TIMOTEO YITAANGIRA 6

1Lehe abo boosi abali mu bunyide, babukule abaami baabwe koti abahoyeere ohwiiswamo oluyaali lwoosi, hu liita lya Nasae nende enjekesa yeefwe yino bihaye ohuchalaasibwa. 2Abo abali nende abaami baabwe bafukiiriri, batahaya ohuba abalekeresi nibeema hu huba abafukiiriri bosi. Mu sifwo sy'ohuba batyo, nibo abahoyeere ohuba nibo abahalaabana bulai ohuhira boosi. Olwohuba abandu bafuna engaanga mu buhalaabani bwaabwe nibo abandu bafukiiriri handi nibo abaheerwa. Ohoyeere ohwekesa handi nende ohwomiisa ebihoyerwa ohuholebwa bino. 3Omuundu yeesi niyeekesa ebiindu bikabuhaane nende bino, handi yaahaya ohufukiirisania nende emboosi huluundu ch'Omwaami Yesu Kristo, nende enjekesa yichaana nende ediini yeefwe yino, 4aaba ali owabiiruuha nende esuunga handi abulao syamanyireho daawe. Naali nende obwekoombi bubi bw'ohuyingana nende ohusoolanira ebidiira busa hu mboosi, ebileeta ehali-hali, ohuhayaana, amanyeko, ehiinda mbi, 5nende amayingani k'olutata akatula mu bandu b'ebibaaso byafwa ebitadoong'amo obw'adyeeri bwoosi daawe. Babaasa busa bati, obunadiini niyo engira y'ohunyoola efuni. 6Kata katyo, aliwo efuni embitiirifu eyiri mu bunadiini, nae eyiri oyo onyala ohwikuta ebyo byaaba naali nabyo. 7Olwohuba efwe haba sihwaleeta esiindu syoosi mu syaalo muno, handi sihunyala ohutusa esiindu syoosi mu syaalo muno. 8Mani nihuba nihuli nende eby'ohulya nende ebyefwaalo, huhoyeere ohwikuswa nende ebyeene bino. 9Nae abo abekoomba ohuba abagaga, bakwichaanga busa mu huhemebwa, mu muteego, mu biindu biingi muno ebitaalimo amakesi nende obwekoombi bunyala obudimbula abandu mu hunyaasiha nende mu husihirira. 10Olwohuba ohudaha eseende nihwo omusi kw'ebibi byoosi. Olwohuba ohubitira mu obwekoombi bubi buno, nimwo mu bandi boolera ohudaalima baatula hu fukiirira yino, mani baafumita emyooyo chaabwe nende amafumo amaangi ak'ohwelalihirira. 11Nae ewe omweene, ewe omuundu wa Nasae, lehana nende ebiindu bino byoosi. Welungihe obuluungifu, obunadiini, efukiirira, ohudaha, obwesimiirirfu, obuloonga. 12Lwaana ohulwaana hulai ohw'efukiirira. Wediire hu bulamu butaakama buwalangirwa niwamala ohutuumbula efukiirira yao ndayi mu lwichuule lw'abajulisi bangi. 13Mu moni wa Nasae oberesaanga ebiindu byoosi obulamu, nende muwa Kristo Yesu, owatuumbula efukiirira yae ndai mu moni wa Pootio Pilaato. 14Hwekweeda ohuliinda esilagira sino sitakwaaho obubi bwoosi, handi obutalekeresebwa daawe, ohwoolera elalira hu hwiicha hw'Omwaami weefwe Yesu Kristo. 15Ohwiicha hwae huno hucha ohwosereswa mu siha sihoyeere, nende ow'oluyaali handi Owaakulu bweene, Omutuki w'abatuki boosi handi Omwaami ow'abaami boosi. 16Oyo yeng'ene oli nende obutaakama handi owamenya mu bulafu butanyala ohusudibwaho, oyo yi muundu yi ese tanyala ohubonaho oba yaatanyala ohubona daawe. Oluyaali lwoosi lube nae, nende obutuki butaakama. Amiina. 17Nae eyiri abagaga abali mu syaalo muno, bekweede batesuunga, kata busa batata esuubi lyaabwe hu bugaga butaali obwomiifu obwo, nae balite hu Nasae otubbiibiraanga mu bungi buli siindu sihwesangaasiramo. 18Bahoyeere ohuholaanga ebilai busa, babecheenge abagaga mu biholwa bilai, babecheenge abakabi, handi abetekefu ohuhoonya abandu bandi. 19Nibahola batyo, nilwo lubaba bacha ohuba nibali ohweyombahiraanga omusiingi mulai okw'obulamu bwiicha. Hu baba bacha ohunyala ohunyoola obulamu buli obulamu bw'alalira. 20Timoteo ewe, liinda esyo siwabiihiswa. Lehana nende embaha chitaali ech'obunadiini, nende amayingani k'obusiru ka bandu bandi babacha bati niko amakesi ka mwahakotwa mwalaanga mbwe “Amakesi.” 21Olwohuba ohubitira mu huboola mbwe bali nende amakesi ako, abandu bandi bamala ohusuba efukiirira yeene ndai. Omukisa kwa Nasae kube nang'we mweesi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\