ABAKOLIITI YITAANGIRA 11

1Mumbonereho, koti lweese mbonera hu Kristo. 2Mbasiima muno olwohuba munjichulisaanga mubuli siindu, handi mwadiira mwomiisa enjekesa yoosi koti lundabadiisa. 3Nae ndaha mumanye muti Kristo niye omutwe kwabuli musaacha, nae omusaacha niye omutwe kw'omuhasi wae, handi Nasae niye omutwe kwa Kristo. 4Mani omusaacha yeesi oba niyekongooya Nasae oba nayaala emboosi ya Nasae nabwiihire omutwe kwae aaba aswaasa Kristo. 5Nae omuhasi yeesi niyekongooya Nasae oba nayaala emboosi ya Nasae natabwiihire omutwe kwae, aaba aswaasa omusaacha wae--siri nasilala naaba nabekere omutwe kwae. 6Olwohuba omuhasi natebwiiha omutwe, mani ahoyere ohubekaho efwiiri lyae; nae nisiba nisiswaasa omuhasi ohuhendeesaho oba ohubekaho efwiiri, lehe yebwiihe omutwe. 7Olwohuba omusaacha sahoyeere ohubwiiha omutwe kwae, olwohuba niye esifwaanani handi oluyaali lwa Nasae; nae omuhasi niye oluyaali lw'omusaacha. 8(Olwohuba omusaacha siyaholwa ohutula mu muhasi, nae omuhasi niye owatula mu musaacha. 9Handi kata omusaacha haba siyaloongerwa omuhasi, nae omuhasi niye owalongerwa omusaacha.) 10Esyo nisyo esikera omuhasi yahoyeera ohuba nende esitaambaya hu mutwe kwae, hulwa bamalaika. 11(Kata biri bityo, nae mu Mwaami, omuhasi sabaao ataali omusaacha, oba omusaacha yabaawo ataali omuhasi; 12olwohuba koti lu muhasi yaholwa ohutula mu musaacha, nilwo lusiri bulaanu, omusaacha yebulwa nende omuhasi. Nae ebiindu byoosi bitula ewa Nasae.) 13Mweheengereo abeene; mani sihoyerwa omuhasi ohwekongooya Nasae natabwiihire omutwe? 14Obulamu bwabuli ludaalo, haba sibubeekesa buti omusaacha ohuba nende efwiiri leeyi bimuswaasa? 15Nae omuhasi naaba nende efwiiri leeyi, sisibeekesa siti eyo niyo esuunga yae? Olwohuba efwiiri lyae lyamubeereswa libe elyohwebwiiha. 16Nae omuundu yeesi naaba nasiyingana, amanye ati efwe hubula oba abafukiiriri ba Nasae boosi hubula engeri yindi yoosi. 17Nae mu njekesa yilondaho yino, haba simbasiima, olwohuba buli lu mwebuusa alala, bimuhola haba sibilayi ohutusaho bibi byereere. 18Esitangirira elalira, buli lumwebuusa alala koti abafukiiriri, mbulira endi aliwo ohwekabulamo abeene-na-beene; handi syesi haba sisifukiiririra elalira, 19olwohuba ohukabuhana-kabuhanamo huhoyeere ohubaao, hubadyeeri mweng'we banyale ohumanyihana. 20Nimwebusaanga alala koti abafukiiriri, Esyengoloobe sy'Omwaami haba sinisyo simulichaanga. 21Olwohuba mu hulya huno, omuundu mulala yemeeda ohulya busa ebyohulya byae, nae owundi alumwa enjala handi owundi nae ameera. 22Esyo siina syeene! Haba simuli nende enyumba cheeng'we chimunyala ohuliiramo handi nende ohung'weramo? Oba muli ohulekeresaanga abafukiiriri ba Nasae, handi mwaswaasa abo abataali nabyo? Mbalomalomeho endye? Mbasiime mu siholwa sino syosi? Bbe, haba siinjia ohubasiima. 23Olwohuba Omwaami niye owambeeresa esyo sindabadiisa, mbwe Omwaami Yesu mu siro siyaliirwamo olukwe, yabukula omugaati, 24mani niyali naamalire ohwebasa Nasae, yaakudonyadonya, mani yaboola ati, “Kuno nikwo omubiri kwaange okuli hu lweng'we. Muholeenge sino ohunjichulisa.” 25Mu ngeri nasilala eyo, nibamalire esyengoloobe, yabukula esikoombe syosi naboola ati, “Esikoombe sino nisyo elakano yaaha mu mabaanga kange. Buli lumunasing'wechaanga, musing'wecheenge, ohunjichulisa.” 26Olwohuba buli lumunalicheenge hu omugaati kuno, handi buli lumunang'wecheenge hu sikoombe sino, munalangiriraanga ohufwa hw'Omwaami ohwoola lwaalikobolera. 27Mani sakira, oyo yeesi, onalicheenge omugaati kuno, oba onang'wecheenge esikoombe sy'Omwaami sino mu ngeri yitahoyeere, omusango kunamuhireenge olwohunyaasa omubiri nende amabaanga k'Omwaami. 28Lehe omuundu yeheberenge omweene, mani hwaamale alye hu omugaati kuno handi ang'wa hu sikoombe sino. 29Olwohuba omuundu yeesi olya handi yaang'wa nataamanyire omubiri kw'Omwaami, aaba yehengeere omweene omusango. 30Esyo nisyo esikera abangi hweeng'we bali abakata handi mwalwaala, handi abandi bafwa. 31Nae nihweheengera abeene omusango mubwadyeri, haba sihwahahengeerwe omusango. 32Nae Omwaami natuheengera omusango, aaba atusandia natukolola huhuhaye ohuheengerwa omusango kutuhire alala nende esyaalo. 33Mani sakira basyaange, nimwiicha ohwebuusa alala ohulya, mulindaneenge. 34Omuundu yeesi naalumwa enjala, leheenge alya engo, ataali awo, munebuusaanga alala ohuheengerwa omusango. Ebidiira hu biindu bidong'ereyo, njia ohubakerakira niinjichire.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\