MATIUS 24

1Waktu Isa ninggalko Lamban Ibadah, jelma-jelma sai nutuk Ia ratong jama Ia rik nunjuk bangunan-bangunan Lamban Ibadah udi. 2Isa cawa jama tian, "Api keti ngeliak sunyinni ano? Pandai mak, mak ngedok sai batu pun jak bangunan-bangunan udi haga tinggal tesusun di rangni. Sunyinni haga dirubuhko." 3Kak raduni Isa mik di Bukit Zaitun, rik sedang Ia mejong, jelma-jelma sai nutuk Ia ratong untuk cawa jama Ia secara pribadi. "Keni pandai jama sekam kapan sunyinni ano haga tejadi," ani tian jama Ia. "Tanda-tanda api sai nunjukko ratong-Ni Bapak rik akher zaman?" 4Isa ngejawab, "Waspadado, dang sampai keti tetipu. 5Mani lamon ulun haga ratong makai gelar-Ku rik cawa, 'Nyakdo Raja Penyelamat!' Tian haga nipu lamon jelma. 6Keti haga ngedengi bunyi-bunyi pertempuran rik kabar-kabar peperangan, kidang dang rabai. Mani hal-hal ano haga tejadi, kidang ano mak retini bahwa radu waktuni kiamat. 7Sai bangsa haga beperang ngelawan bangsa sai bareh, rik sai negara haga nyerang negara sai bareh. Di dipa-dipa haga tejadi bahaya kebetohan rik kukuk. 8Sunyinni ano ampai permulaan gaoh, sebagai sakik sai dialami sai bebai pada waktu haga nganak. 9Kak raduni keti haga ditangkok rik diserahko untuk disiksa rik dibunuh. Sunyinni dunia haga nyuohko keti mani keti jelma sai nutuk Nyak. 10Pada waktu seno lamon jelma haga murtad, rik ngekhianati rik senyuohan peperda tian. 11Lamon nabi-nabi palsu haga muncul, rik nipu lamon jelma. 12Kejahatan haga betambah hibat sampai lamon jelma mak dapok lagi mengasihi. 13Kidang jelma sai betahan sampai akher, haga diselamatko. 14Rik Kabar Betik tentang injuk repa Allah memerintah haga dikabarko mik seluruh dunia, in sunyinni jelma ngedengini. Radu jak seno ampai ratong kiamat." 15"Keti haga ngeliak 'Kejahatan sai ngehancorko', injuk sai diucakko ulih Nabi Daniel, cecok di rang sai suci. (Catatan jama sai ngebaca: Perhatiko api retini!) 16Pada waktu seno, jelma sai wat di Yudea haga tegar mik pegunungan. 17Jelma sai wat di atas hatok lamban dang regah untuk ngakuk sai hal jak delom lamban. 18Jelma sai wat di kebun dang muloh untuk ngakuk jubahni. 19Hara ngerini rani-rani seno bagi bebai sai ngandung, rik bebai sai masih nyusui upini! 20Beduado in dang sampai keti haga tegar pada musim penglabung atau pada rani Sabat! 21Pada rani-rani sai ngeri ano haga wat kesusahan balak injuk sai makkung pernah tejadi radu jak permulaan dunia sampai saat inji, rik mak muneh haga tejadi lagi. 22Sekirani Allah mak ngegelukko waktuni; maka mak ngedok sai jelma pun sai selamat. Kidang mani umat-Ni, Allah ngegelukko masa ano. 23Pada waktu seno kik wat sai jelma cawa jama keti, 'Liak, Raja Penyelamat udi wat di dija!' atau 'Ia wat di dudi!' -- dang hak percaya jama jelma udi. 24Mani haga muncul penyelamat-penyelamat palsu rik nabi-nabi palsu. Tian haga ngeguaiko perbuatan-perbuatan sai luar biasa, rik keajaiban-keajaiban untuk nipu, kik mungkin, umat Allah juga. 25Jadi, ingokdo! Nyak radu ngeni pandai jama keti lebih mena semakkung hal seno tejadi. 26Kik ulun cawa jama niku, 'Liak, Ia wat di disan di padang gurun!' -- dang keti mik di disan. Atau kik tian cawa, 'Liak, Ia segok delom kamar di dija!' -- dang percaya. 