Hpeu‸ maˍ 20

1Oˇ htaˇ, mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ g'aˇ mvuhˇ naw ma lo ya‸ la chehˇ ve hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. Leh kuiˬ maˇ cawˬ ve miˬ k'oˍ ve shawˇ leh sho caˆ lonˉ hta‸ yawˇ ve la‸ sheh awˬ hk'aw lo vawˆ taˍ ve yoˬ. 2Neˇ haiˬ leh Saˍtanˍ hpeh‸ ve cawˇ shehˍ ma hta‸ yawˇ hpeh yuˬ leh, teˇ hinˉ hk'aw‸ hk'a gaˬ hpeh tiˍ taˍ ve yoˬ. Cawˇ shehˍ ma oˇ ve lehˬ, aˬ sho-eˬ htaˇ ve vuiˬ haiˬ hpeh‸ ve yoˬ. 3Teˇ hinˉ hk'aw‸ maˇ peuˬ ve ceh ceh, chaw ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ yawˇ maˇ g'a heˍ yuˬ beˬ yuˬ tuˬ, leh kuiˬ maˇ cawˬ ve miˬ k'oˍ awˬ hk'aw lo yawˇ hta‸ baˬ keu sheˬ leh, hoˆ taˍ leh yinˉ tcuhˉ taˍ ve yoˬ. Teˇ hinˉ hk'aw‸ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, yawˇ hta‸ teˇ hkui ceh g'a hpehˇ piˇ tuˬ yoˬ. 4Oˇ htaˇ, k'aw jaw teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. K'aw jaw oˇ ve teˇ hpaˍ awˬ hk'oˆ hta‸ mui chehˇ ve chaw hui lehˬ, suhˉ jehˬ suhˉ taˆ tuˬ a hkaw-anˬ g'a taˍ ve yoˬ. Yeˍsuˆ leh G'uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ awˬ lawn shaˉ hkiˆ hkanˍ ve hta‸ pa taw, oˉ k'oˍ tawˆ ve hta‸ g'a hkanˍ ve chaw hui ve co ha teˇ hpaˍ hta‸ htawˇ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, haiˬ ve to nuˇ to shaˆ hta‸ maˇ k'oˆ, yawˇ ve shaˉ ho‸ hta‸ maˇ k'oˆ, oˉ k'oˍ maˇ pui leh, yawˇ ve yinˉ tcuhˉ taˍ ve hta‸ a shu yawˇ ve naˍ k'aˍ pui awˬ hk'oˆ hta‸ maˇ k'oˆ, la‸ sheh awˬ hk'oˆ hta‸ maˇ k'oˆ, maˇ hkanˍ yuˬ ve chaw teˇ hpaˍ hpeh‸ ve yoˬ. Yawˇ hui k'aw‸ te‸ la leh, Hkri‸ geh teˇ hinˉ hk'aw‸ hk'a gaˬ uˉ peunˍ ve yoˬ. 5Cawˬ taˍ sheˍ ve suh taˍ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, teˇ hinˉ hk'aw‸ maˇ peuˬ ve ceh ceh maˇ g'a k'aw‸ te‸ la. Chi lehˬ, awˉ lawˉ peuˇ ve k'aw‸ te‸ tu la ve teˇ ceuˬ hpeh‸ ve yoˬ. 6Awˉ lawˉ peuˇ ve k'aw‸ te‸ tu la ve teˇ ceuˬ awˬ hk'aw lo g'a chehˇ ve chaw lehˬ, awˬ bon uiˍ leh da‸ kehˬ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ. Nyiˇ pawˆ teˇ pawˆ suh ve teˇ ceuˬ yawˇ hui awˬ hk'oˆ hta‸ kanˇ paˆ maˇ cawˬ. Yawˇ hui lehˬ, G'uiˬ sha leh Hkri‸ ve paw hkuˇ teˇ hpaˍ hpeh‸ leh, Hkri‸ geh teˇ hinˉ hk'aw‸ hk'a gaˬ uˉ peunˍ tuˬ yoˬ. 7Teˇ hinˉ hk'aw‸ peuˬ hk'aw‸ nawˉ, Saˍtanˍ hta‸ htawnˍ awˬ hk'aw lo hpehˇ piˇ tuˬ yoˬ. 8Miˬ guiˬ awˇ ceˍ awˍ hpawˇ lo chehˇ ve chaw ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ heˍ yuˬ beˬ yuˬ leh ma‸ bawˆ tuˬ awˬ pon hpawnˬ da‸ piˇ tuˬ, yawˇ tawˆ k'ai ve yoˬ. Chaw ceuˬ oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, Gawˇgaˆ leh Maˍgawˇgaˆ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, laˇ tsuhˇ g'uiˬ shehˇ shiˍ hk'a shuˍ shuˍ maˇ ve yoˬ. 9Yawˇ hui lehˬ, miˬ guiˬ hk'oˆ hk'aˬ hpawˇ chi hpawˇ taˆ-e leh, Hkri‸ yaˇ teˇ hpaˍ ve deh kuiˬ leh ha‸ ve venˇ hta‸ hoˆ taˍ ve yoˬ. Oˇ htaˇ, mvuhˇ naw ma lo aˬ miˍ ce la leh yawˇ hui hta‸ to‸ baˬ ve yoˬ. 10Yawˇ hui hta‸ heˍ yuˬ beˬ yuˬ ve neˇ haiˬ hta‸ htawˇ, aˬ miˍ leh ma‸ shiˉ g'uiˬ po awˬ hk'aw lo baˬ keu ve yoˬ. Oˇ kaˬ lo haiˬ ve to nuˇ to shaˆ leh maˇ heˆ heˆ ve tcuh kaˍ paˍ chehˇ taˍ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, co co taiˍ taiˍ tanˇ hkuinˇ tanˇ vanˇ fawˉ ve mehˍ ve hta‸ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ. 11Oˇ ve awˬ hk'aw‸ nawˉ, hpuˉ-ehˍ ve k'aw jaw lonˉ hta‸ leh k'aw jaw oˇ ve awˬ hk'oˆ lo mui shehˍ hpaˇ hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. Miˬ guiˬ leh mvuhˇ naw ma lehˬ, yawˇ mehˆ g'uˇ suhˍ lo hpaw-e leh, miˬ guiˬ leh mvuhˇ naw ma awˬ pon chehˇ kuiˬ maˇ k'aw‸ cawˬ. 12Suh taˍ ve chaw uiˍ chaw i hk'a peu-eˬ k'aw jaw oˇ ve awˬ g'uˇ suhˍ lo huˉ chehˇ taˍ ve hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. Oˇ htaˇ, li‸ teˇ hpaˍ hta‸ hpeu‸ taˍ ve yoˬ. Co ti‸ ha ti‸ li‸ teˇ k'oˆ hta‸ htawˇ hpeu‸ taˍ ve yoˬ. Suh peuˬ ve chaw hui te taˍ ve kanˉ teˇ hpaˍ li‸ awˬ hk'aw lo bvuh‸ taˍ ve hk'e, li‸ oˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ cuˇ leh yawˇ hui hta‸ suhˉ jehˬ ve yoˬ. 13Laˇ tsuhˇ g'uiˬ lehˬ, yawˇ awˬ hk'aw lo cawˬ ve suh peuˬ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ chiˇ a‸ piˇ ve yoˬ. Suh ve teˇ ceuˬ leh Suh mvuhˇ miˬ htawˇ, yawˇ hui awˬ hk'aw lo cawˬ ve suh peuˬ ve chaw hui hta‸ chiˇ a‸ piˇ ve yoˬ. Chaw teˇ g'aˇ le le, a shu yawˇ te taˍ ve hk'e suhˉ jehˬ ve hta‸ g'a hkanˍ ve yoˬ. 14Oˇ htaˇ, Suh ve teˇ ceuˬ leh Suh mvuhˇ miˬ hta‸ aˬ miˍ g'uiˬ po awˬ hk'aw lo baˬ keu ve yoˬ. Aˬ miˍ g'uiˬ po oˇ ve lehˬ, nyiˇ pawˆ teˇ pawˆ suh ve teˇ ceuˬ hpeh‸ ve yoˬ. 15Co ti‸ ha ti‸ li‸ awˬ hk'aw lo awˬ meh maˇ cawˬ ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ hta‸ maˇ k'oˆ, aˬ miˍ g'uiˬ po awˬ hk'aw lo baˬ keu ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\