EBIHOLWA 11

1Bulaanu, abatume nende abafukiiriri bali mu Buyudaaya beecha bawulira mbwe Abateende bosi banyoolere emboosi ya Nasae. 2Mani sakira, Peetero niyeecha yaniina yaacha e Yerusaalemu, omukanda kw'abandu bahebe kweecha kwamunenya muno, 3nikuboola kuti, “Siina syeene esihuyirire eyiri abasaacha bataali abahebe mani handi waalya nabo?” 4Nae Peetero yeecha yachaaka ohubanyonyola bulai naboola ati: 5“Ese ndali niindi mu siko sihuluundu sya Yopa niindi ohwekongoyaanga Nasae; mani nindakwa mu silooto, ndeecha ndanyoola ohubeneherwa, nimbona esiindu nisiiha aasi, esifwaana koti esuuka hoongo muno, niliisibwa ohutula Mukulu nilidiirirwe enyaande chine; mani lyeha lyeecha yindi. 6Nindasuda aambi ohulyewunja, ndeecha ndabona ebisolo nende amanani kalya ebisolo biindi, nende ebisolo byaafula aasi, nende amayoni kabburuha. 7Handi ndeecha ndawulira ekono niliri ohumbooleraanga liti, ‘Peetero, siingira; yita mani olye.’ 8Nae ese ndeecha ndaboola endi, ‘Haba daawe, Omwaami; olwohuba abulao esiindu syoosi esyomusiro oba esyomufuto esyanyalaho ohubita mu munwa kwaange.’ 9Nae ekono elyo lyeecha lyakobolamo ehabi lyohubiri nilitula Mukulu liti, ‘Esiindu syoosi si Nasae yoosa haba sohoyeere ohusilanga esyomusiro.’ 10Esiindu sino syeecha syaholehana sityo amahabi kadatu, mani byoosi byeecha byatusibwao handi byayiribwa Mukulu. 11Mani esiha syeene esyo, abasaacha badatu beecha boleraho hu nyumba yindali niindimo, nibatumiibwe yindi ohutula e Kaisarea. 12Mani Mwooyo yeecha yamboolera ohuchiana nabo, nitanyala ohuhayaho. Abasyaange basasaba bano bosi bali naange alala, mani hwacha hwengira mu nyumba y'omusaacha oyo. 13Mani omusaacha oyo yesi yeecha yatuboolera koti luyali nabweene malaika niyeemere mu nyumba yae mani nabolaanga ati, ‘Tuma Yopa mani wundeetere Simooni olaangwa Peetero; 14oyo achia ohuhuboolera emboosi eyicha ohuhuwonia, ewe nende abo boosi abali mu daala lyao.’ 15Mani koti lweese syesi ndachaaka ohulomaloma busa endi, Mwooyo Mwolerefu yeecha mani yaabakwaho koti busa fwesi yatukwichangaho muhuchaaka hweene. 16Mani ndeecha ndechulisa emboosi y'Omwaami, koti luyaboola ati, ‘Yowaana yabatisaanga nende amaachi, nae eng'we mucha ohubatiisibwaanga nende Mwooyo Mwolerefu.’ 17Mani nikali mbwe Nasae yakaba esiyaanwa siri nasilala abandu abo, koti esyo siyatubeeresa fwesi, koti fwesi hwafukiirira mu Mwaami Yesu Kristo, ese naange ndali naane mweene, hunyemeo nyiinganie Nasae?” 18Mani nibawulira busa sino, beecha baanyita chi. Mani beecha bachaaka ohukinia Nasae nibaboola bati, “Hane mani nende Abateende bosi Nasae amalire ohubabeeresa ohweyolobya huleeta obulamu.” 19Bulaanu abo boosi abali basalaana ohweema huhusaandisibwa hwabaao ohweema hu Sitefwano, beecha bakeenda bacha eyale ohwolera elalira e Foenisia nende Saipuraasi nende Atyoko, nabatalomalomeraanga omuundu yeesi emboosi echo ohutusaho Abayudaaya bong'ene. 20Nae yaliwo abandi hwaabo, abali abasaacha batula mu Saipuraasi nende Sireeni, abali nibeechere mu Atyoko, beecha bachaaka ohulomalomaanga nende Abayonaani bosi, naabayaalira Omwaami Yesu. 21Mani omuhono kw'Omwaami kweecha kwaaba nabo, mani okunabuungi kw'abandu beecha bafukiirira emboosi eyo, beecha bakaluhana beecha hu Mwaami. 22Mani amayaaha kadiira hu byeene bino, keecha koola mu matwi k'abafukiiriri abali bamenya mu Yerusaalemu, mani beecha batuma Bbarunabba ache mu Atyoko. 23Mani Bbarunabba niyeecha yoola mu Atyoko, mani yabona esisa sya Nasae syali nisiriyo, yeecha yasangaala muno; mani yeecha yabasaaya boosi badong'e nibali abesikwa eyiri Omwaami nende esichiiririrwa syomiifu; 24olwohuba Bbarunabba yali omusaacha omulai muno, owali yechula Mwooyo Mwolerefu nende efukiirira. Mani omukaanda muhoongo muno kweecha kwemeeda hu Mwaami. 25Mani sakira Bbarunabba yeecha yacha e Tarusiisi ohukoonya Saulo; 26mani niyali naamalire ohumunyoola, yeecha yaanyala ohumuleeta mu Atyoko. Mani hulweembaka y'omwaaka omulaamba beecha babukaananaanga nende abafukiiriri bamenya omwo, mani nibanyala ohwekesanga omukanda muhoongo muno okw'abandu; mani ni mu Atyoko omwo nimwo mu beeki beecha ehabi litaangira lyeene, balaangibwa Abakurisito. 27Nae bulaanu, mu ndaalo chino, abanabbi behaanga nibeecha nibatula e Yerusaalemu nibeecha mu Atyoko. 28Mani mulala hwaabo olaangwa mbwe Agaba yeecha yaasingira mani yachaaka ohutuumbula niyehoonyera Mwooyo naboola ati, achia ohubaao esiminyu sihoongo muno hu syaalo syoosi; mani sino syeecha syabaao mu ndaalo ch'omutuki Kilaudyasi. 29Mani abeeki beecha badimama, buli muundu koti lwanyala, ohuyira obuhoonyi eyiri abafukiiriri basyaabwe abali nibamenya mu Buyudaaya; 30mani beecha bahola batyo, nibabuyirira abahuluundu nibatuma Bbarunabba nende Saulo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\