EBIHOLWA 20

1Lunyuma lw'esisi ohwaakama, Paulo yeecha yalaanga abeeki beecha yaali, mani niyamala ohubagumia, yeecha yabatulaho mani yachaaka olukeendo lucha e Makedonia. 2Mani niyamala ohukeenda mu bituundu by'esyaalo esyo byoosi naagumia abandu bebweene eyo, yemawo yeecha yoola mu Guriisi. 3Yecha yamala ebweene eyo emyoosi chidatu emilaamba, nae handi Abayudaaya nibeecha bachaaka ohumuholaho olukwe niyali natekehaanga ohwingira emeeri ohuchia Siiria, yeecha yahengawo ohukobola engo nabitira e Makedonia. 4Sopateeri owe Bberoowa, owali omusyaani wa Pirusi, yeecha yahengawo ohuchia nae; handi ohutula mu bandu Batesalonia, Arisitariiko nende Sekundo bosi batyo, handi Gayasi owali natula mu Deribe, alala nende Timoteo bosi beecha bahola batyo; handi nende Abaesia balaangwa mbwe, Tikiku nende Turofiimu. 5Bano boosi beecha basooha ohuchaayo, mani bali nibatulindiire e Turaosi, 6nae yeecha yasyaabala yatula mu Filipi endaalo ch'esidyaalo sy'Emigaati Chitabbaahirwe, mani mu ndaalo chitaanu, hweemao hwecha hwabakaana e Turaosi, yihwecha hwehala hwamala endaalo chitaanu-na-chibiri. 7Hu ludaalo luchaaka ejuma, nihwali nihwebuusire alala ohulya omugaati, Paulo yeecha yaanyala ohulomaloma nabo, nabaasa ati anyala ohuba nananyala ohuwaao nibuhyeere; mani yeecha yaleeyia enomanoma yae muno ohwoola esiro akati. 8Amataara amaangi kali nikali mu siseenge sy'omugoroofa yihwali nihwebusiire. 9Mani omusyaani muyere wundi olaangwa mbwe Yutikasi, yali niyehaale mu dirisa. Yecha yaanyala ohukuunuha muno Paulo koti luyali nasichiiririra busa ohulomalomaanga; mani niyeecha yahirwa nende endoola amaani, yeecha yaakuha ohutula hu goroofa y'ohudatu, mani niyeecha nadoolebwa naamalire ohufwa. 10Nae Paulo yemawo yeecha yeeha aasi, mani naamala naachia namubundaalira, handi namweboyaho naboola ati, “Mutesiinduha daawe, olwohuba asisiiri omulamu.” 11Mani Paulo niyali naamalire ohuniina akulu mu goroofa handi naamalire ohusabira omugaati handi nende ohukulya, yeecha handi yakaniaya nabo hulw'embaka ndeeyi hooho, ohwoola lubwahya, mani naamala nawawo. 12Mani beecha baabukula omwaana oyo bawaao nae naali omulamu abweene, mani beecha balemesebwa emyooyo muno. 13Mani nihwali nihwoolere eyiri emeeri, hwecha hwengira mani hwachaaka ohusyaabala nihucha mu Asosi, nihubaasa huti hunyala ohwakaana hwabitira Paulo ebweene eyo; olwohuba nilwo luyali niyatekeha bibe bityo, omweene nabaasa ati achia ohubitira hu lukoongo. 14Mani niyeecha yatwakaana nihuli mu Asosi, hwecha hwamubukula hwamukiinga hwecha nae e Mitilene. 15Mani nihwatula awo, hwasyaabala nihuwaao, hwecha hwoola abuundu atekehane nende Chiyosi nibuhyere oludaalo luloondaho; nae handi oludaalo lwaloondaho hwecha hwakobera e Samosi; handi oludaalo luloondaho hwecha hwoola e Mileeto. 16Olwohuba Paulo nae yali naheengereo ohusyaabala nabitira mu Efeeso, hwaanyale ohumala ebiha biingi naali mu Asiiya; olwohuba yali niyeyanguya ohwoola e Yerusaalemu, nisiba nisinyaliha, hu ludaalo lwa Petekoote lweene. 