Ma‸htehˍ 22

1Peuˬ leh, Yeˍsuˆ tawˇ pa haˉ teˇ pawˆ k'aw‸ te leh yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, 2Mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ lehˬ, yawˇ ve yaˇ paˍ awˬ pon hkehˉ caˇ tuˬ gu taˍ ve hkunˉ hawˉ hkanˇ teˇ g'aˇ hta‸ shuˍ ve yoˬ. 3Hkehˉ caˇ la tuˬ kuˬ taˍ peuˬ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸, Laˬ-o‸ teh‸ ca k'oˆ piˇ tuˬ, yawˇ ve awˬ ceˬ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ k'ai tcuh ve htawˇ, chaw oˇ ve teˇ hpaˍ maˇ laˬ. 4Teˇ pawˆ awˬ kaˍ awˬ nu awˬ ceˬ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ k'aw‸ k'ai tcuh leh, Caˇ tuˬ dawˬ tuˬ hta‸ ngaˬ hk'a deh‸ gu taˍ peuˬ. Ngaˬ ve nuˇ leh chu ve ceˇ caˬ teˇ hpaˍ hta‸ tiˇ pehˍ peuˬ leh, hk'a peu-eˬ hk'a deh‸ gu taˍ peuˬ. Hkehˉ caˇ la-o teh‸, kuˬ taˍ peuˬ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ ca hto piˇ-oˆ teh‸, yawˇ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 5Ya‸ hk'aˇ, awˬ lawn oˇ ve hta‸ yawˇ hui te‸ chiˉ maˇ dawˇ leh, teˇ g'aˇ heh hk'aw k'ai leh, teˇ g'aˇ tanˇ kaˬ ca te k'ai ve yoˬ. 6Awˬ kaˍ awˬ nu teˇ hpaˍ lehˬ, yawˇ ve awˬ ceˬ teˇ hpaˍ hta‸ hpeh yuˬ leh, yawˇ hui hta‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ te leh tiˇ pehˍ sheˬ ve yoˬ. 7Hkunˉ hawˉ hkanˇ nyi ma zuhˆ jaˇ leh, yawˇ ve ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ hta‸ hpehˇ k'ai ve yoˬ. Shu hta‸ tiˇ pehˍ ve chaw hui hta‸ yawˇ te luˬ leh, yawˇ hui ve venˇ hta‸ htawˇ aˬ miˍ tuˉ baˬ ve yoˬ. 8Oˇ htaˇ, yawˇ ve awˬ ceˬ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ k'oˆ piˇ ve, Hkehˉ caˇ tuˬ ve hta‸ ngaˬ hk'a deh‸ gu taˍ peuˬ. Ya‸ hk'aˇ, kuˬ taˍ peuˬ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ laˬ maˇ keunˍ. 9Hk'e te leh, ya‸ k'aw lonˉ ceh da‸ kuiˬ teˇ hpaˍ lo k'ai leh, hk'a mawˬ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ hkehˉ caˇ kuiˬ lo kuˬ veu laˇ-oˆ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 10Hk'e te leh, awˬ ceˬ oˇ ve teˇ hpaˍ ya‸ k'aw lonˉ teˇ hpaˍ lo k'ai leh, hk'a mawˬ ve chaw hk'a peu-eˬ, maˇ da‸ ve chaw maˇ k'oˆ, da‸ ve chaw maˇ k'oˆ, kuˬ hpawnˬ leh, hkehˉ caˇ kuiˬ lo chaw hk'a biˇ cawˬ ve yoˬ. 11Hkehˉ caˇ la ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ hkunˉ hawˉ hkanˇ ca lo‸ nyi la ve teˇ yanˇ, hkehˉ caˇ ve veu‸ k'aˇ maˇ veu‸ ve chaw teˇ g'aˇ hta‸ yawˇ g'a mawˬ ve yoˬ. 12Hk'e te leh yawˇ k'oˆ piˇ ve, Awˬ chawˇ-oˬ, hkehˉ caˇ ve veu‸ k'aˇ hta‸ maˇ veu‸ leh, hk'aˬ hk'e te leh nawˬ choˬ kaˬ lo‸ la ve le teh‸ na nyi htaˇ, chaw oˇ ve lehˬ, te‸ chiˉ k'aw‸ k'oˆ maˇ g'a. 13Oˇ htaˇ, awˬ ceˬ teˇ hpaˍ hta‸ hkunˉ hawˉ hkanˇ k'oˆ piˇ ve, Yawˇ ve hkui sheh la‸ sheh hta‸ hpeh tsuh‸ leh, awˬ baˬ hpawˇ naˆ ho‸ kuiˬ lo baˬ keu-o. Oˇ kaˬ lo hk'a chehˇ ve chaw hui hawˬ leh ciˬ geu‸ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 14Awˬ lawn k'o, kuˬ yuˬ ve chaw maˇ maˇ cawˬ ve htawˇ, leuˆ yuˬ ve chaw a ciˉ ceh tiˉ cawˬ ve yoˬ teh‸ Yeˍsuˆ k'oˆ ve yoˬ. 15Oˇ htaˇ, Hpaˍriˍsehˇ teˇ hpaˍ tawˆ k'ai leh, Yeˍsuˆ tawˇ yaw ve awˬ hk'aw lo hk'aˬ hk'e te leh yawˇ hta‸ tawˇ yaw ya‸ piˇ lawˬ tuˬ, yawˇ hui jehˬ da‸ ve yoˬ. 16Hk'e te leh, yawˇ hui ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ leh Heˍroˆ chaw teˇ hpaˍ hta‸ Yeˍsuˆ geh k'ai tcuh ve yoˬ. Yawˇ hui k'ai leh k'oˆ ve, Saˍ la‸-oˬ, nawˬ lehˬ hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ leh, G'uiˬ sha ve ya‸ k'aw hta‸ hteˇ lehˍ maˍ piˇ ve yoˬ. Nawˬ chaw teˇ g'aˇ hta‸ ka‸ maˇ kawˆ leh, shu ve mehˆ hpfuhˇ hta‸ maˇ nyi ve teh‸ ngaˬ hui shiˍ ve yoˬ. 17Hk'e te leh, nawˬ hk'aˬ hk'e dawˇ taˍ ve ngaˬ hui hta‸ a ciˉ hto laˇ-oˆ. Jawˇ mawˇ Kehˉsaˍ hta‸ a moˇ keu piˇ cawˇ laˇ, maˇ keu piˇ cawˇ laˇ teh‸ na nyi ve yoˬ. 18Yawˇ hui nyi ma k'aw‸ ve hta‸ Yeˍsuˆ g'a shiˍ leh, Chaw heˍ paˍ teˇ hpaˍ-oˬ, nawˬ hui aˬ hto‸ ma te ngaˬ hta‸ lawˇ nyi ve le. 19A moˇ hpu teˇ hteh‸ ngaˬ hta‸ maˍ laˇ-oˆ teh‸ k'oˆ leh, yawˇ hui yawˇ hta‸ hpu teˇ hteh‸ yuˬ maˍ piˇ ve yoˬ. 20Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, A shu ve awˬ han, a shu ve awˬ meh cawˬ le teh‸ na nyi htaˇ, Jawˇ mawˇ Kehˉsaˍ ve yoˬ teh‸ yawˇ hui k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 21Oˇ htaˇ Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Hk'e te leh, jawˇ mawˇ Kehˉsaˍ ve mawˇ jawˇ mawˇ Kehˉsaˍ hta‸ piˇ-oˆ. G'uiˬ sha ve mawˇ G'uiˬ sha hta‸ piˇ-oˆ. 22Tawˇ oˇ ve hta‸ yawˇ hui g'a kaˇ htaˇ, anˇ leh yawˇ hui tawˆ k'ai ve yoˬ. 23K'aw‸ te‸ tu la ve