Ma‸htehˍ 19

1Tawˇ chi teˇ hpaˍ hta‸ Yeˍsuˆ maˍ piˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw tawˆ k'ai leh, Yawˇdanˍ g'uiˬ ma coˇ paˉ lo cawˬ ve Yuˇda‸ mvuhˇ miˬ teˇ tawn lo gaˬ ve yoˬ. 2Chaw awˬ moˍ lonˉ teˇ hpaˍ yawˇ awˬ hk'aˇ suh k'ai leh, oˇ kaˬ lo yawˇ yawˇ hui hta‸ gu na-e piˇ ve yoˬ. 3Oˇ htaˇ, yawˇ hta‸ lawˇ nyi tuˬ Hpaˍ riˍsehˇ teˇ hpaˍ yawˇ geh laˬ leh, Hk'aˬ hk'e ve awˬ lawn teˇ ceuˬ hta‸ pa taw maˇ k'oˆ, a shu yawˇ ve awˬ miˇ ma hta‸ baˬ hpeh‸-aw laˇ teh‸ na nyi ve yoˬ. 4Yawˇ k'aw‸ k'oˆ ve. Te hpanˍ shehˍ hpaˇ lehˬ, awˬ hkuiˉ puiˍ htaˇ ka‸ hawˉ hk'aˆ leh yaˇ miˇ hta‸ te hpanˍ taˍ peuˬ leh k'oˆ ve, 5Chi hta‸ pa taw hawˉ hk'aˆ lehˬ, yawˇ ve awˬ pa awˬ e hta‸ hpaˆ da‸ taˉ leh yawˇ ve awˬ miˇ ma hta‸ caˉ da‸ leh, yawˇ huiˉ maˬ teˇ suhˍ teˇ shaˍ tiˉ hpeh‸ la tuˬ yoˬ teh‸ bvuh‸ taˍ ve tawˇ hkawˇ hta‸ nawˬ hui maˇ g'aw jaw laˇ. 6Chi hta‸ pa taw, yawˇ huiˉ maˬ nyiˇ g'aˇ hpeh‸ ve maˇ heˆ, teˇ g'aˇ tiˉ hpeh‸ la peuˬ. Hk'e te leh, G'uiˬ sha caˉ da‸ piˇ taˍ ve hta‸ chaw yaˇ maˇ g'a yuˬ hpaˆ da‸ piˇ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 7Yawˇ hui k'aw‸ k'oˆ ve, Hk'e te k'o, hpaˆ da‸ ve li‸ piˇ peuˬ htaˇ heh‸, awˬ miˇ ma hta‸ baˬ-o‸ teh‸, aˬ hto‸ ma pa taw Moˉseˍ tawˇ piˇ taˍ ve le teh‸, yawˇ hta‸ k'aw‸ na nyi ve yoˬ. 8Yawˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Nawˬ hui nyi ma heh ve pa taw, a shu yawˇ ve awˬ miˇ ma hta‸ baˬ tuˬ Moˉseˍ a hkaw-anˬ piˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, awˬ hkuiˉ puiˍ htaˇ lehˬ chi hk'e maˇ heˆ. 9Ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve teˇ ceuˬ maˇ heˆ k'o, a shu yawˇ awˬ miˇ ma hta‸ baˬ leh awˬ kaˍ awˬ nu yaˇ miˇ hta‸ ca heuˆ ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve yoˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 10Awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ lehˬ, Awˬ hpawˇ awˬ miˇ heuˆ ve teˇ ceuˬ chi hk'e hpeh‸ ve k'o, maˇ heuˆ ve lehˬ da‸ leuˉ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 11Oˇ htaˇ yawˇ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, Tawˇ chi teˇ hkawˇ hta‸ chaw hk'a peu-eˬ hkanˍ yuˬ maˇ hpeh‸. Hkanˍ yuˬ tuˬ awˬ bon g'a taˍ ve chaw teˇ hpaˍ ceh tiˉ hkanˍ yuˬ hpeh‸ ve yoˬ. 12Awˬ lawn k'o, chaw teˇ hpaˍ hpaˍ lehˬ, paw la htaˇ ka‸ awˬ tawnˇ hpeh‸ taˍ ve yoˬ. Chaw teˇ hpaˍ hpaˍ lehˬ, awˬ tawnˇ hpeh‸ la tuˬ shu yawˇ hui hta‸ te