biFilipay beŋ 1

1Kuthagba koŋ koŋ baŋ ŋaye ka Pɔli mɛnɛ Timothi, bawaliŋ bi ka Kraist Yisɔs beŋ, makey ka biya bi ka Masaala beŋ fooma bi nda iŋ mabohinande beŋ iŋ Kraist Yisɔs ka mɛti ba ka Filipay, thiyitaŋ bakɔtɔkɔiŋ beŋ mɛnɛ bamaseŋ beŋ ka wali ba ka Masaala baŋ kɛndɛ. 2Haliko Masaala, wo Fanda ntuŋ woŋ, mɛnɛ Mariki ntuŋ woŋ Yisɔs Kraist, kutiyɛ bena awa e bena dunkune thɛbina thukuma. 3Yando kɔ thiyi Masaala wo yaŋ niyiyɛ wali woŋ maamo timo tima si yaŋ kɔ siyi ba beŋ. 4Awa timo tima kuraminɛ ku yaŋ ni ba beŋ, yaŋ kɔŋ kuŋ ni iŋ mayehitɔkɔ. 5Yaŋ kɔŋ thiyi maamo ba saathɛ ba mase hu mase beŋ yama haŋ ba kata Huseri Huyɔhɔy haŋ kakɔtɔkɔythere ka mathɛrɛŋ maŋ haaŋ saaŋ bohi hɛ. 6Yaŋ ani lanɛya ba wuŋ niyɔ na Masaala wo thɛrinɛ wali bayɔhɔy woŋ kaake ka siini bakendeŋ baŋ, wundɛ kɔŋ bɛŋ kati kakɔtɔkɔy haaŋ nɔŋ ndɛ bɛŋ thankina ka lɔkɔ ba Kraist Yisɔs see hɛlɛŋ. 7Wuŋ asisande ba yaŋ niyɔ iŋ makutɔkɔ maŋ maŋ ka thukuma hukiyaŋ haŋ ba beŋ fooma, baa yaŋ athimo bena wumandiŋ. Beŋ kutiyo iŋ Masaala ka nanthe iŋ yaŋ, yaŋ niyɔy wolɔŋɔy iŋ yɔlɔnkɔiŋ maa yaŋ pɛyɔ ka yɛthɛ bakiyaŋ ba thɔyiyɛ Huseri Huyɔhɔy haŋ ba wuŋ niyɔ na hunɔndi huna, awa iŋ ba mase biya ba huŋ niya lanɛya wumandiŋ. 8Masaala na maseri makiyaŋ ba wuŋ niyɔ na nɔndi bɛna yaŋ tɛpi baŋ, naa yaŋ tɛpi ba dɔma na yaŋ athimo bena wumandiŋ nɔŋ na thimo bena Kraist Yisɔs na. 9Awa ba haŋ haŋ baŋ, huna yaŋ niye kuraminɛ ba beŋ, ba haliko mathimo ma iŋ beŋ ka thathukuma ndeŋ thaŋ ma be key kakɔtɔkɔy wubɔyɛ haaŋ e beŋ kɔthɔ wutɛŋɛ mu domo nɔndi baŋ, awa e beŋ kɔthɔ bayɔhɔy ba beŋ ba niya. 10Wuŋ baŋ wu kɔŋ ni ba beŋ kɔthɔ mahakande ma ka bayɔhɔy iŋ banɛnɔy. Naa wuŋ niyɔy nɛnɛ nɛŋ, beŋ kɔŋ punku kɛriŋiyɛ yɛthɛ bakendeŋ ba thana niya bɛyiniŋ banɛnɔy baŋ, awa ka lɔkɔ ba Kraist see hɛlɛŋ, beŋ sa niyɔ ka ndɛ bena bohe thɛkɛ. 11Huna siini bakendeŋ baŋ ba niyɔyŋ iŋ maniyɔ mayɔhɔy nɔŋ na biya bi ka Masaala ba niye, maniyɔ ma yɔkɔŋ Yisɔs Kraist nagbɛti na mɛŋ punku dunkune wɔmɛti, ba haliko wɔmɛti be punku dunkune Masaala na yiki iŋ ba niŋ thunkunuwa. 12Mbɛndaŋ beŋ, yaŋ thimoŋ ba beŋ kɔthɔ ba dɔma na bɛyba pɛnkɛ yama baŋ mase ba kata Huseri Huyɔhɔy hu ka Kraist haŋ ka kɔtɔkɔy. 13Awa wuŋ ni hɛlɛŋ ba wuŋ niyɔ maseri ka kurugbani bi ka Gbaku wo ka Romaŋ woŋ beŋ fooma mɛnɛ ka biya bihɛna bi dondo beŋ fooma ba wuŋ niyɔ na yando lɔŋɔy baa bawali wo ka Kraist na yaŋ. 14Awa wuŋ ni hɛlɛŋ ba loŋo niŋ haŋ niya ba mbɛndaŋ bibɔyɛ kahe Mariki woŋ thukuma. Awa wuŋ see bindɛ dunkune kaha thukuma ba niya kɛwandi timo tima Huseri hu ka Masaala haŋ ka thunka. 15Yaathi, binɔndi ka bintɔni ntuŋ beŋ koyoŋ ba Kraist ka gboŋa banɛnɔy, baa bi kiŋ iŋ kuhɔti ba yaŋ mɛnɛ ŋayuŋande iŋ bintɔni namɛŋ. Kɛrɛ biya bihɛna koyoŋ ba Kraist ka gboŋa bayɔhɔy. 