biHiburu beŋ 12

1Huna, na nda miŋ iŋ maseriŋ ma ka biya bimandiŋ beŋ beŋ bi niyɛ nde Masaala na lanɛya bi pɛnkande mina beŋ, miŋ kanɔiŋ ntha yo ntha ki mina thoŋoti gboŋa, mɛnɛ hakɛ ba bɔhɛ mina wukahɛ-kahɛ baŋ. Awa miŋ tharɛŋ ba punka kugbakande ku mina ka kɔtɔkɔy koŋ. 2Miŋ dethɛŋ Yisɔs na natiŋ, wo thɛrinɛ lanɛya bakɛntuŋ baŋ woŋ e ndɛ bɛŋ thankinuwa. Wundɛ ni muyuŋ naa yanto ndɛ ka kuyeŋ kubariŋande koŋ ba mayehitɔkɔ ma niŋ yumbu ka kɔtɔkɔy maŋ. Wundɛ tha siyi tuka hukuyaahu hu nde wundɛ ba tuka ka kuyeŋ kubariŋande koŋ haŋ. Awa ka tete, ndɛ doŋeŋ nda kuwaŋ ka yɔnkɔ huthome ka doŋe Masaala ka yensi nama haŋ kɛ. 3Siyuwaŋ ba thankɛ niŋ daŋande baŋ; ndɛ thambiyo iŋ bahakɛŋ. Huna, baŋ teetuwɔ thathukuma e beŋ thamɔ. 4Ka kudekeyi ndeŋ koŋ ma sɔkinɔkɔ hakɛ baŋ, beŋ dekiyeta hɛ e beŋ tɛŋa ka beŋ koro. 5E beŋ piitɔy thampɛŋ thakuthɔnthɔ tha tepo beŋ thaŋ nɔŋ mpati? Thampa thaŋ tepe, na “Hatiŋ woŋ, pona kuiha naa Mariki woŋ kɔ yina gbasaŋati, awa ba teetuwɔ thukuma naa ndɛ pinde yina. 6Baa Mariki woŋ kɔŋ gbasaŋati wɔ yo wɔ wo thimo wundɛ, awa e ndɛ sisinuwa wɔ yo wɔ wo ndɛ yɛrɔkɔ nɔŋ hati nama.” 7Niyaŋ kuthithi thɔrɔ ba beŋ niya baŋ nɔŋ ka komisa gbasaŋati mpati nama; baa thɔrɔ ndeŋ baŋ tɔŋɔŋ ba dɔma na Masaala kɔŋ bena diŋe nɔŋ mpati nama. E hati kiŋ wo sa gbasiŋita iŋ fandama? 8Mɛnɛ ndɛ tha bena gbasaŋati nɔŋ na ndɛ ni mpati bikɛnama na fooma, wuŋ tɔŋɔŋ ba dɔma ndɛ kutɛ mpɛɛ bena gbeeŋ. Wɔ hɛna na mpɛɛ bena. 9Naa miŋ gbonkoy ba bi fanda ntuŋ bi biyamɛti beŋ, bi kɔŋ mina gbasaŋati awa miŋ kɔŋ nɛnɛ bindɛ thiyi yiki. Mbu ntiŋ nda Fanda ka yinɛŋ ntuŋ beŋ e miŋ saŋ niŋ putiyɔ haliko miŋ be kutu sii? 10Bifanda ntuŋ bi biyamɛti beŋ gbasiŋite mina ba wuthurɔy, baa bindɛ siyi na wuŋ asisande ba miŋ. Kɛrɛ Masaala kɔŋ wuŋ ni ba wuyɔhɔy wukɛntuŋ haliko miŋ be niyɔ biya bithumbɛ nɔŋ na wundɛ na. 11Naa miŋ gbasiŋito, miŋ kɔŋ ŋuru ka lɔkɔ babɛina, awa miŋ sa yehitɔkɔ hali. Kɛrɛ naa wuŋ nambe, bi dinkɔ ka kugbasaŋati koŋ koŋ baŋ beŋ, bi kɔŋ kutu kuthunkuŋ ku ka mathɛbɛ mɛnɛ sii bamɛthɛ. 12Huna, yenthiŋinaŋ ka thinthi thɛnkɔ ndeŋ thathamɔy thaŋ e beŋ kahinuwa thagbu ndeŋ thatheneke thaŋ. 13Kaandiyandeŋ ka gboŋɛŋ bathumbɛ natoloŋ, wuna sa ŋathaki ndeŋ ŋayɔminuwɔy ŋaŋ yaŋ yɔminuwɔ kɛrɛ ŋa be niyɔ ŋapethɔy. 14Yɔlaŋ ba dɔŋɔ wuthɛbinɛ thukuma iŋ biya fooma, awa e beŋ yɔla ba niyɔ nɔŋ biya bi ka Masaala nɔŋ na beŋ na, baa wɔ sa punku kutiyɔkɔ Mariki woŋ mahɛŋ ma ndɛ tha nɛŋ niyɔ. 15Niyaŋ kuthɛgbɛ haliko wɔ wunthe ka beŋ be tha sikiŋ sɔkɔrɔ makutiyɛ ma ka Masaala maŋ. Niyaŋ kuthɛgbɛ haliko wɔ wunthe ka beŋ be tha niyɔ nɔŋ muthuu muŋalɔy mu muku e muŋ niya thɔrɔ muthuuni muhɛna muŋ iŋ mayara nama maŋ. 16Niyaŋ kuthɛgbɛ haliko wɔ wunthe ka beŋ be tha niyɔ babɛymaa wo ka wɔ ka Masaala nɔŋ na Isɔ na, wo niyɛ hukalaŋ nama haŋ gbɔŋ ka wɛndama wohatiyɛ ba nkoo muthɔma. 