Ma‸htehˍ 21

1Yawˇ hui Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ awˬ paˇ lo gaˬ la leh, Shaˍlonˍ hk'aw hta‸ neˇ ve Behˆhpaˍgeˍ hk'aˆ lo gaˬ la ve teˇ yanˇ, Yeˍsuˆ lehˬ awˬ la‸ g'awˇ nyiˇ g'aˇ hta‸ k'ai tcuh leh k'oˆ ve, 2Nawˬ huiˉ maˬ awˬ g'uˇ suhˍ cawˬ ve hk'aˆ hk'aw lo k'ai-o. Oˇ kaˬ lo hpeh taˍ ve piˉ laˬ awˬ ma peuˍ leh awˬ yehˇ hta‸ teˇ cawˬ haˉ g'a mawˬ tuˬ yoˬ. Hpui leh ngaˬ geh sheh veu laˇ-oˆ. 3Chaw teˇ g'aˇ g'aˇ nawˬ huiˉ maˬ hta‸ teˇ ceuˬ ceuˬ k'oˆ ve k'o, Jawˇ mawˇ loˍ ve yoˬ teh‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ-oˆ. Yawˇ teˇ cawˬ haˉ pe‸ laˇ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 4Awˬ lawn chi ve lehˬ, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ k'oˆ taˍ ve tawˇ hkawˇ hta‸ biˇ la tuˬ awˬ pon hpeh‸ ve yoˬ. Yawˇ k'oˆ ve, 5Ziˉonˍ ve yaˇ miˇ hta‸ chi hk'e hto piˇ-oˆ. Nyi loˬ, nawˬ ve hkunˉ hawˉ hkanˇ lehˬ, nyi ma nuˇ nehˬ ve awˬ hk'aw lo piˉ laˬ awˬ ma peuˍ leh awˬ yehˇ hta‸ ciˇ leh nawˬ geh laˬ ve yoˬ, teh‸ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 6Awˬ la‸ g'awˇ oˇ ve nyiˇ g'aˇ k'ai leh, Yeˍsuˆ yawˇ huiˉ maˬ hta‸ tcuh ve hk'e te ve yoˬ. 7Yawˇ huiˉ maˬ lehˬ, piˉ laˬ awˬ ma peuˍ leh awˬ yehˇ hta‸ sheh veu laˇ leh, piˉ laˬ oˇ ve nyiˇ hkeh awˬ hk'oˆ hta‸ yawˇ hui ve veu‸ k'aˇ hk'awˇ piˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Yeˍsuˆ taˆ ciˇ ve yoˬ. 8Chaw awˬ moˍ lonˉ awˬ hk'aw lo, chaw maˇ-awˍ ve a shu yawˇ ve veu‸ k'aˇ hta‸ ya‸ k'aw hpuiˇ lo hk'awˇ piˇ leh, teˇ hpaˍ hpaˍ suhˆ hpa‸ chaw leh ya‸ k'aw hpuiˇ lo hk'awˇ piˇ ve yoˬ. 9Yawˇ awˬ g'uˇ suhˍ leh awˬ hk'aw‸ nawˉ k'ai ve chaw awˬ moˍ lonˉ teˇ hpaˍ kuˬ leh, Daˍviˆ ve Yaˇ hpu hta‸ Hoˍsaˍnaˍ hpeh‸ piˇ-oˆ. Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve awˬ meh awˬ hawˉ lo laˬ ve chaw lehˬ, awˬ bon uiˍ piˇ-oˆ. Mvuhˇ naw ma lo htawˇ, Hoˍsaˍnaˍ hpeh‸ piˇ-oˆ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 10Yawˇ Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ hk'aw lo‸-e ve teˇ yanˇ, venˇ yaˇ hk'a peu-eˬ duiˆ-ehˍ shaˇ-ehˍ te leh, Chi hpaˇ lehˬ a shu le teh‸ na nyi ve yoˬ. 11Chi hpaˇ lehˬ, Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ Naˍzaˍrehˆ venˇ yaˇ, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ Yeˍsuˆ yoˬ teh‸, chaw awˬ moˍ lonˉ teˇ hpaˍ k'oˆ ve yoˬ. 12Oˇ htaˇ Yeˍsuˆ bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo‸-e leh, bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo mawˇ vuiˬ mawˇ hawˇ ve chaw hk'a pue-eˬ hta‸ g'a‸ k'oˬ leh, hpu pa shehˍ hpaˇ hui ve hpui lawˇ teˇ hpaˍ hta‸ maˇ k'oˆ, aˉ pui k'aˍ hawˇ shehˍ hpaˇ hui ve mui hk'awˇ teˇ hpaˍ hta‸ maˇ k'oˆ, yawˇ hpfuhˆ baˬ ve yoˬ. 13Ngaˬ ve yehˬ hta‸ bon lawˬ kuiˬ yehˬ g'a k'oˆ tuˬ yoˬ teh‸ bvuh‸ taˍ ve htawˇ, nawˬ hui lehˬ, yehˬ chi hta‸ chaw hk'awˇ chehˇ kuiˬ hpeh‸ la piˇ peuˬ teh‸, yawˇ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 14Mehˆ cuˉ paˍ hui leh hkui luˬ paˍ hui, bon yehˬ lonˉ hk'aw yawˇ geh laˬ leh, yawˇ yawˇ hui hta‸ gu na-e piˇ ve yoˬ. 15Paw hkuˇ lonˉ hui leh li‸ bvuh‸ paˍ teˇ hpaˍ lehˬ, yawˇ te ve anˇ tuˬ teˇ hpaˍ hta‸ maˇ k'oˆ, bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo yaˇ ehˉ teˇ hpaˍ lehˬ, Daˍviˆ ve Yaˇ hpu hta‸ Hoˍsaˍnaˍ hpeh‸ piˇ-oˆ teh‸ kuˬ chehˇ ve hta‸ maˇ k'oˆ, yawˇ hui g'a mawˬ ve teˇ yanˇ, nyi ma zuhˆ jaˇ ve yoˬ. 16Chaw chi teˇ hpaˍ hk'aˬ hk'e k'oˆ chehˇ ve hta‸ nawˬ kaˇ-aw laˇ teh‸ yawˇ hta‸ na nyi htaˇ, Yeˍsuˆ lehˬ, Ngaˬ kaˇ ve yoˬ. Yaˇ ehˉ teˇ hpaˍ leh cuˉ dawˬ ve yaˇ ehˉ teˇ hpaˍ ve maw‸ k'aw awˬ hk'aw lo da‸ jaˇ biˇ jaˇ ve chiˇ mvuh hkawˇ nawˬ keu piˇ taˍ peuˬ, teh‸ bvuh‸ taˍ ve hta‸ nawˬ hui teˇ pawˆ ka‸ maˇ g'aw jaw laˇ teh‸, yawˇ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 17Yawˇ yawˇ hui hta‸ hpaˆ da‸ taˉ leh, venˇ awˬ hk'aw lo tawˆ k'ai leh Beˍtaˍniˆ hk'aˆ hk'aw lo ca haˉ ve yoˬ. 18Mvuhˇ htiˇ la leh venˇ hk'aw k'aw‸ k'o‸-e htaˇ, yawˇ awˍ meu‸ ve yoˬ. 19Ya‸ k'aw paˇ lo cawˬ ve maˉ nawˆ cehˬ teˇ cehˬ hta‸ g'a mawˬ leh, yawˇ ca nyi htaˇ awˬ hpa‸ hta‸ ceh tiˉ g'a mawˬ ve yoˬ. Oˇ htaˇ Yeˍsuˆ lehˬ, Ya‸ nyi hk'aw‸ nawˉ k'o, nawˬ awˬ shiˍ teˇ pawˆ ka‸ taˇ k'aw‸ naw‸ teh‸, maˉ nawˆ cehˬ hta‸ yawˇ k'oˆ piˇ ve teˇ yanˇ, maˉ nawˆ cehˬ oˇ ve teˇ cawˬ haˉ nawˍ k'ai goˇ k'ai ve yoˬ. 20Awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ oˇ ve hta‸ g'a mawˬ htaˇ anˇ leh, Maˉ nawˆ cehˬ chi, aˬ hto‸ ma te teˇ cawˬ haˉ nawˍ k'ai goˇ k'ai ve le teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 