2 biKɔrinthi beŋ 12

1Yando gbuŋunɔkɔ hali na sa wuŋ sisi bɛyi bayɔhɔi na. Kɛrɛ yaŋ kɔŋ gbonkoi ba bɛyiniŋ ba yaŋ toŋino ka maniyɔ mathɔɔkɔ nɔŋ mandɛ mɛnɛ ba bɛyiniŋ ba Mariki woŋ ni ba yaŋ kɔthɔ ka maniyɔ mathɔɔkɔ. 2Yaŋ kɔthɛŋ hati lamgba wunthe woKristɛni wo thaninɛŋ kɔhi iŋ thanaŋ thɛna daŋande nda na sekitho wundɛ e ŋatito ka thinthi ka ariana wotaati woŋ. Yaŋ sa siseke kɔthɔ mɛnɛ wuŋ niyɔi nde gbeeŋ maa ka maniyɔ mathɔɔkɔ nɔŋ mandɛ kɛna niiye niŋ wuŋ; Masaala nagbɛti wundɛ na kɔthɛ. 3Yaŋ kɔŋ hɛlɛŋ huŋ duu ka tɛpa, yaŋ kɔthɛŋ ba dɔma na hati wowathe woŋ baŋ sekitho e ŋatito ka bitukɛ beŋ niyɔ iŋ mayehitɔkɔ mamandiŋ ka. Kɛna yuye wundɛ bɛyiniŋ ba sa punku thiyo ka thayimbɛŋ, bɛyiniŋ ba tha wɔmɛti mɛkina ba gbonkiya. Yaŋ sa hɛlɛŋ nɛŋ siseke kɔthɔ mɛnɛ wuŋ niyɔi nde gbeeŋ maa ka maniyɔ ma ka faido kutɛ niyiye niŋ wuŋ; Masaala nagbɛti wundɛ na kɔthɛ. 5Huna yaŋ kɔŋ gbuŋunɔkɔ ba hati wowathe woŋ baŋ. Kɛrɛ yaŋ sa gbuŋunu yɛthɛ bakiyaŋ, yɔkɔŋ ba bɛyiniŋ ba tɔŋinɛ kɔɔyuwa hukiyaŋ haŋ baŋ. 6Mɛnɛ yaŋ thimoŋ ba gbuŋunɔkɔ, yaŋ sa niyɔ wɔ thɔkɔi, baa yando kei ka kɔtɔkɔi ka kɔnda nɔndi baŋ. Kɛrɛ yaŋ sa gbuŋunɔkɔ, baa yaŋ thimota ba wɔ o wɔ siyiyɛ yama wumandiŋ wuŋ yama ba ba iŋ wundɛ ka thukuma baŋ ba yaŋ nɔŋ mapeye ma ka ba thanki wundɛ kuta yaŋ si ni baŋ iŋ ba yuye wundɛ yaŋ si gbonkoi baŋ. 7Kɛrɛ saathɛ ba yama thana niya ba yaŋ bukuyinɔkɔ wumandiŋ-mandiŋ ba bɛyiniŋ bathakaba ba kute nde yaŋ ka maniyɔ mathɔɔkɔ maŋ, yaŋ thiyo nde nthoonaŋ ki nɔŋ basoi ka kɔtɔ niŋ koŋ ki niyɛ nɔŋ baseri wo ka Sithani na ba yama pinda ba yaŋ thana bukuyinɔkɔ. 8Dɔŋɔ kataati yaŋ si ni kuraminɛ ka Mariki woŋ ba haŋ haŋ ba niŋ thɔnthiŋina ba fuŋuna wuthoonɛ wuŋ ka kɔtɔ niŋ koŋ. 9Kɛrɛ yaabi ba ni ndɛ yama baŋ bɛna baŋ baŋ: na “Munkii mu ŋaye ka makutiyɛ niŋ maŋ atɛŋ ba yi, baa sɛmbɛ niŋ baŋ ba kɔŋ tɔŋinɔkɔ ka lɔkɔ ba yi niyɔ wokɔɔyuwɛ.” Huna yame yaŋ yehitɔkɔ wumandiŋ ba kɔɔyuwa niŋ haŋ, haliko yaŋ be kutɔkɔ kantha ba ka sɛmbɛ ba ka Kraist baŋ kiyaŋ. 10Kɔɔyuwa haŋ, yako haŋ, wukahɛ wuŋ, gbasiŋito haŋ, mɛnɛ kɔnthɔhiliŋ beŋ atɛŋ yama saathɛ ba Kraist. Ba naa yaŋ niyɔi wokɔɔyuwɛ, ka lɔkɔ babɛina yaŋ niyɔi wokahuwɛ. 11Yaŋ kɔŋ ni nɔŋ wɔ thɔkɔi na yaŋ. Kɛrɛ bena niyɛ yama ba nɛŋ yaŋ niya. Yama sisande ba nde nɔŋ solo iŋ beŋ, baa, hali yaŋ thanaŋ niyɔ ntha kiwaŋ kendeŋ, yaŋ yameta niyɔ ka pothi ka “baseriŋ ndeŋ bithɔɔkɔ beŋ.” 12Bɛyiniŋ bathakaba mɛnɛ bagbɛki ba tɔŋinɛ ba yaŋ niyɔ baseri wothɔɔkɔ wo ka Masaala woŋ baŋ niyo nde ka mateete makendeŋ iŋ muyuŋ bamandiŋ. 