16Biya bibɛina beŋ beŋ niye Kraist na kɛwandi ka mathimo, baa bi kɔthɛŋ ba dɔma na Masaala dunkune yama wali ba ka thɔyiyɛ Huseri Huyɔhɔy haŋ. 17Bakɛwandiŋ bimayoŋ beŋ tha koyoŋ Kraist na ka maniyɔ mayɔhɔy, kɛrɛ bindɛ koyoŋ niŋ ba haliko bi be kutu ntha yo ntha ba yɛthɛ namɛŋ. Bindɛ siyi ba dɔma na wu kɔŋ ndinti nambarɛŋ ka loŋo hukiyaŋ haŋ dondo baŋ. 18Wuŋ ka yama bɛyi yo bɛyi. Yaŋ kiŋ iŋ mayehitɔkɔ ba Kraist niyo kɛwandi ka gboŋa yo gboŋa, wu niyɔŋ nthɔŋ ka maniyɔ manɛnɔi, maa ka maniyɔ mayɔhɔy. Awa yaŋ kɔŋ niyɔ iŋ mayehitɔkɔ timo tima, 19baa yaŋ kɔthɛŋ ba wuŋ niyɔ na ŋaraminɛ ŋa beŋ yama niyiyɛ ŋaŋ, awa iŋ kumase ku ŋaye ka Yina wo ka Yisɔs Kraist woŋ, wu kɔŋ ni baa yaŋ pɛyɔ ka yɛthɛ bakiyaŋ. 20Kufiyo kukiyaŋ mɛnɛ matute niŋ thukuma mɛna ba yaŋ be tha thamɔ ba niya ba sisande yaŋ ba niya baŋ. Yaŋ kiŋ iŋ kufiyo ba niya Kraist na yiki ka sii bakiyaŋ baŋ naa yaŋ wopethɔy hintiŋ maa ka tuka hukiyaŋ haŋ. Yaŋ thimoŋ ba niŋ niya yiki ka tete haaŋ ka wuŋ key. 21Ka masiyi makiyaŋ maŋ, Kraist niyɛŋ yiki maŋaye ka sii niŋ baŋ; awa tuka hukiyaŋ haŋ hu kɔŋ sisi yiki bamandiŋ ka Kraist. 22Kɛrɛ mɛnɛ wu kiŋ ba dɔma na niyɔ niŋ ka faydo haŋ hu kɔŋ ni ba yaŋ niya wali bamandiŋ, yaŋ kɔita kufɛŋ ku yaŋ yɛthi. 23Yando bɔhɔy ka ŋafɛŋ ŋaŋaye ŋaŋ. Ka masiyi makiyaŋ maŋ, yaŋ thimoŋ nda ba pɛyɛna ka faido ba ka niyɔ iŋ Kraist. Wu yameŋ nda yama niyɔ hita. 24Kɛrɛ yaŋ ba niyɔ ka faido, wu yameŋ niyɔ wuyɔhɔy ba beŋ. 25Huna yaŋ yɛthi ba niyɔ ka faido, haliko yaŋ be niyɔ iŋ beŋ fooma, iŋ ba ndinta kaa hukendeŋ haŋ ka kɔtɔkɔy, awa iŋ mayehitɔkɔ ma iŋ beŋ maŋ ka lanɛya ba ni beŋ Kraist na baŋ. 26Huna mɛnɛ yaŋ niyɔy hɛlɛŋ iŋ beŋ, beŋ kɔŋ hɛlɛŋ niyɔ iŋ saabuiŋ babɔyɛ ba beŋ bukuineke ba yaŋ ka sii ba kute beŋ baŋ maŋaye ka Kraist Yisɔs. 27Bɛy bakolo bɛna ba maniyɔ ma ka siini bakendeŋ baŋ ma be niyɔ matɛŋɛ ba Huseri hu ka Kraist haŋ. Wuna hali yaŋ saaŋ ba bena kuta, maa yaŋ thanaŋ saa, yaŋ yuyɛŋ ba beŋ kɔɔ wukahɛ iŋ maniyɔ manthe, mɛnɛ masiyi manthe ba dekiyɔkɔ kufɛŋ ndo kufɛŋ ba lanɛya ba ka huseri haŋ baŋ. 28Baŋ payɔ hadeni bikendeŋ beŋ, kɛrɛ niyandeŋ kuthɔnthɔ. Awa wu kɔŋ tɔŋɔŋ kɛnamɛŋ nagberekethe ba wuŋ niyɔ na bi kɔŋ teetuwɔ, awa e beŋ niyo kisi. Baŋ payɔ baa Masaala na bena ni kisi. 29Niyaŋ wuŋ baŋ baa Masaala dunkune bena hɛɛra ba niyiyɛ Kraist na wali. Wuŋ ka hɔkɔŋ ba niŋ niya lanɛya nagbɛti, kɛrɛ beŋ kiŋ hɛlɛŋ ba niyɔ thɔrɔ ba wundɛ. 30Huna beŋ kiŋ ba yɔlɔkɔ ka nanthe iŋ yaŋ, nɔŋ na kute nde beŋ yaŋ si yɔlɔkɔ na ka malɔkɔ ma thankɛ daŋande maŋ, iŋ yɔlɔkɔ hu beŋ yuyɛ yaŋ si yɔlɔkɔ haŋ haaŋ hɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\