21Yeˍsuˆ lehˬ, Ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, nawˬ hui yonˍ leh nyi ma htawˇ dawˇ nawˬ dawˇ maˇ te ve k'o, maˉ nawˆ cehˬ chi hta‸ ngaˬ te piˇ ve hk'e nawˬ hui te hpeh‸ ve awˬ hk'oˆ ka‸, hk'aw chi teˇ shiˍ hta‸, Jiˆ tawˆ-e leh laˇ tsuhˇ g'uiˬ hk'aw lo ca ce lo‸-e loˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve k'o, oˇ hk'e hpeh‸ la tuˬ yoˬ. 22Nawˬ hui yonˍ ve awˬ hk'aw lo bon lawˬ ve k'o, nawˬ hui hk'a lawˬ ve hk'a peu-eˬ hta‸ g'a tuˬ yoˬ teh‸ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 23Bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo yawˇ lo‸-e leh maˍ piˇ chehˇ ve teˇ yanˇ, paw hkuˇ lonˉ teˇ hpaˍ leh mvuhˇ miˬ yaˇ hui ve awˬ hoˉ chaw mawˇ teˇ hpaˍ yawˇ geh laˬ leh, Nawˬ hk'aˬ hk'e ve kanˇ paˆ g'a leh chi teˇ hpaˍ hta‸ te ve le. Kanˇ paˆ chi a shu nawˬ hta‸ pe‸ laˇ ve le teh‸ na nyi ve yoˬ. 24Yeˍsuˆ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Ngaˬ htawˇ nawˬ hui hta‸ tawˇ teˇ hkawˇ na nyi shaˍ. Nawˬ hui yaw hk'aw‸ laˇ ve k'o, ngaˬ hk'aˬ hk'e ve kanˇ paˆ g'a leh chi teˇ hpaˍ hta‸ te ve awˬ lawn nawˬ hui hta‸ hto laˇ tuˬ yoˬ. 25Yoˇhanˬ yawˇ baˆtiˆsaˬ piˇ ve teˇ ceuˬ lehˬ, hk'aˬ lo g'a ve le. Mvuhˇ naw ma lo laˇ, chaw yaˇ hui geh lo laˇ teh‸, yawˇ hui hta‸ na nyi ve yoˬ. Yawˇ hui teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ jehˬ da‸ leh k'oˆ ve, Mvuhˇ naw ma lo g'a ve teh‸ ngaˬ hui k'oˆ ve k'o, Hk'e te leh nawˬ hui aˬ hto‸ ma te yawˇ hta‸ maˇ yonˍ ve le teh‸, yawˇ ngaˬ hui hta‸ k'aw‸ k'oˆ laˇ tuˬ yoˬ. 26Chaw yaˇ hui geh g'a ve teh‸ k'oˆ ve k'o, chaw chi ma ve hta‸ ngaˬ hui kawˆ tuˬ cawˬ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o Yoˇhanˬ lehˬ, G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hpeh‸ ve hta‸ chaw hk'a peu-eˬ shawˍ taˍ ve yoˬ teh‸, yawˇ hui k'oˆ da‸ ve yoˬ, 27Hk'e te leh, Ngaˬ hui maˇ shiˍ teh‸ yawˇ hui Yeˍsuˆ hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Yeˍsuˆ k'oˆ ve, Chi hk'a shuˍ shuˍ, ngaˬ hk'aˬ hk'e ve kanˇ paˆ g'a leh chi teˇ hpaˍ hta‸ te ve, ngaˬ nawˬ hui hta‸ maˇ hto laˇ. 28Ya‸ hk'aˇ nawˬ hui hk'aˬ hk'e dawˇ ve le. Chaw teˇ g'aˇ, yawˇ yaˇ paˍ nyiˇ g'aˇ cawˬ ve yoˬ. Awˬ viˉ paˍ teˇ g'aˇ geh yawˇ k'ai leh, Yaˇ paˍoˬ, ya‸ nyi a pehˉ meuˇ hko awˬ hk'aw lo nawˬ kanˉ ca te-o teh‸ k'oˆ piˇ htaˇ, 29Ngaˬ maˇ k'ai teh‸ yawˇ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, awˬ hk'aw‸ nawˉ yawˇ k'aw‸ dawˇ hpfuhˆ leh k'ai ve yoˬ. 30Peuˬ leh, awˬ nyi paˍ teˇ g'aˇ geh awˬ pa k'aw‸ k'ai leh, oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Awˬ nyi paˍ lehˬ, Ngaˬ pa-oˬ, ngaˬ k'ai tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve htawˇ, yawˇ maˇ k'ai. 31Yaˇ paˍ oˇ ve nyiˇ g'aˇ awˬ hk'aw lo, hk'aˬ ve teˇ g'aˇ awˬ pa ve a loˍ hta‸ te ve le teh‸ na nyi htaˇ, Awˬ viˉ paˍ teˇ g'aˇ yoˬ teh‸, yawˇ hui k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Yeˍsuˆ lehˬ, Ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, awˬ hkawnˍ shaw paˍ hui leh meh maˬ lanˉ teˇ hpaˍ, nawˬ hui awˬ g'uˇ suhˍ G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo lo‸-e ve yoˬ. 32Awˬ lawn k'o, Yoˇhanˬ lehˬ hteˇ ve cawˇ ve ya‸ k'aw hta‸ toˇ leh nawˬ hui geh lo laˬ ve htawˇ, nawˬ hui yawˇ hta‸ maˇ yonˍ. Ya‸ hk'aˇ, awˬ hkawnˍ shaw paˍ hui leh meh maˬ lanˉ hui yawˇ hta‸ yonˍ ve yoˬ. Nawˬ hui chi hta‸ g'a mawˬ ve htawˇ, venˇ baˆ hta‸ ka‸ maˇ dawˇ hpfuhˆ, yawˇ hta‸ ka‸ maˇ yonˍ. 33Awˬ kaˍ awˬ nu tawˇ pa haˉ hta‸ na sheˍ. Yehˬ shehˍ hpaˇ teˇ g'aˇ lehˬ, a pehˉ meuˇ hko te leh ti taˍ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, hk'a deh‸ ko taˍ leh, a pehˉ meuˇ shiˍ nyiˉ kuiˬ duˇ taˍ ve yoˬ. Shaw kuiˬ yehˬ mvuh ve hta‸ htawˇ te taˍ leh, hko te paˍ teˇ hpaˍ hta‸ ngaˍ piˇ taˉ leh, awˬ kaˍ awˬ nu mvuhˇ miˬ lo yawˇ k'ai ve yoˬ. 34Awˬ shiˍ meh ve awˬ yanˇ gaˬ la paˇ neˇ htaˇ, awˬ shiˍ hta‸ g'a tuˬ hko te paˍ hui geh yawˇ ve awˬ ceˬ teˇ hpaˍ hta‸ k'ai tcuh ve yoˬ. 35Ya‸ hk'aˇ, hko te paˍ teˇ hpaˍ lehˬ, yawˇ ve awˬ ceˬ teˇ hpaˍ hta‸ yuˬ leh, teˇ g'aˇ hta‸ dawˆ ve, teˇ g'aˇ hta‸ tiˇ pehˍ leh, teˇ g'aˇ hta‸ haˉ pui baˬ ve yoˬ. 36Awˬ hk'aw‸ nawˉ teˇ pawˆ lehˬ, awˉ lawˉ teˇ pawˆ a‸ kehˉ awˬ ceˬ maˇ chaweh hta‸ yawˇ k'aw‸ k'ai tcuh ve htawˇ, hko te paˍ hui lehˬ, awˉ lawˉ htaˇ hk'a shuˍ shuˍ yawˇ hui hta‸ ka‸ te piˇ ve yoˬ. 37Awˬ leh meuˇ teˇ pawˆ, Ngaˬ ve yaˇ paˍ hta‸ yawˇ hui yawˆ yan tuˬ yoˬ teh‸ yawˇ k'oˆ leh, yawˇ ve yaˇ paˍ hta‸ yawˇ hui geh k'ai tcuh ve yoˬ. 38Ya‸ hk'aˇ, hko