Yɔni 3

1Wɔ wathe wunthe kiŋ nde kɛndɛ wo dɔma na Nikɔdimɔsi, wo nde wunthe ka bakalani bibayahɛŋ beŋ ka biYusu beŋ. Ndɛ nde hɛlɛŋ nɛŋ niyɔ wunthe ka kiki ba ka biFaresini beŋ baŋ. 2Hati wowathe woŋ baŋ na kaayɛ nde ka Yisɔs huyɛ e ndɛ ka dɔma kɛnama, na “Karimɔkɔ, miŋ kɔthɛŋ ba dɔma na bathanani na yi wo ŋaye ka Masaala. Awa wɔ sa punku niya bɛyiniŋ bathakaba ba yi ni baŋ yɔkɔŋ Masaala niyɔy iŋ wɔ bɛina.” 3Huna niye niŋ Yisɔs yaabi ba dɔma, na “Yaŋ kɔŋ yina tepe nɔndi baŋ, wɔ sa punku kuta Hugbakine hu ka Masaala haŋ yɔkɔŋ ndɛ mpoo hɛlɛŋ.” 4Kɛna thɔnthɔŋɔŋ Nikɔdimɔsi Yisɔs na, na “Nama hɛlɛŋ wɔ thankɛ nda fuŋa kɔ duu ka mpoo hɛlɛŋ? Yaathi, ndɛ sa nda punku duuwa ka thɔɔ ka kotho hu ka nandama haŋ e ndɛ hɛlɛŋ duuwa ka mpoo hukaye.” 5Kɛna mɛyiyɛ niŋ Yisɔs ba dɔma, na “Yaŋ kɔŋ yina tepe nɔndi baŋ, yɔkɔŋ wɔmɛti mpoo maŋaye ka mandi mɛnɛ maŋaye ka sɛmbɛ ba ka Yina wo ka Masaala woŋ. Mɛnɛ huŋ kutɛ, ndɛ sa punku biyande ka Hugbakine hu ka Masaala haŋ. 6Wɔmɛti na mpuu wɔmɛti, kɛrɛ Yina wo ka Masaala woŋ na dunkuŋ sii ka yina wo ka wɔmɛti woŋ. 7Ba ni thakaba ba na tepe yaŋ yina ba dɔma na yɔkɔŋ yi mpoo hɛlɛŋ. 8Huru haŋ hu kɔŋ hɔŋ e huŋ kaa ka thimo huŋ ba kaa. Yi kɔŋ yuyɛ kutɔŋa kubɛina, kɛrɛ yi kɔita ka ŋaye huŋ maa ka huŋ key. Nɛna wuŋ niyɔ ka wɔ yo wɔ wo mpaa iŋ Yina wo ka Masaala woŋ.” 9Huna thonthiŋine niŋ Nikɔdimɔsi, na “Nama bɛyiniŋ baŋ baŋ punku niiye?” 10Kɛna mɛyiyɛ niŋ Yisɔs, na “E yindo bathanani womandiŋ wo ka Isirɛli woŋ, haaŋ hɛ yi kɔita bɛyiniŋ baŋ baŋ? 11Yaŋ kɔŋ yina tepe nɔndi baŋ, miŋ kɔŋ gbonkoy bɛyiniŋ ba kɔthɛ miŋ, awa e miŋ kɔ niya maseri ba bɛyiniŋ ba thanki miŋ kutuyɔkɔ baŋ. Kɛrɛ wɔ o ka wo yɛrɔkɔ maseri ma thanki miŋ bena tepe maŋ. 12Beŋ tha yama ni lanɛya ba bɛyiniŋ ba kafaydo ba thanki yaŋ bena tepe baŋ fooma. Nama beŋ niye lanɛya mɛnɛ yaŋ tepe bena bɛyiniŋ fooma ba ka ariana? 13Wɔ yo ka hɛ wo ŋatɛ ka ariana yɔkɔŋ wo thuhɛ woŋ maŋaye ka ariana, wo dɔma Hati ka Wɔ woŋ.” 14Awa nɔŋ na ŋataŋ nde nthɔŋ Musa wokɛkɛŋ wodɛwɔi wo kahitinɔy ka kuyeŋ koŋ ka wula baŋ na, nɛna nɔŋ Hati ka Wɔ woŋ ŋatina ka thinthi. 15Huna, mɛnɛ wɔ yo wɔ niŋ ni lanɛya ndɛ kɔŋ kutu sii ba kɔy yo kɔy. 16Masaala na thimo kafay woŋ haaŋ e ndɛ dunkuna Hati nama wowunthe woŋ napethi. Huna wɔ yo wɔ wo niŋ ni lanɛya, wɔ bɛina sa tuku, kɛrɛ ndɛ kɔŋ kutu sii ba kɔy yo kɔy. 17Awa Masaala tha ŋindi Hati nama woŋ kafaydo ba si thonkine biya bi kafaydo. Kɛrɛ ndɛ ŋindi niŋ haliko biya bi kafaydo beŋ bi be niyɔ kisi maŋaye kɛnama. 18Wɔ yo wɔ wo niyɛ niŋ lanɛya, ndɛ sa thonkino. Kɛrɛ wo tha niŋ ni lanɛya, ndɛ thanki nda thonkino, baa ndɛ tha ni lanɛya ka Hati ka Masaala wowunthe woŋ napethi. 