MATTHIEU 1

1Semɗe sôwâ məni Zezu Kris vra' wə zu tlor nday kuni ni na: Mum nə vay David məni vay Abraham. 2Abraham vra' Isak, Isak vra' Yakub, Yakub vra' Yudas kə daw ya umu. 3Yudas vra' Fares kə Zara, (ya nday ɗe kə Tamar). Fares vra' Esrom, Esrom vra' Aram. 4Aram vra' Aminadab, Aminadab vra' Nason, Nason vra' Salmoŋ. 5Salmoŋ vra' Boz, (ya um ɗe kə Rahab). Bowaz vra' Obed, (ya um ɗe kə Rut). Obed vra' Jese. 6Jese vra' jwə David. David vra' Salomoŋ, (ya um ke ma Uriya). 7Salomoŋ vra' Robowam, Robowam vra' Abiya, Abiya vra' Asaf. 8Asaf vra' Zozafat, Zozafat vra' Yoram, Yoram vra' Ozias. 9Ozias vra' Yotam, Yotam vra' Akaz, Akaz vra' Ezekiyas. 10Ezekiyas vra' Manase, Manase vra' Amon, Amon vra' Zozias. 11Zozias vra' Zekoniyas kə daw ya um, kəri məni sôwâ məsin ra' sôwâ Israyel ta nya Babiloŋ kə ndaya. 12Kəki məni sôwâ məsin ra' sôwâ Israyel ta nya Babiloŋ kə nday, Zekoniyas vra' Salatiyel, Salatiyel vra' Zorobabel. 13Zorobabel vra' Abiyud, Abiyud vra' Eliyakim, Eliyakim vra' Azor. 14Azor vra' Sadok, Sadok vra' Akim, Akim vra' Eliyud. 15Eliyud vra' Eleyazar, Eleyazar vra' Matan, Matan vra' Yakub, 16Yakub vra' Zozef, nji Mari məti vra' Zezu mə ɗe kə Kris. 17Zu tlor nday kə buwa kə buwa daka Abraham hâ David gi guɓ wa fəɗi'i. Daka David hâ day ri məni sôwâ məsin ra' sôwâ Israyel ta nya Babiloŋ kə nday gi guɓ wa fəɗi' ta', ɓay daka ri məni sôwâ məsin ra' sôwâ Israyel ta nya Babiloŋ kə nday hâ day ri vra' Kris gi guɓ wa fəɗi' ta'a. 18Dan vra' Zezu Kris nə kə vari ndə ni na'a: Ya um, Mari, nja Zozef, ama cop ka handay cu cin nji məto', ta ɗum ur kə gbəgboŋ Simbeɗ mə Kəleŋe. 19Nja sə, Zozef, nə swə mə njeŋe. Mum cu wa' i dan rum nə do mi. Zə rum, mum wa' kədan mum sə ar 'yeŋe. 20Kəri məni mum wə ɗik dan rum ɗik ɓo, vay sin Bârî mə wafray mbə hay' rum kə məsini. Mum la' ne numu: «Zozef, vay David, a ne wəlok dan tle Mari cin ndə ma wû mi, zə ta ɗum ur kə Simbeɗ mə Kəleŋe. 21Ta də vra' vay mə nji. A ne semɗe Zezu ne num, zə mum wə də siɗ sôwâ um du kwa bro' ndaya.» 22Kwa rum daŋ' gi ndəna' kədan nyen mbi dan məni Bârî in kə vun bə ka' dana: 23«Way də ɗum ur, ɓay ta də vra' vay mə nji. Sôwâ də um ɗe kə Emanuyel.» Sem rum wa' dan ini: «Ifray kəta' kə mba». 24Kəri məni Zozef dla' sen, mum gi ce' ndə məni vay sin Bârî mə wafray in ne numu. Mum tle ma rum cini. 25Ama mum cu bar kə sə mi, hâ ta vra' vay mə nji. Zozef ne semɗe ne Zezu ne numu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\