हिब्रु 10

1मोसारे़ कुसाम्‌योथिम्‍मिङ्‌ग ताःन्‍दि के़दाःबार के़बप्‍पा नुःबा पाःन्‍हाॽ ओसेःन्‍के़धाक्‍पा साम्‍ब्रिःप्‍पा कुइसिःक्‍लक्‍लो, से़क्‍खाबा पाःन् मे़ःन्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ नाःक्‍तुबा तङ्‌बे थप्‍मे ए़त्‍ले़ङ् तोःम्‍मनाबा सिदुङ्‌जभाःल्‍ले़ खे़न् सेसे माङ्‌गे़घबाहाॽ आप्‍फाल्‍ले़आङ् कुलिङ्‌धो मे़गे़त्तुन्‍छिन्‍लो॥ 2साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुलिङ्‌धो के़प्‍मा सुक्‍तुसिल्‍ले़ग सिदुङ्‌जभा चोःक्‍मा याःम्‍बक्‍किन् चक् लॽरे़बारो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ सेवा के़जोःक्‍पाहाॽ थिक्‍ले़ङ्‌मो काक् परिक्‍ले़ सुत्‍थो मे़बोःक्‍खे़मे़न्, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ लायो मे़जोगुल्‍ले़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ मे़लोःरे़न्‍बामे़न्॥ 3कर खे़न् सिदुङ्‌जभाहाॽरे़ लायोःन् तङ्‌बे थप्‍मे निङ्‌वाॽसुम्‍मो तारुरो, 4थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कुम्‍बाबा पित् नु मे़न्‍दाक् माक्‍खिॽइल्‍ले़ लायोहाॽ वादेॽमा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥ 5खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ख्रिस्‍ते़न्‌ इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो ये़ःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् अक्‍खे मे़त्तु,“सिदुङ्‌जभा नु चोभाॽहाॽ खे़ने़ॽ निङ्‌वाॽ के़न्‍जोगुन्‍लो, कर नासिङ्‌गे़न् थक्‍किन् तोःम्‍मा फाॽआङ् के़बिराङ्‌लो॥ 6मिधिङ्‌मनाआङ्‌ तोःम्‍मनाबा नु लायोरे़ लागि तोःम्‍मनाबा सिदुङ्‌जभाहाॽरे़ खे़ने़ॽ के़निङ्‌वाॽ मे़द्‌ये़ने़न्‍लो॥ 7हे़क्‍क्‍याङ् याम्‍मो इङ्‌गाॽ पाःत्तुङ्‌, ‘ओमे़त्ते़ॽओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङे, साम्‌योसाप्‍लाओ इङ्‌गाॽ आयाःम्‍बेओ साप्‍ते़आङ् पप्‍पा कुइसिःक् इङ्‌गाॽ के़निङ्‌वाॽ हे़क्‍के चोःक्‍से़ कप्‍मो त्‍याङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥’ ” 8ख्रिस्‍तरे़ तगि पाःत्तु, “खे़ने़ॽ सिदुङ्‌जभा नु तोःम्‍मनाबा हे़क्‍क्‍याङ् मिधिङ्‌मनाआङ्‌ तोःम्‍मनाबा नु लायोरे़ लागि तोःम्‍मनाबा सिदुङ्‌जभाहाॽ ताःक्‍मा निङ्‌वाॽ के़न्‍जोगुन्‍लो हे़क्‍क्‍याङ् के़निङ्‌वाॽआङ् मे़द्‌ये़ने़न्‍लो॥” (हे़क्‍केसाङ् साम्‌योथिम् कुइसिःक् खे़ङ्‌हाॽ मे़दोःन्‍दुरो)॥ 9हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ पाःत्तु, “ओमे़त्ते़ॽओ, इङ्‌गाॽ के़निङ्‌वाॽ हे़क्‍के चोःक्‍से़ कप्‍मो त्‍याङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥” खुने़ॽ कुसङ् माङ्‌हुप्‍पिन् युक्‍सिङ् चोःक्‍से़ तगिस्‍मा माङ्‌हुप्‍पिन् खारोःत्ति चोगुरो॥ 