Hpeu‸ maˍ 9

1Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ ngaˇ g'aˇ teˇ g'aˇ behˬ heh ma meuˆ ve teˇ yanˇ, mvuhˇ naw ma lo te leh miˬ guiˬ hk'oˆ hk'a gaˬ ce k'ai peuˬ ve meu‸ keu shiˍ teˇ shiˍ hta‸ ngaˬ g'a mawˬ ve yoˬ. Leh kuiˬ maˇ cawˬ ve miˬ k'oˍ ve shawˇ yawˇ hta‸ piˇ ve yoˬ. 2Oˇ htaˇ, leh kuiˬ maˇ cawˬ ve miˬ k'oˍ oˇ ve hta‸ yawˇ hpaw ve yoˬ. Aˬ miˍ buiˬ hpfuh lonˉ ve mvuhˇ hk'awˇ hk'a shuˍ shuˍ, miˬ k'oˍ oˇ ve awˬ hk'aw lo mvuhˇ hk'awˇ tawˆ la leh, miˬ k'oˍ ve mvuhˇ hk'awˇ hta‸ pa taw mvuhˇ nyi naˆ ho‸ hpeh‸ la leh, mvuhˇ haw awˬ hk'aw lo htawˇ naˆ ho‸ hpeh‸ la ve yoˬ. 3Mvuhˇ hk'awˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo paˉ ce‸ teˇ hpaˍ tawˆ la leh, miˬ guiˬ hk'oˆ lo ya‸ la ve yoˬ. Miˬ guiˬ hk'oˆ lo cawˬ ve aˉ ci ku taw‸ ma ve kanˇ paˆ hk'a shuˍ shuˍ, yawˇ hui hta‸ kanˇ paˆ piˇ ve yoˬ. 4Miˬ guiˬ hk'oˆ lo cawˬ ve mvuh‸ hta‸ maˇ k'oˆ, awˬ hpa‸ nawˉ lehˍ cawˬ ve hk'a peu-eˬ hta‸ maˇ k'oˆ, suhˆ cehˬ hk'a peu-eˬ hta‸ maˇ k'oˆ, maˇ g'a te luˬ teh‸ yawˇ hui hta‸ tawˇ piˇ ve yoˬ. Naˍ k'aˍ pui hta‸ G'uiˬ sha ve yinˉ maˇ tcuhˉ taˍ ve chaw hui hta‸ ceh tiˉ g'a te luˬ ve yoˬ teh‸ tawˇ piˇ ve yoˬ. 5Chaw yaˇ hui hta‸ tiˇ pehˍ tuˬ yawˇ hui a hkaw-anˬ maˇ g'a. Ya‸ hk'aˇ, ha pa ngaˇ maˬ hk'a gaˬ fawˉ mehˍ piˇ tuˬ a hkaw-anˬ g'a ve yoˬ. Yawˇ hui fawˉ mehˍ ve hta‸ g'a hkanˍ ve lehˬ, aˉ ci ku taw‸ ma chaw hta‸ che‸ leh naˬ ve hk'a shuˍ shuˍ, fawˉ mehˍ ve hta‸ g'a hkanˍ ve yoˬ. 6Awˬ yanˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo, chaw yaˇ hui lehˬ suh ve teˇ ceuˬ hta‸ ca ve ka‸, ca maˇ mawˬ. Yawˇ hui suh gaˇ jaˇ ve htawˇ, suh ve teˇ ceuˬ yawˇ hui lo hpaw tawˆ-e tuˬ yoˬ. 7Paˉ ce‸ oˇ ve teˇ hpaˍ ve awˬ ho‸ awˬ han lehˬ, ma‸ bawˆ tuˬ awˬ pon gu taˍ ve iˉ mvuhˇ teˇ hpaˍ hta‸ shuˍ ve yoˬ. Shi uˉ tcuhˍ hta‸ shuˍ ve awˬ ceuˬ yawˇ hui ve oˉ k'oˍ hta‸ hk'awˆ taˍ ve yoˬ. Yawˇ hui ve mehˆ hpfuhˇ lehˬ, chaw yaˇ ve mehˆ hpfuhˇ hta‸ shuˍ ve yoˬ. 8Yawˇ hui ve uˉ hkeh mvuh lehˬ, yaˇ miˇ ve uˉ hkeh mvuh hta‸ shuˍ leh, yawˇ hui ve ciˬ lehˬ, laˇ caˬ shiˉ ve ciˬ hta‸ shuˍ ve yoˬ. 9Yawˇ hui ve nyi ma pui htanˬ tuˬ ve lehˬ, sho te taˍ ve nyi ma pui htanˬ tuˬ hta‸ shuˍ ve yoˬ. Yawˇ hui ve toˍ la‸ k'uˉ awˬ hkawˇ bvuhˬ ve lehˬ, ma‸ bawˆ kuiˬ lo g'aˇ hte‸ k'ai chehˇ ve iˉ mvuhˇ lawˬ maˇ jaˇ ve awˬ hkawˇ hta‸ shuˍ ve yoˬ. 10Yawˇ hui ve awˬ mehˍ tu lehˬ, aˉ ci ku taw‸ ma ve awˬ mehˍ tu hta‸ shuˍ leh, awˬ viˇ htawˇ cawˬ ve yoˬ. Chaw yaˇ hui hta‸ ha pa ngaˇ maˬ hk'a gaˬ fawˉ mehˍ tuˬ, yawˇ hui ve awˬ mehˍ tu awˬ hk'aw lo kanˇ paˆ cawˬ ve yoˬ. 11Yawˇ hui ve hkunˉ hawˉ hkanˇ lehˬ, leh kuiˬ maˇ cawˬ ve miˬ k'oˍ ve tcuh yaˇ yoˬ. Yawˇ ve awˬ meh lehˬ, Heˍbrehˇ hkawˇ k'o Aˍbaˍdonˍ, Heˍlaˍsaˆ hkawˇ k'o Aˍpawˇliˍonˍ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 12Dawˇ haˍ tuˬ uiˍ jaˇ ve awˉ lawˉ peuˇ ve teˇ ceuˬ lehˬ peuˬ ve yoˬ. Nyi loˬ, dawˇ haˍ tuˬ uiˍ jaˇ ve nyiˇ ceuˬ k'aw‸ laˬ tuˬ sheˍ ve yoˬ. 13Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ hkaw‸ g'aˇ teˇ g'aˇ behˬ heh ma meuˆ ve teˇ yanˇ, G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ lo cawˬ ve shi te taˍ ve tanˇ kuiˬ ve awˬ hkaw awˍ lehˇ awˬ hk'aw lo awˬ hkawˇ tawˆ la ve hta‸ ngaˬ g'a kaˇ ve yoˬ. 14Awˬ hkawˇ oˇ ve lehˬ chi hk'e k'oˆ ve, Uˇhpaˍraˆ g'uiˬ ma lonˉ awˬ paˇ lo hpeh tiˍ taˍ ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ awˇ g'aˇ hta‸ hpui hpehˇ-oˆ teh‸, behˬ heh ma cawˬ taˍ ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ hkaw‸ g'aˇ teˇ g'aˇ hta‸ k'oˆ piˇ ve yoˬ. 15Hk'e te leh, chaw yaˇ shehˆ pun teˇ pun hta‸ tiˇ pehˍ tuˬ awˬ pon gu taˍ ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ awˇ g'aˇ hta‸ hpui hpehˇ piˇ ve yoˬ. Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ oˇ ve awˇ g'aˇ lehˬ, naˍ riˍ, awˬ nyi, ha pa, awˬ hk'aw‸, awˬ yanˇ chi awˬ pon G'uiˬ sha yawˇ hui hta‸ gu taˍ ve yoˬ. 16Iˉ mvuhˇ ciˇ ve ma‸ yaˇ hk'aˬ nyiˇ g'aˇ cawˬ ve hta‸ ngaˬ g'a kaˇ ve yoˬ. Yawˇ hui lehˬ, nyiˇ ha lanˬ cawˬ ve yoˬ. 17Ngaˬ g'a mawˬ chehˇ ve awˬ ha awˬ hk'aw lo, iˉ mvuhˇ teˇ hpaˍ leh ciˇ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ chi hk'e g'a mawˬ ve yoˬ. Ciˇ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ veu‸ deh ve nyi ma pui htanˬ tuˬ lehˬ, aˬ miˍ hk'e nyiˉ-ehˍ ve, naw hpui ve leh, ma‸ shiˉ hk'e shiˉ-ehˍ cawˬ ve yoˬ. Iˉ mvuhˇ teˇ hpaˍ ve oˉ k'oˍ lehˬ, laˇ caˬ shiˉ ve oˉ k'oˍ hta‸ shuˍ leh, yawˇ hui ve maw‸ k'aw awˬ hk'aw lo aˬ miˍ ha, aˬ miˍ mvuhˇ hk'awˇ leh ma‸ shiˉ tawˆ la chehˇ ve yoˬ. 18Yawˇ hui ve maw‸ k'aw awˬ hk'aw lo tawˆ la ve aˬ miˍ ha, aˬ miˍ mvuhˇ hk'awˇ leh ma‸ shiˉ, fawˉ mehˍ ve chi shehˆ ceuˬ hta‸ pa taw, chaw yaˇ shehˆ pun teˇ pun g'a suh ve yoˬ. 19Awˬ lawn k'o, iˉ mvuhˇ teˇ hpaˍ ve kanˇ paˆ lehˬ, yawˇ hui ve maw‸ k'aw awˬ hk'aw leh awˬ mehˍ tu awˬ hk'aw lo cawˬ ve yoˬ. Yawˇ hui ve awˬ mehˍ tu lehˬ, vuiˬ hta‸ shuˍ leh oˉ k'oˍ ka‸ cawˬ ve yoˬ. Shu hta‸ te naˬ piˇ tuˬ, oˉ k'oˍ oˇ ve hta‸ yawˇ hui yehˇ ve yoˬ. 20Fawˉ mehˍ ve oˇ ve shehˆ ceuˬ hta‸ pa taw maˇ g'a suh leh cawˬ taˍ sheˍ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, a shu yawˇ la‸ sheh te taˍ ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ maˇ dawˇ hpfuhˆ. Neˇ teˇ hpaˍ hta‸ oˉ k'oˍ pui ve teˇ ceuˬ hta‸ maˇ k'oˆ, shi, hpu, kuiˇ, haˉ pui leh suhˆ te taˍ ve shaˉ ho‸ teˇ hpaˍ hta‸ oˉ k'oˍ pui ve teˇ ceuˬ hta‸ maˇ k'oˆ, yawˇ hui maˇ baˬ taˉ. Shaˉ ho‸ oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, maˇ mawˬ puiˉ, maˇ kaˇ puiˉ, ya‸ k'aw maˇ toˇ puiˉ ve yoˬ. 21Chaw oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, shu hta‸ tiˇ pehˍ ve maˇ k'oˆ, neˇ te ve maˇ k'oˆ, haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve maˇ k'oˆ, shu ve mawˇ hta‸ hk'awˇ ve maˇ k'oˆ, chi teˇ hpaˍ hta‸ htawˇ yawˇ hui maˇ dawˇ hpfuhˆ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\