EBIHOLWA 27

1Mani nisyeecha syabisibwa siti efwe huhoyeere ohusyaabala ohuchia mu Yitale, beecha baata Paulo alala nende ababoye baasye mu mahono k'omuhongo w'abasikaari emia ndala ow'omukaanda kwa Agusitino olaangwa mbwe Juliasi. 2Mani nihwamala ohwingira mu meeri eya Aduramityamu, eyali niyiri aambi ohuchaaka ohusyaabala niyicha hu bikobero biri hu lwaasi lwa Asiiya, hweemao hwakwisira mu nyaanja, nihuli alala nende Arisitariiko, Omumakedonia ohutula Tesaloniika. 3Hu ludaalo lwaloondaho hwecha hwakobera e Sidoni; mani Juliasi yaanyala ohuliinda Paulo nende esisa siingi muno, mani yamala yaamulehuula ati anyale ohuchia eyiri abeecha bae handi anyale ohulindirwa eyo. 4Mani handi nihweecha hwakwisira mu nyaanja nihutula awo, hwecha hwasyaabala nihwehiingire olukoongo lwa Saipuraasi, olwohuba buyaanja kwali kuwucha nikutuchoomere. 5Mani nihwali nihumalire ohusyaabala nihuhalakaanie enyaanja eyihededya eyale nende esyaalo sya Silisia nende esya Pamufilia, hwecha hwanyala ohwoola e Mira mu Lisiya. 6ebweene eyo, niyo yi muhoongo w'Abasirikari emia ndala wula yeecha yanyoola emeeri y'Alekisaandaria niyiri ohusyaabala niyicha Yitale, mani naamala natwiingisa eyeene eyo. 7Hweecha hwanyala ohusyaabala kaala-kaala hulw'embaka y'endaalo chiyera hooho, mani hwamala hwoola aambi nende Sinidusi nihunyahaane muno, mani koti buyaanja kwahaya ohutufukiirira ohwemeeda mu moni nende olukeendo lweefwe, hwecha bulaanu hwasyaabala handi nihwekisire emukono wolukongo lwa Kureete endulo wa Salumone. 8Nihuhededisiria hu ndulo w'enyaanja nihunyahana muno, hweemao hwanyala ohwoola mu sifwo silaangwa mbwe Obweyikamo Bwakaikai, esyali sisibiraane aambi nende esiko sya Lasea. 9Mani koti embaka endeeyi muno koti luyali niyinyasiihe, mani handi olukeendo lwosi lwali niluli olw'amasira, olwohuba obwiire bw'esisiibo bwosi bwali nibumalire ohubita, Paulo yeecha yabakerakira, 10naboola ati, “Bahuluundu bange, mbano ndi ohubona endi olukeendo luno lucha ohubaamo ohunyaaliha alala nende ohufwiirwa ohuhoongo muno, eyitaali emikuku chong'ene alala nende emeeri, nae eyiri nende obulamu bwefwe bwosi.” 11Nae omuhongo w'abasikaari wula, yeecha yafwaayo muno ohuloonda aka kabuteeni w'emeeri nende ak'abeene meeri, ohuhira ka Paulo yali naboolere. 12Handi olwohuba mbwe esikobero esyo haba sisyali nisiri esilai ohweyikamamo emboo, abandu bahira obuungi beecha bakeraka bati bamaye kadoong'a nibali mu nyaanja bweene, nibabaasa bati ehabi niyibadiira kata banyala basyabala boola hu Foenikisi, esikobero sya Kureete, esitingaalire emukulu-butula-lyuuba nende emukulu-bukwa-lyuuba, mani banyala ohweyikama ebweene eyo emboo. 13Mani buyaanja kutulira emwaalo nikwachaaka ohuwuucha kaala-kaala, mani bosi nibabaasa bati awundi mbawo bamalire ohunyoola esifune syali syaabwe, beecha baasiingisa enaanga mani bachaaka ohusyabalira hu ndulwo wa Kureete, aambi nende eloba. 14Nae abweene awo, omuyaka kw'amaani, okulaangwa mbwe omuniinia-butulalyuuba, kwasyuuha nikutulira hu lukoongo; 15mani emeeri niyeecha yadiirwa, mani byayihaya ohuchooma mu muyaka okwo, hwecha hwakulehera mani hwecha hwafuutwa nihuyirwa busa. 16Nae nihweecha hwaaba koti abeeruhira mu siiniha sy'esisiinga siindi sidiidi silaangwa mbwe Kauda, hwecha hwanyala ohunyaahana muno hwaonia elyaato; 17nihwamala ohuliniinia hu meeri, hwecha hwaliboya nende emikoye nihubodoohania emeeri; nae bulaanu, nihwali nihutya huti hunyala ohuchia hwengira mu lugulu lw'omusenye eyale nende olwaasi lwa Libbia hwecha hweesa etaanga mani hwaleha emeeri niyiribwa busa nende omuyaka. 18Mani koti luhwali nihubbirwe muno nende omuyaka hu ludaalo lwaloondaho, bachaaka ohusukuna emikuku chiindi mu lusiba; 19handi hu ludaalo lw'ohudatu, beecha bahalaka nende amahono kaabwe abeene, ebituundu by'emeeri biindi nibabisukuna ebusiba. 20Nae bulaanu kata elyuuba kata ening'ining'i nibitanyala ohubonehanaho hulw'embaka y'endaalo enyiingi, handi nae omuyaka nakwo kulumiriire ohuwuucha muno, esuubi lyeefwe elyali ely'ohuwona lyoola lyatutulamo lyoosi. 