10हे़क्‍केःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽलाम्‍बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ नासिङ्‌गे़न् कुधक्‍किन् थिक्‍ले़ङ्‌मो सदादिङ्‌ले़ लागि तोःन्‍दुबा सिदुङ्‌जभालाम् आनिॽ सेसे आबोःक्‍खे़आङ् आवाॽरो॥ 11तगिबा माङ्‌हुप्‍पोग निङ्‌वाॽफुसाम्‍बा के़रे़क्‍ले़ थिक्‌याःन्‍धक् साम्‌योबा याःम्‍बक् मे़जोगुर लत्‍छा परिक्‍पा सिदुङ्‌जभाःन्‌ ए़त्‍ले़ङ् मे़दोःन्‍दुरो, कर खे़ल्‍ले़ग आप्‍फाल्‍ले़आङ् लायोःन् तेॽमा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥ 12कर आनिॽ मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो थिक्‍ले़ङ्‌मो सदादिङ्‌ले़ लागि लायोःन् तेॽमा फाॽआङ् आबाङे सिदुङ्‌जभा पोःक्‍खे़आङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् युङ्‌सिङ्‌लो॥ 13खे़न् ये़म्‍माङ्धो खुने़ॽ कुनिङ्‌मिहाॽ कुयुक्‍को मे़न्‍दाःत्‍छिङ्‌ङे थारिक् हाङ्‌घुसिर युङ्‌लो॥ 14थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् लत्‍थिक् सिदुङ्‌जभाःल्‍ले़ लायोलाम् सेसे के़बोःङ्‌बार के़बप्‍पाहाॽ सदादिङ्‌ले़ लागि कुलिङ्‌धो के़गे़प्‍पा चोगुसिआङ् वाॽरो॥ 15हे़क्‍क्‍याङ् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़आङ् कल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ आनिॽ अक्‍खे आमे़त्‍लो, 16“यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ पाःत्तु, ‘खे़न् एगाङ् खे़ङ्‌हाॽनु चोगुङ्‌बा कुसङ् माङ्‌हुप्‍पिन् बा कन्‍लो–इङ्‌गाॽ आधिम्‍हाॽ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ सिक्‍लुङ्‌मो युक्‍खुङ् पिरुङ्‌सिङ्, हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ निङ्‌वाॽबो साप्‍तुङ् पिरुङ्‌सिङ्‌लो॥’ ” 17खुने़ॽ याम्‍मोआङ् पाःत्तु,“इङ्‌गाॽ खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़जोगुबा लायोहाॽ नु फे़न् याःम्‍बक्‍हाॽ याम्‍मो आप्‍फाल्‍ले़आङ् निङ्‌वाॽ मे़इःत्तुङ्‌ङिन्‍लो॥” 18आल्‍ल लायोहाॽ ले़प्‍मि पोःक्‍खे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ याम्‍मो लायोहाॽ ले़प्‍मि पोःङ्‌मा फाॽआङ् सिदुङ्‌जभा चाहाबा मे़जोःक्‍ने़न्‍लो॥ 19खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आमिःम् ने़ॽनुसाॽ नु फुॽनुसाॽसे, आनिॽग काक्‍नुःल्‍ले़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌बा सेसेबा ते़न्‍नो ये़सुरे़ कुमाक्‍खिॽलाम् हाङ्‌हाङ्‌ङाङ् लाःप्‍मा आघोःसुम्॥ 20कन् कुसङ् नु हिङ्‌मन् के़बिबा लाम्‍मिन् आनिॽ लागि सेसे फोःन्‍दाःन् हम्‍बा कुइसिःक् हरे़आङ् वाॽरो–खे़न्‌ सेसे फोःन्‍दाःङ्‌ग ये़सुरे़ नासिङ्‌गे़न् कुधक्‍लो॥ 21हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुहिम् सम्‍दाङ् युक् के़गप्‍पा आनिॽ पयम् मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा आगत्तुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़, 22आनिॽ तोःन्‍दोःम्‍बा सेसे सिक्‍लुङ्‌मान्‍नु हे़क्‍क्‍याङ् हाङ्‌हाङ्‌बा नसाःन्‍निन्‍नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुबेसाङ् पेगिरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ सेसे चोःक्‍से़ ख्रिस्‍तरे़ कुमाक्‍खिॽइल्‍ले़ आनिॽ ताप्‍फे़ःम्‍बा खासिङ्‌ङिन्‌ साक्‍खुआङ् वाॽ हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ नासिङ्‌गे़न् थक्‍किन् सेसेबा च्‍वाःत्तिल्‍ले़ वाहप्‍तुआङ् वाॽरो॥ 23हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ आगत्तुम् लॽरिक् ते़न्‍दिङ् आजोगुम्‍बा निङ्‌साङ्‌ङिन् मे़ल्‍ले़त्ते कत्तुम्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ माङ्‌हे़क् के़जोःक्‍पाङ्‌ग नसाःन्‍साबा चोःक्‍लो॥ 24आल्‍ल आनिॽ लुम्‍मो लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌मा नु नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍माओ हाङ्‌हाङ् मे़त्‍छिङ्‌मा आक्‍खेआङ् आसुक्‍तुम् खे़न् पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ इःत्तुम्‍लो॥ 25कुभा नसानिबाहाॽरे़ सोरिक् चुम्‍मा ये़प्‍ले़क् मे़ङ्‌गत्तुन्, कर आनिॽग सोरिक् चुम्‍मा ले़रुम् मे़ःन्‍लो॥ कर दाङ्‌बाल्‍ले़ कुयुःमा ये़न्‍निन् निःत्ताङ् तार पप्‍पा खिनिॽ के़निःसुम्‍बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आल्‍लसाङ् यरिक् हाङ्‌हाङ् मे़त्तासिॽरो॥ 26आनिॽ से़क्‍खाःन् नुःरिक्‍काङ् कुसिङ् आनिःत्तुम्‍साङ् निःनिःबाए लायो आजोगुम्‍ल आवाॽने़ फाॽग्र खे़न् लायोलाम् ले़प्‍मि पिमा के़सुक्‍पा सिदुङ्‌जभा थेआङ् होःप्‍लो॥ 27कर खे़ल्‍ले़ कुले़क्‌वा खे़न् हे़क्‍तङ्‌बा लायो के़जोःक्‍पाल्‍ले़ किप्‍मा के़घुःबा खुम्‍दिङ्‌ङिन् से़क्‍खाए खोःसुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ के़बोःक्‍पा खे़न् मनाःन् हुरुरुना के़दिःप्‍पा मिःल्‍ले़ मे़क्‍खुॽरो॥ 28मोसारे़ कुसाम्‌योथिम्‍मिन् के़नाॽबा मनाःन् ने़त्‍छि इग्र सुम्‍सिरे़ मे़बिरुबा पर्माङ्‌गि वाॽने़ फाॽग्र लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌मा मे़ःन्‍ने़ सिःमा पोःङ्॥ 29निङ्‌वाॽफुसाःन् कुनामे़न्‍छाॽ के़मे़प्‍पे़न्‌, आबाङे सेसे के़जोःक्‍पा माङ्‌हुप्‍पिल्‍ले़न् माक्‍खिॽइन् आसुत्‍थो के़जोःक्‍पे़न्‌ हे़क्‍क्‍याङ् लुङ्‌गुम् के़बिबा सेसेमाङ्‌ङिन् के़अप्‍पे़न्‌ खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् के़साक्‍पा खुम्‍दिङ् खोःमा लाॽरुरो॥ 30थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ताप्‍फे़ःम्‍बा याःम्‍बक्‌ के़जोःक्‍पे़न्‌ खुम्‍दिङ् पिमा आलक्‍पे़न्‍लो, इङ्‌गाॽए कुले़क्‌वा नुःक्‍तुङ् पिरुङ्‌ लॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पाःत्तुबान् आनिॽ कुसिङ् आनिःत्तुम्‍लो॥ अक्‍खेआङ् पाःत्तुआङ् वाॽरो, “यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ आबाङे कुमनाहाॽ खासे़न् लोःन्‍दुसिॽरो॥” 31आजुनि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुहुक्‍को थामाग साॽरिक् किप्‍मा के़घुःबा पाःन्‍लो! 32आल्‍ल निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुओःत्तिःन् के़निःसुम्‍माङ् नसाःन् के़जोगुम्‍बा तगिबा ये़न्‍हाॽ निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ खिनिॽ साॽरिक् इनोगे़न् तुक्‍खे के़दुमुम्‍साङ् नसाःन्‍नो अयाक् मे़ल्‍लॽए के़वयिबान् इःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 33कुभा ये़म्‍मोग खिनिॽ मनाहाॽरे़ खुनिॽ तगि हिनाःम् के़म्‍मे़त्तिआङ् तुक्‍खे के़म्‍जाःत्तिॽ॥ हे़क्‍क्‍याङ् कुभा ये़म्‍मोग हे़क्‍तङ्‌बा पाःन्‍नो के़धाःबाहाॽनु सोरिक् के़वयिआङ् कुभाॽ के़बिरुम्‍सिम्‍लो॥ 34खिनिॽग पुङ्‌लाहिम्‍मो के़धाःबाहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तुम्‍सिम्॥ मनाहाॽरे़ खिनिॽ याङ्‌साकुन्‍धेहाॽ के़म्‍नाप्‍ति के़म्‍देॽरिसाङ् के़सःत्तिर नासिके़धःत्तुम्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽग के़गत्तुम्‍बा पाःन्‍हाॽनुःल्‍ले़आङ् नुःबा नु सदादिङ् के़वाॽबा याम्‍साम्‍गे़न् याङ्‌साकुन्‍धेःन् के़गत्तुम् के़लॽबा पाःन्‍निन् कुसिङ् के़निःत्तुम्‍लो॥ 35खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ निस्‍सेबा नसाःन्‍निन् मे़ले़रे़म्‍मिम्‍ने़ॽओ॥ खे़ल्‍ले़ यम्‍बा हाङ्‌से़म्‍मिन् तारुरो॥ 36खिनिॽ नासिके़धःत्तुम्‍ल पोःङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् के़जोगुम्‍मिल्‍ले़ खुने़ॽ चोगुबा माङ्‌हे़क्‍किन्‌ के़घोःसुम्‍लो॥ 37साम्‌योसाप्‍लाःल्‍ले़ पाःत्तुॽ,“आक्‍खो सप्‍माआङ् के़दाःबार के़बप्‍पे़न्‌ ताःएरो, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ मे़सुःने़न्‍लो॥ 38कर इङ्‌गाॽ आसाम्‌योनिबा मनाहाॽ नसाःन्‍लाम्‍बाए मे़हिङ्‌लो॥ खे़ङ्‌हाॽ इङ्‌गाॽलाम् मे़नुःङ् मे़बेःक्‍ने़ फाॽग्र खे़ङ्‌हाॽनु आसिक् खे़ङ्‌लो॥” 39कर आनिॽग के़नुःङ्‌बा के़बेःक्‍पाआङ् के़मे़क्‍पा मनासि मे़ःन्‍लो, कर आनिॽग ख्रिस्‍ते़न्‌ नसाःन् के़जोःक्‍पाआङ् मे़क्‍मालाम् ताङ्‌से़ःप्‌ के़घोःबासिरो॥


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\