Hpeu‸ maˍ 10

1Oˇ htaˇ, awˬ g'aˇ uiˍ jaˇ ve awˬ kaˍ awˬ nu mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ g'aˇ moˬ hta‸ veu‸ deh leh mvuhˇ naw ma lo ya‸ la chehˇ ve hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. Yawˇ ve oˉ k'oˍ hk'oˆ lo aˉ laˇ miˬ shiˉ jaw cawˬ ve yoˬ. Yawˇ ve mehˆ hpfuhˇ lehˬ, mvuhˇ nyi hta‸ shuˍ leh, yawˇ ve hkui sheh lehˬ, aˬ miˍ hkuiˉ daw hta‸ shuˍ ve yoˬ. 2Yawˇ ve la‸ sheh awˬ hk'aw lo hpaw taˍ ve li‸ ehˉ teˇ k'oˆ cawˬ ve yoˬ. Yawˇ ve la‸ sha paˉ ve hkui sheh lehˬ, laˇ tsuhˇ g'uiˬ hk'oˆ lo naˆ taˍ leh, la‸ mehˍ paˉ ve hkui sheh lehˬ, miˬ guiˬ hk'oˆ lo naˆ taˍ ve yoˬ. 3Laˇ caˬ shiˉ kuˬ ve hk'a shuˍ shuˍ, yawˇ awˬ hkawˇ bvuhˬ chaweh kuˬ ve yoˬ. Yawˇ kuˬ ve teˇ yanˇ, mvuhˇ tawˍ ve awˬ hkawˇ suhˍ maˬ bvuhˬ la ve yoˬ. 4Mvuhˇ tawˍ ve awˬ hkawˇ suhˍ maˬ bvuhˬ la ve teˇ yanˇ, ngaˬ li‸ bvuh‸-a teh‸ te ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, mvuhˇ naw ma lo awˬ hkawˇ bvuhˬ la leh k'oˆ ve, Mvuhˇ tawˍ ve awˬ hkawˇ suhˍ maˬ bvuhˬ la ve hta‸ yinˉ tcuhˉ taˍ-o‸. Oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ taˇ bvuh‸ teh‸ k'oˆ laˇ ve hta‸ ngaˬ g'a kaˇ ve yoˬ. 5Oˇ htaˇ, laˇ tsuhˇ g'uiˬ hk'oˆ leh miˬ guiˬ hk'oˆ lo huˉ chehˇ ve hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ g'aˇ lehˬ, yawˇ ve la‸ sha paˉ la‸ sheh mvuhˇ hpe lo chiˇ taˆ-e leh, 6mvuhˇ naw ma leh mvuhˇ naw ma hk'oˆ hk'a cawˬ ve hk'a peu-eˬ, miˬ guiˬ leh miˬ guiˬ hk'oˆ hk'a cawˬ ve hk'a peu-eˬ, laˇ tsuhˇ g'uiˬ leh laˇ tsuhˇ g'uiˬ awˬ hk'aw lo hk'a cawˬ ve hk'a peu-eˬ hta‸ hpanˍ taˍ ve awˬ shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve, co co taiˍ taiˍ te‸ chehˇ ve teˇ g'aˇ hta‸ cuˇ leh chi hk'e hkanˍ leh k'oˆ ve, Awˬ yanˇ maˇ k'aw‸ jiˆ ve yoˬ. 7Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ suhˍ g'aˇ teˇ g'aˇ behˬ heh ma awˬ hkawˇ bvuhˬ la ve awˬ yanˇ awˬ hk'aw lo, G'uiˬ sha ve naˉ jaˇ ve awˬ ceuˬ, yawˇ ve awˬ ceˬ hpeh‸ ve tcuh kaˍ paˍ teˇ hpaˍ hta‸ ponˬ laˬ htaˇ yawˇ ha lehˬ ve bon hkawˇ hto piˇ taˍ ve hk'e, biˇ la tuˬ yoˬ. 8Oˇ htaˇ, mvuhˇ naw ma hk'oˆ lo ngaˬ g'a kaˇ peuˬ ve awˬ hkawˇ ngaˬ hta‸ teˇ pawˆ k'aw‸ k'oˆ laˇ ve, Laˇ tsuhˇ g'uiˬ hk'oˆ leh miˬ guiˬ hk'oˆ lo huˉ chehˇ ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ ve la‸ sheh awˬ hk'aw lo hpaw taˍ ve li‸ hta‸ ca yuˬ-o‸ teh‸ k'oˆ laˇ ve yoˬ. 9Hk'e te leh, mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ oˇ ve geh ngaˬ k'ai leh, Li‸ ehˉ oˇ ve ngaˬ hta‸ pe‸ laˇ-oˆ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Yawˇ k'oˆ ve, Yuˬ leh caˇ-oˆ. Nawˬ ve g'oˇ peˬ awˬ hk'aw lo hk'aˇ jaˇ tuˬ yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, nawˬ ve maw‸ k'aw awˬ hk'aw lo pehˇ g'uiˬ hk'a shuˍ shuˍ mehˬ jaˇ tuˬ yoˬ teh‸, ngaˬ hta‸ k'oˆ laˇ ve yoˬ. 10Oˇ htaˇ, li‸ ehˉ oˇ ve hta‸ mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ ve la‸ sheh awˬ hk'aw lo ngaˬ yuˬ leh caˇ ve yoˬ. Ngaˬ ve maw‸ k'aw awˬ hk'aw lo pehˇ g'uiˬ hk'a shuˍ shuˍ mehˬ jaˇ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, li‸ oˇ ve hta‸ ngaˬ caˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, ngaˬ ve g'oˇ peˬ awˬ hk'aw lo hk'aˇ la ve yoˬ. 11Oˇ htaˇ yawˇ hui ngaˬ hta‸ k'oˆ laˇ ve, Chaw ceuˬ laiˉ ceuˬ awˬ lawn maˇ k'oˆ, mvuhˇ miˬ laiˉ peˆ awˬ lawn maˇ k'oˆ, tawˇ hkawˇ laiˉ ceuˬ awˬ lawn maˇ k'oˆ, hkunˉ hawˉ hkanˇ laiˉ g'aˇ awˬ lawn maˇ k'oˆ, G'uiˬ sha nawˬ hta‸ k'oˆ tcuh ve hk'e nawˬ g'a k'aw‸ k'oˆ maˍ piˇ tuˬ yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\