TIMOTEO YOHUBIRI 4

1Mu moni wa Nasae nende mu moni wa Kristo Yesu, ochia ohuheengera omusango abalamu nende abafu, handi olwohuba achia ohwiicha koti Omutuki, hwekweeda nende esinani siingi endi: 2yalaanga Emboosi ya Nasae, yomiira ohuyiyaala (kata nende esiha nisihoyera oba nisitahoyera), yekesa bamanye, banenye, bagumye emyooyo, handi yekesa nende ohwesimiirisa. 3Olwohuba esiha sichia ohwoola, abandu bahaye ohuwulira enjekesa yadyeeri, nae bacha ohuloonda obwekoombi bwaabwe abeene, handi bacha ohwebuusiraho abeekesa ba beene badaha, abacha ohubaboolera ebiindu bi matwi kaabwe kadaha ohuwulira. 4Bacha ohutula hu hutekeeresaanga obwadyeeri, mani bamalire ebibaaso byaabwe hu ngano chibulamu obuhoonyi. 5Nae ewe, ebiha byoosi ohoyeere ohwefuka omweene; gumira ohusaanda, hola omulimo kw'omuyaali w'Emboosi Ndai, handi yoseresa obufunibwa bwao koti omuhalaabani wa Nasae. 6Nae hulwaange, esiha mbano syahanjolera esyohwewaayo; esiha sinjoleere esy'ohutula mu obulamu buno. 7Nwaanire ohulwaana hulai, malire ohwiruha hwange, handi niindire efukiirira. 8Mani bulaanu esirabo sy'obuluungifu siniindire, si Mwaami, omuheengi w'emisaango w'obwadyeeri, achia ohundiisa hu Ludaalo olwo. Andi haba si ese syeng'ene, nae achia ohudiisa abo boosi abamulindiriire nende ohudaha ohwiicha hwae. 9Kesaho koti lwonyala ohwiicha yindi bwaangu. 10Olwohuba Deema, amalire ohuwambana obwiicha nende esyaalo, kata amalire ohundeha achiire Tesaloniika. Kureseni achiire Galatia. Nae Tiito yacha Dalamatiya. 11Luka yeng'ene niye odoong'ere naange. Bukula Mariko mani wiiche nae; olwohuba anyala ohuhoonya ohuhalaabana. 12Ndatuma Tikiku ohuchia mu Efeeso. 13Niwiicha, ndeetere ekooti lyaange lindalehera Karupo mu Turaosi; leeta nende ebitabo byosi, ohuhirira elalira eby'amaseero. 14Alekisaanda omwitaanyi w'emigasa, yaahola obubi muno; Omwaami mweene niye ochia ohumukaba omukabo kuchaana nende ebiholwa biyaahola. 15Wesi mweliinde, olwohuba ayingania muno emboosi yeefwe. 16Abulao omuundu yeesi owahoonya lundataangira ohwewosaho. Boosi-boosi banjiruha bandeha. Ndekongooya Nasae ahaye ohubabaliraho esibi esyo! 17Nae Omwaami yaba naange, mani yambeeresa amaani sakira ndanyala ohutuumbula emboosi choosi Abateende baawulira. Handi yamonia yandusa mu meeno k'edalang'i. 18Mani Omwaami achia ohuhoonya mu bidinyu byoosi, mani yaamonie hu nyoole Obwaami bwo Mukulu. Oluyaali lube nae emireembe nende emireembe. Amiina. 19Heesa Purisiila nende Akwiila, nende edaala lya Onesiforo. 20Erasito yadoong'a Koliiti. Nae Ndaleha Turofiimu Mileeto olwohuba yali nalwaala. 21Kesaho koti lwonyala ohwiicha endaalo ch'emboo nichisiiri ohwoola. Yubbulu, Pudeni, Lino nende Kilaudiya babaheesa, handi abafukiiriri boosi-bosi babaheesa. 22Omwaami abe nende omwooyo kwao. Esisa sya Nasae sibe nang'we mweesi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\