MATIƎ 2

1Bɛtɩlɛhɛm Jude dɩɩra wɩ kɔɔ kɔ̃ Jeju, dɩ dabɔɔlera Ɛrɔɔdɩ kɔɔ do fãgadaar. Dɩ hɩnɛ, tɩɩ kpɛsɛsɔɔkɛ jɛnɩ thɩ̃ɛ ƴepələ̃berə kɔɔ ther kɩrrɔ a pɔ dã Jerujalɛm, 2dɩ wa-n bule ayɩ: Juifisɔɔ fãgadaarɩkɛ wɩ kɔnɩ, kana a ha? Gɩdonɩ ɔɔ ƴepələ̃bi sɩ kɔɔ yɩ kɩrrɔ a ɩ̃ sɩ fʋɔrʋʋ. 3Ɔbɔɔkɛ Ɛrɔɔdɩ fãgadaar nɩɛnɩ gele, ɔɔ kpɩɛr nyanyaanɛ na wɩrɛ fɛʋʋkɛ hanaanɩ kha le Jerujalɛm. 4Dɩ a kpar bonɩ jidaar kɔ̃tɩna fɛʋ nakha tɩbɩlaa jɔfʋ dɩɩrdaarsɔ, a bule wi ka teananɩ wɩ kɔna Kirisitira. 5Dɩ wɩ sʋʋraa: Bɛtɩlɛhɛm Jude dɩɩra gɩ, gɩdonɩ gɛr dɔ gɩrɛ Thãgbaa bobon kɔɔ kherenɩ, gɩ sor ayɩ: 6“Fɛr Bɛtɩlɛhɛmɩkɛ dɔnɩ Juda dɩɩ, sobɔr gɩ, fa do dɩɩkɛ 'lunoni a jɔ Juda dɩ kɔ̃tɩ̃sɔa'. Gɩdonɩ afɩ pa kɔ̃tɩnɩkɛ na thɔɔnɩ mɛr Thãgbaa tookɛ dɔnɩ Ɩjɩrayɛldara na the.” 7Le Ɛrɔɔdɩ wolõ a we tɩɩ kpɛsɛsɔ, a jɩɩ bule wi a jɩɩ jɩ bɔɔbɔɔ bɔɔkɛ ƴepələ̃bireelera phanɩ. 8Agɩpɩ dɩ thɔ̃ wɩ Bɛtɩlɛhɛm dɩɩra ayɩ: Nɩ jala a jɩɛ 'lo bɩsaanɩdaalera; ado nɩ yɩɩ, nɩ dɔ ɩ̃ nɩɛ ɩ̃ jal dakha mer ɩ̃ fʋɔrʋʋ. 9Ɔbɔɔkɛ wɩ nɩɛnɩ gelela fãgadaarɩle so warnɩ pɩ, wɩ jaal. Dɩ hɩnɛ, ƴepələ̃bireekɛ wɩ kɔɔ yɩnɩ kɩrrɔ, ɔr kʋlɛ wɩ ƴɩɛ a jal phaphapha a dã ka bɩsaanna hanɩ a jɩɩl ƴũ. 10Ɔbɔɔkɛ wɩ yɩnɩ ƴepələ̃bireele, da kɔ̃tɩ̃ɩ kɔɔ fʋ wɛr na sobɔr. 11Dɩ wɩ pɔ dã a lõ cʋɔrɔɔlera a yɩ bɩsã buurə nakha ɔɔ nɩ Marɩ, dɩ wɩ gburõkure a fʋɔrʋʋ, sɩ agɩpɩ, wɩ thʋbɩrɛ thɩ̃ɛɛkɛ wɩ pɔnanɩ a haa khaardaa, dɛ gɩ na thɩ̃ɛɛkɛ n hʋnanɩ daʋ, nakha thɩ̃ɛɛkɛ hɔnɩ latɩkolo ni caar. 12Sɩ Thãgba kɔɔ mɩɩna wɛr dəəlela wa-n bir jal Ɛrɔɔdɩɩ pa bã, dɩ wɩ bire gba hʋ kpɩɩ a kɔ̃ awɩ dʋɔ. 