Matɔŋinɔkɔ maŋ 5

1Kɛna kute yaŋ ka yɔnkɔ huthome hu ka ndɛ wo dɔŋɔy ka yensi haŋ woŋ kuthagba ku ka maama ku iŋ magbali kahɛŋ iŋ kahɛŋ. Awa kuthagba kubɛina kuhuuyuwɔy e kuŋ naalo mayinki ka thani kasɔŋ-kaye. 2Awa kɛna kute yaŋ maleka wo basɛmbɛ, wo koyiŋɛ iŋ thampa tha ŋatɛ ka thinthi e ndɛ dɔma, na “Mbɛ wo sisande ba kana mayinki ma naalo maŋ e ndɛ pɛɛkina kuthagba kuhuuyuwɔy koŋ?” 3Wɔ tha niyɔ ka ariana maa kafaydo maa ka kuyɛkɛŋ koŋ ka pothi wo pɛɛkɛŋ kuthagba kuhuuyuwɔy koŋ ba kuŋ detha kaake. 4Yaŋ bereŋ wuthoonɛ-thoonɛ baa wɔ tha punku kutɔ wo sisande ba pɛɛkina kuthagba koŋ ba kuŋ detha kaake. 5Kɛna dome yama wunthe ka bakalani beŋ, na “Ba bereŋ. Detha, Yaadi wo ŋaye ka bɔnsɔŋ ba ka Yuda baŋ, wɔ mandiŋ wo ŋaye ka bɔnsɔŋ ba ka Dauda baŋ, thanki punka kudekeyi koŋ, huna wundɛ na punku kana mayinki ma naalo ka thani kasɔŋ-kaye maŋ e wundɛ pɛɛkina kuthagba koŋ.” 6Kɛna kute yaŋ Taka Wohatiyɛ woŋ kooye mateete ka yensi haŋ, e pɛnkando iŋ maamiŋ bipethɔy beŋ mɛnɛ bakalani beŋ. Taka Wohatiyɛ woŋ thɔyande nɔŋ wo kɔrɔy na wundɛ. Taka woŋ baŋ kiŋ iŋ ŋaasɛ ŋasɔŋ-ŋaye mɛnɛ thaaya thasɔŋ-thaye. Thaaya thasɔŋ-thaye thaŋ thaŋ baŋ thɛna yinɛŋ bisɔŋ-biye bi ka Masaala bi ŋindo kafay wobunthu woŋ beŋ fooma. 7Taka Wohatiyɛ woŋ key e ka bɔha kuthagba kuhuuyuwɔy koŋ ka yɔnkɔ hu ka wo dɔŋɔy ka yensi haŋ woŋ. 8Naa bohe ndɛ kuthagba koŋ, maamiŋ binaŋ bipethɔy beŋ mɛnɛ bakalani kɔnthɔ-kaye iŋ binaŋ beŋ puutuwɔy ka kɔtɔkɔy ka Taka woŋ. Womo woma ka bindɛ boheŋ kututeŋ mɛnɛ somba huboy hu thiŋo gbomgbo ka yɔnkɔ nama. Muŋ muŋ baŋ muna ŋaraminɛ ŋa ka biya bi ka Masaala beŋ ŋaŋ. 9Bindɛ soŋe kuiŋa kuŋama e bindɛ dɔma, na “Yi asisande ba bɔha kuthagba kuhuuyuwɔy koŋ e yi kana mayinki maŋ e yi kuŋ pɛɛkina, baa yi thanki koro, awa maŋaye ka tuka nda haŋ yi bakiŋiyɛ Masaala na biya bi ka bɔnsɔni fooma, bi ka thayuni fooma, bi ka siyani fooma, mɛnɛ bi ka ŋakuyɛkɛŋ fooma. 10Yi ni bindɛ hugbakine hu ka bafodeni bi niyiyɛ Masaala ntuŋ woŋ wali, awa bi kɔŋ kɛriŋiyɛ kafaydo.” 11Yaŋ dethe hɛlɛŋ e yaŋ yuyɛ malekɛŋ wuluiŋ-wuluiŋ bi sa punku kondo. Malekɛŋ beŋ beŋ baŋ bi kooyeŋ nde e bindɛ pɛnkande yensi haŋ, maamiŋ bipethɔy bibinaŋ beŋ, mɛnɛ bakalani beŋ, 12e bindɛ kɔ sɔŋa iŋ thampa tha ŋatɛ ka thinthi, na “Taka Wohatiyɛ wo koro woŋ na sisande ba kuta sɛmbɛ, hudinhaŋiya, kele, kaheke, yiki bamandiŋ, mɛnɛ kugbuŋunu.” 13Awa yaŋ yuye ntha yo ntha ki hɛmɛ ka ariana, kafay woŋ, ka pothi kafay woŋ, mɛnɛ ka mankɔ mamɛɛti maŋ, ntha yo ntha ki yeheni Masaala, asɔŋ e muŋ kɔ dɔma, na “Kugbuŋunu, yiki bamandiŋ, mɛnɛ kaheke hubɔyɛ mu niyɔy ka wundɛ wo dɔŋɔy ka yensi haŋ woŋ mɛnɛ ka Taka Wohatiyɛ woŋ kɔy yo kɔy.” 14Maamiŋ bipethɔy bi binaŋ beŋ beŋ dome, na “Amiina.” Kɛna puutuwɔy bakalani beŋ e bindɛ niya kubatho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\