Tiˇtuˆ 3

1Yawˇ hui lehˬ, jawˇ mawˇ leh uˉ peunˍ shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ awˬ hawˉ lo chehˇ leh yawˇ hui ve hkawˇ hta‸ na yuˬ tuˬ maˇ k'oˆ, da‸ ve kanˉ teˇ ceuˬ le le hta‸ te tuˬ awˬ pon gu taˍ hehnˇ taˍ tuˬ maˇ k'oˆ, yawˇ hui hta‸ hk'a deh‸ dawˇ nawˇ piˇ-oˆ. 2A shu hta‸ ka‸ maˇ shawˍ maˇ caˆ maˇ g'a k'oˆ. Tawˇ maˇ g'a g'awˬ da‸. Ya‸ hk'aˇ, nyi ma nuˇ nehˬ taˍ leh, teˇ ceuˬ le le awˬ hk'aw lo chaw hk'a peu-eˬ hta‸ yawˆ yawˆ yan yan te tuˬ ka‸, yawˇ hui hta‸ hk'a deh‸ dawˇ nawˇ piˇ-oˆ. 3Awˬ lawn k'o, ponˬ laˬ htaˇ ngaˬ hui htawˇ cuˇ yiˍ maˇ cawˬ ve chaw, maˇ na yuˬ puiˉ ve chaw, ya‸ k'aw ya‸ ve chaw, awˬ suhˍ awˬ shaˍ sheˉ lai leh ha lehˬ tuˬ laiˉ ceuˬ awˬ hk'aˇ suh te k'ai ve chaw, shu hta‸ hkawehˉ leh naˬ tuˬ te ve chaw, shu ngaˬ hui hta‸ canˇ leh, ngaˬ hui teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ hta‸ canˇ da‸ ve chaw hpeh‸ jaw ve yoˬ. 4Ya‸ hk'aˇ, ngaˬ hui ve Htaiˍ hk'aw‸ shehˍ hpaˇ G'uiˬ sha ve ha k'aˉ ve teˇ ceuˬ leh, yawˇ chaw yaˇ hta‸ ha‸ ve teˇ ceuˬ tawˆ la ve teˇ yanˇ, yawˇ ngaˬ hui hta‸ htaiˍ hk'aw‸ laˇ ve yoˬ. 5Ngaˬ hui hteˇ ve cawˇ ve kanˉ te ve hta‸ pa taw maˇ heˆ. Yawˇ ngaˬ hui hta‸ ha k'aˉ ve hta‸ pa taw htaiˍ hk'aw‸ laˇ ve yoˬ. Da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu awˬ hk'aw lo awˬ suhˉ teˇ pawˆ paw la ve hta‸ caˉ da‸ ve tsuhˇ hk'a laˇ ve teˇ ceuˬ leh, awˬ suhˉ k'aw‸ gu te laˇ ve teˇ ceuˬ hta‸ cuˇ leh ngaˬ hui hta‸ htaiˍ hk'aw‸ laˇ ve yoˬ. 6Ngaˬ hui ve Htaiˍ hk'aw‸ paˍ Yeˍsuˆ Hkri‸ hta‸ yawˇ cuˇ leh, oˇ ve nyiˇ ceuˬ ngaˬ hui awˬ hk'oˆ hta‸ hk'a biˇ ngeuˍ pfuhˍ laˇ ve yoˬ. 7Hk'e te leh, yawˇ ve awˬ bon hta‸ pa taw ngaˬ hui hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ leh, co ti‸ ha ti‸ hta‸ dawˇ law ve awˬ hk'aw lo ngaˬ hui yawˇ ve awˬ shinˉ hta‸ caˇ shehˍ hpaˇ hpeh‸ la ve yoˬ. 8Tawˇ hkawˇ chi hta‸ nawˬ yonˍ hpeh‸ ve yoˬ. G'uiˬ sha hta‸ yonˍ ve chaw hui lehˬ, da‸ ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ g'a te tcuhˉ taˍ ve yoˬ teh‸ dawˇ nawˇ tuˬ awˬ pon, awˬ lawn chi