ABAKOLIITI YOHUBIRI 2

1Olwohuba ese ndaheengao ohutabatekehera olukeendo lundi olunyala ohubachuunia. 2Olwohuba nimba nimbachuunia, ni naanu mweene oliyo onyala yasangaasa, ohutusaho oyo yimba ninjuniisye? 3Mani ndandiika koti lundandiika endyo, hu bulaanu nimba niinjicha eyo, tanyala ohuchunisibwa nende abo abahahoyeere ohusangaasa, olwohuba ndali nimbeesika mweesi, endi esangaalo lyaange lyahahoyeere lyaaba esangaalo lyeng'we mweesi. 4Olwohuba ndabandiikira ninyemere hu huchunisibwa nende ohwekanyiisa hw'omwooyo handi nende amasika amaangi, nitachiiririra ohubachuunia nae ohukera mumanye ohudaha hwaange hubitiirifu humbadahiramo. 5Nae omuundu yeesi naaba nachuniisye owaasye, haba saaba niyaholeere ese syeng'ene, nae mu sikero siindi--ataali ohusihola ohuba esibi muno--aaba aholeere eng'we mweesi. 6Olwohuba omuundu ofwaana atyo, esibonereso sy'abandu bahira obuungi siba simala busa; 7sakira eng'we muhoyeere mwakaluuhana mwamuleheramo, handi mwamulemya omwooyo, awundi aaba achia ohuyingirwa nende ohwelalihirira hubitiirifu. 8Sakira mbekweda mumwichuliseenge ohumudaha hweeng'we. 9Olwohuba sino nisyo esyakera ninyandiika, hu nyale ohubahema mani nyemeo nyale ohumanya nimuli abawulisi mu buli siindu syoosi. 10Omuundu yeesi yo leheramo, syesi mba ndamuleheramo. Esyo siimba nimalire ohuleheramo, nimba nindeheeremo omuundu yeesi esiindu syoosi, siba syeemere hweeng'we mu moni wa Kristo, 11ohunyala ohukayira Sitaani ohunyoola obweyaango ohutufubulira; olwohuba efwe haba sihuli abakoterwe engeri chae. 12Nindeecha mu Turaosi ohuyaala emboosi ndayi ya Kristo, omulyaango kwanjikuhira busa mu Mwaami; 13nae ebibaaso byaange haba sibyakwalaala olwohuba haba sindakaana Tiito mwaanaama naaliyo. Sakira ndeecha ndaabatulaho mani ndaamala ndaachia e Makedonia. 14Nae Nasae yebasibwe muno, oyo obitiraanga mu Kristo atwimiriraanga muhuyiingira, handi ohubitiraanga mw'efwe, asasaanianga esiing'aari sy'ohumumanya buli abuundu. 15Olwohuba efwe niifwe esiing'aari sya Kristo eyiri Nasae mw'abo abali ohuwonisibwaanga, handi mwabo abali ohusihiriranga, 16eyiri owundi ni esiing'aari sy'ohutula mu hufwa ohuchia mu hufwa, nae eyiri owundi ni esiing'aari situla mu bulamu ohuchia mu bulamu. Ni naanu mweene oyera bino byoosi? 17Olwohuba efwe haba sihuyera, koti busa abandu bangi bali, abawoonianga emboosi ya Nasae; nae koti abandu bobwadyeeri, koti abatumwa nende Nasae, mu moni wa Nasae hulomalomera mu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\