रोमि 8

1खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आल्‍ल ख्रिस्‍त ये़सुःन्‍नु थिक्‍हुप् के़वाॽबाहाॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आप्‍तिक् मे़गुःत्तुन्‍छिन्, 2थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ख्रिस्‍त ये़सुलाम् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् के़बिबा सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मिल्‍ले़ लायो नु सिःमे़ल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम् चोःक्‌युम्‍भो पिराङ्‌ङाङ् वाॽरो॥ 3लायोबा सुत्‍नाःल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ चोःक्‍मा मे़सुक्‍तुम्‍बा पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुरो॥ खुने़ॽ आबुगे़न् कुस्‍साःन् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ मे़जोगुबा लायोःल्‍ले़ लागि सिदुङ्‌जभा पोःङ्‌से़ लायोबा मना कुइसिःक्‍पा नासिङ्‌गे़न् थक्‍को पाङ्‌घु युःसुआङ् नासिङ्‌गे़न् कुधक्‍किल्‍ले़ आनिॽ लायोःन् मे़क्‍खुरो॥ 4अक्‍खेलॽरिक् लायोबा सुत्‍ना कुइसिःक् मे़ःन्, कर सेसेमाङ् कुइसिःक् आहिङ्‌ङिल्‍ले़ साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ नाःक्‍तुबा साम्‌योनिबा पाःन्‍हाॽ काक् आनिॽ चोःक्‍मा आसुक्‍तुम्‍ल फाॽआङ् खुने़ॽ हे़क्‍के चोगुबारो॥ 5लायोबा सुत्‍नाःल्‍ले़ निङ्‌वाॽ चोगुबा कुइसिःक् के़हिङ्‌बाहाॽरे़ग खे़न् सुत्‍नाःल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ ताःमाओए निङ्‌वाॽ मे़बिरुॽ, कर सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ पाःत्तुबा कुइसिःक् के़हिङ्‌बाहाॽरे़ग सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ ताःमाओए निङ्‌वाॽ मे़बिरुॽरो॥ 6आनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌ लायोबा सुत्‍नाःल्‍ले़ युक्‍मा आबाङ्‌घुम्‍मिल्‍ले़ग आसिःरो, कर आनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌ सेसेमाङ्‌ङिन्‌ युक्‍मा आबाङ्‌घुम्‍ने़ फाॽग्र मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् नु सनारुङ् आघोःसुम्‍लो॥ 7थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ लायोबा सुत्‍नाःन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ पोःक्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसाम्‌योथिम्‍मिन् मे़इःत्तुन् मे़नाःत्तुन् हे़क्‍क्‍याङ् इःप्‍मा नाःप्‍माआङ् मे़सुक्‍तुन्‍लो॥ 8लायोबा सुत्‍नाःल्‍ले़ युक्‍तुसिबाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ ताःमा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥ 9निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसेमाङ्‌ङिन् खिनिॽओ से़क्‍खाए वाॽने़ फाॽग्र खिनिॽग लायोबा सुत्‍नाःल्‍ले़ कुमना मे़ःन्‍निङ्, कर सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनानिङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आत्तिन् मनाःन्‍नु ख्रिस्‍तरे़ कुसेसेमाङ्‌ङिन् होःप्‌ खे़न् ख्रिस्‍तरे़ कुमना मे़ःन्‍लो॥ 10कर ख्रिस्‍ते़न्‌ खिनिॽओ वाॽने़ फाॽग्र खिनिॽ नासिङ्‌गे़न् थक्‍किन् लायोःल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ सिःसाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा के़बोःक्‍खिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ याम्‍साम्‍मिन् हिङ्‌लो॥ 11हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन् सिःमे़न्‍लाम् कुहिङ्‌वे़त् के़जोःक्‍पाल्‍ले़ कुसेसेमाङ्‌ङिन् खिनिॽओ वाॽने़ फाॽग्र बा खे़न् खिनिॽओ के़वाॽबा सेसेमाङ्‌लाम् ख्रिस्‍त ये़सुःन् सिःमे़न्‍लाम् कुहिङ्‌वे़त् के़जोःक्‍पाल्‍ले़ खिनिॽआङ् कुहिङ्‌वे़त् के़जोगिॽरो॥ 12खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे आनिॽ मे़न्‍जोःक्‍के मे़म्‍बोःङ्‌मनाबा पाःन्‍हाॽ वाॽ, कर लायोबा सुत्‍नाःल्‍ले़ निङ्‌वाॽ चोगुबा हे़क्‍केए चोःक्‍मा मे़बोःङ्‌ने़ल्‍लो॥ 