ABAKOLIITI YITAANGIRA 2

1Ese koti lundeecha yimuli, engwe baana beefwe, haba sindeecha nimbayaalira obujulisi bw'esyaama bwa Nasae mu mboosi ch'esilyoolyo busa oba echolukesi-kesi daawe. 2Olwohuba nindali nindamenya nang'we ndateemaho nende amaani mahoongo muno obutafwaana koti owamanyaho esiindu siindi syoosi ohutusaho Yesu Kristo yeng'ene, handi oyo owahomererwa. 3Mani ndeecha ndaabamenyamo nimbonehana koti oli omukata muno handi omuti muno handi oteengereha busa; 4mani enomanoma yange alala nende amayaalo kange haba sibyalichiingi mu mboosi hoongo muno echolukesi-kesi daawe, nae chalichiingi mu biholwa bya Mwooyo nende amaani byong'ene, 5hu bulaanu efukiirira yeeng'we yinyale ohutediira hu makesi k'abandu busa nae yeeme mu maani ka Nasae yeng'ene. 6Nae kata katyo, nihuba nihuli mu bandu baangafu, huteemaho muno ohubataamo amakesi kosi, abyahaba mbwe haba sikaba makesi akaba akoluse luno koti lulufwaana, oba koti ak'abemeresi b'oluse luno kali, abacha busa ohuwaao. 7Nae efwe hubataamo esyaama handi amakesi keekisa aka Nasae, ka Nasae mweene yataawo kata endaalo choosi nichitabaao hulw'oluyaali lweefwe. 8Abulao kata mulala hu beemeresi b'oluse luno owamanyaho esiindu sino kata nabudiidi; olwohuba nikali mbwe bali nibamanya batyo, haba sibaba nibanyala ohuhomerera Omwaami w'oluyaali. 9Nae koti busa lusyandiikwa siti, “Esyo si moni yoosi yitanyala ohubona, kata nende ohutwi hwoosi ohuwulira, kata busa nende omwooyo kw'omuundu yeesi ohwikuta, nisyo esyeene esyo si Nasae yatekehera abo abamudaha,” 10Nae efwe Nasae mweene yamala ohutubwihulirao ohubitira mu Mwooyo. Olwohuba Mwooyo oyo alondoola buli siindu, kata ohwolera elalira hu lwaalo lwa Nasae mweene. 11Olwohuba siri mbwe ni muundu siina oyo onyala ohumanya ebibaaso by'omuundu ohutusaho omwooyo kw'omuundu oyo okuba nikumulimo? Sakira kata katyo siri mbwe abulao omuundu yeesi onyala ohumanya ebibaaso bya Nasae ohutusaho Mwooyo oyo owa Nasae mweene. 12Bulaanu, efwe haba sihwaberesebwa omwooyo kw'esyaalo sino, nae Mwooyo oyo otula mu Nasae, hu hweemeo hunyale ohumanya ebiyaanwa bi Nasae aba niyanyala ohutubeeresa. 13Mani fwesi hukaba omweene oyo nihwehoonyera emboosi chiteekeswaanga nende amakesi k'abandu busa nae echeekeswaanga nende Mwooyo, natuumbulaanga obwadyeeri bw'omwooyo eyiri abo ababa nibali nende Mwooyo oyo. 14Omuundu otaalimo eby'omwooyo haba saanyala ohunyoola ebiyaanwa bya Mwooyo wa Nasae daawe, olwohuba ebyo biba sibiri nende amahulundu yaali, handi saaba nanyala ohubimanya olwohuba ebyeene ebyo bilondoolwaanga nende omwooyo kwong'ene. 15Omuundu olimo omwooyo, aba nende amakesi kakabuhania ebiindu byoosi, nae omweene haba saanyala hukerakirwa nende omuundu wundi yeesi. 16“Olwohuba ni naanu mweene owanyala ohumanya ebibaaso by'Omwaami hwaanyale ohumukerakira?” Nae efwe huli nende ebibaaso bya Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\