21Handi koti lubali nibamalire embaka endeeyi muno nibatalichaanga, Paulo yemawo yetusayo mu baasye mani yamala yaboola ati, “Basaacha basyaange, muba mutekeereseho akange, haba simuba nimusyabaale ohutula mu Kureete mani mwamala mwoola ohunyoola ohunyaaliha huno alala nende ohufwiirwa hwakiire ano huti. 22Ese bulaanu ndi ohubekweeda endi mugume emyooyo; olwohuba haba siyichia ohubaao ohukosa obulamu mweng'we daawe, ohutusaho emeeri yong'ene. 23Olwohuba esiro syeene sino, malaika wa Nasae yindeyambaaniaho, handi oyo yi nyinamiraanga, yeechere yeema aambi naange, 24mani yamala yaboola ati, ‘Otatya haba daawe ewe Paulo; ohoyeere ohwoola waachia weema mu moni wa Kaisaali; mani mbawo, Nasae amalire ohuhubeeresa abo boosi abali ohusyaabala naawe.’ 25Mani sakira eng'we mugume busa emyooyo, basyaange, olwohuba ese ndi nende efukiirira mu Nasae endi bicha busa ohuba koti busa lu mboleerwe. 26Nae kata katyo, huyoyeere ohuyirwa paka hweduuya hu sisiinga syoosi-syoosi.” 27Bulaanu, esiro sy'ehumi nende bine nisyoola, nihwali huhuli ohubengaanga nihuhalakania enyaanja ya Aduria, aambi esiro akati, abeerusi b'emeeri beecha bachaaka ohubaasirisa bati awundi huli aambi ohwoola hu lukoongo. 28Mani sakira beecha bachaaka ohudiimbula ekina liriho obusito mu maachi nibatekeeresa ekono lilihola, mani beecha baabala bakaana emiita amahumi kane ohwiiha aasi hu lweero. 29Mani handi nibachaaka ohutya bati hunyala hwoola ohwehuya hu nyanda, beecha balehuula enaanga chine enaamba ohutula hu numa, nibamala bachaaka ohwekongooya Nasae obwiire butere buhye. 30Mani koti lu beerusi b'emeeri bali nibachaaka ohuheenga amakesi k'ohwiruha ohutula mu meeri, handi nibamalire ohwiisa elyaato nilyoolere hu maachi k'enyaanja, nibali ohwekaadya koti abali huhwisaanga enaanga chiri mu moni w'emeeri, 31Paulo yeecha yaboolera omuhongo w'abasikaari alala nende abasikaari beene ati, “Abasacha bano nibatadoong'a nibali mu meeri muno, haba simuchia huwonisibwa daawe.” 32Mani abasikaari abo beecha baheenga emikoye chali nichidiirire elyaato elyo, mani chaleha elyaato lyawaao. 33Bulaanu koti lu bwiire bwali nibuli aambi ohuhya, Paulo yeecha yayiika boosi ohubukulaho nende ohulyaaho ebyohulya naboola ati, “Olwaleero luno ni oludaalo lw'ehumi nahane lu mumalire nimuli mu hukanaakana haandi nimutalyaaho ebyohulya, handi nabulao esiindu syoosi simuliireho. 34Mani sakira ese ndi ohubasaba mulyeeho ebyohulya; bicha ohubabaaho amaani, koti lu kata olwooya lulala lutacha ohukotaho ohutula hu mutwe kw'omuundu kata mulala hw'eng'we.” 35Mani Paulo niyali amalire ohuboola busa atyo, omweene yeecha yabukula omugaati, mani niyamala ohwebasa Nasae mu moni w'abandu boosi, yaakudonyadonya, mani yamala yachaaka ohukulya. 36Bulaanu boosi beecha bafuna esuubi mani beecha baalya ebyohulya abeene. 37(Efwe fweesi hwali abandu emia chibiri nende amahumi kataanu-na-kabiri, nende basasaba mu meeri eyo.) 38Mani nibali nibamalire ohulya ebibayera, beecha bachaaka ohwanguya emeeri, nibasukuna engaano yoosi mu nyaanja. 39Bulaanu nibwali nibuhyeere, haba sibeecha bamanyirisa olukoongo daawe, nae beecha baabona eloba lyasondoohera mu nyaanja niririho esikobero, yibachaaka ohutekeha bati nikali mbwe sinyaliha, banyale ohukobesera emeeri abweene awo. 40Mani beecha bahalaka enaanga choosi mani baachileha chaakwa mu nyaanja, handi esiha syeene esyo beecha badembula emikoye echali nichaboya emyooho chikabusaanga emeeri; mani nibamala ohusiingisa oluwaande lw'etaanga luli mu moni, emeeri yachaaka ohwiruha niyicha hu sikobero esyo. 41Naye emeeri niyeecha yatomera olugulu lw'omusenye, yeecha yaadihanamo, engasi yeecha yawaanda mani byayihaya ohwechuusa, handi enuma yosi yeecha yabuhanamo niyahubbwa nende efwiinda ch'amaani. 42Endekeha y'abasikaari, yali ohwiita ababoye boosi, yitabayo oyo yeesi onyala yaanyala ohusoga nawawo, yeyiba; 43nae omuhongo w'abasikaari, koti luyali nadaha ohuwonia Paulo, yabakayira ohwoseresa endekeha yaabwe eyo. Yecha yaalagira abo boosi abali nibanyala ohusoga ohwesukuna mu maachi mani banyale ohweyuna ohwoola hu lukoongo, 44nae abadong'awo boosi beecha bediraanga hu mbaao nende ebituundu by'embaao ch'emeeri. Mani byeecha byaaba mbwe buli muundu yeesi yaanyala ohwoola hu lukoongo yawona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\