hk'a peu-eˬ hta‸ ciˇ la piˇ lawˬ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 34Awˬ lawn chi hk'a peu-eˬ hta‸ Yeˍsuˆ tawˇ pa haˉ te leh chaw awˬ moˍ lonˉ teˇ hpaˍ hta‸ maˍ piˇ ve yoˬ. Tawˇ pa haˉ maˇ te k'o, yawˇ yawˇ hui hta‸ maˇ maˍ piˇ. 35Yawˇ chi hk'e te maˍ ve lehˬ, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ k'oˆ taˍ ve tawˇ hkawˇ hta‸ biˇ la tuˬ te ve yoˬ. Tawˇ hkawˇ oˇ ve lehˬ, Ngaˬ ve maw‸ k'aw ngaˉ leh tawˇ pa haˉ teˇ hpaˍ te maˍ piˇ tuˬ yoˬ. Miˬ guiˬ te hpanˍ htaˇ ka‸ faˉ taˍ ve awˬ ceuˬ hta‸ ngaˬ hpeu‸ maˍ piˇ tuˬ yoˬ, teh‸ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 36Oˇ htaˇ, yawˇ chaw awˬ moˍ lonˉ teˇ hpaˍ hta‸ hpaˆ da‸ leh yehˬ hk'aw lo‸-e ve yoˬ. Yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ yawˇ geh laˬ leh, Heh hk'aw sheˍ ve veˬ k'awˍ yawˇ tawˇ pa haˉ awˬ lawn tcuhˉ kuiˬ ngaˬ hui hta‸ a ciˉ k'aoˍ maˍ laˇ-oˆ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 37Yawˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Da‸ ve awˬ yawˇ hta‸ sheˍ paˍ lehˬ, chaw yaˇ ve Yaˇ hpu yoˬ. 38Heh lehˬ, miˬ guiˬ chi hta‸ k'oˆ ve yoˬ. Da‸ ve awˬ yawˇ lehˬ, mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ yaˇ teˇ hpaˍ hta‸ k'oˆ ve yoˬ. Veˬ k'awˍ yawˇ lehˬ, haiˬ ve awˬ shehˍ hpaˇ ve awˬ yaˇ teˇ hpaˍ hta‸ k'oˆ ve yoˬ. 39Awˬ yawˇ oˇ ve hta‸ sheˍ ve canˇ paˍ lehˬ neˇ haiˬ yoˬ. Caˬ g'eu‸ ve awˬ yanˇ lehˬ, miˬ guiˬ chi leh ve awˬ yanˇ hta‸ k'oˆ ve yoˬ. Caˬ g'eu‸ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ lehˬ, mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ hpaˍ yoˬ. 40Veˬ k'awˍ hta‸ g'eu‸ leh aˬ miˍ tuˉ baˬ ve hk'a shuˍ shuˍ, miˬ guiˬ chi leh ve awˬ yanˇ htaˇ chi hk'e hpehˬ tuˬ yoˬ. 41Chaw yaˇ ve Yaˇ hpu lehˬ, yawˇ ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ hui hta‸ peu laˇ leh, shu hta‸ te ya‸ tcuh ve chaw leh haiˬ ve hta‸ te ve chaw hk'a peu-eˬ hta‸ yawˇ ve mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo yawˇ hui yuˬ tawˆ peuˬ hk'aw nawˉ, 42aˬ miˍ buiˬ hpfuh awˬ hk'aw lo baˬ keu tuˬ yoˬ. Oˇ kaˬ lo yawˇ hui hawˬ leh ciˬ geu‸ tuˬ yoˬ. 43Oˇ htaˇ hteˇ ve cawˇ ve chaw hui lehˬ, yawˇ hui Awˬ pa ve mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo, mvuhˇ nyi hk'a shuˍ shuˍ awˬ g'euˆ ba tuˬ yoˬ. Naˍ paw cawˬ ve chaw hk'a deh‸ na-o. 44Mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ lehˬ, ti mi hk'aw faˉ taˍ ve awˬ hpfuhˇ hk'aˆ jaˇ ve mawˇ hta‸ shuˍ ve yoˬ. Mawˇ oˇ ve hta‸ mawˬ ve chaw lehˬ, k'aw‸ gu faˉ taˍ leh, ha lehˬ jaˇ ve awˬ hk'aw lo k'o‸-e leh, yawˇ hk'a cawˬ ve hk'a peu-eˬ hta‸ hawˇ baˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, ti mi oˇ ve hta‸ vuiˬ yuˬ ve yoˬ. 45Chi hk'oˆ ka‸, mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ lehˬ, da‸ jaˇ ve piˉ ko-eˍ shehnˉ hta‸ ca ve tanˇ kaˬ paˍ hta‸ shuˍ ve yoˬ. 46Yawˇ lehˬ, awˬ hpfuhˇ hk'aˆ jaˇ ve piˉ ko-eˍ shehnˉ teˇ shiˍ hta‸ g'a mawˬ ve teˇ yanˇ, yawˇ k'o‸-e leh yawˇ hk'a cawˬ ve hk'a peu-eˬ hta‸ hawˇ baˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, shehnˉ oˇ ve hta‸ vuiˬ yuˬ ve yoˬ. 47Chi hk'oˆ ka‸, mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ lehˬ, laˇ tsuhˇ g'uiˬ awˬ hk'aw lo hpehˇ keu leh ngaˇ teˇ ceuˬ le le hta‸ hoˆ leh g'awˬ yuˬ ve geu‸ hta‸ shuˍ ve yoˬ. 48Ngaˇ hk'a biˇ cawˬ ve teˇ yanˇ, ngaˇ ca paˍ teˇ hpaˍ geu‸ hta‸ g'uiˬ pfuhˍ lo g'awˬ yuˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, mui taˍ leh da‸ ve ngaˇ teˇ hpaˍ hta‸ hk'awˍ lawˇ awˬ hk'aw lo leuˆ keu leh, maˇ da‸ ve ngaˇ teˇ hpaˍ hta‸ yuˬ baˬ ve yoˬ. 49Miˬ guiˬ leh ve teˇ yanˇ, chi hk'a shuˍ shuˍ hpeh‸ la tuˬ yoˬ. Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ hpaˍ tawˆ la leh, hteˇ ve cawˇ ve chaw hui leh haiˬ ve chaw hui hta‸ pehˬ da‸ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, 50haiˬ ve chaw hui hta‸ aˬ miˍ buiˬ hpfuh awˬ hk'aw lo baˬ keu tuˬ yoˬ. Oˇ kaˬ lo yawˇ hui hawˬ leh ciˬ geu‸ tuˬ yoˬ. 51Awˬ lawn chi hk'a peu-eˬ hta‸ nawˬ hui na g'a peuˬ laˇ teh‸ na nyi htaˇ, Na g'a peuˬ teh‸, yawˇ hui yawˇ hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 52Yawˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Hk'e te leh, mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ awˬ lawn henˇ yuˬ peuˬ ve li‸ bvuh‸ paˍ teˇ g'aˇ le le lehˬ, yehˬ shehˍ hpaˇ teˇ g'aˇ a shu yawˇ ve mawˇ keu taˍ kuiˬ awˬ hk'aw lo, mawˇ awˬ piˍ awˬ suhˉ yuˬ tawˆ ve hta‸ shuˍ ve yoˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 53Tawˇ pa haˉ oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ Yeˍsuˆ te maˍ piˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ oˇ kaˬ lo tawˆ k'ai ve yoˬ. 54Yawˇ ve mvuhˇ miˬ lo yawˇ k'aw‸ gaˬ la leh, yawˇ hui ve bon yehˬ awˬ hk'aw lo yawˇ hui hta‸ maˍ piˇ ve yoˬ. Hk'e te leh yawˇ hui anˇ leh k'oˆ ve, Chaw chi hpaˇ lehˬ, chi hk'e ve cuˇ yiˍ leh kanˇ paˆ hta‸ hk'aˬ lo g'a ve le. 55Yawˇ lehˬ, la‸ shaˉ maˉ ve yaˇ paˍ maˇ heˆ laˇ. Yawˇ ve awˬ e lehˬ Maˍriˆ meh ve maˇ heˆ laˇ. Yawˇ ve awˬ nyi paˍ teˇ hpaˍ lehˬ, Yaˍkoˆ, Yoˇseh‸, Siˉmonˍ leh Yuˇda‸ hui maˇ heˆ laˇ. 56Yawˇ ve awˬ nyi ma hk'a peu-eˬ htawˇ ngaˬ hui geh chehˇ taˍ ve maˇ heˆ laˇ. Hk'e te leh chaw chi hpaˇ lehˬ, chi hk'e ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ hk'aˬ lo g'a ve le teh‸ k'oˆ leh, yawˇ hui yawˇ hta‸ nyi ma luˬ ve yoˬ. 57Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ teˇ g'aˇ lehˬ, awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, a shu yawˇ ve mvuhˇ miˬ leh a shu yawˇ ve yehˬ awˬ hk'aw lo awˬ me‸ awˬ hponˇ maˇ cawˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 58Yawˇ hui maˇ yonˍ ve pa taw, oˇ kaˬ lo yawˇ kanˉ uiˍ ve hta‸ a ciˉ ceh tiˉ te ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\