सुफो 1:4

4इङ्‌गाॽ युहुन्‍नाःल्‍ले़ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् एसिया ते़ङ्‌गप्‍पो के़ने़बा नुसि सेसेहुप्‍लक्‍हाॽ हाक्‍निङ्‌लो॥ आल्‍लो के़वाॽबा, उनाहुरिओआङ् वये़ हे़क्‍क्‍याङ् ताःन्‍दिआङ् के़दाःबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् नु कुहाङ्‌युक्‍ना तगाङ्‌बा नुसि साम्‍हाॽलाम्, हे़क्‍क्‍याङ् नसाःन् चोःक्‍मा सुक्‍के़दे़प्‍पा पाःन् के़बाःप्‍पा, के़सिःबाओलाम् याम्‍मो के़हिङ्‌बाहाॽओ थिक्‍सिगेःक्‍पा नु इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा हाङ्‌हाॽ सम्‍दाङ् हाङ् के़जोःक्‍पा ये़सु ख्रिस्‍तलाम् लुङ्‌गुम् नु सनारुङ् हाराॽ खिनिॽओ वाॽररो॥खुने़ॽग आनिॽ लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़आङ् आनिॽ लायोलाम् कुमाक्‍खिॽइल्‍ले़ से़न्‍लप् आबिरे़आङ् वाॽरो॥

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More