13खिनिॽ लायोबा सुत्‍नाःल्‍ले़ निङ्‌वाॽ चोगुबा कुइसिःक् के़वयिॽने़ फाॽग्र खिनिॽ के़स्‍ये़ॽइरो, कर सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लाम् लायोबा याःम्‍बक्‍हाॽ के़ले़रुम्‍ने़ फाॽग्र के़हिङिॽरो॥ 14थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ लाम्‍लोसुसिबाहाॽए निङ्‌वाॽफुसाःसिरो॥ 15खिनिॽ के़घोःसुम्‍बा सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु के़गिबा योःक् के़न्‍जोगिन्, कर खुने़ॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ से़सिःङ्‌साः के़जोगिआङ् वाॽ॥ हे़क्‍केलॽरिक् खुने़ॽलाम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् “पानुदिङ्‌ आम्‍बौ” मे़प्‍मा आसुक्‍तुम्‍लो॥ 16हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसेमाङ्‌ङिन् आनिॽ याम्‍साम्‍मिन्‍नु तङ्‌ङाङ् “खिनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साःनिङ्‌लो” फाॽआङ् आमे़त्‍लो॥ 17हे़क्‍क्‍याङ् कुस्‍साः आबोःक्‍खे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलक् के़घोःबासिरो॥ से़क्‍खाए खुने़ॽनु सोरिक् इङ्‌धाःङ् आघोःसुम्‍ल फाॽआङ् खुने़ॽनु सोरिक् इनोगे़न् तुक्‍खेआङ् आजाने़ फाॽग्र आनिॽग ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‍नु सोरिक् लक् के़घोःबासिआङ्‌लो॥ 18खुने़ॽ याङ्‌सि आबिबा मिमिदिङ्‌ङिन्‍नु तङ्‌माल्‍ले़ग कन् ये़म्‍मो आनिॽ आदुमुम्‍बा इनोगे़न् तुक्‍खेःन् थेआङ् मे़ःन्‍लो फाॽआङ् इःत्तुङ्‌लो॥ 19निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ से़क्‍खाबा कुस्‍साःहाॽ ओसेःन्‍दाङ् पोःङ्‌मा ये़म्‍मिन् नावागे़न् चइःत्तिल्‍ले़ साॽरिक् निङ्‌वाॽ इगेःक्‍काङ् हाङ्‌घुर वाॽरो॥ 20थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुबा नावागे़न् चइःत्तिन् फे़त्‍लारे़, हे़क्‍केग आबाङेग मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् हे़क्‍के पोःक्‍खे़बारो॥ कर नावागे़न् चइःत्तिल्‍ले़ किःमा पेःक्‍मालाम्‍बा ताङ्‌से़ःप्‍पाङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुस्‍साःहाॽरे़ खुनिॽ मिमिदिङ्‌गे़न् चोःक्‌युम्‍भोःन् मे़घोःसुर के़लॽबान् साॽरिक् निङ्‌साङ् चोगुर वाॽ॥ 22कन् के़रे़क् नावागे़न् चइःत्तिन् सावाःम्‍मा तुङ्‌ङिल्‍ले़ तरुमा मे़न्‍छिमाॽइन् कुइसिःक् आल्‍ल थारिक्‌ याःप्‍पा नु तुक्‍खे चाःबान् आनिॽ आनिःसुम्‍लो॥ 23नावागे़न् चइःत्तिल्‍लक् मे़ःन्, कर काक्‍नु तगिबा लक् कुइसिःक् सेसेमाङ्‌ङिन् के़घोःबा आनिॽआङ् आयाःत्‍ल आवाॽरो॥ आनिॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबाङे कुस्‍साः आजोःक्‍काङ् आनिॽ आबाङे नासिङ्‌गे़न् थक्‍किल्‍ले़ लायो नु तुक्‍खेलाम् चोःक्‌युम्‍भो खोःसुर फाॽआङ् आयाःत्‍ल आहाङ्‌घुम्‍ल आवाॽरो॥ 24थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ से़न्‍लप् आघोःसुम्‍माङ्‌धोए कन् से़क्‍खाबा निङ्‌साङ्‌ङिन् आगत्तुम्‍माङ् वाॽ॥ निःमनाबा पाःन्‍निन् निङ्‌साङ् आन्‍जोगुम्‍मिन्‍लो॥ आल्‍ल तगिसा कत्तुबा पाःन्‍निन् हाःत्‍ले़ निङ्‌साङ् चोगुॽबे? 25कर आनिॽ आल्‍ल थारिक् मे़ङ्‌घोए आवाॽबा पाःन्‍निन् निङ्‌साङ् आजोगुम्‍मिल्‍ले़ खे़न् खोःमा फाॽआङ् नासि आधःत्तुम्‍माङ् आहाङ्‌घुम्‍लो॥ 26सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़आङ् आनिॽ के़साक्‍पाओ आधाआङ् आवाॽइल्‍ले़ कुभाॽ आबिॽरो॥ खे़न् ये़म्‍मो आक्‍खेलॽरिक् तुवा चोःक्‍मा आनिॽ आल्‍ले़स्‍सुम्‍मिन्, कर आनिॽ पाःप्‍माए सुक्‍मे़न्‍दे़प्‍मनाबा पाःन्‍सुत्‍लाहाॽरे़न् आनिॽ याःप्‍मान्‍नु सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ ले़क्‌वा पेलिगे़न् तुवा चोगुॽरो॥ 27हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ सिक्‍लुङ्‌माओबा पाःन् के़निःबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽइन्‌ निःसुॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् नसानिबाहाॽरे़ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु पेलिगे़न् तुवा चोगुॽरो॥ 28निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मिःम्‍जि के़मे़प्‍पा, कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् उःत्तुसिबाहाॽरे़ लागि, खुने़ॽ के़रे़क् पाःन्‍हाॽ नुःबाए पोःङ्‌ल चोगुॽ के़लॽबान्‍नाङ्‌ आनिॽ कुसिङ् आनिःत्तुम्‍लो॥ 29निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाहाॽ उन्‍छेःन्‍छा कुसिङ्‌ निःत्तुसिआङ् आबुगे़न् कुस्‍साःन् कुइसिःक्‍के पोःङ्‌से़ सेगुसिरो॥ हे़क्‍केलॽरिक्‍के यरिक् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽहाॽओ खुने़ॽ तुम्‍बा पोःक्‍खे़रो॥ 30हे़क्‍क्‍याङ् आत्तिन्‍हाॽ तगिसा सेगुसि, खे़ङ्‌हाॽग उःत्तुसिआङ्‌लो॥ आत्तिन्‍हाॽ उःत्तुसिॽ, खे़ङ्‌हाॽग आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबाआङ्‌ चोगुसिॽरो॥ आत्तिन्‍हाॽ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा चोगुसिॽ, खे़ङ्‌हाॽग कुमिमिदिङ्‌ङिन्‍नाङ् पिरुसिॽरो॥ 31हे़क्‍केने़ फाॽग्र आनिॽ थे आबाःत्तुम्‍बाबे? निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् आनिॽ ले़प्‍माङ् वाॽने़ फाॽग्र आनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ हाःत्ताङ् पोःक्‍मा मे़सुक्‍ने़न्‍लो॥ 32निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबाङे आबुगे़न् कुस्‍साःन्‍ने मे़दाङ्‌घुन्, कर आनिॽ के़रे़क्‍ले़ लागि खुने़ॽ सिःमा पाङ्‌घु॥ खुने़ॽ ख्रिस्‍ते़न्‍ने आबिरे़ल्‍ले़ काक् पाःन्‍हाॽआङ् आक्‍खेलॽरिक् आनिॽ पिमा आन्‍छुक्‍ने़न्‍बे? 33निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेगुसिबाहाॽ हाःत्‍ले़ आप्‍तिक् कुःप्‍मा सुक्‍तुसिॽबे? हाःत्‍ले़आङ् मे़सुक्‍तुन्‍छिन्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा के़जोःक्‍पाङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नेरो॥ 34आनिॽ हाःत्‍ले़ पाःन् थिक्‍मा आसुक्‍पे? हाःत्‍ले़आङ् आन्‍छुक्‍ने़न्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ख्रिस्‍त ये़सुःन् स्‍ये़आङ् आल्‍ल खुने़ॽग सिःमे़न्‍लाम् कुहिङ्‌वे़त् पोःक्‍खे़, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुजुप्‍साङ्‌ले़प्‍माङ् युङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ लागि पेलिगे़न् तुवाआङ् चोगुर युङ्‌लो॥ 35हाःत्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ कुमिःम्‍जिलाम् से़म्‍मा आसुक्‍पे? ये़त्तुक्‍खे, इनोगे़न् तुक्‍खे, निङ्‌घुम्, साक्, चाङ्‌मा वाःप्‍मा होःप्‍मा, किप्‍मा के़घुःबा ये़म् इग्र सिःमे़ल्‍ले़ से़म्‍मा आसुक्‍पि? 36साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्,“खे़ने़ॽ नसाःन् चोःक्‍कासिगे़बाल्‍ले़ थिक्‌याःन्‍धक् मे़से़रिगे़ॽरो॥से़प्‍मा के़बोःङ्‌बा मे़ल्‍लुक् कुइसिःक् मनाहाॽरे़ मे़मे़त्तिगे़रो॥” 37कन् काक् पाःन्‍हाॽओ आनिॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍पा ख्रिस्‍तलाम्‍बा आनिॽ थङ् के़नाःम्‍बान्‍नुःल्‍ले़आङ्‌ यम्‍बा आबोःक्‍खे़आङ् आवाॽरो॥ 38थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिःम्‍जिलाम् आनिॽ थेःल्‍ले़आङ् से़म्‍मा आन्‍छुक्‍ने़न्‍लो के़लॽबान् निःसुङ्‌ सुरुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ सिःमे़न् नु हिङ्‌मे़ल्‍ले़, माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ नु फे़न्‍साम्‍हाॽरे़, कन् ये़म् नु ताये़म्‍बा पाःन्‍हाॽरे़, इग्र आत्तिन् मुक्‍साम्‍हाॽरे़आङ् से़म्‍मा आन्‍छुक्‍ने़न्‌, 39इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍किल्‍ले़ कुजङ्‌धाङ्‌बा नु कुसिगाङ्‌बा, इग्र काक् नावागे़न् चइःत्तोबा मुक्‍साम् थेःल्‍ले़आङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिःम्‍जिलाम् से़म्‍मा आन्‍छुक्‍ने़न्‌, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ दाङ्‌बा ख्रिस्‍त ये़सुलाम् लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़आङ् वाॽरो॥


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\