ABAKOLIITI YITAANGIRA 16

1Bulaanu ebidiira hubisoloserwa aboolerefu: koti lundaboolera abafukiiriri bali mu Galatia, nilwo lu mwesi muhoyeere ohuhola. 2Hu ludaalo lutaangira mu juma, buli mulala hweeng'we ahoyeere ohukabulaanga esiindu endulo, mani asibiiha, koti omweene lwaba nanyaliirwe, hubulaanu yihaye ohubaao ohusolosa nimba nimalire ohwiicha eyo. 3Mani nindahoole, ndahatume abo bamusiima nende ebbarwa ohukinga ebiyaanwa byeeng'we babiyire e Yerusaalemu. 4Nisiicha syabonehana ohuba esy'amakesi endi syesi njiireho, baba bacha ohuchia naange. 5Njia ohubakeniya nimalire ohuhalakania Makedonia, olwohuba suubira ohuhalakania mu Makedonia, 6mani awundi njihaleho nang'we oba awundi maleho etoocho yoosi, hu munyale ohuhoonya nyanguyeho mu lukeendo lwaange, yoosi yimba njia ohuchichaanga. 7Olwohuba siindi hudaha ohubabonaho busa mabita; Suubira ohubaaho nang'we hulw'esiha sileeyi hooho, Omwaami naakanya. 8Nae njia ohwihala mu Efeeso ohwoola hu Petekoote, 9olwohuba omulyaango mutabaafu kumalire ohunjikulirwao ohuhola omulimo kw'amaani, handi yiriyo abanyingania abaangi. 10Timoteo niyeecha, mubonaanga muti mu muliinda bulai, olwohuba ali ohuhola omulimo kw'Omwaami koti lundi. 11Mani mulehe omuundu yeesi atamulekeresa daawe. Mumwanguyangaho mu lukeendo lwae mu muleembe, hwaanyale ohukobola eno yindi; olwohuba ndi ohumuliinda yeecha nende abafukiiriri basye. 12Nae hulw'omusyaani weefwe Apolo, mwekweedere muno endi abakeniyeho nende basyeefwe bandi, nae haba omweene haba saabeere nadahaho ohwiicha eyo bulaanu kata budiidi. Achia ohwiicha naanaba nanyoolere esiha. 13Mube ameeso, mweeme mwomiire mu fukiirira yeng'we, mube abalulu, mube ab'amaani. 14Mulehe ebyo byoosi bimuba nimuhola biholebweenge mu hudaha. 15Bulaanu, basyaange, mumanyire muti edaala lya Sitefaano nilyo elyali elyataangira ohuchuuha mu Akaia, mani lyewaayo muno ohuhalaabanira aboolerefu; 16Mbekweeda mwiise oluyaali mu bandu bafwaana batyo, handi buli muhalaabani nende omuhosi wasyeng'we. 17Sangaliire ohwiicha hwa Sitefaano nende Foritunaata nende Akayiaka, olwohuba bacha ohwichusa ohutabaao hweeng'we. 18olwohuba bajong'olosa omwooyo kwa handi nende okweeng'we. Mwichulisaanga abandu bafwaana batyo. 19Abafukiiriri bali mu Asiiya baabatumira amaheeso. Akwiila nende Purisiila, alala nende abafukiiriri bali mu madaala kaabwe, baabatumira amaheeso k'ohumwooyo bweene mu Mwaami. 20Basyeefwe boosi baabatumira amaheeso. Heesanie nende ohukwiichana mu birifu hwolerefu. 21Ese, Paulo, nyandiika ohuheesa huno nende omuhono kwaange kweene. 22Nikali mbwe omuundu yeesi haba saali nende ohudaha Omwaami, ahoyere oholimirwe. Omwaami weefwe yicha! 23Esisa sy'Omwaami Yesu sibe nang'we. 24Ohudaha hwange hube nang'we mweesi mu Kristo Yesu. Amiina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\