teˇ hpaˍ nawˬ g'aˇ hte‸ maˍ piˇ tuˬ ngaˬ heuˆ gaˇ ve yoˬ. Chi teˇ hpaˍ lehˬ, da‸ ve kanˉ hpeh‸ leh, chaw yaˇ hui awˬ pon awˬ bon cawˬ ve yoˬ. 9Ya‸ hk'aˇ, cuˇ yiˍ maˇ cawˬ ve jehˬ da‸ cehˇ da‸ ve teˇ hpaˍ hta‸ maˇ k'oˆ, awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ teˇ caˉ peuˬ teˇ caˉ shawˍ nyi ve hta‸ maˇ k'oˆ, ya‸ da‸ jiˆ da‸ ve hta‸ maˇ k'oˆ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ awˬ lawn tawˇ g'awˬ da‸ ve teˇ hpaˍ hta‸ maˇ k'oˆ, jaw k'ai-o. Awˬ lawn k'o, awˬ ceuˬ oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, te‸ chiˉ awˬ bon maˇ cawˬ leh, hk'e leˇ hpeh‸ ve yoˬ. 10Awˬ moˍ pehˬ da‸ hpaˆ da‸ tuˬ te ve chaw hta‸ teˇ pawˆ nyiˇ pawˆ hk'a deh‸ maˍ piˇ peuˬ hk'aw‸ nawˉ yawˇ hta‸ awˬ chawˇ taˇ k'aw‸ te. 11Chi hk'e ve chaw lehˬ, nyi ma a ciˉ ka‸ maˇ hteˇ leh, venˇ baˆ te chehˇ ve yoˬ teh‸ shiˍ-o‸. Yawˇ lehˬ, a shu yawˇ awˬ to hta‸ suhˉ taˆ peuˬ. 12Ngaˬ lehˬ, Aˍteˍmaˆ hta‸ maˇ k'oˆ, Tuˇhkiˆ hta‸ maˇ k'oˆ, nawˬ geh peu laˇ ve teˇ yanˇ, Niˇkawˇpaˍliˆ venˇ lo ngaˬ hta‸ g'a hpuˇ da‸ tuˬ coˇ caˇ leh laˬ-o‸. Awˬ lawn k'o, mvuhˇ kaˆ ve awˬ yanˇ htaˇ venˇ oˇ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ chehˇ tuˬ yoˬ teh‸ dawˇ taˍ ve yoˬ. 13Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ shiˍ pa Seˍnaˆ leh Aˍpawˇlu‸ hta‸ haˆ haˆ peu laˇ-oˆ. Yawˇ huiˉ maˬ laˬ ve teˇ yanˇ te‸ chiˉ ka‸ maˇ g'a loˍ tuˬ hk'a deh‸ ga piˇ-oˆ. 14Ngaˬ hui ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ, da‸ ve kanˉ teˇ hpaˍ hta‸ g'aˇ hte‸ te k'ai hpeh‸ tuˬ maˍ piˇ-oˆ. Yawˇ hui chi hk'e te ve k'o, loˍ jaˇ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ ga piˇ hpeh‸ leh, awˬ shiˍ naw‸ ve chaw hpeh‸ tuˬ yoˬ. 15Ngaˬ geh chehˇ ve chaw hk'a peu-eˬ lehˬ, nawˬ hta‸ dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ tawˇ shanˍ feu laˇ ve yoˬ. Yonˍ ve awˬ hk'aw lo ngaˬ hui hta‸ ha‸ ve chaw teˇ hpaˍ hta‸ ngaˬ hui dawˇ nawˇ chehˇ ve yoˬ teh‸ hto piˇ-oˆ. Nawˬ hui hk'a peu-eˬ geh awˬ bon awˬ shinˉ cawˬ piˇ-oˆ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\