Ma‸htehˍ 5

1Chaw awˬ moˍ lonˉ teˇ hpaˍ hta‸ Yeˍsuˆ g'a mawˬ htaˇ, hk'aw pui hk'oˆ lo yawˇ taˆ-e ve yoˬ. Yawˇ mui taˍ htaˇ, yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ yawˇ geh laˬ ve yoˬ. 2Oˇ htaˇ yawˇ maw‸ k'aw ngaˉ leh awˬ la‸ g'awˇ hui hta‸ maˍ piˇ leh k'oˆ ve, 3Nyi ma hk'aw haˍ ve g'awˇ ve chaw hui awˬ bon uiˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ lehˬ, yawˇ hui ve mvuhˇ miˬ hpeh‸ ve yoˬ. 4Dawˇ haˍ gaˇ haˍ ve chaw hui awˬ bon uiˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ hui hta‸ nyi ma sha la piˇ tuˬ yoˬ. 5Nyi ma nuˇ nuˇ nehˬ nehˬ cawˬ ve chaw hui awˬ bon uiˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, miˬ guiˬ lehˬ yawˇ hui g'a tuˬ ve awˬ shinˉ hpeh‸ ve yoˬ. 6Hteˇ ve cawˇ ve hta‸ meu‸ ve kaˆ ve chaw hui awˬ bon uiˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ hui g'a caˇ bvuhˆ dawˬ bvuhˆ tuˬ yoˬ. 7Ha k'aˉ puiˉ ve chaw hui awˬ bon uiˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ hui hta‸ shu k'aw‸ ha k'aˉ piˇ tuˬ yoˬ. 8Nyi ma hk'aw hpu ve kehˬ ve chaw hui awˬ bon uiˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ hui G'uiˬ sha hta‸ g'a mawˬ tuˬ yoˬ. 9Cawˇ da‸ hui da‸ tuˬ te ve chaw hui awˬ bon uiˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ hui hta‸ G'uiˬ sha ve awˬ yaˇ teh‸ shu k'oˆ tuˬ yoˬ. 10Hteˇ lehˍ cawˇ lehˍ te ve pa taw fawˉ ve mehˍ ve hta‸ g'a hkanˍ ve chaw hui awˬ bon uiˍ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ lehˬ, yawˇ hui ve mvuhˇ miˬ hpeh‸ ve yoˬ. 11Ngaˬ hta‸ pa taw shu nawˬ hui hta‸ hk'a mvuhˇ hk'a na k'oˆ ve, fawˉ mehˍ ve, heˍ leh nawˬ hui awˬ lawn haiˬ ve teˇ ceuˬ le le hta‸ k'oˆ ve teˇ yanˇ, nawˬ hui awˬ bon uiˍ ve yoˬ. 12Ha lehˬ ve hk'a biˇ cawˬ piˇ-oˆ. Awˬ lawn k'o, mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo nawˬ hui ve la‸ shawnˍ uiˍ jaˇ ve yoˬ. Nawˬ hui awˬ g'uˇ suhˍ tawˆ la peuˬ ve G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hui hta‸ htawˇ shu oˇ hk'e te fawˉ mehˍ jaw ve yoˬ. 13Nawˬ hui lehˬ miˬ guiˬ ve aˉ leh‸ hpeh‸ ve yoˬ. Aˉ leh‸ lehˬ mehˬ ve pehˆ k'ai peuˬ ve k'o, hk'aˬ hk'e te k'aw‸ mehˬ la hpeh‸ tuˬ le. Aˉ leh‸ oˇ ve awˬ bon maˇ k'aw‸ cawˬ ve pa taw, shu yuˬ baˬ leh, chaw yaˇ naˆ toˇ ve ceh tiˉ yoˬ. 14Nawˬ hui lehˬ miˬ guiˬ ve awˬ g'euˆ hpeh‸ ve yoˬ. Hk'aw pui hk'oˆ lo cawˬ ve venˇ hta‸ faˉ taˍ maˇ g'a. 15Chi hk'oˆ ka‸, kawˆ faiˇ tuˉ leh hk'awˍ lawˇ tcuhˍ mvuh‸ taˍ ve teˇ ceuˬ chaw teˇ g'aˇ ka‸ maˇ te jaw. Ya‸ hk'aˇ, yehˬ yaˇ k'a yaˇ hk'a peu-eˬ awˬ g'euˆ hta‸ g'a mawˬ tuˬ, mvuh kuiˬ lo taˍ ve yoˬ. 16Oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ, nawˬ hui htawˇ awˬ g'euˆ ba piˇ-oˆ. Oˇ hk'e te ve k'o, nawˬ hui ve da‸ ve kanˉ hta‸ shu g'a mawˬ htaˇ, mvuhˇ naw ma hk'oˆ chehˇ ve naw hui ve Awˬ pa hta‸ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh piˇ tuˬ yoˬ. 17Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ leh G'uiˬ sha ve tcuh kaˍ paˍ hui ve tawˇ hkawˇ hta‸ te luˬ tuˬ ngaˬ laˬ ve teh‸ taˇ dawˇ. Te luˬ tuˬ ngaˬ laˬ ve maˇ heˆ. Te biˇ la tuˬ ngaˬ laˬ ve yoˬ. 18Ngaˬ nawˬ hui hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, miˬ guiˬ mvuhˇ naw ma maˇ luˬ sheˍ ve ceh ceh, hk'a peu-eˬ biˇ la htaˇ hk'a gaˬ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ awˬ hk'aw lo li‸ mehˆ ehˉ maˇ k'oˆ, awˬ maiˉ ehˉ maˇ k'oˆ, teˇ maˬ ka‸ maˇ luˬ maˇ mehˉ taˬ. 19Hk'e te leh, hk'aˬ ve chaw teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ chi teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo i jaˇ ve teˇ maˬ maˬ hta‸ yawˇ awˬ to ka‸ maˇ te leh, shu ka‸ maˇ te tuˬ maˍ piˇ ve chaw lehˬ, mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo shu a‸ kehˉ i ve chaw hpeh‸ tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, hk'aˬ ve chaw teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, yawˇ awˬ to ka‸ te leh, shu ka‸ te tuˬ maˍ piˇ ve chaw lehˬ, mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo uiˍ ve chaw hpeh‸ tuˬ yoˬ. 20Awˬ lawn k'o, li‸ bvuh‸ paˍ leh Hpaˍriˍsehˇ hui a‸ kehˉ nawˬ hui hteˇ ve cawˇ ve teˇ ceuˬ maˇ cawˬ leuˉ ve k'o, nawˬ hui mvuhˇ naw ma mvuhˇ miˬ hk'aw lo maˇ g'a lo‸-e taˬ teh‸, ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve yoˬ. 21Aˬ sho-eˬ ve chaw hui hta‸ k'oˆ piˇ ve tawˇ hkawˇ nawˬ hui g'a kaˇ peuˬ. Shu hta‸ nawˬ maˇ g'a tiˇ pehˍ. Shu hta‸ tiˇ pehˍ ve chaw lehˬ, suhˉ jehˬ ve hta‸ g'a hkanˍ ve yoˬ. 22Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, awˬ viˉ awˬ nyi hta‸ nyi ma zuhˆ ve chaw lehˬ, suhˉ jehˬ ve hta‸ g'a hkanˍ ve yoˬ. Yawˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi hta‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ k'oˆ ve chaw lehˬ, jehˬ shehˍ hpaˇ awˬ moˍ mehˆ g'uˇ suhˍ lo suhˉ jehˬ ve hta‸ g'a hkanˍ ve yoˬ. Awˬ viˉ awˬ nyi hta‸ hkeu ve chaw lehˬ, moˬ naˆ ho‸ aˬ miˍ hk'aw g'a hkanˍ ve yoˬ. 23Hk'e te leh, nawˬ ve tanˇ tuˬ hta‸ tanˇ kuiˬ lo yuˬ laˬ htaˇ, nawˬ ve awˬ viˉ awˬ nyi nawˬ awˬ hk'oˆ venˇ baˆ teˇ ceuˬ ceuˬ taˍ ve hta‸ nawˬ dawˇ nawˇ ve k'o, 24tanˇ kuiˬ awˬ g'uˇ suhˍ lo tanˇ tuˬ hta‸ teh taˉ leh k'o‸-e sheˍ. Awˬ viˉ awˬ nyi hta‸ nawˬ k'aw‸ cawˇ da‸ taˉ peuˬ heh‸, k'aw‸ laˬ leh tanˇ tuˬ hta‸ yuˬ tanˇ loˬ. 25Nawˬ hta‸ tawˇ te ve chaw geh teˇ geh shaˉ nanˉ lo k'ai chehˇ htaˇ, nawˬ huiˉ maˬ k'aw‸ cawˇ da‸ tuˬ haˆ haˆ te loˬ. Hk'e maˇ heˆ k'o, yawˇ lehˬ suhˉ taˆ shehˍ hpaˇ la‸ hk'aw lo nawˬ hta‸ chiˇ a‸ piˇ tuˬ yoˬ. Suhˉ taˆ shehˍ hpaˇ htawˇ nawˬ hta‸ htawnˍ awˬ hoˉ la‸ hk'aw lo k'aw‸ chiˇ a‸ piˇ leh, nawˬ hta‸ htawnˍ hk'aw keu laˇ tuˬ yoˬ. 26Ngaˬ nawˬ hta‸ awˬ tehˬ awˬ na k'oˆ laˇ ve, peh‸ shanˍ awˬ leh teˇ peh‸ hk'a gaˬ maˇ shaiˍ peuˬ ve ceh ceh, htawnˍ hk'aw lo nawˬ maˇ g'a tawˆ k'ai taˬ. 27Nawˬ haˉ chawˇ haˉ paˆ maˇ g'a te teh‸ k'oˆ taˍ ve tawˇ hkawˇ hta‸ nawˬ hui g'a kaˇ peuˬ. 28Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, yaˇ miˇ hta‸ nyi leh peh‸ ve tzuhˆ ve nyi ma cawˬ ve chaw teˇ g'aˇ le le lehˬ, a shu yawˇ ve nyi ma awˬ hk'aw lo yaˇ miˇ oˇ ve hta‸ haˉ chawˇ haˉ paˆ te peuˬ. 29Hk'e te leh, nawˬ la‸ sha paˉ ve mehˆ shiˍ nawˬ hta‸ te ya‸ piˇ lawˬ ve k'o, mehˆ shiˍ oˇ ve hta‸ k'ehˉ baˬ sheˍ. Awˬ to hk'a peu-eˬ moˬ naˆ ho‸ awˬ hk'aw lo g'a hkanˍ ve a‸ kehˉ, awˬ hk'eun teˇ maˬ luˬ k'ai ve lehˬ da‸ leuˉ ve yoˬ. 30Oˇ ve hk'a shuˍ shuˍ, la‸ sha paˉ ve la‸ sheh htawˇ nawˬ hta‸ te ya‸ piˇ lawˬ ve k'o, la‸ sheh oˇ ve hta‸ tawˆ baˬ-o‸. Awˬ to teˇ to hk'a peu-eˬ moˬ naˆ ho‸ awˬ hk'aw lo g'a hkanˍ ve a‸ kehˉ, awˬ hk'eun teˇ maˬ luˬ k'ai ve lehˬ da‸ leuˉ ve yoˬ. 31A shu yawˇ ve awˬ miˇ ma hta‸ baˬ ve k'o, baˬ da‸ ve li‸ teˇ k'oˆ yawˇ hta‸ g'a piˇ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ taˍ ve tawˇ chi teˇ hkawˇ hta‸ ka‸ nawˬ hui g'a kaˇ peuˬ. 32Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve maˇ heˆ k'o, awˬ kaˍ awˬ nu awˬ lawn hta‸ pa taw a shu yawˇ ve awˬ miˇ ma hta‸ baˬ ve k'o, yawˇ lehˬ yawˇ ve awˬ miˇ ma hta‸ haˉ chawˇ haˉ paˆ te tcuh ve yoˬ. Shu baˬ taˍ ve yaˇ miˇ hta‸ ca heuˆ ve chaw htawˇ haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve yoˬ. 33Maˇ heˆ heˆ ve hta‸ nawˬ maˇ g'a hkanˍ. Nawˬ hkanˍ taˍ ve hk'e Jawˇ mawˇ G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ g'a te ve yoˬ teh‸, aˬ sho-eˬ ve chaw hui hta‸ k'oˆ piˇ taˍ ve tawˇ chi teˇ hkawˇ hta‸ ka‸ nawˬ hui g'a kaˇ peuˬ. 34Ya‸ hk'aˇ ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, a ciˉ ka‸ taˇ hkanˍ. Mvuhˇ naw ma hta‸ cuˇ leh taˇ hkanˍ. Awˬ lawn k'o, mvuhˇ naw ma lehˬ G'uiˬ sha ve k'aw jaw hpeh‸ ve yoˬ. 35Miˬ guiˬ hta‸ cuˇ leh taˇ hkanˍ. Awˬ lawn k'o, miˬ guiˬ lehˬ G'uiˬ sha ve hkui sheh taˍ kuiˬ hpeh‸ ve yoˬ. Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ hta‸ cuˇ leh taˇ hkanˍ. Awˬ lawn k'o, venˇ oˇ ve lehˬ Hkunˉ hawˉ hkanˇ lonˉ ve venˇ hpeh‸ ve yoˬ. 36Nawˬ ve oˉ k'oˍ hta‸ cuˇ leh taˇ hkanˍ. Awˬ lawn k'o, nawˬ lehˬ uˉ hkeh mvuh teˇ mvuh hpu la tuˬ maˇ k'oˆ, naˆ la tuˬ maˇ k'oˆ te maˇ g'a. 37Nawˬ ve tawˇ hkawˇ lehˬ, yoˬ k'o yoˬ, maˇ heˆ k'o maˇ heˆ teh‸ ceh tiˉ k'oˆ loˬ. Chi a‸ kehˉ leuˉ leh k'oˆ ve tawˇ hkawˇ teˇ hpaˍ lehˬ, haiˬ ve awˬ hk'aw lo tawˆ la ve tawˇ hkawˇ hpeh‸ ve yoˬ. 38Shu nawˬ ve mehˆ shiˍ teˇ shiˍ hta‸ te luˬ laˇ ve k'o, yawˇ ve mehˆ shiˍ teˇ shiˍ hta‸ k'aw‸ te luˬ piˇ leh, shu nawˬ ve ciˬ teˇ maˬ hta‸ te hk'eh‸ laˇ ve k'o, yawˇ ve ciˬ teˇ maˬ hta‸ k'aw‸ te hk'eh‸ piˇ-oˆ teh‸ k'oˆ taˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ nawˬ hui g'a kaˇ peuˬ. 39Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, nawˬ hta‸ te ya‸ laˇ ve chaw hta‸ taˇ k'aw‸ te hk'aw‸ piˇ. Nawˬ ve la‸ sha paˉ mehˆ hpfuhˇ diˬ hta‸ shu hta laˇ ve k'o, la‸ mehˍ paˉ k'aw‸ hpfuhˆ hk'o piˇ sheˍ. 40Shu nawˬ hta‸ tawˇ te leh aˉ po‸ yuˬ gaˇ ve k'o, aˉ po‸ lonˉ ka‸ yawˇ hta‸ k'aw‸ piˇ sheˍ. 41Shu nawˬ hta‸ nyiˉ leh ya‸ k'aw teˇ laˆ k'ai tcuh laˇ ve k'o, yawˇ geh nyiˇ laˆ k'ai-o 42Lawˬ ve chaw hta‸ piˇ-oˆ. Chiˇ gaˇ ngaˍ gaˇ ve chaw hta‸ htawˇ, taˇ hpfuhˆ k'ai. 43A shu yawˇ awˬ paˇ awˬ kui chehˇ ve chaw hta‸ ha‸ leh, a shu yawˇ ve canˇ paˍ hta‸ canˇ-oˆ teh‸ k'oˆ taˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ nawˬ hui g'a kaˇ peuˬ. 44Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ nawˬ hui hta‸ k'oˆ laˇ ve, nawˬ hui ve canˇ paˍ teˇ hpaˍ hta‸ ha‸ leh, nawˬ hui hta‸ fawˉ mehˍ laˇ ve chaw teˇ hpaˍ awˬ pon bon lawˬ piˇ-oˆ. 45Nawˬ hui chi hk'e te ve k'o, nawˬ hui lehˬ mvuhˇ naw ma hk'oˆ chehˇ ve nawˬ hui Awˬ pa ve yaˇ hpeh‸ ve yoˬ. Aw lawn k'o, chaw haiˬ leh chaw da‸ awˬ hk'oˆ hta‸ yawˇ ve mvuhˇ nyi hta‸ yawˇ tawˆ la piˇ ve yoˬ. Hteˇ ve chaw leh maˇ hteˇ ve chaw awˬ hk'oˆ hta‸ yawˇ mvuhˇ yeˬ laˬ piˇ lawˬ ve yoˬ. 46Nawˬ hui hta‸ ha‸ ve chaw hui hta‸ ceh k'aw‸ ha‸ ve k'o, aˬ hto‸ ma awˬ bon cawˬ le. Awˬ hkawnˍ shaw paˍ hui ka‸ chi hk'e te chehˇ ve maˇ heˆ laˇ. 47Nawˬ awˬ viˉ awˬ nyi hta‸ ceh awˬ chawˇ te leh na‸ uˉ te da‸ ve k'o, shu te ve a‸ kehˉ nawˬ aˬ hto‸ ma te leuˉ ve le. Buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui ka‸ chi hk'e te ve maˇ heˆ laˇ. 48Hk'e te leh, mvuhˇ naw ma hk'oˆ chehˇ ve nawˬ ve Awˬ pa biˇ ve hk'a shuˍshuˍ nawˬ hui htawˇ biˇ la piˇ-oˆ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\