Hpeu‸ maˍ 3

1Saˍdiˆ venˇ awˬ hk'aw lo cawˬ ve Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ ve tcuh yaˇ hta‸ li‸ chi hk'e bvuh‸ piˇ-oˆ. G'uiˬ sha ve awˬ ha suhˍ maˬ cawˬ leh meu‸ keu shiˍ suhˍ shiˍ cawˬ ve teˇ g'aˇ chi hk'e k'oˆ ve yoˬ. Nawˬ te chehˇ ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ shiˍ ve yoˬ. Nawˬ a sha‸ te‸ chehˇ ve yoˬ teh‸ shu k'oˆ ve htawˇ, nawˬ suh taˍ peuˬ ve yoˬ. 2Shaw chehˇ-oˆ. Cawˬ taˍ sheˍ ve, suh paˇ neˇ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ hta‸ awˬ g'aˇ hk'a deh‸ piˇ-oˆ. Awˬ lawn k'o, ngaˬ ve G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ nawˬ ve kanˉ biˇ la peuˬ ve hta‸ ngaˬ maˇ mawˬ. 3Hk'e te leh, nawˬ hk'aˬ hk'e g'a ha‸ yuˬ taˍ leh g'a kaˇ taˍ ve teˇ hpaˍ hta‸ dawˇ nawˇ-oˆ. Oˇ ve hta‸ na yuˬ leh venˇ baˆ dawˇ hpfuhˆ-oˆ. Nawˬ maˇ shaw chehˇ taˍ ve k'o, chaw hk'awˇ hk'a shuˍ shuˍ ngaˬ laˬ tuˬ yoˬ. Hk'aˬ ve teˇ yanˇ ngaˬ nawˬ geh gaˬ la tuˬ ve hta‸ nawˬ maˇ shiˍ. 4Ya‸ hk'aˇ, Saˍdiˆ venˇ awˬ hkaw lo a shu yawˇ ve veu‸ k'aˇ hta‸ cha‸ chiˆ tuˬ maˇ te ve chaw teˇ hpaˍ hpaˍ cawˬ sheˍ ve yoˬ. Yawˇ hui keunˍ ve pa taw, hpu ve veu‸ k'aˇ hta‸ g'a veu‸ deh leh, ngaˬ geh g'a te toˇ tuˬ yoˬ. 5G'aˇ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, chi hk'e ve hpu ve veu‸ k'aˇ hta‸ g'a veu‸ deh tuˬ yoˬ. Co ti‸ ha ti‸ li‸ awˬ hk'aw lo yawˇ ve awˬ meh hta‸ ngaˬ shiˆ baˬ tuˬ maˇ heˆ. Ngaˬ Awˬ pa mehˆ g'uˇ suhˍ maˇ k'oˆ, Awˬ pa ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ hpaˍ mehˆ g'uˇ suhˍ maˇ k'oˆ, Yawˇ lehˬ ngaˬ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ teh‸, ngaˬ shaˉ hkiˆ hkanˍ tuˬ yoˬ. 6Naˍ paw cawˬ ve chaw lehˬ, Awˬ ha hpu Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ teˇ hpaˍ hta‸ k'oˆ piˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ hk'a deh‸ na-o. 7Hpiˇlaˍdeˍhpiˆ venˇ awˬ hk'aw lo cawˬ ve Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ ve tcuh yaˇ hta‸ li‸ chi hk'e bvuh‸ piˇ-oˆ. Daˍviˆ ve shawˇ hta‸ vawˆ taˍ ve, da‸ ve kehˬ ve, hteˇ ve cawˇ ve teˇ g'aˇ lehˬ, yawˇ hpaw taˍ k'o, shu hoˆ maˇ g'a, yawˇ hoˆ taˍ k'o, shu