19Wɔ yo wɔ wo tha ni lanɛya ka Hati ka Masaala woŋ ndɛ kɔŋ thonkino, bɛy bahɛna kutɛ waŋ baŋ see ka faido kɛrɛ biya bi kafaydo beŋ athimo huntuma haŋ e wuŋ yama ba waŋ baŋ, baa bɛyiniŋ ba bindɛ ni baŋ anɛnɔ. 20Wɔ yo wɔ wo ni banɛnɔy wundɛ thimota waŋ baŋ, awa ndɛ sa see ka waŋ baŋ, baa bɛyiniŋ ba ndɛ ni banɛnɔy baŋ ba kɔŋ tɔŋinɔkɔ ka waŋ baŋ. 21Kɛrɛ wɔ wo ni bɛyiniŋ ba dome Masaala ba bɛŋ niyɔ bayɔhɔy, ndɛ kɔŋ see ka waŋ baŋ, haliko wali nama baŋ ba be kutɔ nagberekethe ba wuŋ niyɔ na ndɛ ni wali bayɔhɔy baa ndɛ putuyɔy Masaala na. 22Naa daŋande bɛyiniŋ baŋ baŋ fooma, Yisɔs mɛnɛ bakarandeni nama beŋ key ka kuyɛkɛŋ ku ka Yudiya koŋ. Kɛna niyɔy ndɛ iŋ bindɛ ba hura hukɔndande e ndɛ nde kɛndɛ kɔ biye biya beŋ biye hu ka Masaala haŋ. 23Yɔni nde hɛlɛŋ nɛŋ gbeeŋ ndɛ kɔŋ nde biye biya beŋ biye hu ka Masaala haŋ ka mankɔ ma thuriye ka mɛti ba ka Enani baŋ, wuthuriye ka Selimi. Kɛna nde mandi mabɔyɛ, awa biya bibɔyɛ bi kɔŋ nde see kɛnama ba biyo. 24Ka lɔkɔ babɛina, Yɔni tha nde niye thiyo ka yeeli woŋ. 25Lɔkɔ banthe kugbakali see thɔɔ mateete ma ka bakarandeni bi ka Yɔni beŋ mɛnɛ woYu wunthe saathɛ ba ka mɛthinɔkɔ ka kuwaŋ ku ka dina namɛŋ woŋ. 26Huna kaaye bakarandeni beŋ ka Yɔni ka e bindɛ ka dɔma kɛnama, na “Karimɔkɔ, wɔ wo nde iŋ miŋ woŋ kuwaŋ kubekede koŋ ka mankɔ ma ka Yɔdaŋ maŋ, wo ba gbonkoy nde yi baŋ, ya niŋ kanka baŋ si biye biya biye hu ka Masaala haŋ. Awa biya muŋ fooma thanki kɔ kaa kɛnama ka.” 27Yɔni mɛyiyɛ bindɛ ba dɔma, na “Wɔ yo ka wo punku kuta ntha nɔŋ kiŋ kiŋ baŋ mahɛŋ ma ndɛ tha kiŋ dunkuno iŋ Masaala. 28Beŋ hɛlɛŋ nɛŋ gbeeŋ bena maseri makiyaŋ ba na dome yaŋ, na ‘Yaŋ kutɛ Banikisi wo niyo nde lahiri woŋ, kɛrɛ ayenke na yaŋ ŋindo ba ndɛ.’ 29Bayɛnti woŋ na biyɛ wɔtɔ nama, awa nyathiki wo ka bayɛnti woŋ na kɔɔ ba niŋ poniyɛ kuiha. Ndɛ kɔŋ yehitɔkɔ wumandiŋ ba thampa tha ka bayɛnti woŋ thaŋ. Bɛna, yaŋ yehitɔkɔy wumandiŋ. 30Yɔkɔŋ ndɛ be ŋati keŋ e yaŋ thatha keŋ.” 31Ndɛ wo ŋaye ka ariana woŋ, ndɛ yameŋ niyɔ wɔ mandiŋ ayaŋ ba wɔ yo wɔ kafaydo. Awa ndɛ wo kafaydo woŋ, ndɛ kiŋ ba kafaydo, awa ndɛ kɔŋ gbonkoy ba bɛyiniŋ ba kafaydo baŋ. Kɛrɛ ndɛ wo ŋaye ka ariana woŋ, ndɛ yameŋ ba ntha yo ntha. 32Ndɛ see ni maseri ba bɛyiniŋ fooma ba thanki ndɛ kutuyɔkɔ iŋ ba thanki ndɛ yuyɔkɔ baŋ ka ariana. Kɛrɛ halisa wɔ tha niyɔ wo yɛrɔkɔy hu tepe ndɛ haŋ. 33Kɛrɛ wɔ wo yɛrɔkɔ hu ndɛ tɛpi haŋ woŋ, wɔ bɛina ni maseri ba dɔma na Masaala kiŋ banɔndi. 34Wɔ wo ŋindi Masaala woŋ see tepe biya thampa tha ka Masaala thaŋ, baa Masaala dunkune niŋ Yina nama woŋ wubɔyɛ. 35Fanda ntuŋ woŋ athimo Hati nama woŋ wumandiŋ, wuna biyɛ ndɛ niŋ dunkune ntha yo ntha. 36Wɔ wo ni Hati woŋ lanɛya, ndɛ kiŋ iŋ sii ba kɔi o kɔi. Wɔ wo sa putiyɔ Hati ka Masaala woŋ, wɔ bɛina sa kutu sii ba kɔy yo kɔy, awa Masaala sa pɛyi ba gbasiŋita wɔ bɛina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\