TIMOTEO YITAANGIRA 3

1Enomanoma yino yadyeeri: Omuundu yeesi nadaha ohuba omwemeresi w'abafukiiriri, aaba adaha omulimo kw'oluyaali. 2Omwemeresi ahoyeere ohuba omuundu otaaliho esibi syoosi; ahoyeere ohuba omusaacha w'omuhasi mulala, otaali ow'etima, omwegenderesa, owoluyaali, osangaalira abakeni, handi ahoyeere ohuba omweekesa mulai. 3Ahoyera ohuba otaali omumeesi, handi otaali omwaalaba, nae ahoyeere ohuba omuloonga, otaali omusoolani, handi otaali omwekoombi w'eseende. 4Ahoyeere ohuba omuundu onyala ohuliinda edaala lyae bulai, oweekesa abana bae ohuba abaloonga handi ababeeresa abandu oluyaali mu ngira choosi. 5Olwohuba omuundu otaamanyire ohuliinda edaala lyae, anyala atye ohuliinda abafukiiriri ba Nasae? 6Omwemeresi sahoyeere ohuba omuundu wahachaaka busa ohuba omufukiiri, olwohuba anyala ohwehudumbasa niyefumia mani yahengerwa omusango nasilala koti okwahengerwa Sitaani. 7Ahoyeere ohuba omuundu yi bandu bataali abafukiiriri bosi beesamo oluyaali, ataali awo anyala ohubaaho sibamufunaania mani yaakwa mu muteego kwa Sitaani. 8Abahalaabani b'abafukiiriri bosi bahoyeere ohuba abandu b'esaambo ndayi handi abalomaloma obwadyeeri, abataali abang'wi muno, handi abataali nende omuluulu kw'efuni. 9Bahoyeere ohwomiirira hu fukiirira yadyeeri yibekeswa nibali nende ebibaaso bilai. 10Handi bahoyeere ohukesebwaho mberi; mani nibamalire ohweyekesa bati babulaho esifune syoosi, lehe bafukiirirwe ohuba abahalaabani b'abafukiiriri. 11Abahasi baabwe bosi bahoyeere ohuba abandu b'esaambo ndayi, abataali abamoonyi, nae abaloonga handi ab'esikwa mu biindu byoosi. 12Omuhalaabani w'abafukiiriri ahoyeere ohuba omusaacha w'omuhasi mulala yeng'ene handi nga anyala ohuliinda bulai abana bae nende ohuliinda bulai edaala lyae lyoosi. 13Olwohuba oyo onyala ohuhola bulai omulimo kw'ohuhalaabanira abafukiiriri yeefunira eliita layi mu bandu handi aba nende obwomiifu bungi mu fukiirira eyiri mu Kristo Yesu. 14Ese omweene suubira ohwiicha eyo bwaangu, nae niwichuhana ndahiinda, 15mbandiikira ebbarwa yino nimbeekesa engeri yimuhoyeere ohwebisamo nimuli mu nyumba ya Nasae, abo nibo abafukiiriri ba Nasae mulamu, omusiiro handi yi bwadyeeri bwoosi bweemaho. 16Ataali ohukana-kana hwoosi, esyaama sy'ediini yeefwe sihuluundu muno esiboola siti: Nasae yeyekesa koti omuundu mweene, yomiisibwa nende Mwooyo Mwolerefu, handi malaika bamubona, yayaalibwa mu byaalo, yafukiirirwamo mu syaalo, yayiribwa Mukulu nende oluyaali.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\