Ma‸htehˍ 9

1Yeˍsuˆ haw lo‸ k'oˍ k'aw‸ ciˇ k'aw‸ la leh, yawˇ ve venˇ lo gaˬ la ve yoˬ. 2Oˇ htaˇ, zuh‸ kuiˬ hk'oˆ zuh‸ chehˇ ve hkui sheh la‸ sheh suh ve chaw teˇ g'aˇ hta‸ shu yawˇ geh taˆ laˬ ve yoˬ. Yawˇ hui yonˍ ve nyi ma hta‸ Yeˍsuˆ g'a mawˬ htaˇ, hkui sheh la‸ sheh suh ve chaw hta‸ k'oˆ piˇ ve, Yaˇ paˍ-oˬ, ha lehˬ chehˇ-oˆ. Nawˬ ve venˇ baˆ hpehˇ hk'a peuˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 3Li‸ bvuh‸ paˍ teˇ hpaˍ hpaˍ lehˬ, Chi hpaˇ G'uiˬ sha hta‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ k'oˆ ve yoˬ teh‸, a shu yawˇ ve nyi ma hk'aw dawˇ chehˇ ve yoˬ. 4Yawˇ hui hk'aˬ hk'e dawˇ chehˇ ve hta‸ Yeˍsuˆ shiˍ leh k'oˆ piˇ ve, Aˬ hto‸ ma te nawˬ hui ve nyi ma hk'aw lo maˇ da‸ ve hta‸ dawˇ chehˇ ve le. 5Awˬ lawn k'o, tawˇ hk'aˬ ve teˇ hkawˇ a ciˉ k'oˆ piˇ sha le. Nawˬ ve venˇ baˆ hpehˇ hk'a peuˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve sha laˇ. Maˇ heˆ k'o, Tu leh ya‸ k'aw toˇ k'ai loˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve sha laˇ. 6Ya‸ hk'aˇ chaw yaˇ ve Yaˇ hpu lehˬ miˬ guiˬ hk'oˆ lo venˇ baˆ hpehˇ hk'a tuˬ kanˇ paˆ cawˬ ve hta‸ nawˬ hui g'a shiˍ tuˬ teh‸ k'oˆ peuˬ leh, hkui sheh la‸ sheh suh ve chaw hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Tu-o. Nawˬ ve zuh‸ kuiˬ hta‸ taˆ leh nawˬ ve aˉ hk'aw lo k'o‸-e loˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 7Oˇ htaˇ yawˇ tu leh yawˇ ve aˉ hk'aw lo k'o‸-e ve yoˬ. 8Oˇ ve hta‸ chaw awˬ moˍ lonˉ teˇ hpaˍ g'a mawˬ htaˇ, yawˇ hui kawˆ leh, chaw yaˇ hui hta‸ chi hk'e ve kanˇ paˆ piˇ shehˍ hpaˇ G'uiˬ sha hta‸ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh piˇ ve yoˬ. 9Yeˍsuˆ tu leh awˬ g'uˇ suhˍ k'ai chehˇ htaˇ, awˬ hkawnˍ shaw kuiˬ yehˬ awˬ hk'aw lo mui chehˇ ve Ma‸htehˍ meh ve chaw teˇ g'aˇ hta‸ yawˇ g'a mawˬ ve yoˬ. Ngaˬ hk'aˇ suh laˬ-o‸ teh‸, yawˇ hta‸ k'oˆ piˇ htaˇ, yawˇ tu leh Yeˍsuˆ hk'aˇ suh k'ai ve yoˬ. 10Oˇ ve hk'aw‸ nawˉ, yehˬ awˬ hk'aw lo Yeˍsuˆ hpui lawˇ paˇ mui caˇ chehˇ ve teˇ yanˇ, awˬ hkawnˍ shaw paˍ leh venˇ baˆ yaˇ hui maˇ maˇ laˬ leh, Yeˍsuˆ leh yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ hui geh teˇ geh mui caˇ ve yoˬ. 11Hpaˍriˍsehˇ hui oˇ ve hta‸ g'a mawˬ htaˇ, Yeˍsuˆ ve awˬ la‸ g'awˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, Nawˬ hui ve saˍ la‸ lehˬ, aˬ hto‸ ma pa taw awˬ hkawnˍ shaw paˍ leh venˇ baˆ yaˇ hui geh hk'a geh caˇ ve le teh‸ na nyi ve yoˬ. 12Tawˇ oˇ ve hta‸ Yeˍsuˆ g'a kaˇ htaˇ yawˇ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve, Chehˇ sha ve chaw hui naˆ tsuhˇ shehˍ hpaˇ hta‸ maˇ loˍ. Naˬ ve chaw hui ceh tiˉ loˍ ve yoˬ. 13Ngaˬ lehˬ tanˇ tuˬ teˇ ceuˬ hta‸ heuˆ gaˇ ve maˇ heˆ, ha k'aˉ ve teˇ ceuˬ hta‸ heuˆ gaˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve tawˇ hkawˇ hta‸ nawˬ hui shiˍ tuˬ ca henˇ-oˆ. Awˬ lawn k'o, hteˇ ve cawˇ ve chaw hui hta‸ kuˬ yuˬ tuˬ ngaˬ laˬ ve maˇ heˆ. Venˇ baˆ yaˇ hui hta‸ kuˬ yuˬ tuˬ ngaˬ laˬ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 14Oˇ htaˇ, Yoˇhanˬ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ Yeˍsuˆ geh laˬ leh k'oˆ ve, Ngaˬ hui leh Hpaˍriˍsehˇ teˇ hpaˍ caˇ tuˬ ce chehˇ ve ka‸, aˬ hto‸ ma pa taw nawˬ ve awˬ la‸ g'awˇ teˇ hpaˍ caˇ tuˬ maˇ ce ve le teh‸ na nyi ve yoˬ. 15Yeˍsuˆ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, Awˬ miˇ ma heuˆ shehˍ hpaˇ lehˬ, hkehˉ caˇ la ve chaw hui geh chehˇ htaˇ, yawˇ hui dawˇ haˍ chehˇ tuˬ laˇ. Ya‸ hk'aˇ, awˬ miˇ ma heuˆ shehˍ hpaˇ hta‸ yawˇ hui geh yuˬ hpaˆ ve awˬ nyi gaˬ la tuˬ yoˬ. Oˇ htaˇ yawˇ hui caˇ tuˬ ce tuˬ yoˬ. 16Veu‸ k'aˇ awˬ piˍ hta‸ hpa awˬ suhˉ a shu ka‸ maˇ nehˉ jaw. Oˇ hk'e nehˉ ve k'o, nehˉ taˍ ve hpa lehˬ veu‸ k'aˇ awˬ piˍ hta‸ g'awˬ leh leuˉ leh k'aw‸ tzuh‸ jaˇ tuˬ yoˬ. 17Chi hk'a shuˍ shuˍ, shaˍ guiˬ htuˉ pui awˬ piˍ awˬ hk'aw lo a pehˉ meuˇ g'uiˬ awˬ suhˉ a shu ka‸ maˇ keu jaw. Oˇ hk'e keu ve k'o, shaˍ guiˬ htuˉ pui pe‸ hkoˇ ve pa taw, a pehˉ meuˇ g'uiˬ sheˆ leh, shaˍ guiˬ htuˉ pui htawˇ luˬ k'ai ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, a pehˉ meuˇ g'uiˬ awˬ suhˉ hta‸ shaˍ guiˬ htuˉ pui awˬ suhˉ awˬ hk'aw lo keu ve k'o, nyiˇ ceuˬ ceuˬ maˇ luˬ k'ai teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 18Awˬ lawn chi teˇ hpaˍ yawˇ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ chehˇ htaˇ, bon yehˬ awˬ hoˉ teˇ g'aˇ yawˇ geh laˬ leh yawˇ hta‸ oˉ k'oˍ pui leh k'oˆ ve, Chi teˇ hkui ngaˬ ve yaˇ miˇ suh peuˬ. Ya‸ hk'aˇ, nawˬ laˬ leh yawˇ awˬ hk'oˆ hta‸ la‸ sheh taˍ piˇ la. Yawˇ k'aw‸ te‸ la tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 19Hk'e te leh Yeˍsuˆ tu leh, yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ hui geh chaw oˇ ve awˬ hk'aˇ suh k'ai ve yoˬ. 20Oˇ htaˇ, teˇ chi nyiˇ hk'aw‸ hk'a gaˬ awˬ suhˍ ya‸ leh naˬ ve yaˇ miˇ teˇ g'aˇ Yeˍsuˆ awˬ hk'aw‸ nawˉ hpawˇ lo laˬ leh yawˇ ve aˉ po‸ awˬ caˍ hta‸ htawˇ ve yoˬ. 21Awˬ lawn k'o, Yawˇ ve aˉ po‸ hta‸ ceh ngaˬ g'a htawˇ ve k'o, ngaˬ na-e la tuˬ yoˬ teh‸, yawˇ nyi ma hk'aw dawˇ ve yoˬ. 22Yeˍsuˆ hpfuhˆ nyi leh yawˇ hta‸ mawˬ htaˇ, Yaˇ miˇ-oˬ, ha lehˬ chehˇ-oˆ. Nawˬ yonˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ, nawˬ hta‸ na-e la piˇ peuˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Oˇ teˇ hkui yaˇ miˇ oˇ ve na-e la ve yoˬ. 23Bon yehˬ awˬ hoˉ ve aˉ hk'aw lo Yeˍsuˆ gaˬ la htaˇ, lehˉ lu meuˆ ve chaw hui leh chaw awˬ moˍ lonˉ duiˆ-ehˍ shaˇ-ehˍ te chehˇ ve hta‸ yawˇ g'a mawˬ ve yoˬ. 24Oˇ htaˇ yawˇ yawˇ hui hta‸ k'oˆ piˇ ve, Tawˆ k'ai loˬ. Yaˇ miˇ ehˉ chi suh ve maˇ heˆ, yawˇ zuh‸ muiˉ k'a chehˇ ve yoˬ teh‸ k'oˆ piˇ ve teˇ yanˇ, yawˇ hui yawˇ hta‸ g'uiˬ ve yoˬ. 25Yawˇ chaw awˬ moˍ lonˉ hta‸ tawˆ k'ai tcuh peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ lo‸-e leh yaˇ miˇ ehˉ ve la‸ sheh hta‸ yuˬ hk'a leh, yaˇ miˇ ehˉ tu la ve yoˬ. 26Hk'e te leh awˬ lawn chi, mvuhˇ miˬ oˇ ve awˬ hk'aw teˇ kaˬ le le lo bvuhˬ k'ai ve yoˬ. 27Yeˍsuˆ tu leh awˬ g'uˇ suhˍ k'ai chehˇ htaˇ, mehˆ cuˉ paˍ nyiˇ g'aˇ yawˇ awˬ hk'aˇ suh g'a‸ leh, Daˍviˆ ve Yaˇ hpu -oˬ, ngaˬ huiˉ maˬ hta‸ ha k'aˉ laˇ-oˆ teh‸ kuˬ tcuhˉ taˍ ve yoˬ. 28Yawˇ yehˬ hk'aw lo‸-e htaˇ, mehˆ cuˉ paˍ oˇ ve nyiˇ g'aˇ yawˇ geh laˬ ve yoˬ. Yeˍsuˆ yawˇ huiˉ maˬ hta‸ k'oˆ piˇ ve, Chi hta‸ ngaˬ te puiˉ ve teh‸ nawˬ huiˉ maˬ yonˍ ve