hpaw maˇ g'a ve yoˬ. 8Yawˇ k'oˆ ve, Nawˬ te chehˇ ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ shiˍ ve yoˬ. Nyi loˬ, chaw teˇ g'aˇ ka‸ hoˆ maˇ g'a ve yehˬ miˉ teˇ maˬ hta‸ nawˬ mehˆ g'uˇ suhˍ lo ngaˬ hpaw taˍ peuˬ. Nawˬ awˬ g'aˇ a ciˉ ceh tiˉ cawˬ ve ka‸, ngaˬ ve tawˇ hkawˇ hta‸ nawˬ na yuˬ peuˬ leh, ngaˬ ve awˬ meh hta‸ nawˬ maˇ baˬ taˉ. 9Saˍtanˍ ve awˬ moˍ awˬ hk'aw lo chehˇ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ ve la‸ hk'aw lo ngaˬ chiˇ a‸ laˇ tuˬ yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, Yuˇda‸ chaw hpeh‸ ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve htawˇ, Yuˇda‸ chaw hpeh‸ ve maˇ heˆ, yawˇ hui heˍ ve yoˬ. Ngaˬ yawˇ hui hta‸ nawˬ ve hkui sheh awˬ paˇ lo oˉ k'oˍ pui tcuh leh, ngaˬ nawˬ hta‸ ha‸ ve yoˬ teh‸ yawˇ hui g'a shiˍ tuˬ yoˬ. 10Yeunˇ hkanˍ-o‸ teh‸, ngaˬ nawˬ hta‸ k'oˆ laˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ nawˬ na yuˬ leh te ve pa taw, miˬ guiˬ yaˇ teˇ hpaˍ hta‸ lawˇ nyi tuˬ miˬ guiˬ hk'oˆ teˇ kaˬ le le lo lawˇ nyi ve awˬ yanˇ gaˬ la htaˇ, ngaˬ nawˬ hta‸ ponˬ laˇ tuˬ yoˬ. 11Ngaˬ haˆ haˆ laˬ tuˬ yoˬ. Nawˬ ve shi uˉ tcuhˍ hta‸ chaw teˇ g'aˇ ka‸ maˇ g'a lu yuˬ tuˬ, nawˬ geh hk'a cawˬ taˍ ve teˇ hpaˍ hta‸ hk'a deh‸ vawˆ taˍ-o‸. 12G'aˇ ve chaw teˇ g'aˇ lehˬ, ngaˬ ve G'uiˬ sha ve bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo awˬ hkuiˉ daw hpeh‸ la tuˬ ngaˬ te tuˬ yoˬ. Yawˇ lehˬ, hk'aˬ htaˆ ka‸ oˇ kaˬ lo maˇ tawˆ k'ai. Yawˇ awˬ hk'oˆ hta‸ ngaˬ ve G'uiˬ sha ve awˬ meh, ngaˬ ve G'uiˬ sha ve venˇ awˬ meh leh, ngaˬ ve awˬ meh awˬ suhˉ ngaˬ bvuh‸ taˍ tuˬ yoˬ. G'uiˬ sha ve venˇ oˇ ve lehˬ, ngaˬ ve G'uiˬ sha geh mvuhˇ naw ma lo ya‸ la ve, Yeˍruˆsaˍlehnˍ venˇ awˬ suhˉ hpeh‸ ve yoˬ. 13Naˍ paw cawˬ ve chaw lehˬ, Awˬ ha hpu Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ teˇ hpaˍ hta‸ k'oˆ piˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ hk'a deh‸ na-o. 14Lawˍdiˍkiˆ venˇ awˬ hk'aw lo cawˬ ve Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ ve tcuh yaˇ hta‸ li‸ chi hk'e bvuh‸ piˇ-oˆ. Ka ti‸ yeˬ leh hteˇ lehˍ cawˇ lehˍ shaˉ hkiˆ hkanˍ shehˍ hpaˇ, G'uiˬ sha hpanˍ taˍ ve awˬ hkuiˉ puiˍ hpeh‸ ve, A menˬ teh‸ k'oˆ ve teˇ g'aˇ chi hk'e k'oˆ ve yoˬ. 15Nawˬ te chehˇ ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ shiˍ ve yoˬ. Nawˬ lehˬ, gawˬ ve ka‸ maˇ heˆ, chiˆ ve ka‸ maˇ heˆ. Nawˬ lehˬ, gawˬ ve teˇ ceuˬ, maˇ heˆ k'o chiˆ ve teˇ ceuˬ hpeh‸ tuˬ ve hta‸ ngaˬ heuˆ gaˇ ve yoˬ. 16Ya‸ hk'aˇ, nawˬ lehˬ chiˆ ve ka‸ maˇ heˆ, gawˬ ve ka‸ maˇ heˆ, lehˬ ve tiˉ hpeh‸ chehˇ ve pa taw, ngaˬ ve maw‸ k'aw awˬ hk'aw lo ngaˬ nawˬ hta‸ hpe‸ baˬ tuˬ yoˬ. 17Awˬ lawn k'o, nawˬ k'oˆ ve, Ngaˬ lehˬ paw sha ve yoˬ. Mawˇ jeˬ maˇ maˇ shaw hpoˆ taˍ peuˬ. Ngaˬ te‸ chiˉ ka‸ maˇ loˍ teh‸ nawˬ k'oˆ ve htawˇ, nawˬ lehˬ hk'aˬ ma hpeh‸ bawˬ tuˬ cawˬ ve, hk'aˬ ma ha k'aˉ tuˬ cawˬ ve leh, hk'aˬ ma haˍ g'awˇ chehˇ ve hta‸ nawˬ maˇ shiˍ, Nawˬ mehˆ cuˉ leh awˬ k'u nyi hpeh‸ chehˇ ve hta‸ ka‸ nawˬ maˇ shiˍ law leˇ. 18Hk'e te leh, ngaˬ nawˬ hta‸ awˬ hk'aˇ chi hk'e maˍ laˇ ve yoˬ. Nawˬ paw sha la tuˬ, aˬ miˍ awˬ hk'aw lo lawˍ taˍ ve shi hta‸ maˇ k'oˆ, nawˬ awˬ k'u nyi hpeh‸ ve hta‸ shu maˇ g'a mawˬ leh nawˬ maˇ g'a ya‸ taw tuˬ, hpu ve veu‸ k'aˇ hta‸ maˇ k'oˆ, nawˬ mehˆ mawˬ la tuˬ, mehˆ shiˍ hk'aw keu tuˬ ve naˆ tsuhˇ hta‸ maˇ k'oˆ, ngaˬ geh laˬ vuiˬ la-o. 19Ngaˬ ha‸ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ deˇ maˍ piˇ leh, hk'a deh‸ maˍ piˇ ve yoˬ. Hk'e te leh, hk'a deh‸ k'aw‸ nawˇ la leh venˇ baˆ hta‸ dawˇ hpfuhˆ-oˆ. 20Nyi loˬ, ngaˬ yehˬ miˉ paˇ lo huˉ leh htawˆ chehˇ ve yoˬ. Ngaˬ ve tawˇ hkawˇ hta‸ kaˇ leh yehˬ miˉ hpaw laˇ ve chaw hk'aˬ ve teˇ g'aˇ maˇ k'oˆ, ngaˬ yawˇ geh lo lo‸-e leh, yawˇ geh caˇ tuˬ yoˬ.Yawˇ htawˇ ngaˬ geh caˇ tuˬ yoˬ. 21Ngaˬ lehˬ, g'aˇ shehˍ hpaˇ hpeh‸ leh, ngaˬ Awˬ pa ve k'aw jaw hk'oˆ lo ngaˬ Awˬ pa geh mui taˍ ve hk'e, g'aˇ ve chaw teˇ g'aˇ hta‸ ngaˬ ve k'aw jaw hk'oˆ lo ngaˬ geh mui tuˬ ngaˬ a hkaw-anˬ piˇ tuˬ yoˬ. 22Naˍ paw cawˬ ve chaw lehˬ, Awˬ ha hpu Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ teˇ hpaˍ hta‸ k'oˆ piˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ hk'a deh‸ na-o teh‸ k'oˆ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\