27Mani ratongni Anak Manusia sebagai cahaya kilat memancar jak timur, rik besinar sampai mik barat. 28Di dipa wat bangkai, di dudi wat burung penganik bangkai." 29"Mak mesaka radu jak kesusahan masa ano, matarani haga jadi kelam, rik bulan mak lagi becahaya. Bintang-bintang haga gugor jak langit, rik jelma-jelma sai bekuasa di angkasa raya haga jadi kacau balau. 30Radu jak seno tanda Anak Manusia haga keliakan di langit. Pada waktu seno sunyinni bangsa di bumi haga miwang. Tian haga ngeliak Anak Manusia ratong di atas awan jama kuasa rik kemuliaan sai balak. 31Trumpet balak haga dibunyiko, rik Anak Manusia haga ngayun malaikat-malaikat-Ni ngumpulko umat-Ni jak ke epak penjuru bumi, jak uncuk langit sai sampai uncuk langit sai bareh." 32"Akukdo pelajaran jak batang ara. Kik ranting-rantingni hujau rik lembut, rik mulai betunas, keti pandai bahwa musim panas radu redik. 33Injuk reno juga kik keti ngeliak hal-hal ano tejadi, keti pandai bahwa waktuni radu redik nihan. 34Pandai mak! Hal-hal ano haga tejadi semakkung jelma-jelma sai hurik tano inji mati sunyinni. 35Langit rik bumi haga lebon, kidang cawa-Ku tetap selama-lamani." 36"Mak ngedok sai pandai kapan ranini rik jamni, malaikat-malaikat di surga mawat, Anak Allah pun mawat, angkah Bapa gaoh sai pandai. 37Kik Anak Manusia ratong kanah, keadaanni sebagai pada zaman Nuh tumbai. 38Waktu rani-rani semakkung banjer balak udi, jelma-jelma mengan nginum, rik kawin. Injuk reno terus-menerus sampai waktu rani Nuh kuruk mik delom kapal. 39Pada waktu banjer ano melanda tian unyinni, ampai tian sadar api sai sedang tejadi. Injuk reno juga keadaanni kanah kik Anak Manusia ratong. 40Pada waktu seno, rua jelma sedang beguai di kebun: Sai haga diusung, rik sai lagi ditinggalko. 41Rua bebai sedang ngegiling gandum: Sai haga diusung, rik sai lagi ditinggalko. 42Jadi, waspadado, mani keti mak pandai kapan Tuhanmu haga ratong. 43Ingokdo inji! Seandaini tuan rumah pandai jam pira di bingi maling haga ratong, ia mak haga pedom, in maling mak kuruk mik delom lambanni. 44Ulihni seno, keti juga haga besiap-siap. Mani Anak Manusia haga ratong pada saat sai mak keti sangko-sangko." 45Cawa Isa luot, "Kik injuk reno, jelma sai ngelayani sai sepa sai setia rik bijaksana? Iado sai diangkat ulih tuanni jadi kepala atas jelma-jelma sai ngelayani bareh, in ia ngeni tian mengan pada waktuni. 46Hara bahagiani jelma sai ngelayani udi kik tuanni muloh, rik ngehalu ia sedang ngelakuko tugasni. 47Percayado, tuan udi haga mempercayako sunyinni hartani jama jelma sai ngelayani udi. 48Kidang kik jelma sai ngelayani udi jahat, ia haga cawa delom hatini, 49'Tuanku masih saka ampai muloh,' raduni ia mulai mukul jelma-jelma sai ngelayani sai bareh, rik mengan nginum jama ulun-ulun pemabuk. 50Kak raduni tuanni haga muloh pada rani rik jam sai mak disangko-sangko. 51Maka jelma sai ngelayani udi haga dihajar habis-habisan ulih tuanni, rik ditokko mik rang jelma-jelma munafik. Tian haga miwang rik menderita di disan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\