1 biKɔrinthi beŋ 8

1Ba saathɛ ba hu gbalite beŋ yama haŋ ba bara ba dunkuno ka dekɛŋ: Nɔndi bɛna yaathi nɔŋ na biya tɛpi na ba dɔma, na “Miŋ fooma kiŋ iŋ makɔthɔ.” Makɔthɔ mabɛina ma kɔŋ ni ba wɔ ŋatinɔkɔ, kɛrɛ mathimo mɛna ŋataŋ wɔ nɔŋ ka banka ŋatina. 2Wɔ o wɔ wo siyi ba dɔma na ndɛ kiŋ iŋ makɔthɔ, wuŋ tɔŋɔŋ ba dɔma na wundɛ kɔita hɛ nɔŋ na nde ndɛ ba kothiye. 3Kɛrɛ wɔ o wɔ wo thimo Masaala na, Masaala kɔthɛŋ niŋ. 4Huna, ba sɔkɔ hu ka thɔma bara ba dunkuno ka dekɛŋ: miŋ kɔthɛŋ ba dɔma na deka ka iŋ hɛma, awa miŋ kɔthɛŋ hɛlɛŋ ba dɔma na Masaala wunthe nape ndɛ na iŋ miŋ. 5Hali na aniyɔi na wuŋ na dekɛŋ bi kiŋ bi biya thundu keŋ ku ka Masaala koŋ na, “Masaala”—yaathi bi kiŋ bibɔyɛ bi biya dɔŋ na “Masaala” mɛnɛ bibɔyɛ bi bindɛ dɔŋ na “marikiŋ”— 6halisa ba miŋ, Masaala wunthe na iŋ miŋ, wo fanda ntuŋ woŋ, wo thɛrinɛ ntha o ntha woŋ, awa wo ba doŋe miŋ woŋ. Awa Mariki wunthe nape ndɛ na iŋ miŋ; ndɛ na Yisɔs Kraist wo niye Masaala wali woŋ ba thɛrina ntha o ntha, awa ndɛ na niye Masaala wali ba miŋ niyɔ ka faido. 7Kɛrɛ, wɔ o wɔ kutɛ kɔthɛ nɔndi baŋ baŋ. Biya binɔndi bare nde nda dekɛŋ beŋ beŋ haaŋ wuŋ see nda niyɔ tima o tima ti thome bindɛ bara baŋ baŋ, bi kɔŋ bɛŋ thɔŋ nɔŋ muthɔŋ mu dunkuno ka dekɛŋ. Thathukuma namɛŋ thaŋ akɔɔyi bindɛ kɔŋ kutɔkɔ nɔŋ ka pothinuwo bindɛ iŋ muthɔŋ muŋ muŋ. 8Muthɔŋ kutɛ mina sisi ka Masaala. Miŋ thanaŋ thɔma, wuŋ sa mina ni ba miŋ piriŋina ntha; miŋ thɔmaŋ wuŋ sa mina ni ba miŋ kuta ntha. 9Niyaŋ kuthɛgbɛ haliko saako ba iŋ beŋ baŋ ba thɔma ntha o ntha be tha ni ba wɛnda wo kɔɔyuwɛ ka lanɛya baŋ woŋ ŋɔta ka hakɛ. 10Mbu na wuŋ niyɔi na wo iŋ thukuma hukɔɔyuwɛ haŋ woŋ ka kuwaŋ koŋ koŋ kute yina, yindo dɔmɔkɔi woŋ na wɔ iŋ makɔthɔ, yi si thɔŋ ka banka ba ka dekɛŋ beŋ kosino kɛ? E wuŋ sa ni ba wundɛ yina yemitɔ ba nɛnɛ thɔma ka banka ba ka dekɛŋ beŋ kosino kɛ? 11Makɔthɔ makɛnda maŋ mɛ kɔŋ ni ba wɛnda wo tukuyɛ Kraist woŋ teetuwɔ. 12Ka gboŋa babɛina yi ni hakɛ ma sɔkinɔkɔ Kraist na saathɛ ba na ni yi hakɛ ma sɔkinɔkɔ wɛnda woŋ iŋ ba na teeti yi thukuma nama hukɔɔyuwɛ haŋ. 13Bɛna, mɛnɛ muthɔma mu thɔŋ yaŋ ni ba wɛndaŋ ŋɔta ka hakɛ, yaŋ sa nɔŋ nda thɔŋ bara haliko yaŋ be tha ni ba wɛndaŋ ŋɔta ka hakɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\