Hpeu‸ maˍ 7

1Oˇ ve awˬ hk'aw‸ nawˉ, miˬ guiˬ awˇ ceˍ lo mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ awˇ g'aˇ huˉ chehˇ ve hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, miˬ guiˬ hk'oˆ lo maˇ k'oˆ, laˇ tsuhˇ g'uiˬ hk'oˆ lo maˇ k'oˆ, suhˆ cehˬ hk'a peu-eˬ hta‸ maˇ k'oˆ, mvuhˇ haw maˇ g'a meuˆ tuˬ miˬ guiˬ awˇ ceˍ awˍ hpawˇ lo ve mvuhˇ haw teˇ hpaˍ hta‸ vawˆ tiˍ taˍ ve yoˬ. 2Oˇ htaˇ, awˬ kaˍ awˬ nu mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ g'aˇ hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, mvuhˇ nyi tawˆ kuiˬ lo taˆ la leh, te‸ chehˇ ve G'uiˬ sha ve yinˉ cawˬ taˍ ve yoˬ. Miˬ guiˬ leh laˇ tsuhˇ g'uiˬ hta‸ fawˉ mehˍ tuˬ kanˇ paˆ g'a taˍ ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ awˇ g'aˇ hta‸ yawˇ awˬ hkawˇ bvuhˬ chaweh kuˬ leh k'oˆ piˇ ve, 3Ngaˬ hui ve G'uiˬ sha ve awˬ ceˬ teˇ hpaˍ hta‸ naˍ k'aˍ pui hk'oˆ lo yinˉ maˇ tcuhˉ piˇ sheˍ ve ceh ceh, miˬ guiˬ hta‸ maˇ k'oˆ, laˇ tsuhˇ g'uiˬ hta‸ maˇ k'oˆ, suhˆ cehˬ teˇ hpaˍ hta‸ maˇ k'oˆ, taˇ fawˉ mehˍ sheˍ teh‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 4Yinˉ tcuhˉ taˍ ve chaw hk'aˬ nyiˇ g'aˇ cawˬ ve awˬ lawn ngaˬ g'a kaˇ ve yoˬ. Iˉsaˍreˍlaˆ ve awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ hk'a peu-eˬ awˬ hk'aw lo yinˉ tcuhˉ taˍ ve chaw teˇ shehnˉ awˇ meunˍ awˇ hinˉ g'aˇ cawˬ ve yoˬ. 5Yuˇda‸ awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ awˬ hk'aw lo teˇ meunˍ nyiˇ hinˉ, Ruˇbenˍ awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ awˬ hk'aw lo teˇ meunˍ nyiˇ hinˉ, Gaˆ awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ awˬ hk'aw lo teˇ meunˍ nyiˇ hinˉ, 6Aˍshaˍ awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ awˬ hk'aw lo teˇ meunˍ nyiˇ hinˉ, Naˍtaˍliˆ awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ awˬ hk'aw lo teˇ meunˍ nyiˇ hinˉ, Maˍnaˍseˍ awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ awˬ hk'aw lo teˇ meunˍ nyiˇ hinˉ, 7Suˉmonˍ awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ awˬ hk'aw lo teˇ meunˍ nyiˇ hinˉ, Leˍviˆ awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ awˬ hk'aw lo teˇ meunˍ nyiˇ hinˉ, Iˉsaˍhkaˍ awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ awˬ hk'aw lo teˇ meunˍ nyiˇ hinˉ, 8Zaˍbuˆlonˍ awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ awˬ hk'aw lo teˇ meunˍ nyiˇ hinˉ, Yoˇseh‸ awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ awˬ hk'aw lo teˇ meunˍ nyiˇ hinˉ, Beˍyaˍmenˍ awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ awˬ hk'aw lo teˇ meunˍ nyiˇ hinˉ, chaw chi ma ve hta‸ yinˉ tcuhˉ taˍ peuˬ ve yoˬ. 9Oˇ ve awˬ hk'aw‸ nawˉ ngaˬ nyi leh, mvuhˇ miˬ teˇ peˆ le le awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, chaw teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, tawˇ hkawˇ teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo maˇ k'oˆ, chaw teˇ g'aˇ ka‸ g'aw maˇ g'a ve chaw awˬ moˍ lonˉ hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, hpuˉ-ehˍ ve aˉ po‸ zuhˬ ma hta‸ veu‸ deh leh, a shu yawˇ ve la‸ sheh hk'aw lo tcuhˉ pui meuˇ awˬ k'aˉ teˇ hpaˍ hta‸ vawˆ taˍ leh, k'aw jaw awˬ g'uˇ suhˍ leh Yawˬ ehˉ mehˆ g'uˇ suhˍ huˉ chehˇ taˍ ve yoˬ. 10Yawˇ hui awˬ hkawˇ bvuhˬ chaweh kuˬ leh k'oˆ ve, K'aw jaw hk'oˆ lo mui chehˇ ve ngaˬ hui ve G'uiˬ sha leh Yawˬ ehˉ hta‸ pa taw, htaiˍ hk'aw‸ ve hta‸ g'a ve yoˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 11Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ hk'a peu-eˬ lehˬ, k'aw jaw hta‸ maˇ k'oˆ, chaw mawˇ chaw kehˉ teˇ hpaˍ hta‸ maˇ k'oˆ, a sha‸ te‸ chehˇ ve awˬ ceuˬ awˇ hkeh hta‸ maˇ k'oˆ, hk'a caw zuhˇ huˉ taˍ ve yoˬ. Oˇ htaˇ, k'aw jaw awˬ g'uˇ suhˍ yawˇ hui boˆ taˍ leh G'uiˬ sha hta‸ oˉ k'oˍ pui ve yoˬ. 12Yawˇ hui k'oˆ ve, A menˬ. Chiˇ mvuh ve teˇ ceuˬ, awˬ me‸ awˬ hponˇ teˇ ceuˬ, cuˇ yiˍ maˍ yiˍ teˇ ceuˬ, yawˇ ve bon hta‸ chiˇ mvuh ve teˇ ceuˬ, yawˆ yan ve teˇ ceuˬ, kanˇ paˆ teˇ ceuˬ leh awˬ g'aˇ uiˍ ve teˇ ceuˬ ngaˬ hui ve G'uiˬ sha hta‸ co co taiˍ taiˍ cawˬ piˇ-oˆ. A menˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 13Oˇ htaˇ, chaw mawˇ chaw kehˉ teˇ hpaˍ awˬ hk'aw lo teˇ g'aˇ ngaˬ hta‸ k'oˆ laˇ ve, Hpuˉ-ehˍ ve aˉ po‸ zuhˬ ma hta‸ veu‸ deh ve chaw chi teˇ hpaˍ a shu le. Yawˇ hui hk'aˬ lo laˬ ve le teh‸ na nyi laˇ ve yoˬ. 14Jawˇ mawˇ-oˬ, nawˬ shiˍ ve yoˬ teh‸ ngaˬ yawˇ hta‸ k'aw‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. Oˇ htaˇ yawˇ k'oˆ ve, Chaw chi teˇ hpaˍ lehˬ, uiˍ jaˇ ve tu‸ ve hkanˍ ve awˬ hk'aw lo tawˆ la leh, a shu yawˇ ve aˉ po‸ zuhˬ ma hta‸ Yawˬ ehˉ ve awˬ suhˍ awˬ hk'aw lo tsuhˇ hpu taˍ peuˬ ve chaw hui hpeh‸ ve yoˬ. 15Hk'e te leh yawˇ hui lehˬ, G'uiˬ sha ve k'aw jaw awˬ g'uˇ suhˍ chehˇ taˍ leh, yawˇ ve bon yehˬ lonˉ awˬ hk'aw lo tanˇ hkuinˇ tanˇ vanˇ yawˇ ve kanˉ hta‸ te chehˇ ve yoˬ. K'aw jaw hk'oˆ lo mui shehˍ hpaˇ lehˬ, yawˇ hui geh chehˇ leh yawˇ hui hta‸ ha‸ shaˉ tuˬ yoˬ. 16Yawˇ hui lehˬ, awˬ hk'aw‸ nawˉ awˍ maˇ k'aw‸ meu‸ leh, iˉ kaˆ maˇ k'aw‸ shiˉ-o. Mvuhˇ cha chiˆ ve hta‸ maˇ k'oˆ, awˬ kaˍ awˬ nu haw ve chiˆ ve hk'aˬ ve teˇ ceuˬ hta‸ maˇ k'oˆ, yawˇ hui maˇ k'aw‸ g'a hkanˍ-o. 17Awˬ lawn k'o, k'aw jaw awˬ k'aw ji lo chehˇ taˍ ve Yawˬ ehˉ lehˬ, yawˬ hawˉ ve hk'a shuˍ shuˍ yawˇ hui hta‸ yawˬ hawˉ shehˍ hpaˇ hpeh‸ tuˬ yoˬ. Yawˇ lehˬ, co ha te‸ piˇ lawˬ ve g'uiˬ tuˇ teˇ hpaˍ lo yawˇ hui hta‸ sheh k'ai tuˬ yoˬ. Yawˇ hui ve mehˆ g'uiˬ hk'a peu-eˬ hta‸ G'uiˬ sha shiˆ baˬ piˇ tuˬ yoˬ, teh‸ ngaˬ hta‸ k'oˆ laˇ ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\