Ma‸htehˍ 28

1Shinˉ nyi teˇ nyi peuˬ leh, suhˍ nyi awˬ hk'aw lo awˉ lawˉ teˇ nyi mvuhˇ htiˇ la paˇ neˇ htaˇ, Maˍriˆ Maˍgaˍdaˍlaˆ leh awˬ kaˍ awˬ nu Maˍriˆ teˇ g'aˇ, yawˇ huiˉ maˬ tuˍ hpfuh hta‸ ca nyi ve yoˬ. 2Oˇ htaˇ miˬ hiˆ jaˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ g'aˇ lehˬ, mvuhˇ naw ma lo ya‸ la leh haˉ pui shiˍ hta‸ hpfuhˆ baˬ sheˬ leh, haˉ pui shiˍ oˇ ve awˬ hk'oˆ lo yawˇ mui taˍ ve yoˬ. 3Yawˇ ve awˬ ho‸ awˬ han lehˬ, mvuhˇ tiˉ po-e‸ hk'e hpeh‸ leh, yawˇ ve veu‸ k'aˇ htawˇ vaˇ meu-e hk'a shuˍ shuˍ hpu ve yoˬ. 4Shaw shehˍ hpaˇ hui yawˇ hta‸ kawˆ jaˇ ve pa taw cheˇ jaˇ leh, chaw suh hk'e hpeh‸ la ve yoˬ. 5Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ lehˬ, yaˇ miˇ oˇ ve nyiˇ g'aˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Taˇ kawˆ. La‸ ka hk'oˆ lo hta‸ pehˍ ve Yeˍsuˆ hta‸ nawˬ huiˉ maˬ ca nyi la ve ngaˬ shiˍ ve yoˬ. 6Yawˇ choˬ kaˬ maˇ chehˇ. Awˬ lawn k'o, yawˇ k'oˆ taˍ ve hk'e k'aw‸ te‸ tu la peuˬ. Yawˇ hta‸ teh taˍ kuiˬ lo ca nyi la-o. 7Haˆ haˆ k'o‸-e leh, suh kuiˬ lo yawˇ k'aw‸ te‸ tu la peuˬ teh‸, yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ hui hta‸ ca hto piˇ-oˆ. Nawˬ hui g'uˇ suhˍ Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ lo yawˇ k'ai peuˬ. Oˇ kaˬ lo nawˬ hui yawˇ hta‸ g'a mawˬ tuˬ yoˬ teh‸ hto piˇ sheˍ. Nyi loˬ, ngaˬ nawˬ huiˉ maˬ hta‸ hto laˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 8Oˇ htaˇ yawˇ huiˉ maˬ kawˆ ka‸ kawˆ, ha lehˬ ka‸ ha lehˬ jaˇ ve awˬ hk'aw lo teˇ cawˬ haˉ tuˍ hpfuh lo tu leh, awˬ la‸ g'awˇ hui hta‸ hto piˇ tuˬ g'uiˇ k'o‸-e ve yoˬ. 9Oˇ htaˇ, Yeˍsuˆ yawˇ huiˉ maˬ hta‸ ca ha‸ la leh, Awˬ bon uiˍ piˇ-oˆ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Yawˇ huiˉ maˬ yawˇ ve hkui sheh hta‸ ca vawˆ taˍ leh yawˇ hta‸ oˉ k'oˍ pui ve yoˬ. 10Oˇ htaˇ, Yeˍsuˆ yawˇ huiˉ maˬ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Taˇ kawˆ. Ngaˬ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ hta‸ Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ lo k'ai tuˬ ca hto piˇ-oˆ. Oˇ kaˬ lo yawˇ hui ngaˬ hta‸ g'a mawˬ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 11Yawˇ huiˉ maˬ k'ai chehˇ htaˇ, shaw shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ hpaˍ venˇ awˬ hk'aw lo‸-e leh, hk'a hpeh‸ la ve awˬ lawn hk'a peu-eˬ paw hkuˇ lonˉ teˇ hpaˍ hta‸ hto piˇ ve yoˬ. 12Paw hkuˇ lonˉ hui lehˬ, awˬ hoˉ chaw mawˇ hui geh hpawnˬ da‸ leh jehˬ da‸ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, ma‸ yaˇ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ hui hpu maˇ maˇ piˇ leh k'oˆ piˇ ve, 13Tanˇ hkuinˇ htaˇ ngaˬ hui zuh‸ chehˇ ve teˇ yanˇ, yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ yawˇ hta‸ ca hk'awˇ yuˬ la ve yoˬ teh‸ nawˬ hui shu hta‸ chi hk'e k'oˆ piˇ-oˆ. 14Awˬ lawn chi hta‸ mvuhˇ miˬ jawˇ mawˇ lonˉ g'a kaˇ ve k'o, nawˬ hui hta‸ yawˇ te‸ chiˉ maˇ g'a te tuˬ, ngaˬ hui yawˇ hta‸ beˬ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 15Hk'e te leh yawˇ hui hpu oˇ ve hta‸ yuˬ leh, shu yawˇ hui hta‸ maˍ piˇ taˍ ve hk'e te ve yoˬ. Tawˇ hkawˇ oˇ ve lehˬ, Yuˇda‸ chaw hui awˬ hk'aw lo ya‸ nyi hk'a gaˬ bvuhˬ k'ai chehˇ ve yoˬ. 16Awˬ la‸ g'awˇ oˇ ve teˇ chi teˇ g'aˇ lehˬ, Gaˍliˍlehˇ mvuhˇ miˬ awˬ hk'aw lo Yeˍsuˆ k'oˆ piˇ taˍ ve hk'aw teˇ shiˍ lo k'ai ve yoˬ. 17Yawˇ hui yawˇ hta‸ g'a mawˬ leh oˉ k'oˍ pui ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, teˇ hpaˍ hpaˍ hk'a deh‸ maˇ yonˍ. 18Yeˍsuˆ yawˇ hui geh jiˆ laˬ leh k'oˆ piˇ ve, Mvuhˇ naw ma hk'oˆ leh miˬ guiˬ hk'oˆ ve kanˇ paˆ hk'a peu-eˬ ngaˬ hta‸ pe‸ laˇ peuˬ. 19Hk'e te leh nawˬ hui k'ai leh, chaw ceuˬ hk'a peu-eˬ ngaˬ ve awˬ la‸ g'awˇ hpeh‸ la tuˬ ca te-o. Awˬ pa, Yaˇ hpu leh da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu awˬ meh awˬ hawˉ lo yawˇ hui hta‸ baˆtiˆsaˬ piˇ-oˆ. 20Ngaˬ nawˬ hui hta‸ piˇ taˍ ve tawˇ hkawˇ hk'a peu-eˬ na yuˬ leh te tuˬ, yawˇ hui hta‸ maˍ piˇ-oˆ. Miˬ guiˬ chi awˬ yanˇ leh htaˇ hk'a gaˬ, ngaˬ nawˬ hui geh hk'aˬ htaˆ ka‸ chehˇ tuˬ yoˬ teh‸, yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\