Hpiˇliˇpiˆ 1:20

20Ngaˬ dawˇ law leh heuˆ gaˇ ve lehˬ chi hk'e yoˬ. Hk'aˬ ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo htawˇ ngaˬ maˇ g'a ya‸ taw leh, ponˬ laˬ htaˇ hk'a shuˍ shuˍ chi beu‸ htawˇ ngaˬ nyi ma ha‸ hanˉ ve hk'a deh‸ cawˬ taˍ ve awˬ hk'aw lo, ngaˬ te‸ ve maˇ k'oˆ, suh ve maˇ k'oˆ, ngaˬ ve awˬ to awˬ hk'aw lo ngaˬ Hkri‸ hta‸ chiˇ uiˍ chiˇ mvuh tuˬ yoˬ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More