13Ɔbɔɔkɛ tɩɩ kpɛsɛsɔ kɔnɩ pɩ, hɩnɛ Kɔ̃tɩnɩ thɔ̃thɔ̃daar thu bɩɛl pɔr Jojɛfɩra dəəlela a sʋʋraa ayɩ: Ɩrɛ, gba biikɛra na ɔɔ nɩ, a fuo jala Ejipiti, a tɔɔ le gɩ dana bɔɔkɛ ma so farnɩ fɩ kɛr fɩ ɩ̃, gɩdonɩ Ɛrɔɔdɩ n ƴaalɛ a kʋ biikɛra. 14Dɩ Jojɛfɩ ɩɩr dɩtɩnɔna, a gba biile na ɔɔ nɩ a jal Ejipiti. 15Dɩ le a too phaphapha Ɛrɔɔdɩ khinə, dɩ mɛ̃ gɩrɛɛkɛ Kɔ̃tɩn kɔɔ gbanɩ ɔɔ bobonɩ nɔ a mɩɩna dã otirə, gɩ sor: “Mɛr Kɔ̃tɩn kɔɔ wɛ ɩ̃ Bikuun dɩ the Ejipiti.” 16Ɔbɔɔkɛ Ɛrɔɔdɩ yɩnɩ mɔ̃ kpɛsɛsɔɔle fɩɩlʋʋnɩ, nĩkhii fʋʋrɛ dɩɩ pho ka, dɩ hɩɩnɔ bɔɔkɛ tɩɩ kpɛsɛsɔ kɔɔ mɩɛnɩ, sa thɔ̃ Bɛtɩlɛhɛm dɩ bɩnɔ na Bɛtɩlɛhɛm dɩ khuirə fɛʋ, a kʋʋr bɩsã kuuminə fɛʋ phaphapha a jalna dana yɛna yenyɔdara. 17Dɩ mɛ̃ gɩrɛ Thãgbaa bobon Jeremɩ kɔɔ mɩɩnɩ dã a ha oti, gɩ sor: 18“Hulẽbe kɔɔ ther Rama, khɩsa na benɩɛ jɔɔ. Rasɛl gɩ da-n bɩ ɔɔ bɩsãsɔra. A bor ayɩ, ɩna faa haara', gɩdonɩ wa hale bã.” 19Ɔbɔɔkɛ Ɛrɔɔdɩ khini pɩ, hɩnɛ Kɔ̃tɩnɩ thɔ̃thɔ̃daar thu bɩɛl bire pɔ Jojɛfɩra Ejipiti, a sʋʋraa dəəlela ayɩ: 20Ɩrɛ, gba biikɛra na ɔɔ nɩ a kɛra birə Ɩjɩrayɛl dɩɩra, gɩdonɩ wɩrɛ n kɔɔ ƴaalɛnɩ bɩsã buukɛraa yʋ wɩ khiire. 21Dɩ Jojɛfɩ ɩɩr a gba bɩsã buurə na ɔɔ nɩ a kɛr bir Ɩjɩrayɛl dɩɩra. 22Sɩ ɔbɔɔkɛ a kɔɔ nɩɛnɩ dɩ wɩ yɩ Arkɛlayʋsɩ kɔɔ gbaan ɔɔ thɩ Ɛrɔɔdɩɩ too pa a do fãgadaar Jude dɩɩra, maar fʋʋrɛ, aa 'la na lõ la', sɩ Thãgba kɔɔ mɩɩnaanɛ dəəlela, dɩ kɛr jal lõ Galile khʋra, 23a pɔ too dɩ bɩɛllaakɛ wɩ-n wenɩ Najarɛtɩ mɛ̃ gɩrɛ Thãgbaa bobona kɔɔ mɩɩnɩ na dã oti, gɩ sor: “Wa-n wɩɩrɛ Najarɛtɩdaar.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\