ABAKOLIITI YOHUBIRI 10

1Ese Paulo, omweene mbekweeda, nende obukwalaafu nende obuloonga bwa Kristo--Ese oli omuloonga niindi naang'we, nae omusimbiifu yimuli niindi eyale! 2Mbasa endi nimba niindiwo, natanyala ohweekesa obusimbiifu nende ohwehahasa koti lundesiima nimba ninyiinga abandu bandi ababa nibatubaasirisaanga ohuba nihweyira mu ngira ch'esyaalo. 3Olwohuba kata nende nihuba nihwamenya mu syaalo muno, haba sihuli ohulwaana ebiita by'esyaalo, 4olwohuba ebilwaaniro by'ebiita byeefwe, haba sineby'esyaalo nae biri nende amaani k'omwooyo akanyala ohusihirisa obwaami bungi obw'amaani. 5Husihirisa amayingani nende buli sy'ohwewulira situkayira syoosi ohumanya Nasae, handi huwaamba buli bibaaso byaatya Kristo, 6nihuli abetekefu ohuboneresa buli butawulira, obuwulisi bweeng'we nibwolereere. 7Mwewunje esyo esiri mu moni weeng'we. Omuundu yeesi naaba omwomiifu ati ali owa Kristo, lehe yeyichulise omweene ati koti lwali owa Kristo, nilwo fwesi luhuli. 8Olwohuba kata nimba nindesiima hooho muno hulw'obunyala bweefwe, bu Mwaami yatuba hulwohubombaha nae ataali hulw'ohubasihirisa, haba siimba ninjia ohuwaala. 9Siindaha hufwaana koti oli ohubatisaanga nende amabbarwa. 10Olwohuba bali ohuboolaanga bati, “Ebbarwa chae nendinyu muno handi nyomeranu, nae omubiri kwae nakwo mukata, handi nende enomanoma yae haba siindai.” 11Lehe abandu bafwaana batyo bamanye bati, bihuboola nende ebbarwa nihutaaliwo, nibyo bihuhola nihuliwo abeene. 12Ataali ohuboola mbwe huli ohukoonya engaasi, oba oti huli ohwekeraanianga hu bandu bandi abesiima abeene. Nae nibaba nibali ohwekeraanga abeene hu basyaabwe, handi nibeekeraania abeene-na-beene, haba sibategeera. 13Nae haba sihuchia ohwefumia ohubitiirisa esikero, nae hucha ohwaakama hu sikero si Nasae yatuba, esyakera hwanyala kata ohuboolaho. 14Olwohuba sihuli hweyeneeresaanga muno, koti abatanyala ohuboolaho; niifwe abatangira ohwiicha abeene yimuli nende emboosi ndayi ya Kristo. 15Haba sihwesiimira hu mirimo ch'abandu buundu ohubita esikero; nae esuubi lyeefwe liri mbwe koti lu fukiirira yeng'we yemeeda ohuhula, obweyaango bweefwe ohubaholamo emirimo buhoyeere ohubaambaliya, 16hu hunyale ohuyaala emboosi ndayi ohwoola mu byaalo biri eyale nang'we, ataali ohwesiimira hu mirimo echamala ohuholebwa mu bweyaango bw'omuundu wundi. 17“Lehe oyo owesiima, yesiime hulw'Omwaami.” 18Olwohuba haba simuundu owesimaanga omweene ofukiirirwaanga, nae omuundu oyo yi Mwaami asiima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\