laˇ teh‸ na nyi htaˇ, Yonˍ ve yoˬ, Jawˇ mawˇ-oˬ teh‸, yawˇ huiˉ maˬ yawˇ hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 29Oˇ htaˇ, yawˇ huiˉ maˬ ve mehˆ shiˍ hta‸ yawˇ htawˇ leh, Nawˬ huiˉ maˬ yonˍ ve hk'e nawˬ huiˉ maˬ awˬ pon hpeh‸ la piˇ-oˆ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 30Oˇ htaˇ, yawˇ huiˉ maˬ mehˆ k'aw‸ mawˬ la ve yoˬ. Chaw teˇ g'aˇ ka‸ maˇ g'a shiˍ tuˬ shaˍ ti‸ taˍ-o‸ teh‸, Yeˍsuˆ yawˇ huiˉ maˬ hta‸ hk'a deh‸ maˍ piˇ ve yoˬ. 31Ya‸ hk'aˇ, yawˇ huiˉ maˬ tawˆ k'ai leh, yawˇ huiˉ maˬ hta‸ pa taw mvuhˇ miˬ oˇ ve awˬ hk'aw teˇ kaˬ le le lo Yeˍsuˆ ve awˬ lawn bvuhˬ k'ai ve yoˬ. 32Yawˇ huiˉ maˬ tawˆ k'ai chehˇ htaˇ, neˇ geh ve chaw k'aˍ teˇ g'aˇ hta‸ shu Yeˍsuˆ geh shiˍ veu laˇ ve yoˬ. 33Neˇ hta‸ g'a‸ k'oˬ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, chaw k'aˍ oˇ ve tawˇ yaw la ve yoˬ. Chaw awˬ moˍ lonˉ teˇ hpaˍ anˇ leh, Iˉsaˍreˍlaˆ chaw hui awˬ hk'aw lo chi hk'e ve teˇ pawˆ ka‸ maˇ mawˬ jaw teh‸ yawˇ hui k'oˆ ve yoˬ. 34Ya‸ hk'aˇ, Hpaˍriˍsehˇ hui k'oˆ ve, Yawˇ neˇ jawˇ mawˇ hta‸ g'aˇ va leh neˇ teˇ hpaˍ hta‸ g'a‸ k'oˬ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 35Oˇ htaˇ, venˇ hk'aˆ teˇ kaˬ le le lo Yeˍsuˆ k'ai leh, yawˇ hui ve bon yehˬ teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo maˍ piˇ leh G'uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ hta‸ caˉ da‸ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ maˍ piˇ ve yoˬ. A naˍ teˇ ceuˬ le le leh naˬ ve gawˬ ve teˇ ceuˬ le le hta‸ htawˇ yawˇ gu na-e piˇ ve yoˬ. 36Chaw awˬ moˍ lonˉ teˇ hpaˍ hta‸ g'a mawˬ htaˇ, yawˇ yawˇ hui hta‸ ha k'aˉ ve yoˬ. Awˬ lawn k'o, yawˇ hui lehˬ yawˬ hawˉ paˍ maˇ cawˬ ve yawˬ hk'e nyi ma sho‸ sha‸ jaˇ leh awˬ g'aˇ nuˇ jaˇ chehˇ ve yoˬ. 37Oˇ htaˇ, yawˇ ve awˬ la‸ g'awˇ hui hta‸ yawˇ k'oˆ piˇ ve, Caˬ g'eu‸ tuˬ cawˬ maˇ jaˇ ve ka‸, g'eu‸ shehˍ hpaˇ hui a ciˉ ceh tiˉ cawˬ ve yoˬ. 38Hk'e te leh, yawˇ ve caˬ g'eu‸ kuiˬ lo caˬ g'eu‸ shehˍ hpaˇ hui hta‸ peu laˇ tuˬ, Awˬ shehˍ hpaˇ hta‸ bon lawˬ-o‸ teh‸ k'oˆ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\