1 Timothi 4

1Yina wo ka Masaala woŋ gbonkoy nagberekethe ba wuŋ niyɔ na ka malɔkɔ mamankɛ maŋ biya binɔndi bi kɔŋ teeti lanɛya baŋ e bindɛ poniyɛ kuiha yinɛŋ bi kɔndi ŋasɔkɛ iŋ mathananini ma ka mbayiŋ. 2Mathananini maŋ maŋ, mɛŋ ŋaye ka bahothiŋ bi tɛpi ŋasɔkɛ beŋ. Bi thathukuma namɛŋ tha thankɛ nda niyɔ nɔŋ ntha ki toonuwo iŋ huyɛ hu fuŋuno ka buu. 3Biya bibɛina beŋ beŋ bi kɔŋ pindi biya ba bindɛ thana yɛntande, iŋ ba bindɛ pɛya thɔma muthɔŋ mu thɛrɛŋ Masaala muŋ ba muŋ yeroko iŋ kuraminɛ ku ka thiya maamo iŋ biya bi niyɛ lanɛya beŋ e kɔthɔ nɔndi baŋ. 4Baa ntha yo ntha ki thɛrɛŋ Masaala ntha kina kiyɔhɔy. Awa wuŋ ka ba buuhuwo mɛnɛ wuna yɛroko wuŋ iŋ kuraminɛ ku ka thiya maamo, 5bɛyi bahɛna kutɛ, ntha kina ki kuino maŋaye ka thampa tha ka Masaala thaŋ iŋ kuraminɛ. 6Mɛnɛ yi tɔŋɔŋ mathanani maŋ maŋ ka mbɛnda ntuŋ beŋ, yi kɔŋ niyɔ bawali woyɔhɔy ba Kraist Yisɔs, awa yi kɔŋ thɛriyɛ yɛthɛ bakɛnda baŋ ka thampa tha ka lanɛya baŋ thaŋ mɛnɛ mathananini mayɔhɔy ma yemɛ maŋ. 7Ŋayi mahɛŋ thabɔrɔiŋ tha yeheni wɔmɛti tha ka nɔndi thaŋ, tha tha ŋaye ka Masaala thaŋ. Dinkɔkɔ ka gboŋa ba ka Masaala baŋ. 8Ba dinka kɔtɔ koŋ haŋ ba kuŋ kahinuwa, ayɔhɔ ba kɔtɔ koŋ, kɛrɛ wu yameŋ yɔhɔ ba dinkɔkɔ ka gboŋa ba ka Masaala baŋ. Baa dinkɔkɔ haŋ haŋ baŋ ni lahiri sii ba iŋ miŋ baŋ mɛnɛ ba nɔŋ see baŋ. 9Hu tepo haŋ nɔndi, awa huŋ asisande ba niyo lanɛya. 10Wuna miŋ kiŋ ba niya wali ntuŋ baŋ wukahɛ. Bɛy bahɛna kutɛ, miŋ piteke Masaala wopethɔy woŋ. Ndɛ na Banikisi wo ka biya fooma, yame ntiŋ bɛy ka bi niyɛ niŋ lanɛya beŋ. 11Gbakita e yi thaninuwa bɛyiniŋ baŋ baŋ. 12Ba mɛkɛŋ ba biya yethitɔ huhatiniyɛ nda haŋ. Kɛrɛ niyɔ mathɔyande ka bi niyɛ lanɛya beŋ ka magbonkoy nda maŋ, ka maniyɔ nda maŋ, ka mathimo, ka lanɛya, iŋ ka mɛtha nda haŋ. 13Dunkuna lɔkɔ bakɛnda ba niya karaŋ magbali ma ka Masaala maŋ ka biya fooma, iŋ ba niya kɛwandi, iŋ ba thaninuwa haaŋ e yaŋ nɔŋ saa. 14Ba niyɔ gbothontiŋ munkii mu ka Masaala mu iŋ yi muŋ, mu dunkuno yi muŋ ka hunabi ka lɔkɔ ba tuto yi thɛnkɔ iŋ bakalani beŋ. 15Thiya bɛyiniŋ baŋ baŋ ka mani. Dunkuna yɛthɛ bakɛnda ka bɛyiniŋ baŋ baŋ wuna biya kutu na yi key ka kɔtɔkɔy. 16Tute thukuma yɛthɛ bakɛnda iŋ thaninuwa nda haŋ. Bɔha huŋ wukahɛ. Mɛnɛ yi ni wuŋ, yi kɔŋ ni yɛthɛ bakɛnda kisi iŋ bi yina yuyɛ beŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\