1 Yɔni 1

1Mina bena gbalati, haliko beŋ be kɔthɔ ba Thampa tha ka sii baŋ thaŋ, tha nde maŋaye ka masɛsi maŋ. Miŋ yuye nde wɔ wo dɔma Thampa tha ka sii baŋ thaŋ woŋ, e miŋ niŋ kutiyɔkɔ iŋ thaaya thakɛntuŋ thaŋ. Yaathi, miŋ kute niŋ, e miŋ niŋ boheke iŋ thɛnkɔ thakɛntuŋ thaŋ. 2Naa see nde sii baŋ baŋ tɔŋina, miŋ kute bɛŋ; wuna biyɛ miŋ kɔ gbonkiya kendeŋ ba sii ba kɔy yo kɔy baŋ baŋ, ba ŋaye ka Fanda ntuŋ woŋ baŋ, ba ni wundɛ ba miŋ kɔthɔ baŋ. 3Ba kute nde miŋ e miŋ bɛŋ yuyɛ, bɛna miŋ koyoŋ hɛlɛŋ kendeŋ, haliko beŋ be niyɔ iŋ mabohinande iŋ miŋ ma ŋaye ka Fanda ntuŋ woŋ mɛnɛ Hati nama woŋ Yisɔs Kraist. 4Mina bena gbalati kuthagba koŋ koŋ haliko mayehitɔkɔ makɛntuŋ maŋ mɛ be niyɔ makunthɛ. 5Ka tete, maseri ma yuye nde miŋ maŋaye ka Hati nama woŋ Yisɔs Kraist, mɛna miŋ koyoŋ kendeŋ maŋ. Masaala waŋ bɛna, awa ndɛ ka iŋ huntuma hali. 6Huna, mɛnɛ miŋ tepe ba dɔma na miŋ kiŋ iŋ mabohinande iŋ Masaala, kɛrɛ miŋ kɔ niya bɛyiniŋ bahuntuma, ka lɔkɔ babɛina miŋ keriŋe hothi ka magbonkoy makɛntuŋ iŋ ka maniyɔ makɛntuŋ. 7Masaala kiŋ ka waŋ baŋ timo tima, awa mɛnɛ miŋ niyɔy ka waŋ babanthe babɛina, miŋ bohinande fooma, awa wasi ba ka Yisɔs, Hati nama woŋ, ba kɔŋ mina mɛthɛŋ ka hakɛ yo hakɛ. 8Awa mɛnɛ miŋ tepe ba dɔma na miŋ niyeta hakɛŋ, miŋ thɔkɔŋ yɛthɛ bakɛntuŋ, awa miŋ tha tɛpi nɔndi baŋ hali. 9Mɛnɛ miŋ tɛŋinɔkɔy hakɛŋ ntuŋ baŋ ka Masaala, ndɛ kɔŋ mina pɛniyɛ hakɛŋ ntuŋ baŋ awa e ndɛ mina mɛthina ka bɛyiniŋ ntuŋ basikɔy fooma, baa ndɛ kɔŋ thiŋiŋ lahiri nama baŋ kɛntuŋ ba niyiyɛ mina wuthumbɛ. 10Mɛnɛ miŋ tepe ba dɔma na miŋ tha ni banɛnɔy, miŋ dome Masaala na ba wundɛ niyɔ bahothi, awa thampɛŋ nama thaŋ ka iŋ miŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\