17Naa daŋande wuŋ kɛndɛ, beŋ yuye ba dɔma na wundɛ duu nde ka thimo ba kuta thaduba ŋaye ka fandama, kɛrɛ ndɛ tha nda yeroko, baa ndɛ tha nda kutu gboŋa na ndɛ thonkine ba thanki ndɛ niya baŋ, hali na yole nde wundɛ ba wuŋ niya iŋ manɛɛni na. 18Beŋ teŋeta hɛ ka tha ka ntha ki beŋ punku ba boheke ka yɛthɛ bakendeŋ, nɔŋ kusɛri ku dɔma koŋ na ka Sainai ka tɛŋ nde biIsirɛli beŋ kɛ, ku iŋ buu butɔɔki buŋ, huntuma hugbɛki-gbɛki haŋ, huru humandiŋ haŋ, 19poro ba ka ŋathuthu ŋaŋ baŋ, mɛnɛ thampa tha kɛndɛ fuŋ thaŋ. Naa yuye biya beŋ thampa thaŋ thaŋ, bindɛ theteke ba bi be tha nda hɛlɛŋ yuyɛ sɔkɔ huhɛna, 20baa bindɛ sa punku mɛya yamari wo tepo bindɛ woŋ. Yamari woŋ tepe ba dɔma, na “Hali maama na tɛŋɛ ka kusɛri koŋ koŋ baŋ, yɔkɔŋ ndɛ loopuwo tharaka haaŋ ndɛ tuka.” 21Hanimaa bi kutɛ nde wuŋ beŋ, wuŋ niyɔy nde bindɛ gbɛki wumandiŋ haaŋ e Musa dɔma, na “Thɛna na yaŋ thɛŋ haŋ, baa payɔ humandiŋ thɔɔyɛ yama.” 22Kɛrɛ beŋ tɛŋ ka kusɛri ku ka Saiyɔŋ koŋ mɛnɛ ka mɛti ba ka Masaala wopethɔy woŋ baŋ, ka mɛti ba ka Yɛrusalɛmi ba ka ariana ba iŋ malekɛŋ wuluiŋ-wuluiŋ baŋ. 23Beŋ tɛŋ ka kɔmande mpati bi ka Masaala bimayoŋ beŋ kɛ ka yehitɔkɔ, bi ŋakeŋ namɛŋ ŋa babɛy ka ariana beŋ ŋaŋ. Beŋ tɛŋ ka Masaala wo kɔnsɔŋɔŋ biyamɛti woŋ fooma, mɛnɛ ka yinɛŋ bi ka biya bithumbɛ bi niyo bithankinuwɛ beŋ. 24Beŋ see ka Yisɔs, wo yehinuwɛ mayukunande maŋama maŋ woŋ, mɛnɛ ka wasi ba konko ba tɔŋina bɛyiniŋ ba yamɛ niyɔ hita ayaŋ ba bɛyiniŋ ba tɔŋɔŋ wasi ba ka Ebɛli baŋ. 25Niyaŋ kuthɛgbɛ, beŋ be tha baŋaŋ ba yuyɛ wo gbonkoy woŋ. Bindɛ bi baŋinɛ nde ba yuyɛ wo yelɛ nde bindɛ kafaydo woŋ, bindɛ tha nde buthurɔ kugbasaŋati koŋ. Nama miŋ buthuriye kugbasaŋati koŋ mɛnɛ miŋ sikiŋ sɔkɔrɔ wo gbonkoy ŋaye ka ariana woŋ? 26Thampa nama thaŋ thɛnɛŋ nde kafay woŋ ka lɔkɔ babɛina. Kɛrɛ ka tete ndɛ ni lahiri, na “Yaŋ kɔŋ thɛnɛŋ hanthe hɛlɛŋ wuŋ ka kafay woŋ wuthɔ kɛrɛ iŋ ka ariana.” 27Magbonkoy ma domo maŋ maŋ, na “hanthe hɛlɛŋ” mɛŋ tɔŋɔŋ nagberekethe ba dɔma na munki mu yehinuwo muŋ mu kɔŋ thɛnɔkɔ e muŋ gbonino ka makooye nama, haliko mu tha punku ba thɛnɔkɔ muŋ mu be kahati ka nɔŋ muŋ kɛ. 28Miŋ thiyɛŋ maamo, baa miŋ kute hugbakine hu sa punku ba thɛnɔkɔ. Miŋ niyɔyŋ biya bi kɔthɛ niyiyo awa e miŋ niya Masaala na kubatho ka gboŋa ba niŋ yehe, kaŋ dunkune niŋ yiki iŋ kaŋ payɔ niŋ; 29baa Masaala ntuŋ woŋ athɔyande iŋ buu bu teeti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\