Matɔŋinɔkɔ maŋ 4

1Naa daŋande wuŋ kɛndɛ, yaŋ kute bɛyiniŋ hɛlɛŋ ka maniyɔ mathɔɔkɔ nɔŋ mandɛ. Yaŋ kute biyo hupɛthɔy ka ariana. Awa thampa tha thɔyande iŋ thampa tha ka kuthuthu tha yenke yaŋ yuyɛ thaŋ dome yama, na “Ŋata ka thinthi dondo baŋ, awa yaŋ kɔŋ yina toŋine ba nɔŋ niyɔ baŋ.” 2Ka wuthurɔy wubɛina, Yina wo ka Masaala woŋ bohe yama. Kɛna kute yaŋ yensi ka ariana e wɔ dɔŋɔ ka huŋ. 3Yethi hukɛnama haŋ kɔ maleke namankale-mankale nɔŋ tharaka tha kahɛ-kahɛ mɔlɔŋ thayɔhɔy tha dɔma thaŋ na yasapa mɛnɛ karanɛliyaŋ. Awa ka doŋe ndɛ ka yensi haŋ kɛ, kɛna pɛnkando ndɛ iŋ hiyoharama hu thɔyande iŋ raka hu kahɛ mɔlɔŋ hu dɔma haŋ na ɛmɛralidi. 4Thayensi kɔnthɔ-kaye iŋ thanaŋ thahɛna thɛna pɛnkande yensi haŋ. Ka thayensi thaŋ thaŋ baŋ, bakalani kɔnthɔ-kaye iŋ binaŋ bi gbɛkitɔkɔy muthɔɔ muhuhɛ napooŋ e bindɛ tutɔkɔ nɛmuiŋ biboy bina dɔŋɔy ka thɛŋ. 5Ŋaye ka yensi hu pɛnkando haŋ haŋ baŋ, kɛna ŋawali-waliŋ fuŋ, ŋatɔŋani, e nthankɛŋ kɔ hɔɔruwa. Ka kɔtɔkɔy ka yensi haŋ, mumɔɔlini musɔŋ-muye muna kɛndɛ maye. Mumɔɔlini muŋ muŋ baŋ muna yinɛŋ bisɔŋ-biye bi ka Masaala beŋ. 6Ka kɔtɔkɔy ka yensi haŋ hɛlɛŋ nɛŋ, ntha ki kiŋ kɛndɛ ki thɔyande iŋ mankɔ makele nagberere nɔŋ sɛnkɛ womɛthɛ. Awa maamiŋ binaŋ bipethɔy bi iŋ thaayɛŋ thabɔyɛ ka kɔtɔkɔy mɛnɛ mahɛŋ pɛnkande yensi haŋ. 7Womayoŋ woŋ nɔŋ yaadi; wobiye woŋ nɔŋ manaŋ wothuura; wotaati woŋ kiŋ iŋ yethi nɔŋ yethi hu ka wɔmɛti; awa wobinaŋ woŋ athɔyande iŋ gbuŋɔ ka keŋa. 8Womo woma ka maamiŋ bipethɔy beŋ beŋ baŋ kiŋ iŋ ŋapɛli ŋasɔŋ-kunthe, e niyɔ iŋ thaayɛŋ thabɔyɛ kaake iŋ kahɛŋ. Gbɛɛŋ iŋ piri-piri bindɛ peyeta ba sɔnka. Nanaŋ baŋ nɛna nde bindɛ soŋe, na “Yindo Mariki woŋ Masaala, wɔ na yi wo kathiŋɔkɔy ka bɛyiniŋ banɛnɔy fooma, wɔ mɛthɛ na yi, awa e yi hɛlɛŋ niyɔ wɔ thankinuwɛ. Yina biyɛ sɛmbɛŋ fooma. Yi kiŋ nde, yi kiŋ hɛ, awa yi kɔŋ nɔŋ hɛlɛŋ niyɔ.” 9Maamiŋ bi binaŋ bipethɔy beŋ beŋ soŋe ŋaiŋa ŋa ba dunkuna yiki bamandiŋ mɛnɛ ba thiya wo dɔŋɔy ka yensi haŋ woŋ maamo, wo niyɔy kɔy yo kɔy woŋ. Naa ni bindɛ wuŋ, 10kalani bikɔnthɔ kaye iŋ binaŋ beŋ ŋɔti ka kɔtɔkɔy ka wo dɔŋɔy ka yensi haŋ woŋ, e bindɛ niya kubatho wundɛ wo kɔy yo kɔy woŋ. Kɛna yele bindɛ nɛmuiŋ namɛŋ beŋ ka kɔtɔkɔy ka yensi haŋ e bindɛ dɔma, na 11“Yindo Mariki wo Masaala ntuŋ woŋ, yi asisande ba gbuŋunuwo awa ba kuta yiki mɛnɛ sɛmbɛ. Ba yina yehinuwɛ ntha yo ntha, awa ka madɛɛnki makɛnda maŋ, kɛna niye yi ba muŋ muŋ niyɔ iŋ sii.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\