EBBARWA YA PEETERO EYOHUBIRI 1

1Ese Simooni Peetero omuhalaabani handi omutume wa Yesu Kristo, mbandiikira eng'we abanyoola efukiirira ya engaanga muno koti lu efwe hwanyoola mu bwolerefu bwa Nasae weefwe, nende Omuwonia weefwe Yesu Kristo. 2Lehe esisa nende emireembe bibe ebyeng'we mubwichufu ohubitira mu humanya Nasae nende Omwaami weefwe Yesu Kristo. 3Amaani ka Nasae niko okatubeeresa buli siindu syoosi sihwekoomba esiri mu bulamu bw'ohutya Nasae. Olwohuba humanyire omuundu watulaanga mu luyaali nende mu bulai bwae bweene. 4Mu ngeri yino yatubeeresa esiyaanwa sihoongo handi esy'engaanga yaakulu siyatusuubisa. Mani nihuba nihunyoolere esiyaanwa sino, hucha ohuwonisibwa ohutula mu sibi siri mu syaalo muno hulw'obwekoombi, mani hu hunyoole obulamu bw'obwanasaae. 5Sakira muteemeho koti lu munyala ohumeeda obulayi hu fukiirira yeeng'we; hu bulai bweeng'we mumeedeho ohumanya; 6hu humanya hweeng'we mumeedeho ohwefuka abeene; hu hwefuka abeene mumeedeho ohwesimiirisa; hu hwesimiirisa hweeng'we, mumeedeho ohutya Nasae; 7hu hutya Nasae hweeng'we, mumeedeho ohudahana hw'Esikristo; handi hu hudahana hw'Esikristo hweeng'we mumeedeho ohudaha abandu boosi. 8Olwohuba nimwemeeda ohuba nende obulai bungi buno, muba bucha ohuba abaangu mani mube nende obuhoonyi mu makesi keeng'we ohutula hu Mwaami weefwe Yesu Kristo. 9Nae omuundu naabula obulayi buno, aba koti obona amabuulyeesi, handi yebirira ati yamala ohulabisibwa ohutula mu bibi byae. 10Sakira basyaange, teemeho koti lu munyala ohwomiisa ohulaangwa nende ohudoolwa hweeng'we. Nimuhola mutyo, haba simuchia hukwa mu fukiirira yeeng'we. 11Mu ngira eyo, bacha ohubakaanira bulai ohwiingira mu Bwaami butaakama obw'Omwaami handi Omuwonia weefwe Yesu Kristo. 12Sakira endaalo choosi njia ohubechulisaanga ebiindu bino kata amwahaba nimwamala ohubimanya handi mwomiisa obwadyeeri bu mwamala ohunyoola. 13Mbaasa silayi ni simusa ebibaaso byeeng'we mani mwechulisa ebiindu bino nisisiiri omulamu. 14Olwohuba manyire endi ndi aambi ohwefwaalula omubiri kwaange kuno, koti lu Mwaami weefwe Yesu Kristo yamala ohunjekesa aalafu. 15Handi njia ohuteemaho koti lu nyala mbone endi kata nimalire ohutula mu syaalo muno, mucha ohudoong'a nimwichulisa ebiindu bino. 16Efwe haba sihweema hu ngano busa nihubayaalira ohwiicha hw'Omwaami Yesu Kristo ohwiicha hw'amaani nae hwabona oluyaali lwae nende emoni cheefwe. 17Olwohuba hwali nihuliwo lu Nasae Seefwe yamubeeresa oluyaali lw'akulu muno, lu kono lyatula eyiri Owoluyaali Luhoongo wula luyalomaloma nae naboola ati, “Wuno niye Omwaana wange muheerwa.” 18Efwe abeene hwawulira ekono ly'omuundu nililomaloma ohutula Mukulu nihuli nende Yesu hu lugulu. 19Handi huli nende obwomiifu bweemboosi yi banabbi bayaala. Mucha ohuhola bulai muno nimuyitaaho ebibaaso byeeng'we. Olwohuba yiri koti obulafu buhosa mu siirima ohwoola hu huhya hw'oludaalo, mani obulafu bwa esulwe buhosa mu myooyo cheeng'we. 20Nae ohuhira bino byoosi, manye muti abulao omuundu yeesi onyala ohunyonyola omweene hubwae emboosi ch'obanabbi buli mu byandiiko byolerefu. 21Olwohuba abulao emboosi ya Nasae yayaalwa ohutula hu hudaha hw'omuundu, nae abandu bali nibeemereerwe nende Mwooyo Mwolerefu nibayaala emboosi yatula eyiri Nasae.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\