ABATESALONIKA YITAANGIRA 4

1Muhumaliirisa, basyeefwe, mwamala ohutuboneraho engeri yi bulamu bu huhoyeere ohuba nabwo huhusangaase Nasae. Buno nibwo obulamu bu mulimo. Mani bulaanu hubasaba handi hubekweeda mu liita ly'Omwaami Yesu huti, mwemeede busa ohuhola mutyo. 2Olwohuba mumanyire enjekesa yihwababeeresa ohubitira mu maani k'Omwaami Yesu. 3Nasae abadahisa mube aboolerefu, handi mubulireho elalira esibi syoosi esy'obucheke. 4Buli musaacha yeesi hweeng'we ahoyeere ohumanya engeri y'ohumenya nende omuhasi wae mu bwolerefu nende mu luyaali, 5ataali obwekoombi bwohuhola ebyesoni, koti abandu bataali nende efukiirira, abatamanyire Nasae. 6Mani hu sifune sino abulewo omuundu yeesi ohola owaasye esibi, oba ohwehoonyera ehabi yae ohuhola esibi. Olwohuba hwamala ohubaboolera hutyo hale nihubeekesa koti lumuhoyeere ohweliinda, huti Nasae achia ohusaandya abandu bahola ebibi bifwaana bityo. 7Olwohuba Nasae siyatulaanga ohumenya mu bulamu bw'obucheke, nae ohumenya mu bulamu bwolerefu. 8Mani sakira omuundu ohaya enjekesa yino haba saaba nahayire emboosi ch'omuundu nae aaba ahayire emboosi cha Nasae mweene owababeeresa Mwooyo Mwolerefu wae. 9Sisihoyera mbandiikire ebidiira hu hudahana nende abafukiiriri basyeeng'we humuhoyeere ohuba nahwo. Olwohuba eng'we abeene Nasae yamala ohubeekesa koti lumuhoyeere ohudahana. 10Handi mubwadyeri bweene, eng'we mweekesa koti lu mudaha abafukiiriri bali mu Makedonia boosi. Nae basyeefwe, hubekweeda huti mwemeede busa ohuholaanga mutyo. 11Mube nende esichiiririrwa esy'ohumenya obulamu bulai, nimufwa hu mirimo cheeng'we chong'ene koti luhwabeekesa ohutula hale. 12Awo nilwo lu mucha ohuba nende obulamu buhoyera mani mwisibwemo oluyaali nende abo abasisiiri erwaanyi w'efukiirira humunyale ohutaba nende esiindu syoosi simwekoomba. 13Basyeefwe, hudaha mumanye obwadyeeri budiira hu bafu, mani muhaye ohwewunamira koti abandu babula esuubi. 14Olwohuba koti luhufukiirira huti Yesu yafwa handi yaasyuuha, nilwo busa luhufukiirira huti, Nasae achia ohukobosera alala Yesu nende abo abafwa nibamufukiiriramo. 15Huli ohubeekesa enjekesa ya Nasae yeene huti: efwe abacha ohuba nihusisiiri abalamu ohwoola hu ludaalo lu Mwaami achia ohukoboleraho, haba sihwahataangiriremo abo abamala ohufwa. 16Achia obubao ekono lyubba omulaanga, ekono lya malaika muhuluundu, ekono ly'olwiika lwa Nasae, mani Omwaami mweene achia ohwiiha aasi natula Mukulu. Mani abafwa nibafukiirira mu Kristo nibo abacha ohutangira ohusyuuha; 17Mani efwe abahabe nihusisiiri abalamu esiha esyo, bacha ohutubuusira alala nabo mu maleesi, ohuchia ohubukaanira Omwaami mu bbaanga. Mani hucha ohuba nende Omwaami endaalo choosi. 18Mani mulemesanienge emyooyo nende emboosi chino.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\