ABATESALONIKA YITAANGIRA 3

1Mani mu humaliirisa, sihwanyala ohwemeeda ohwesimiirisa, sakira hwaheengao ohwemeeda ohumenya fweeng'ene mu Ateeni. 2Nae hwabatumira Timoteo, owasyeefwe yihuhalaabanira Nasae alala nae ohuyaala Emboosi Ndai yidiira hu Kristo. Humutuma yimuli ohubomiisa alala nende ohubahoonya mu fukiirira yeng'we, 3hu mani omuundu yeesi hweeng'we ahaye ohukobola enyuma hulwohusaandisibwa huno. Eng'we mumanyire muti ohusaanda huno niyo engeri ndala yi Nasae yatutekehera ohubitamo. 4Olwohuba nihwali nihusisiiri nang'we, hwababoolera ebiha nibisisiiri huti hucha ohusaanda; handi lu mumanyire bulai bweene muti sino nisyo esiholehaane busa. 5Mani sakira siinyalire ohwesimiirisa handi, sakira ndumire Timoteo ohwiicha ohumanya ebidiira hu fukiirira yeng'we. Ndali nitiire endi awundi Sitaani omuhemi yamala ohubahema, mani omulimo kweefwe okwo bulaanu nikwafwa ebihaya. 6Nae Timoteo yamala ohukobola natula yimuli niyeecha yihuli, handi yatuleetera emboosi ndayi yidiira hu fukiirira yeng'we nende ohudaha hweeng'we. Yatuboolera koti mutwichulisaanga buli ludaalo handi koti lumwekoomba muno ohutubona koti lu fwesi hwekoomba ohubabona. 7Mani sakira basyaange, mu bidinyu byeefwe byoosi nende muhusaandisibwa, hwanyoola amaani nihwawulira ebidiira hu fukiirira yeng'we. 8Olwohuba bulaanu hunaba abalamu nimudoong'a nimwomiirire mu Mwaami. 9Bulaanu hunyala ohwebasa Nasae weefwe hulweng'we. Humwebasa hulw'esangaalo lihuli nalyo mu moni wae hulweng'we. 10Esideete nende esiro, humwekongooya nende emyooyo cheefwe choosi huti, atufukiirire abeene mani hubabeerese ebidahibwa mu fukiirira yeng'we. 11Bulaanu lehe Nasae weefwe, handi Seefwe mweene, nende Omwaami weefwe Yesu batutekehere engira y'ohwiicha yimuli! 12Lehe Omwaami ahole ohudahana hweeng'we abeene, alala nende ohudaha abandu boosi, hwemeede ohuhula mani hwehole ohuhoongo muno koti ohudaha huhubadahiramo fwesi. 13Mu ngira yino nilwo lwacha ohubameedamo amaani, mani mube ababulaho esibi syoosi, handi aboolerefu mu moni wa Nasae weefwe handi Seefwe, hu ludaalo lu Mwaami weefwe Yesu yahakobolereho alala nende aboolerefu bae boosi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\