piˇ taˍ ve yoˬ. Chaw teˇ hpaˍ hpaˍ lehˬ, mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ aw pon a shu yawˇ ve awˬ to hta‸ chaw awˬ tawnˇ hpeh‸ la piˇ ve yoˬ. Chi hta‸ hkanˍ yuˬ hpeh‸ ve chaw lehˬ, hkanˍ yuˬ-o‸ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 13Oˇ htaˇ, yaˇ ehˉ teˇ hpaˍ awˬ hk'oˆ hta‸ Yeˍsuˆ la‸ sheh taˍ leh bon lawˬ piˇ tuˬ, yaˇ ehˉ teˇ hpaˍ hta‸ shu yawˇ geh shiˍ laˬ ve yoˬ. Awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ lehˬ, shiˍ laˬ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ deˇ ve yoˬ. 14Ya‸ hk'aˇ Yeˍsuˆ k'oˆ ve, Yaˇ ehˉ teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ geh laˬ piˇ-oˆ. Yawˇ hui hta‸ taˇ tawˍ taˍ. Awˬ lawn k'o mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ lehˬ, chaw oˇ hk'e ve mvuhˇ miˬ hpeh‸ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 15Yaˇ ehˉ teˇ hpaˍ awˬ hk'oˆ hta‸ la‸ sheh taˍ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ oˇ kaˬ lo tawˆ k'ai ve yoˬ. 16Oˇ htaˇ, chaw teˇ g'aˇ yawˇ geh laˬ leh k'oˆ ve, Saˍ la‸-oˬ, co ti‸ ha ti‸ g'a tuˬ, ngaˬ da‸ ve kanˉ hk'aˬ ve teˇ maˬ hta‸ g'a te tuˬ le teh‸ na nyi ve yoˬ. 17Yawˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Aˬ hto‸ ma pa taw nawˬ ngaˬ hta‸ da‸ ve awˬ lawn na nyi laˇ ve le. Da‸ ve awˬ shehˍ hpaˇ teˇ g'aˇ tiˉ cawˬ ve yoˬ. A sha‸ te‸ kuiˬ lo nawˬ lo‸-e gaˇ ve k'o, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ teˇ hpaˍ hta‸ na yuˬ leh te-o teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 18Hk'aˬ ve teˇ maˬ le teh‸ yawˇ na nyi htaˇ, Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ ve, Chaw hta‸ taˇ tiˇ pehˍ, haˉ chawˇ haˉ paˆ taˇ te, shu ve mawˇ hta‸ taˇ hk'awˇ, shu hta‸ maˇ heˆ heˆ ve shaˉ hkiˆ taˇ hkanˍ, 19nawˬ ve awˬ pa aw e hta‸ yawˆ yawˆ yan yan te-o, nawˬ awˬ to hta‸ ha‸ ve hk'e nawˬ awˬ paˇ awˬ kui chehˇ ve chaw hta‸ ha‸-o‸ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 20Chaw haˉ paˍ oˇ ve lehˬ, Chi hk'a peu-eˬ hta‸ ngaˬ na yuˬ leh te peuˬ. Ngaˬ aˬ hto‸ ma teˇ ceuˬ hta‸ loˍ sheˍ le teh‸, k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 21Yeˍsuˆ yawˇ hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ biˇ la gaˇ ve k'o, nawˬ k'o‸-e leh, nawˬ ve mawˇ jeˬ hta‸ hawˇ baˬ leh haˍ yaˇ g'awˇ yaˇ hta‸ pehˬ piˇ-oˆ. Mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo awˬ hpfuhˇ hk'aˆ ve mawˇ nawˬ cawˬ taˍ tuˬ yoˬ. Peuˬ leh nawˬ k'aw‸ laˬ leh ngaˬ hk'aˇ suh laˬ-o‸ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 22Chaw haˉ paˍ lehˬ, tawˇ hkawˇ chi hta‸ g'a kaˇ htaˇ, yawˇ dawˇ haˍ jaˇ leh k'o‸-e ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ mawˇ jeˬ cawˬ maˇ jaˇ ve yoˬ. 23Yeˍsuˆ yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, Ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, paw sha ve chaw lehˬ, mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo lo‸-e tuˬ haˍ jaˇ ve yoˬ. 24Ngaˬ nawˬ hui hta‸ teˇ pawˆ k'aw‸ k'oˆ laˇ ve, kaˍ laˍ oˆ teˇ hkeh g'o‸ naˍ hk'awˇ awˬ hk'aw lo‸-e tuˬ ve lehˬ, paw sha ve chaw teˇ g'aˇ G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo lo‸-e tuˬ ve a‸ kehˉ sha ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 25Awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ tawˇ oˇ ve hta‸ g'a kaˇ htaˇ, yawˇ hui anˇ jaˇ leh, Hk'e te k'o, htaiˍ hk'aw‸ ve hta‸ a shu g'a hpeh‸ tuˬ le teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 26Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ nyi leh, Chaw yaˇ lehˬ chi hta‸ te maˇ g'a. Ya‸ hk'aˇ, G'uiˬ sha lehˬ hk'a peu-eˬ hta‸ te g'a ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 27Oˇ htaˇ Peˍtruˆ k'oˆ ve, Ngaˬ hui lehˬ hk'a peu-eˬ hta‸ baˬ taˉ leh nawˬ awˬ hk'aˇ suh laˬ peuˬ. Hk'e te leh, ngaˬ hui aˬ hto‸ ma g'a tuˬ ve le. 28Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, Ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, miˬ guiˬ awˬ suhˉ k'aw‸ gu te ve awˬ yanˇ awˬ hk'aw lo chaw yaˇ ve Yaˇ hpu lehˬ, yawˇ ve awˬ me‸ awˬ hponˇ cawˬ ve k'aw jawˇ awˬ hk'oˆ mui ve teˇ yanˇ, nawˬ hui ngaˬ awˬ hk'aˇ suh laˬ ve chaw teˇ hpaˍ htawˇ, k'aw jaw teˇ chi nyiˇ maˬ awˬ hk'oˆ mui leh, Iˉsaˍreˍlaˆ chaw teˇ chi nyiˇ ceuˬ hta‸ suhˉ g'a jehˬ tuˬ yoˬ. 29Ngaˬ ve awˬ meh hta‸ pa taw, a shu yawˇ ve yehˬ, a shu yawˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi, a shu yawˇ ve awˬ pa awˬ e, a shu yawˇ ve awˬ yaˇ awˬ duˬ leh a shu yawˇ ve ti mi hta‸ baˬ taˉ ve chaw teˇ g'aˇ le le, oˇ ve a‸ kehˉ teˇ ha pun k'aw‸ g'a leh, co ti‸ ha ti‸ awˬ shinˉ hta‸ htawˇ g'a tuˬ yoˬ. 30Ya‸ hk'aˇ, shu awˬ g'uˇ suhˍ chehˇ ve chaw maˇ maˇ, shu awˬ hk'aw‸ nawˉ g'a k'aw‸ chehˇ tuˬ yoˬ. Shu awˬ hk'aw‸ nawˉ chehˇ ve chaw maˇ maˇ, shu awˬ g'uˇ suhˍ g'a k'aw‸ chehˇ tuˬ yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\