Roˉma‸ 2

1Hk'e te leh, shu hta‸ venˇ baˆ taˍ ve chaw-oˬ, nawˬ awˬ to ka‸ ca k'oˆ kuiˬ maˇ cawˬ. Awˬ lawn k'o, shu hta‸ nawˬ venˇ baˆ taˍ ve hk'e, nawˬ awˬ to ka‸ te chehˇ ve yoˬ. Hk'e te leh shu hta‸ venˇ baˆ taˍ ve teˇ yanˇ, nawˬ awˬ to hta‸ ka‸ venˇ baˆ k'aw‸ taˍ chehˇ ve yoˬ. 2Oˇ hk'e te ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ G'uiˬ sha ciˍ yanˍ ve lehˬ, hteˇ jaˇ cawˇ jaˇ ve teh‸ ngaˬ hui shiˍ ve yoˬ. 3Shu awˬ hk'oˆ nawˬ venˇ baˆ taˍ ve hk'e nawˬ awˬ to ka‸ te chehˇ ve k'o, G'uiˬ sha ciˍ yanˍ ve hta‸ nawˬ g'a ponˬ tuˬ teh‸ dawˇ ve laˇ. 4G'uiˬ sha yawˇ ve paw sha jaˇ ve awˬ bon te laˇ ve, yeunˇ hkanˍ ve leh, nyi ma dawˇ zuhˬ gaˇ zuhˬ ve teˇ hpaˍ hta‸ nawˬ maˇ shawˍ maˇ caˆ te ve laˇ. G'uiˬ sha ve awˬ bon lehˬ, nawˬ venˇ baˆ hta‸ dawˇ hpfuhˆ tuˬ sheh k'ai laˇ ve hta‸ nawˬ maˇ shiˍ laˇ. 5Nawˬ nyi ma heh leh venˇ baˆ hta‸ maˇ dawˇ hpfuhˆ ve hta‸ pa taw, G'uiˬ sha nyi ma zuhˆ ve awˬ nyi teˇ nyi awˬ pon, yawˇ nyi ma zuhˆ ve teˇ ceuˬ hta‸ nawˬ shaw hpoˆ chehˇ taˍ ve yoˬ. Oˇ ve teˇ nyi gaˬ k'o, G'uiˬ sha hteˇ lehˍ cawˇ lehˍ tawˇ jehˬ ve hta‸ hk'a tawˍ lehˆ g'a mawˬ tuˬ yoˬ. 6G'uiˬ sha lehˬ, chaw teˇ g'aˇ le le a shu yawˇ te ve kanˉ hta‸ keunˍ da‸ ve hk'e yawˇ hui hta‸ piˇ tuˬ yoˬ. 7Yeunˇ hkanˍ leh da‸ ve kanˉ te ve awˬ hk'aw lo, awˬ me‸ awˬ hponˇ, da‸ ve awˬ meh leh, maˇ luˬ maˇ sheˆ puiˉ ve teˇ ceuˬ, chi teˇ hpaˍ hta‸ ca ve chaw hui hta‸ yawˇ co ti‸ ha ti‸ piˇ tuˬ yoˬ. 8Ya‸ hk'aˇ, tawˇ g'awˬ da‸ ve, hteˇ ve cawˇ ve tawˇ hkawˇ hta‸ maˇ na yuˬ leh, maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve hta‸ na yuˬ ve chaw hui awˬ hk'oˆ, hehnˇ jaˇ ve nyi ma zuhˆ ve teˇ ceuˬ gaˬ la tuˬ yoˬ. 9Haiˬ ve hta‸ hk'a te ve chaw hui hk'a peu-eˬ awˬ hk'oˆ, tu‸ ve hkanˍ ve leh dawˇ tui‸ gaˇ tui‸ ve gaˬ la tuˬ yoˬ. Awˉ lawˉ Yuˇda‸ chaw hui, hk'aw‸ nawˉ Heˍlaˍsaˆ chaw hui awˬ hk'oˆ gaˬ la tuˬ yoˬ. 10Ya‸ hk'aˇ, da‸ ve hta‸ hk'a te ve chaw hui hk'a peu-eˬ lehˬ, awˬ me‸ awˬ hponˇ hta‸ maˇ k'oˆ, da‸ ve awˬ meh hta‸ maˇ k'oˆ, dawˇ sha gaˇ sha ve teˇ ceuˬ hta‸ maˇ k'oˆ, chi teˇ hpaˍ hta‸ g'a tuˬ yoˬ. Awˉ lawˉ Yuˇda‸ chaw hui, hk'aw‸ nawˉ Heˍlaˍsaˆ chaw hui g'a tuˬ yoˬ. 11Awˬ lawn k'o, G'uiˬ sha lehˬ chaw mehˆ hpfuhˇ hta‸ maˇ nyi. 12Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ maˇ cawˬ leh venˇ baˆ hk'a te ve chaw hui lehˬ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ maˇ caˉ da‸ ve awˬ hk'aw lo g'a luˬ g'a sheˆ tuˬ yoˬ. Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ cawˬ taˍ leh venˇ baˆ hk'a te ve chaw hui lehˬ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ awˬ hawˉ lo tawˇ jehˬ ve hta‸ g'a hkanˍ tuˬ yoˬ. 13Awˬ lawn k'o, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ kaˇ ve chaw hui lehˬ, G'uiˬ sha mehˆ g'uˇ suhˍ hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ ve maˇ heˆ. Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ na yuˬ ve chaw hui ceh, hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ ve yoˬ. 14Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ maˇ cawˬ ve buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui lehˬ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ maˇ cawˬ ve ka‸ yawˇ hui hk'aˇ yawˇ hui dawˇ shiˍ leh awˬ liˇ tawˇ hkawˇ k'oˆ taˍ ve hk'e te ve k'o, yawˇ hui ve nyi ma awˬ hk'aw lo awˬ liˇ tawˇ hkawˇ cawˬ taˍ ve hk'e yoˬ. 15Yawˇ hui ve nyi ma awˬ hk'aw lo awˬ liˇ tawˇ hkawˇ k'oˆ taˍ ve hk'e bvuh‸ taˍ ve hta‸ ngaˬ hui g'a mawˬ g'a shiˍ ve yoˬ. Yawˇ hui ve shiˍ puiˉ ve nyi ma htawˇ shaˉ hkiˆ hkanˍ leh, yawˇ hui ve nyi ma hk'aw dawˇ hk'aˇ teˇ hpaˍ lehˬ, venˇ baˆ cawˬ ve teh‸ k'oˆ ve, maˇ heˆ k'o venˇ baˆ maˇ cawˬ teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 16Ngaˬ ha lehˬ ve bon hkawˇ maˍ piˇ ve hk'a shuˍ shuˍ, G'uiˬ sha lehˬ Yeˍsuˆ Hkri‸ hta‸ cuˇ leh, chaw yaˇ hui nyi ma hk'aw faˉ taˍ ve teˇ hpaˍ hta‸ tawˇ jehˬ ve awˬ nyi awˬ hk'aw lo, awˬ ceuˬ chi teˇ hpaˍ hpeh‸ la tuˬ yoˬ. 17Nawˬ Yuˇda‸ chaw teh‸ k'oˆ leh, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ g'aˇ va leh, G'uiˬ sha ve awˬ lawn hta‸ nawˬ nyi ma uiˍ chaweh te ve yoˬ. 18Nawˬ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ g'a henˇ ve pa taw, G'uiˬ sha ve a loˍ hta‸ shiˍ ve chaw leh, da‸ jaˇ ve teˇ hpaˍ hta‸ fuiˍ puiˉ pehˬ puiˉ ve chaw hpeh‸ ve teh‸ k'oˆ ve yoˬ. 19Nawˬ lehˬ mehˆ cuˉ ve chaw hui hta‸ sheh k'ai shehˍ hpaˇ hpeh‸ leh, naˆ ho‸ ve awˬ hk'aw lo chehˇ ve chaw hui hta‸ awˬ g'euˆ ba piˇ shehˍ hpaˇ hpeh‸ ve teh‸ nawˬ yonˍ ve yoˬ. 20Nawˬ lehˬ, maˇ dawˇ nyi puiˉ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ sheh k'ai shehˍ hpaˇ te leh, yaˇ ehˉ teˇ hpaˍ hta‸ maˍ piˇ shehˍ hpaˇ te ve teh‸ nawˬ dawˇ taˍ ve yoˬ. Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ awˬ hk'aw lo cuˇ yiˍ hta‸ maˇ k'oˆ, hteˇ ve cawˇ ve hta‸ maˇ k'oˆ, nawˬ cawˬ ve teh‸ dawˇ taˍ ve yoˬ. 21Hk'e te leh, nawˬ shu hta‸ maˍ piˇ chehˇ ve ka‸, nawˬ awˬ to hta‸ maˇ maˍ leh laˇ. Shu ve mawˇ hta‸ taˇ hk'awˇ teh‸ nawˬ maˍ piˇ chehˇ ve ka‸, nawˬ awˬ to shu ve mawˇ hta‸ hk'awˇ ve laˇ. 22Haˉ chawˇ haˉ paˆ taˇ te teh‸ nawˬ maˍ piˇ chehˇ ve ka‸, nawˬ awˬ to haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve laˇ. Shaˉ ho‸ hta‸ nawˬ cha‸ naˬ chehˇ ve ka‸, shaˉ ho‸ yehˬ hk'aw cawˬ ve mawˇ hta‸ nawˬ hk'awˇ yuˬ ve laˇ. 23Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ nawˬ g'aˇ va leh nyi ma uiˍ ve ka‸, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ nawˬ k'aw‸ te ya‸ leh G'uiˬ sha ve awˬ me‸ awˬ hponˇ hta‸ te luˬ ve laˇ. 24Awˬ lawn k'o, Li‸ hpu hk'aw bvuh‸ taˍ ve hk'e, buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw hui lehˬ, nawˬ hui hta‸ pa taw G'uiˬ sha ve awˬ meh hta‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ k'oˆ chehˇ ve yoˬ. 25Nawˬ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ na yuˬ ve k'o, awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ awˬ bon cawˬ ve yoˬ. Ya‸ hk'aˇ, nawˬ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ ya‸ ve k'o, nawˬ awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve lehˬ, awˬ guiˬ meuˇ maˇ shoˍ ve hk'e k'aw‸ hpeh‸ la ve yoˬ. 26Hk'e te leh, awˬ guiˬ meuˇ maˇ shoˍ ve chaw lehˬ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ na yuˬ ve k'o, yawˇ awˬ guiˬ meuˇ maˇ shoˍ ve ka‸, awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve chaw hk'e hpeh‸ ve maˇ heˆ laˇ. 27Bvuh‸ taˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ leh awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve awˬ liˇ nawˬ cawˬ ve ka‸, nawˬ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ te ya‸ ve yoˬ. Hk'e te leh, awˬ suhˍ awˬ shaˍ hpawˇ awˬ guiˬ meuˇ maˇ shoˍ ve ka‸, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hta‸ na yuˬ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, nawˬ hta‸ venˇ baˆ taˍ laˇ tuˬ maˇ heˆ laˇ. 28Awˬ lawn k'o, awˬ hta‸ hpawˇ ceh Yuˇda‸ chaw hpeh‸ ve teˇ g'aˇ lehˬ, awˬ tehˬ awˬ na Yuˇda‸ chaw maˇ heˆ. Awˬ hta‸ hpawˇ ceh awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ, awˬ tehˬ awˬ na awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve teˇ ceuˬ maˇ heˆ. 29Awˬ hk'aw hpawˇ Yuˇda‸ chaw hpeh‸ ve teˇ g'aˇ lehˬ, awˬ tehˬ awˬ na Yuˇda‸ chaw hpeh‸ ve yoˬ. Awˬ tehˬ awˬ na awˬ guiˬ meuˇ shoˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ ve li‸ mehˆ biˇ la tuˬ ceh shoˍ ve maˇ heˆ. Co ha leh nyi ma awˬ hk'aw shoˍ ve teˇ ceuˬ hpeh‸ ve yoˬ. Oˇ hk'e ve chaw hta‸ chaw yaˇ maˇ chiˇ mvuh htawˇ G'uiˬ sha chiˇ mvuh ve yoˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\