te paˍ teˇ hpaˍ lehˬ, yaˇ paˍ oˇ ve hta‸ g'a mawˬ htaˇ, Chaw chi lehˬ, awˬ shinˉ g'a shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve yoˬ. Laˬ-o‸, yawˇ hta‸ tiˇ pehˍ leh yawˇ ve awˬ shinˉ hta‸ ngaˬ hui yuˬ-a veuˬ teh‸, teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ k'oˆ da‸ ve yoˬ. 39Oˇ htaˇ yawˇ hui yawˇ hta‸ yuˬ leh, hko awˬ baˬ hpawˇ lo chiˇ baˬ leh tiˇ pehˍ ve yoˬ. 40Hk'e te leh hko awˬ shehˍ hpaˇ gaˬ la ve teˇ yanˇ, hko te paˍ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ hk'aˬ hk'e te piˇ tuˬ le teh‸, Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ na nyi ve yoˬ. 41Yawˇ hui yawˇ hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Haiˬ ve chaw oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ g'aˇ hte‸ te luˬ te sheˆ piˇ leh, awˬ shiˍ meh la htaˇ yawˇ hta‸ awˬ shiˍ k'aw‸ piˇ tuˬ ve awˬ kaˍ awˬ nu hko te paˍ hui hta‸ k'aw‸ ngaˍ piˇ tuˬ yoˬ. 42Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, Yehˬ kawˍ shehˍ hpaˇ hui baˬ taˍ ve haˉ pui shiˍ lehˬ, awˬ hkuiˉ puiˍ awˬ ceˍ k'aweh‸ lo kawˍ taˍ ve haˉ pui shiˍ hpeh‸ la peuˬ. Chi lehˬ Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha te taˍ ve kanˉ hpeh‸ leh, ngaˬ hui mehˆ g'uˇ suhˍ anˇ tu hpeh‸ ve yoˬ, teh‸ Li‸ hpu awˬ hk'aw lo nawˬ hui teˇ pawˆ ka‸ maˇ g'aw jaw laˇ, 43Hk'e te leh ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ hta‸ nawˬ hui geh yuˬ tawˆ leh, mvuhˇ miˬ oˇ ve hta‸ caˉ da‸ ve awˬ shiˍ naw‸ la puiˉ ve chaw ceuˬ hta‸ k'aw‸ piˇ tuˬ yoˬ. 44Haˉ pui oˇ ve awˬ hk'oˆ paiˍ ve chaw lehˬ, hteh k'ai tuˬ yoˬ. Chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ awˬ hk'oˆ hta‸ maˇ k'oˆ, haˉ pui oˇ ve ce teˍ ve k'o, chaw oˇ ve meu-e tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 45Yawˇ k'oˆ ve tawˇ pa haˉ teˇ hpaˍ hta‸ paw hkuˇ lonˉ hui leh Hpaˍriˍsehˇ hui g'a kaˇ htaˇ, yawˇ yawˇ hui awˬ lawn k'oˆ chehˇ ve hta‸ yawˇ hui g'a shiˍ ve yoˬ. 46Yawˇ hui yawˇ hta‸ hpeh yuˬ gaˇ ve htawˇ, chaw awˬ moˍ lonˉ hta‸ kawˆ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, Yeˍsuˆ lehˬ G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hpeh‸ ve hta‸ chaw chi ma ve shawˍ taˍ ve pa taw yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\