maˇ cawˬ teh‸ k'oˆ ve Saˍduˆkehˇ chaw teˇ hpaˍ, oˇ ve teˇ nyi yawˇ geh laˬ leh k'oˆ ve, 24Saˍ la‸-oˬ, Moˉseˍ k'oˆ ve, Chaw teˇ g'aˇ yaˇ maˇ cawˬ leh suh ve k'o, awˬ nyi paˍ lehˬ yawˇ ve awˬ miˇ ma hta‸ k'aw‸ heuˆ leh, awˬ viˉ paˍ awˬ pon awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ g'a cawˬ piˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 25Ponˬ laˬ htaˇ ngaˬ hui geh awˬ viˉ awˬ nyi suhˍ g'aˇ cawˬ ve yoˬ. Awˉ lawˉ teˇ g'aˇ lehˬ, awˬ miˇ ma hta‸ heuˆ leh, yaˇ maˇ cawˬ sheˍ htaˇ suh leh, awˬ nyi paˍ hta‸ yawˇ ve awˬ miˇ ma teh taˉ piˇ ve yoˬ. 26Chi hk'a shuˍ shuˍ, nyiˇ g'aˇ teˇ g'aˇ, shehˆ g'aˇ teˇ g'aˇ, leh suhˍ g'aˇ teˇ g'aˇ hk'a gaˬ, chi hk'e teh taˉ piˇ ve yoˬ. 27Yawˇ hui hk'a peu-eˬ suh peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yaˇ miˇ oˇ ve htawˇ suh ve yoˬ. 28Hk'e te leh, k'aw‸ te‸ tu la ve teˇ yanˇ, chaw oˇ ve suhˍ g'aˇ awˬ hk'aw lo, yaˇ miˇ oˇ ve hk'aˬ ve teˇ g'aˇ ve awˬ miˇ ma hpeh‸ tuˬ ve le. Awˬ lawn k'o, yawˇ hui hk'a peu-eˬ yawˇ hta‸ heuˆ peuˬ ve yoˬ teh‸ na nyi ve yoˬ. 29Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Li‸ hpu hta‸ ka‸, G'uiˬ sha ve kanˇ paˆ hta‸ ka‸ nawˬ hui maˇ shiˍ ve pa taw nawˬ hui dawˇ ya‸ ve yoˬ. 30Awˬ lawn k'o, k'aw‸ te‸ tu la ve teˇ yanˇ, awˬ hpawˇ awˬ miˇ heuˆ da‸ ve maˇ k'oˆ, ka piˇ ve maˇ k'oˆ, maˇ te. Mvuhˇ naw ma hk'oˆ chehˇ ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ hui hk'e hpeh‸ tuˬ yoˬ. 31Suh ve chaw hui k'aw‸ te‸ tu la ve teˇ ceuˬ awˬ lawn, G'uiˬ sha nawˬ hui hta‸ k'oˆ piˇ taˍ ve hta‸ nawˬ hui maˇ g'aw jaw laˇ. 32Ngaˬ lehˬ Aˍbraˍhanˍ ve G'uiˬ sha, Iˉcaˆ ve G'uiˬ sha leh Yaˍkoˆ ve G'uiˬ sha hpeh‸ ve yoˬ teh‸ yawˇ k'oˆ taˍ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, suh ve chaw hui ve G'uiˬ sha hpeh‸ ve maˇ heˆ. Te‸ chehˇ ve chaw hui ve G'uiˬ sha hpeh‸ ve yoˬ teh‸, Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 33Tawˇ oˇ ve hta‸ chaw awˬ moˍ lonˉ g'a kaˇ htaˇ, yawˇ maˍ piˇ ve hta‸ yawˇ hui anˇ ve yoˬ. 34Saˍduˆkehˇ hui Yeˍsuˆ hta‸ tawˇ k'aw‸ yaw hk'aw‸ maˇ g'a ve awˬ lawn Hpaˍriˍsehˇ teˇ hpaˍ g'a kaˇ htaˇ, yawˇ hui teˇ geh hpawnˬ la ve yoˬ. 35Yawˇ hui awˬ hk'aw lo awˬ liˇ tawˇ hkawˇ shiˍ paˍ teˇ g'aˇ, Yeˍsuˆ hta‸ lawˇ nyi