13Nama beŋ yaŋ niiye ka pothi ka makɔmandeŋ mahɛna ma ka biya bi ka Masaala beŋ maŋ? Yɔkɔŋ ba na tha nde yaŋ bena thɔnthɔŋɔŋ ba kumase ku ka kɔbiri. Yaandi bena, pɛniyaŋ yama ba na tha yaŋ bena diŋe nanthe. 14Haŋ haŋ baŋ huna tɛŋinɛ nda dɔŋɔ kataati yaŋ si kɔsinɔkɔ ba bena kaa ka yekiyɔkɔ. Awa yaŋ sa ka niyɔ doni kendeŋ hali. Bena thimo yaŋ; kɔbiri ndeŋ woŋ kutɛ thimo yaŋ. Baa, mpati bimpuu sa nda thɛriyɛ biya namɛŋ, kɛrɛ komisɛŋ bina nda thɛriyɛ mpati namɛŋ beŋ. 15Yaŋ kɔŋ yehitɔkɔ wumandiŋ ba dunkuna fooma mu iŋ yaŋ muŋ, mɛnɛ yɛthɛ bakiyaŋ baŋ hɛlɛŋ nɛŋ, haliko ba bena mase. E ba na thimo yaŋ bena wubɔyɛ-bɔyɛ huna thimo hu thimo beŋ yama haŋ gbinkiyande? 16Beŋ kɔŋ huŋ mɛyi ba wuŋ niyɔ na yaŋ tha nde niyɔ doni kendeŋ. Kɛrɛ wɔ nɔndi kɔŋ tɛpi ba dɔma na bakɔɔtha na nde yaŋ wo yɔli ba bena bohe ka thasɔkɔiŋ thahothi. 17E yaŋ ni nde bena sɛmbɛ maŋaye ka wɔ o wɔ wo ŋindi nde yaŋ kendeŋ ka? 18Yaŋ gbakite nde Taitɔsi na ba kaa, awa yaŋ ŋindi nde mbɛnda ntuŋ bihɛna ka lanɛya baŋ iŋ wundɛ. E beŋ kɔŋ tɛpi ba dɔma na Taitɔsi kei nde bena ni sɛmbɛ? E wundɛ iŋ yaŋ tha niyɔ maniyɔ manthe? E miŋ tha kɔɔ gboŋa banthe iŋ wundɛ? 19Thampo beŋ siyi ba dɔma na wu biyɛ muŋ muŋ baŋ fooma yɔla huna miŋ yɔli ba thɔyiyɛ yɛthɛ bakɛntuŋ baŋ ka kɔtɔkɔi kendeŋ. Huŋ ka nɛŋ hali! Miŋ kɔŋ gbonkoi nɔŋ na thimo Kraist ba miŋ gbonkiye na ka kupɛnkintiyande ku ka Masaala koŋ. Bendo mbɛnda ntuŋ bi thimiyande miŋ, bɛyi o bɛyi ba miŋ ni, miŋ kɔŋ bɛŋ ni ba bena mase. 20Yando payɔ thampo naa yaŋ tɛŋ kɛndɛ yaŋ bena pɛnka bihakande iŋ na thimo yaŋ ba beŋ niiye na, awa e beŋ nɛnɛ yama kute wohakande iŋ na thimo beŋ ba yama kute na. Yando payɔ thampo yaŋ kɛndɛ pɛnka ŋayuŋande mɛnɛ thahunaŋ, thathukuma thathoonɛ mɛnɛ yɛthɛŋ, mayakiŋ mɛnɛ hiinuwa, bukuyinɔkɔ mɛnɛ kɔnthɔhiliŋ. 21Yando payɔ thampo lɔkɔ ba ti yaŋ kɛndɛ tɛŋ Masaala kɔŋ yama thathaŋ ka kɔtɔkɔi kendeŋ, e yaŋ nɔŋ bokita bibɔyɛ ka beŋ bi thankɛ niya hakɛ ka malɔkɔiŋ madaŋande maŋ e bindɛ thana niya nthuubu e bindɛ sikina sɔkɔrɔ bɛyiniŋ bahakɛŋ ba thanki nde bindɛ niya baŋ, ŋafiyoiŋ ŋanɛnɔi ŋakɛnamɛŋ ŋaŋ mɛnɛ hakɛŋ ba ka ŋabɛini namɛŋ ŋaŋ baŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\