17Mani niyali naali e Mileeto, yeecha yaatuma emboosi mu Buwefeeso nalaanga abahuluundu b'abafukiiriri beeche yali. 18Nibamala beecha yaali, yeecha yababoolera ati: “Eng'we mwesi abeene mumanyire koti lundalichiingi koti ndabechaanga nindamenya nang'we, ohutulira elalira hu ludaalo lundaseena busa ohukulu endi mu Asiiya, 19nihalaabanira Omwaami nende obuloonga bwoosi, nende amasika nende ebihemo byangwichangaho ohutula hu ekwe ch'Abayudaaya; 20koti lutatichaangaho ohubatuumbulira esiindu syoosi syalichiingi nisiri esyamagoba yimuli, handi nimbasomesaanga mu lwichuule lw'abandu handi nende mu buli nyumba yindengirangamo, 21ninjaaliraanga Abayudaaya boosi alala nende Abayonani sidubaanie ohweyolobya eyiri Nasae nende ohufukiirira mu Mwaami weefwe Yesu Kristo. 22Nae bulaanu boneho mbawo njia mu Yerusaalemu, ninjiribwa nende Mwooyo, nitaamanyireho esicha ohungwaho niindi ebweene eyo; 23ohutusaho ohumanya mbwe Mwooyo Mwolerefu niye owunjikuliraangao mu buli siko sihuluundu ati ohuboyebwa alala nende ohusaandisibwa bibechaanga nibinindiriire busa. 24Nae ese haba simbaliiriraho obulamu bwaange koti obuliho nende engaanga kata nende yindi ese omweene, ohutusaho lwong'ene nimba ninyalire ohwoseresa esichiiririrwa syaange handi nende obuhalaabani bumba ndaberesebwa nende Omwaami Yesu, ohuyaala emboosi ndayi eya esisa sya Nasae. 25Nae bulaanu boneho, mbawo manyire endi, eng'we mweesi bambeere ningendaangamo ninjaala obwaami bwa Nasae, haba simuchia ohunyala ohubonaho obweeni bwaange handi ehabi liindi daawe. 26Mani sakira ese ndi ohubeekesa ludaalo luno endi, ese mbulaho emboosi yosi yindiiraho ohutulana nende amabaanga keeng'we mweesi, 27olwohuba ese haba sindatiaaho kata nabudiidi ohubaatuliraanga amakerako koosi aka Nasae akaakiire. 28Mani mweliinde abeene handi muliinde esyaayiro syoosi sino si Mwooyo Mwolerefu yamala ohubaholamo abahebesi, ohuliinda omukanda kw'abafukiiriri ba Nasae, kuyefunira ohweema hu mabaanga k'Omwaana wae. 29Ese manyire endi lunyuma lwohuwaao hwange, ebinamiindi byaalaba bicha ohwiicha bibengiremo, nibitabisira ebyaayo byosi; 30handi ohutula mweng'we abeene, mucha ohusiingiramo abandu balomaloma ebiindu bidondobania abandu, hu banyale ohubatusaho abeeki nibaloonda abeene abo. 31Mani sakira muhoyeere ohuba abetekefu, nimwichulisaanga muti, hulwa embaka y'emyaaka chidatu emilaamba ese haba nindalehaanga, kata esiro oba esideete syoosi, ohwekwedaanga buli muundu nende amasika maangi. 32Nae bulaanu ese mbalehera Nasae mweene alala nende emboosi ya esisa syae, eyiri nende obunyala bw'ohubombaha handi nende obwohubabeeresa omukabo kwabo boosi abali mweng'we abanyala ohwoosebwa. 33Ese haba sindekombaangaho ebibya kata efeesa y'omuundu yeesi, kata nende ebyefwalo. 34Eng'we mwesi abeene mumanyire busa muti ni amahono kange kano kong'ene niko akaholeraanga buli siindu syoosi sindabechaanga nindaha omweene nende abo boosi bandabechaanga nindamenya nabo. 35Mu biindu byoosi ese ngeserengeho ohubeekesa endi nooba nonyala ohudidiihana otyo, onyala ohuhoonyaho nende oyo oba natanyala ohweholera omweene, niwichulisa emboosi ch'Omwaami Yesu koti luyaboola ati, ‘Ni esyehabi muno ohukaba ohuhira ohukabwa.’ ” 36Mani niyali naamalire ohulomaloma atyo, yaasigama aasi, mani yachaaka ohwekongooyera alala nabo boosi. 37Mani boosi beemao bachaaka ohulira nibamweboyaho handi nibamukwa mu sirifu nibamuseebula, 38nibelalihiriire ohuhirira elalira hulw'emboosi yiyali naboolere ati, sibachia hubonaho obweeni bwae handi olundi. Mani beemao bamugooba baacha nae eyiri e meeri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\