tuˬ chi hk'e k'oˆ piˇ ve, 36Saˍ la‸-oˬ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ awˬ hk'aw lo piˇ taˍ ve tawˇ hk'aˬ ve teˇ hkawˇ hk'a peu-eˬ a‸ kehˉ uiˍ ve le teh‸, yawˇ hta‸ na nyi ve yoˬ. 37Yeˍsuˆ yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ ve nyi ma hk'a peu-eˬ, nawˬ ve co ha hk'a peu-eˬ leh nawˬ ve dawˇ hk'aˇ hk'a peu-eˬ nawˬ ve Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha hta‸ g'a ha‸ ve yoˬ. 38Piˇ taˍ ve tawˇ chi teˇ hkawˇ lehˬ, hk'a peu-eˬ a‸ kehˉ uiˍ leh awˉ lawˉ peuˇ ve teˇ hkawˇ hpeh‸ ve yoˬ. 39Nyiˇ hkawˇ teˇ hkawˇ htawˇ, awˉ lawˉ teˇ hkawˇ hta‸ shuˍ da‸ ve yoˬ. Nawˬ awˬ to hta‸ ha‸ ve hk'e, nawˬ awˬ paˇ awˬ kui chehˇ ve chaw hta‸ g'a ha‸ ve yoˬ. 40Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hk'a peu-eˬ leh G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hui ve tawˇ hkawˇ hk'a peu-eˬ, piˇ taˍ ve tawˇ chi nyiˇ hkawˇ hta‸ tcuhˉ naw‸ taˍ ve yoˬ teh‸, k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 41Hpaˍriˍsehˇ hui hpawnˬ da‸ chehˇ htaˇ, Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ tawˇ teˇ hkawˇ na nyi ve, 42Hkri‸ ve awˬ lawn hta‸ nawˬ hui hk'aˬ hk'e dawˇ ve le. Yawˇ a shu ve yaˇ hpu hpeh‸ ve le teh‸ na nyi ve yoˬ. Yawˇ lehˬ Daˍviˆ ve yaˇ hpu hpeh‸ ve yoˬ teh‸, yawˇ hui yawˇ hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 43Yawˇ k'aw‸ k'oˆ ve, Hk'e te leh, Awˬ ha hpu Daˍviˆ hta‸ dawˇ pawnˍ piˇ ve awˬ hk'aw lo, aˬ hto‸ ma pa taw yawˇ hta‸ Jawˇ mawˇ teh‸ k'oˆ ve le. 44Awˬ lawn k'o Daˍviˆ k'oˆ ve, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha lehˬ ngaˬ ve Jawˇ mawˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ ve canˇ paˍ teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ ve hkui sheh awˬ hawˉ lo ngaˬ taˍ htaˇ hk'a gaˬ ngaˬ ve la‸ sha paˉ lo mui chehˇ-oˆ, teh‸ k'oˆ taˍ ve yoˬ. 45Daˍviˆ yawˇ hta‸ Jawˇ mawˇ teh‸ k'oˆ ve k'o, yawˇ lehˬ hk'aˬ hk'e te leh Daˍviˆ ve yaˇ hpu hpeh‸ tuˬ ve le teh‸, yawˇ hui hta‸ na nyi ve yoˬ. 46Chaw teˇ g'aˇ ka‸ yawˇ hta‸ tawˇ teˇ peu-eˍ ka‸ k'aw‸ yaw hk'aw‸ maˇ hpeh‸ leh, oˇ ve teˇ nyi hta‸ tanˬ leh, yawˇ hta‸ tawˇ teˇ peu-eˍ ka‸ shu k'aw‸ na nyi maˇ haˆ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\